Byla A-502-444-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gudyno ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Dianai Zeleckienei, advokatui Martynui Žilinskui, atsakovo Vertybinių popierių komisijos atstovui – Jovitai Sutkutei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 2K-381, kuriuo pareiškėjui už Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą skirta 70 000 litų bauda. Pareiškėjas skunde nurodė, kad UAB „Respublikos leidiniai“ yra dienraščio „Respublika” rengėjas ir valdytojas. Nuo 2007 m. balandžio 7 d. iki 2007 m. balandžio 28 d. dienraštyje „Respublika” buvo publikuota keletas straipsnių, susijusių su AB „Gubernija”. Atsakovas konstatavo, kad UAB „Respublikos leidiniai“, publikuodama šiuos straipsnius, pažeidė Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą draudimą skleisti per visuomenės informavimo priemones (įskaitant internetą) ar kitais būdais informaciją (įskaitant gandų ir neteisingų ar klaidinančių naujienų skleidimą), kuri sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones, jei tai padaręs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Pareiškėjo nuomone, tokia atsakovo išvada yra nepagrįsta. Atsakovas nepagrįstai skundžiamame sprendime nurodė, kad jeigu vienokią ar kitokią informaciją žino bendrovės akcininkas, ji laikoma žinoma ir pačiai bendrovei. Joks teisės aktas nenustato tokios prezumpcijos. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, akcininkai vienokią ar kitokią su jais susijusią informaciją gali atskleisti tik priimdami su tuo susijusius sprendimus akcininkų susirinkimuose. Nagrinėjamu atveju tokių sprendimų nebuvo priimta. Dienraščių leidyba yra UAB „Respublikos leidiniai“ ūkinė veikla, kurią gali įtakoti tik šios bendrovės valdymo organai. Pagal UAB „Respublikos leidiniai“ įstatus, bendrovėje yra sudaromas tik vienasmenis valdymo organas – vadovas. Nei V. T. , nei R. T. nėra UAB „Respublikos leidiniai“ vadovas. Atsakovas nepagrįstai padarė išvadą, kad informacija, kuri yra žinoma R. T. , turi būti žinoma ir jo tėvui V. T. . Nagrinėjamu atveju nėra tai patvirtinančių įrodymų. Be to, publikacijose atskleista informacija nesudarė ir negalėjo sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie AB „Gubernija” akcijas. Straipsniuose paskelbta informacija buvo surinkta iš atsakingų AB „Gubernija” valdymo organų narių, taip pat buvo atsižvelgta į viešai paskelbtą informaciją apie AB „Gubernija” esminius įvykius, prekybos Vilniaus vertybinių popierių biržoje statinius duomenis ir pan. Skundžiamame Vertybinių popierių komisijos sprendime pateikiami tik bendro pobūdžio pastebėjimai apie dienraštyje „Respublika” publikuotus straipsnius, tačiau nepateikiama jokių įrodymų, kokia konkreti informacija ir kokį konkrečiai klaidinantį įspūdį sudarė. Be to, skundžiamas Vertybinių popierių komisijos sprendimas grindžiamas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2007 m. birželio 1 d. sprendimu, kurį pareiškėjas yra apskundęs teismui. Todėl iki teismo sprendimo įsiteisėjimo atsakovas negalėjo grįsti savo sprendimo šiuo Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimu. Pareiškėjo nuomone, jo veiksmuose nėra pažeidimo, numatyto Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkte, sudėties. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad atsakovas pažeidė Finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias baudų skyrimą. Nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta jokios turtinės žalos tretiesiems asmenims, taip pat nebuvo jokių sunkinančių aplinkybių, nurodytų Finansinių priemonių rinkų įstatymo 96 straipsnio 7 dalyje. Pareiškėjas bendradarbiavo su Vertybinių popierių komisija tyrimo metu ir jai pateikė su bylos tyrimu susijusią informaciją – tai, vadovaujantis minėto įstatymo 96 straipsnio 6 dalimi, yra lengvinanti aplinkybė. Todėl, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 96 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjui turėjo būti paskirta mažesnė bauda, nei šio įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 5 punkto sankcijoje numatytos baudos vidurkis, t. y. mažesnė nei 50 000 litų.

