Byla A-63-303-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Violetai Kiurienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Vidui Vilkui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje prašymą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės tarybai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, uždarajai akcinei bendrovei „Palink“, Inos Montvilienės įmonei dėl sprendimo ir įsakymo panaikinimo bei įpareigojimo vykdyti įstatymo reikalavimus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje (toliau – pareiškėjas) prašymu (I tomas, b. l. 2 – 5) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. A‑765 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Inos Montvilienės įmonei ir UAB ,,Palink“ galiojimo“; panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. T-202 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB ,,Palink“ ir Inos Montvilienės įmonei galiojimo“; įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto 1.1 papunkčiu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51 punkto 51.5 papunktį UAB ,,Palink“ ir Inos Montvilienės įmonės atžvilgiu.

5Pareiškėjas nurodė, kad į jį kreipėsi Valstybinė tabako ir alkoholio tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Tarnyba), kuri nurodė, kad ji kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją 2007 m. balandžio 5 d. raštu Nr. 3S-693 „Dėl licencijuojamos veiklos pažeidimų“ ir 2007 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 3S-796 „Dėl priemonių už licencijuojamos veiklos pažeidimus“. Šiuose raštuose buvo nurodyta, kad Tarnybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 3K06/324 UAB „Palink“ buvo taikytos ekonominės sankcijos už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimus, nes parduotuvėje (Salduvės g. 2, Kairiuose, Šiaulių rajono savivaldybėje) buvo parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais. Tarnyba nurodė, kad šis nutarimas yra įsigaliojęs. Tarnyba taip pat nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija buvo informuota, kad jos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 3K06/325 Inos Montvilienės įmonei buvo taikytos ekonominės sankcijos už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimus, nes parduotuvėje (Plento g. 12, Kairiuose., Šiaulių rajono savivaldybėje) buvo parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais. Tarnyba taip pat nurodė, kad šis nutarimas yra įsigaliojęs. Pažymėjo, jog Šiaulių rajono savivaldybės administracija buvo paprašyta imtis teisės aktuose numatytų priemonių dėl aukščiau nurodytų pažeidimų bei apie tai informuoti Tarnybą. Tačiau teisės aktuose nustatytų priemonių Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius nesiėmė. Paaiškino, kad, remdamasis Tarnybos pateikta informacija, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2007 m. liepos 2 d. pateikė reikalavimą Nr. 4-29 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 1 punkto 1.1. papunkčiu patvirtintų Didmeninės ir mažmenines prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 31 punkto 51.5. papunkčio įgyvendinimo“. Pažymėjo, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2007 m. liepos 16 d. raštu Nr. S-1459(8.20) „Dėl reikalavimo vykdymo atidėjimo“ nurodė, kad licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Palink“ ir I. Montvilienės įmonėms galiojimo panaikinimas reikalauja politinio sprendimo, todėl nutarta 2007 m. rugpjūčio 8 d. kreiptis į savivaldybės tarybą dėl tarybos narių supažindinimo su esama situacija. Atsižvelgiant į tai, buvo paprašyta reikalavimo įvykdymo terminą atidėti iki 2007 m. rugpjūčio 9 d. Nurodė, kad atsižvelgdamas į aukščiau minėtą prašymą, reikalavimo įgyvendinimo terminą 2007 m. liepos 17 d. raštu Nr. 2-350 „Dėl reikalavimo vykdymo atidėjimo“ atidėjo iki 2007 m. rugpjūčio 13 d. Tačiau Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A-765 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Inos Montvilienės įmonei ir UAB „Palink“ galiojimo“ nusprendė nepanaikinti minėtoms įmonėms licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tose prekybos vietose, kuriose Tarnyba nustatė pažeidimus. Be to, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. S-l614(8.20) „Dėl reikalavimo vykdymo“ atsiuntė Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. T-202 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Palink“ ir Inos Montvilienės įmonei galiojimo“, kuriuo buvo nuspręsta pritarti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui nepanaikinti minėtoms įmonėms licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tose prekybos vietose, kuriose Tarnyba nustatė pažeidimus.

6Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės taryba atsiliepimu į prašymą (I tomas, b. l. 109 – 110) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 49 punktas suteikia teisę savivaldybės tarybai priimti jos nuožiūra svarbius sprendimus Šiaulių rajono verslui. Pažymėjo, kad mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų galiojimo panaikinimas UAB „Palink“ ir I. Montvilienės įmonei įtakotų prakybos verslo vystymąsi Šiaulių rajone. Nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija nėra nustačiusi faktų, kad UAB „Palink“ ir I. Montvilienės įmonė yra pažeidusios licencijuojamos veiklos sąlygas. Minėtos įmonės nėra turėję mokestinių nepriemokų savivaldybės ar valstybės biudžetams, nėra anksčiau baustos už panašius nusižengimus. Teigė, kad nustatyti nusižengimai yra mažareikšmiai. Be to, įmonėms Tarnyba pritaikė ekonomines sankcijas – paskyrė baudas, todėl laikė, kad už padarytus nusižengimus įmonės yra nubaustos. Pažymėjo, kad savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo įvertinti administracijos direktoriaus veiksmai dėl mažmeninės prekybos alkoholio licencijų galiojimo panaikinimo UAB „Palink“ ir I. Montvilienės įmonei ir pritarta administracijos direktoriaus veiksmams dėl mažmeninės prekybos alkoholiu licencijų galiojimo nepanaikinimo UAB „Palink“ ir I. Montvilienės įmonei. Manė, kad savivaldybės tarybos veiksmai neprieštarauja įstatymams.

8Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į prašymą (I tomas, b. l. 112 – 114) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsakovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies teisės norma taikoma įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir nesilaikančioms šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 2 dalies 2 punkto reikalavimų. Sąvoką „nesilaikančioms reikalavimų“ suprato kaip daugiau nei vieną kartą įmonės pažeidė įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 2 dalies 2 punktą. Pažymėjo, kad nėra nustatęs faktų, kad UAB „Palink“ ir I. Montvilienės įmonė yra pažeidusios licencijuojamos veiklos sąlygas. Minėtos įmonės nėra turėję mokestinių nepriemokų savivaldybės ar valstybės biudžetams, nėra anksčiau baustos už panašius nusižengimus. Pabrėžė, kad įmonėms Tarnyba pritaikė ekonomines sankcijas – paskyrė baudas, todėl laikė, kad už padarytus nusižengimus yra nubaustos. Pažymėjo, kad įstatymų leidėjas ekonominėms sankcijoms suteikė represinį pobūdį, nes įstatyme pavartota sąvoka „baudžiami“. Be to, įstatymų leidėjas, ekonominėms sankcijoms suteikdamas represinį pobūdį, siekė ir prevencinių tikslų – tiek specialiosios, tiek ir bendrosios prevencijos prasme. Pabrėžė, kad ekonominės sankcijos yra prilyginamos baudoms, skirtoms už administracinius teisės pažeidimus. Teigė, kad licencijų galiojimo panaikinimas būtų įmonių nubaudimas antrą kartą už tą patį nusižengimą. Tokiu būdu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius pažeistų non bis in idem principą (asmuo negali būti baudžiamas antrą kartą už tą patį teisės pažeidimą). Abejojo, ar Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis, nustatanti, kad įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholio produktais ir nesilaikančioms šio Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 2 dalies 2 punkto reikalavimų, licencijų galiojimas panaikinimas ir naujos licencijos neišduodamos 1 metus nuo licencijų galiojimo panaikinimo dienos, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 punktas, nustatantis, kad licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu licencijos turėtojas nesilaiko Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 2 dalies 2 punkte nustatytų reikalavimų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai, nustatančiai, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą, bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsiliepimu į prašymą (I tomas, b. l. 147 – 148) prašė patenkinti prašymą.