5Atsakovas Vertybinių popierių komisija prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Atsakovas paaiškino, kad V. T. yra pagrindinis akcininkas tiek AB „Gubernija”, tiek UAB „Respublikos leidiniai”. Be to, V. T. , kaip leidėjas, aktyviai dalyvauja UAB „Respublikos leidiniai” veikloje. UAB „Respublikos leidiniai” vadovas yra tiesiogiai atskaitingas V. T. , kuris yra pagrindinis šios bendrovės akcininkas, turintis 74 procentų akcijų. R. T. ir V. T. sieja giminystės ryšiai, verslo santykiai, taip pat bendras reikalų, susijusių su AB „Gubernija”, tvarkymas. V. T. ir R. T. yra UAB „Respublikos leidiniai”, UAB „Naujasis aitvaras”, AB „Gubernija”, UAB „Respublikos investicija” ir UAB „Respublikos spaustuvė” akcininkai. Bendrą reikalų, susijusių su AB „Gubernija”, tvarkymą įrodo ir UAB „Respublikos investicija” 2007 m. balandžio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad V. T. ir R. T. kartu ir vieningai priėmė sprendimą kreiptis į Ūkio banką dėl AB „Gubernija” skolinių įsipareigojimų perpirkimo iš Vilniaus banko ir Hansabanko. Pareiškėjo teiginys, kad atskleista informacija nesudarė ir negalėjo sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie AB „Gubernija”, yra nepagrįstas. Skundžiamame Vertybinių popierių komisijos sprendime aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kokia informacija sudarė ar galėjo sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį. Dienraštyje “Respublika” 2007 m. balandžio 24 d. publikuotame straipsnyje sukuriamas klaidingas įspūdis, kad gamybos AB „Gubernija” atnaujinimas sąlygojo daugiau kaip 14 % akcijų kurso šuolį, nors vien tik gamybos atnaujinimas be realių rezultatų negali pagrįsti akcijų kurso šuolio. Minėtame straipsnyje taip pat sudaromas klaidingas įspūdis apie AB „Gubernija” finansinę būklę, akcentuojant, kad „Gubernija” jau neturi ir skolų, nors faktiškai pasikeitė tik kreditorius, kuriuo tapo UAB „Respublikos investicija”. Straipsnyje neatskleidžiama objektyvi informacija apie laikraščio „Respublika” leidėjo UAB „Respublikos leidiniai” santykius su V. T. , kuris taip pat yra pagrindinis akcininkas tiek AB „Gubernija”, tiek UAB „Respublikos investicija”. Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 63 dalimi, UAB „Respublikos investicija”, kaip informacijos skleidėjas, atsako už skleidžiamos informacijos teisėtumą. UAB „Respublikos investicija”, sekdama skelbiamus AB „Gubernija“ esminius įvykius, suvokė ar turėjo suvokti, kad informacija, skelbiama kituose ginčijamame sprendime nurodytuose dienraščio „Respublika“ straipsniuose, neatitinka tikrovės ar gali sudaryti klaidinantį įspūdį, nes realių teigiamų esminių įvykių AB „Gubernija“ tuo metu nepaskelbė. Pareiškėjo skunde minimas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimas buvo apskųstas tik 2007 m. lapkričio 29 d., t. y. Vertybinių popierių komisijos sprendimo priėmimo dieną. Be to, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimo pripažinimas negaliojančiu nepaneigtų kitų Vertybinių popierių komisijos surinktų įrodymų. Atsakovas pažymėjo, jog skiriant baudą, buvo atsižvelgta į tai, kad UAB „Respublikos leidiniai“ nepripažįsta padariusi teisės pažeidimą, taip pat į tai, kad manipuliavimas rinka yra nesąžiningas elgesys kitų rinkos dalyvių atžvilgiu ir griauna jų pasitikėjimą vertybinių popierių rinka. Be to, kryptingas tikrovės neatitinkančios ir klaidinančios informacijos skleidimas truko ne vieną dieną, o AB „Gubernija“ akcijų kaina pakilo dvigubai.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 19 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ skundą patenkino iš dalies – Vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 2K-381 pakeitė, sumažindamas paskirtą baudą iki 40 000 litų. Teismas sprendime nurodė, kad laikraštyje „Respublika“ laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio 14 d. iki 2007 m. balandžio 28 d. buvo publikuota eilė straipsnių, susijusių su AB „Gubernija“. Dienraštyje „Respublika“ 2007 m. balandžio 14 d. buvo išspausdintas straipsnis, kuriame kritikuojama Vertybinių popierių biržos veikla, t. y. sprendimas sustabdyti prekybą AB „Gubernija“ akcijomis (b. l. 18). Tokio sprendimo pagrindas – netinkamas informacijos apie AB „Gubernija“ esminius įvykius atskleidimas žiniasklaidoje, nepranešant jos visiems investuotojams per biržos informacinę sistemą, kaip to reikalauja teisės aktai. Šiame straipsnyje nepagrįstai sumenkinama netinkamo pranešimo apie esminius įvykius reikšmė, tuo sudarant investuotojams klaidingą įspūdį apie esminių įvykių AB „Gubernija“ reikšmę ir aktualumą, o tuo pačiu ir klaidingą įspūdį apie AB „Gubernija“ akcijas. Kitame straipsnyje, išspausdintame tame pačiame leidinyje 2007 m. balandžio 21 d. akcentuojamas prasidėjęs „rekordinis 15 proc. įmonės akcijų kurso šuolis – nuo 1,20 iki 1,38 Lt už akciją“ (b. l. 21). Šiuo atveju skaitytojams siekiama sudaryti klaidingą įspūdį apie AB „Gubernija“ akcijų kurso šuolį, dėl ko šios akcijos tampa itin patraukliomis, nors pats emitentas tuo metu nebuvo pateikęs jokių pranešimų apie įvykusius esminius įvykius, kurie tokį šuolį pagrįstų. Straipsnyje taip pat nepagrįstai menkinama finansų maklerio M. G. nuomonė, tuo sudarant klaidingą įspūdį apie pateiktą informaciją apie AB „Gubernija“ akcijų likvidumą ir kainos kilimo priežastis. Dienraštyje „Respublika“ 2007 m. balandžio 24 d. buvo išspausdintas straipsnis, kuriame teigiama, kad gamybos AB „Gubernija“ atnaujinimas daugiau kaip 14 proc. sąlygojo akcijų kurso šuolį, kas nėra pagrįsta realiais duomenimis. Straipsnyje taip pat teigiama, kad AB „Gubernija“ jau neturi ir skolų“, nors faktiškai pasikeitė tik kreditorius (juo tapo UAB „Respublikos investicija“), kas suponuoja klaidingą vaizdą apie AB „Gubernija“ finansinę būklę. Dienraštyje „Respublika“ 2007 m. balandžio 25 d. buvo išspausdintas straipsnis, kuriame nurodoma, kad „Vilniaus vertybinių popierių biržoje toliau buvo masiškai perkamos AB „Gubernija“ akcijos“ (b. l. 23). Šioje publikacijoje pateikiama neobjektyvi informacija apie AB „Gubernija“ akcijų pirkimą, tuo sudarant klaidingą įspūdį apie šios bendrovės akcijų kainą ir paklausą. Kritikavimo forma taip pat nepagrįstai vėl menkinama finansų maklerio M. G. nuomonė, o tuo pačiu ir jo kvalifikacija. Dienraštyje „Respublika“ 2007 m. balandžio 28 d. buvo išspausdintas straipsnis, kuriame akcentuojamas AB „Gubernija“ akcijų kurso kilimas, kurio nesąlygojo realūs esminiai įvykiai, galintys pagrįsti tokį akcijų kainos šuolį biržoje, taip pat teikiamos netiesioginės rekomendacijos pirkti AB „Gubernija“ akcijas, sukuriamas klaidingas įspūdis apie AB „Gubernija“ akcijų kainą ir paklausą (b. l. 24). UAB „Respublikos leidiniai“, nepagrįsdama straipsniuose pateikiamos informacijos objektyviais duomenimis bei neatskleisdama UAB „Respublikos leidiniai“, AB „Gubernija“ ir UAB „Respublikos investicija“ akcininkų sąsajų, skaitytojams formavo klaidingą įspūdį apie AB „Gubernija“ finansinę būklę, akcijų kainą ir paklausą. Byloje nustatyta, kad minėtos publikacijos netiesiogiai turėjo įtakos AB „Gubernija“ akcijų kainoms ir paklausai. AB „Gubernija“ akcijų kaina balandžio mėnesį pakilo nuo 1,02 Lt (mėnesio pradžioje) iki 2,09 Lt (mėnesio pabaigoje) ir buvo sudaryta daugiau sandorių dėl šios bendrovės akcijų perleidimo: per tris mėnesius iki 2007 m. balandžio 1 d. buvo sudaryta viso 285 sandoriai, o 2007 metų balandžio mėnesį – 466 sandoriai. Tuo tarpu, per pirmuosius tris 2008 metų mėnesius AB „Gubernija“ akcijų didžiausia kaina buvo 1,36 Lt, o vidurkis – apie 1,20 Lt (b. l. 145–165). Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, emitentas, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka nedelsdamas turi pateikti reguliuojamos rinkos, kurioje prekiaujama jo išleistais vertybiniais popieriais, operatoriui, Vertybinių popierių komisijai ir šio įstatymo 28 straipsnio nustatyta tvarka viešai paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę informacinį pranešimą apie kiekvieną esminį įvykį, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį. Informaciniame pranešime turi būti atskleistas esminio įvykio pobūdis ir trumpas turinys. Tuo tarpu bylos medžiaga rodo, kad realių teigiamų esminių įvykių AB „Gubernija“ nagrinėjamu laikotarpiu nepaskelbė, kas galėjo turėti įtakos akcijų kainai ir paklausai (b. l. 32–48). UAB „Respublikos leidiniai“ žinojo arba turėjo žinoti, kad dienraštyje skelbiama informacija neatitiko tikrovės ir buvo klaidinanti, nes AB „Gubernija“ realių esminių įvykių, kurie galėtų pagrįsti AB „Gubernija“ akcijų kurso šuolį Vilniaus vertybinių popierių biržoje, neįvyko. Teismas padarė išvadą, kad Vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 2K-381 yra teisėtas ir pagrįstas, tačiau, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 96 straipsnio 5 dalies nuostatomis ir atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju nei lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių nenustatyta, padarytos žalos ir pareiškėjui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydžiai nenustatyti, pažeidimo trukmė nėra ilga (14 dienų), yra pagrindas sumažinti paskirtą baudą.