11Tarnyba nurodė, kad 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 3K06/324 UAB „Palink“ taikyta ekonominė sankcija už tai, kad parduotuvėje Salduvės g. 2, Kairių miestelyje, Šiaulių rajono savivaldybėje, buvo parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais, t. y. UAB „Palink“ pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 2 dalies 2 punktą. 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 3K06/325 I. Montvilienės įmonei taikyta ekonominė sankcija už tai, kad parduotuvėje Plento g. 12, Kairių miestelyje, Šiaulių rajono savivaldybėje, buvo parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais, t. y. I. Montvilienės įmonė pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 17 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Pabrėžė, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis, imperatyviai nustato, jog įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir nesilaikančioms šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas panaikinamas ir nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Tokia nuostata išdėstyta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51, 51.5 punktuose. Pabrėžė, kad UAB „Palink“ ir I. Montvilienės įmonė, nesutikdami su minėtais nutarimais paskirtomis sankcijomis, taip pat neigdami Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo padarymo (nesilaikymo) faktus, galėjo ginčyti tai, padavę atitinkamus skundus teismui. Pažymėjo, kad įmonėms to nepadarius laikytina, kad minėti nutarimai yra teisėti ir pagrįsti. Tuo pačiu laikė, kad faktai, nurodyti 2006 m. gruodžio 21 d. Tarnybos nutarime Nr. 3K06/324 ir 2006 m. gruodžio 28 d. Tarnybos nutarime Nr. 3K06/325 pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas laikytini nustatytais, nutarimai yra įsiteisėję, teisėti ir pagrįsti. Teigė, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, nepanaikindamas UAB „Palink“ ir I. Montvilienės licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą, nevykdė imperatyvių Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies ir Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51, 51.5 punktų reikalavimų. Pabrėžė, kad teisės aktai, reglamentuojantys licencijuojamą alkoholio produktų veiklą, nenustato teisės licencijas išdavusiai institucijai savo nuožiūra nevykdyti imperatyvių įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatų prisidengiant politinių sprendimų reikalingumu, bei nesuteikia teisės kvestionuoti Tarnybos priimtų nutarimų, vertinti pažeidimus ir juos lėmusias aplinkybes, ir tokios „analizės“ pagrindu nevykdyti nustatytų pareigų.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo I. Montvilienės įmonė atsiliepimu į prašymą (I tomas, b. l. 139 – 140) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

13I. Montvilienės įmonė nurodė, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 17 straipsnio 2 dalis 2 punktas draudžia įmonėms parduoti ir laikyti alkoholinius gėrimus, neturint juridinę galią turinčių privalomų tų gėrimų įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių dokumentų. Manė, kad nors formalūs įstatymo minėtų straipsnių pažeidimo požymiai nekelia abejonių, Tarnybos paskirtos sankcijos tiek UAB „Palink“, tiek jai pagal pažeidimo padarymo pobūdį, mastą yra per griežtos. Paaiškino, kad I. Montvilienės įmonėje rastas 1 vnt. degtinės „Originali Lietuviška“ 0,1 l pilstymo suvenyrinė talpa, atsitiktinai palikta pardavėjos darbo vietoje, o UAB „Palink“ prekių įsigijimo dokumentuose buvo prekių tiekėjo padaryta techninė klaida. Teigė, kad tokie nustatyti pažeidimai tikrai negalėjo pažeisti ir niekaip nepažeidė įstatymu nustatytos valstybės alkoholio kontrolės politikos pagrindų ir principų. Paskirtos baudos yra sumokėtos, nors jos jau ir taip yra neadekvačios padarytiems pažeidimams. Rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d. nutarime bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Manė, jog kadangi už anksčiau minėtus pažeidimus Tarnyba yra paskyrusi baudas, kurios jau yra sumokėtos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius savo 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A-765, įvertinęs visas administracinėje byloje esančias aplinkybes bei, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, nusprendė nepanaikinti išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nei UAB „Palink“, nei I. Montvilienės įmonei. Šiam sprendimui pritarė ir Šiaulių rajono savivaldybės taryba savo 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. T-202. Manė, kad savo sprendimais tiek rajono savivaldybės administracijos direktorius, tiek Šiaulių rajono savivaldybės taryba įtvirtino teisingumo bei teisėtų lūkesčių principus.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“ atsiliepimu į prašymą (I tomas, b. l. 155 – 157) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