8III.

9Apeliaciniu skundu pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti visiškai ir panaikinti Vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 2K-381. Pareiškėjas nurodo, kad Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punktas draudžia skleisti per visuomenės informavimo priemones (įskaitant internetą) ar kitais būdais informaciją (įskaitant gandų ir neteisingų ar klaidinančių naujienų skleidimą), kuri sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones, jei tai padaręs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Tačiau ta pati norma nustato, kad jeigu tokią informaciją atskleidžia profesinę veiklą vykdantys žurnalistai, tokia veika turi būti vertinama atsižvelgiant į jų veiklą reguliuojančias teisės normas, išskyrus atvejus, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai gauna asmeninės naudos ar pajamų iš tokios informacijos atskleidimo. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 95 straipsnio, nustatančio baudas už įstatymo pažeidimus, 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad juridiniams asmenims, nesilaikantiems įstatymo IV skyriuje, t. y. ir 63 straipsnyje nustatytų reikalavimų, Vertybinių popierių komisija turi teisę skirti piniginę baudą iki 100 tūkstančių litų, jei neteisėtai gautų pajamų dydis neviršija 100 tūkstančių litų, ir iki trigubo neteisėtai gautų pajamų dydžio, jei neteisėtai gautų pajamų dydis viršija 100 tūkstančių litų. Šio įstatymo 96 straipsnio 5 dalies 3 punkte yra numatyta, kad Vertybinių popierių komisija diferencijuoja skiriamos baudos dydį, be kita ko, atsižvelgdama į asmeniui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydį. Pareiškėjo nuomone, vadovaujantis aukščiau nurodytomis įstatymo nuostatomis, draudimo manipuliuoti rinka pažeidimo konstatavimas privalėjo būti betarpiškai pagrįstas Vertybinių popierių rinkos komisijos įrodytu pareiškėjo pajamų ar naudos iš aprašytos veikos gavimo faktu. Nenustačius, kad nagrinėjamu atveju UAB „Respublikos leidiniai“ gavo pajamų, nebuvo pagrindo pripažinti, jog buvo pažeistas draudimas manipuliuoti rinka. Be to, asmuo gali būti patrauktas teisinėn atsakomybėn už Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą, jeigu jo veiksmuose yra ir visi kiti šio pažeidimo sudėties požymiai: a) per visuomenės informavimo priemones ar kitais būdais turi būti atskleista informacija; b) atskleista informacija sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones; c) informaciją atskleidęs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad atskleistoji informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Nagrinėjamu atveju UAB „Respublikos leidiniai“ veiksmuose nėra b) ir c) punktuose nurodytų požymių. Straipsniuose paskelbta informacija buvo surinkta iš atsakingų AB „Gubernija“ valdymo organų narių, taip pat buvo atsižvelgta į viešai atskleistą informaciją apie AB „Gubernija“ esminius įvykius bei prekybos Vilniaus vertybinių popierių biržoje statistinius duomenis. UAB „Respublikos leidiniai“ neturėjo pagrindo abejoti tokios informacijos turiniu. Be to, UAB „Respublikos leidiniai“ ne atskleidė, o tik išplatino (pakartojo) informaciją, kuri jau prieš tai buvo viešai atskleista šioje administracinėje byloje nustatytų šaltinių.

10Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas Vertybinių popierių komisija prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 19 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Savo prašymą atsakovas grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti jo atsiliepime į pareiškėjo skundą, paduotą pirmosios instancijos teismui. Papildomai pažymi, kad pareiškėjo teiginys, jog pajamų ar naudos gavimas yra privalomas manipuliavimo rinka požymis, yra nepagrįstas. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytas draudimas galioja visiems asmenims ir nėra siejamas su naudos ar pajamų gavimu iš draudžiamos veiklos. Šio įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkte taip pat nustatyta, kad atvejai, kuomet rinka manipuliuoja profesinę veiklą vykdantys žurnalistai, turi būti vertinami atsižvelgiant į žurnalistų veiklą reguliuojančias teisės normas, išskyrus atvejus, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai gauna asmeninės naudos ar pajamų iš tikrovės neatitinkančios ar klaidinančios informacijos atskleidimo. Atsakovo nuomone, įstatymų leidėjas šia norma siekė, kad Vertybinių popierių komisija, nagrinėdama manipuliavimo rinka bylas, žurnalistų veiksmus vertintų vadovaudamasi jų profesinę veiklą reglamentuojančiomis teisės normomis, taip pat bendradarbiautų su žurnalistų priežiūros institucija. Nagrinėjamu atveju Vertybinių popierių komisija šią pareigą įvykdė ir informavo Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją apie laikraštyje „Respublika“ išspausdintus nekorektiškus ir klaidinančius straipsnius, susijusius su AB „Gubernija“. Atsakovo nuomone, pareiškėjas netinkamai aiškina ir Finansinių priemonių rinkų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 5 punktą bei 96 straipsnio 5 dalies 3 punktą. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į tai, kad manipuliavimas rinka gali sukelti nenuspėjamas pasekmes ir neretai gali būti neteisėto pasipelnymo šaltiniu, šio įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatė dvi už manipuliavimą rinka skirtinos ekonominės sankcijos ribas: 1) iki 100 tūkstančių litų, kuomet neteisėtai gautų pajamų dydis neviršija 100 tūkstančių litų, 2) iki trigubo neteisėtai gautų pajamų dydžio, kai jų dydis viršija 100 tūkstančių litų. Pirmoji skirtinos baudos riba galioja ir tais atvejais, kai manipuliuojant rinka neteisėtos pajamos negaunamos (jos lygios 0). Tuo tarpu įstatymo 96 straipsnio 5 dalyje numatyti kriterijai, į kuriuos Vertybinių popierių komisija atsižvelgia diferencijuodama skiriamos baudos dydį. Asmeniui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydis yra tik vienas iš tokių kriterijų.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

13Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 2K-381 (t. 1, b. l. 11-15) paskyrė 70000 litų baudą UAB „Respublikos leidiniai“ už Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą. Minėtoje įstatymo nuostatoje yra nurodyta, jog visiems asmenims draudžiama skleisti per visuomenės informavimo priemones (įskaitant internetą) ar kitais būdais informaciją (įskaitant gandų ir neteisingų ar klaidinančių naujienų skelbimą), kuri sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones, jei tai padaręs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Jeigu tokią informaciją atskleidžia profesinę veiklą vykdantys žurnalistai, tokia veika turi būti vertinama atsižvelgiant į jų veiklą reguliuojančias teisės normas, išskyrus atvejus, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai gauna asmeninės naudos ar pajamų iš tokios informacijos atskleidimo.

14Iš paminėtos įstatymo nuostatos matyti, kad draudžiamos veikos konstatavimui būtina nustatyti tokius faktus: 1) turi būti paskleista informacija per visuomenės informavimo priemones; 2) paskleista informacija turi sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones ir 3) tokią informaciją paskleidęs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Visų šių trijų elementų buvimas yra privalomas, siekiant konstatuoti veikos neteisėtumą.

15Byloje neginčijamai nustatyta, jog spaudoje buvo paskelbta informacija apie AB „Gubernijos“ akcijas, valdymo organus, finansinę būklę (t. 1, b. l. 17-24). Tam, kad toks informacijos skleidimas būtų laikomas neteisėtu, būtina nustatyti antrąjį iš minėtų elementų, t. y. informacijos neteisingumą. Tačiau byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad straipsniuose aprašytos aplinkybės neatitiktų tikrovės ar būtų klaidinančios. Netgi priešingai – iš pranešimų Vertybinių popierių komisijai (t. 1, b. l. 32-48), akcijų kainų grafiko (t. 1, b. l. 50) matyti, kad spaudoje paskelbta informacija atitinka realiai vykusią situaciją. Aplinkybė, kad fizinis asmuo R. T. laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio 13 d. iki 2007 m. balandžio 23 d. įsigijo daug AB „Gubernija“ akcijų, nelaikytina tokia, kuri paneigia anksčiau paminėtus faktus.

16Taip pat pažymėtina, kad fiziniai asmenys R. T. , V. T. ir juridiniai asmenys UAB „Respublikos leidiniai“ ar AB „Gubernija“ yra visiškai atskiri subjektai, kurių negalima tapatinti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2 knygoje yra reglamentuotas tiek fizinių, tiek juridinių asmenų statusas. CK 2.33 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) yra asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu (CK 2.45 str.). Juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus (CK 2.81 str. 1 d.). Kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą ir dalyvių susirinkimą <...> (CK 2.82 str. 2 d.), t. y. minėtose teisės aktų nuostatose yra aiškiai atskiriamas juridinis asmuo nuo jo dalyvių – šiuo atveju, akcininkų, be to, akcininkai negali būti tapatinami ne tik su juridiniais asmenimis, bet ir su juridinio asmens valdymo organais. Tai, kad keli akcininkai tarpusavyje yra susiję giminystės ar svainystės ryšiais, neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, jog tai, kas yra žinoma vienam fiziniam asmeniui, yra neabejotinai žinoma ir kitam arba kad tuo siekiama iškreipti vertybinių popierių rinką. Įrodymų, kad tai, ką žino V. T. , neabejotinai žino ir R. T. , byloje nėra. Todėl įvertinus šią aplinkybę bei anksčiau aptartą aplinkybę dėl faktų atitikimo tikrovei, darytina išvada, kad nagrinėjamuoju atveju nėra ir trečio įstatyme reikalaujamo elemento, t. y. informaciją paskleidusio asmens žinojimo apie informacijos neatitikimą tikrovei.

17Tai, kad skelbiant informaciją, susijusią su AB „Gubernija“ padėtimi rinkoje, galimai buvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos nuostatos, nėra reikšminga šioje byloje, kadangi nagrinėjamuoju atveju yra tiriamas tik tokios informacijos pateikimo poveikis rinkai.

18Dėl šių aplinkybių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris turi būti naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – Vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 2K-381 panaikinamas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu , teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ apeliacinį skundą patenkinti.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 19 d. sprendimą panaikinti.

22Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ skundą patenkinti.

23Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 2K-381 panaikinti.

24Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ kreipėsi su skundu į Vilniaus... 5. Atsakovas Vertybinių popierių komisija prašė atmesti pareiškėjo skundą... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 19 d. sprendimu... 8. III.... 9. Apeliaciniu skundu pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ prašo... 10. Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas Vertybinių popierių... 11. Teisėjų kolegija... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 13. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2007 m. lapkričio 29 d.... 14. Iš paminėtos įstatymo nuostatos matyti, kad draudžiamos veikos... 15. Byloje neginčijamai nustatyta, jog spaudoje buvo paskelbta informacija apie AB... 16. Taip pat pažymėtina, kad fiziniai asmenys R. T. , V. T. ir juridiniai asmenys... 17. Tai, kad skelbiant informaciją, susijusią su AB „Gubernija“ padėtimi... 18. Dėl šių aplinkybių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 20. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“... 21. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 19 d. sprendimą... 22. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“... 23. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d.... 24. Sprendimas neskundžiamas....