15UAB „Palink“ nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, priėmęs 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. A-765 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais I. Montvilienės įmonei ir UAB „Palink“ galiojimo“, kuriame nusprendė nepanaikinti minėtoms įmonėms licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tose prekybos vietose, kuriose Tarnyba nustatė pažeidimus, pasielgė teisingai ir teisėtai. Pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimo panaikinti alkoholio licenciją UAB „Palink“ vykdymas pažeistų šios įmonės teisę nebūti baudžiamam du kartus už tą patį nusižengimą, kuri yra įtvirtina ir garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnyje. Nurodė, kad tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 47.3 punktas, tiek Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-l65 patvirtintos Mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo tvarkos 32.3 punktas numato, jog licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu yra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų rašytinių pranešimų apie įmonėje nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus. Teigė, kad minėtos normos savivaldybei suteikia teisę už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus ne tik panaikinti licencijos galiojimą, bet ir skirti švelnesnę alternatyvią sankciją – įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, o per nustatytą laiką nepašalinus licencijuojamos veiklos pažeidimų, sustabdyti licencijos galiojimą. Manė, jog kadangi Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 7 punktas nustato, jog sustabdyti, panaikinti, įspėti apie galimą licencijos sustabdymą yra savivaldybės funkcija, ši institucija įvertinus licencijuojamos veiklos pažeidimo faktines aplinkybes vadovaudamasi teisingumo ir teisėtumo principais už įstatymo pažeidimą gali skirti vieną iš alternatyvių nuobaudų – įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, o nepašalinus licencijuojamos veiklos pažeidimų per nustatytą laiką licencijos galiojimą sustabdyti arba iš karto panaikinti licencijos galiojimą. Paaiškino, kad savivaldybė įvertinusi tai, jog UAB „Palink“ rasti įstatymo pažeidimai nėra kontrabandinio pobūdžio, įmonė nėra turėjusi mokestinių nepriemokų savivaldybės ar valstybės biudžetams ir nėra bausta už nusižengimus, o už Tarnybos nustatytus pažeidimus sumokėjo baudas, be to, įvertinusi, kad licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas liečia rajono vystymosi problemas, pažeidžia konkurencingumą ir įtakoja kitų prekių prekybos sumažėjimą, priėmė motyvuotą ir teisėtą sprendimą ir 2007 m. balandžio 20 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos aktu Nr. S-781(8.27.) „Dėl licencijos Nr. 442 galimo galiojimo sustabdymo“ įspėjo UAB „Palink“, kad pakartotinai pažeidus Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą ar 17 straipsnio 2 dalies 2 punktą, bus sustabdytas licencijos galiojimas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Pažymėjo, kad įmonei jau skirtos dvi sankcijos: 2007 m. balandžio 20 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracija aktu Nr. S-781(8.27.) „Dėl licencijos Nr. 442 galimo galiojimo sustabdymo“ jau skyrė UAB „Palink“ įspėjimą, o Tarnyba jau skyrė UAB „Palink“ 3 000 Lt baudą (baudą UAB „Palink“ jau sumokėjo), todėl dar vienos sankcijos skyrimas UAB „Palink“ – licencijos panaikinimas, būtų akivaizdus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnyje įtvirtinto „non bis in idem“ (niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusižengimą du kartus) principo pažeidimas. Abejojo, ar trys sankcijos ir ypač licencijos galiojimo panaikinimas, nustačius tokį pažeidimą, neatsižvelgiant į pažeidimo padarymo aplinkybes, yra būtina priemonė visuotinai svarbiems tikslams pasiekti, o sankcijos – proporcingos padarytam teisės pažeidimui.

16II.

17Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu (I tomas, b. l. 204 – 208) pareiškėjo prašymą tenkino.

18Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra įtvirtintas draudimas parduoti alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus; to paties straipsnio 2 dalies 2 punkte – draudimas laikyti, gabenti alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo, laikymo) vietoje ir (ar) jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus. Teismas nustatė, kad Tarnyba 2006 m. gruodžio 21 d. UAB ,,Palink“ atžvilgiu priėmė nutarimą Nr. 3K06/324, kuriuo įmonei paskyrė 3 000 Lt baudą, bei 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 3K06/325 I. Montvilienės įmonei paskyrė 1 000 Lt baudą. Pažymėjo, kad minėtų nutarimų nei UAB ,,Palink“, nei I. Montvilienės įmonė teismui neginčijo, sumokėjo baudas ir pripažino, kad pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 17 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis nurodo, jog „įmonėms turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir nesilaikančioms šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto <…>, 2 dalies 2 <…> punkto reikalavimų, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas panaikinamas ir nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos“. Analogiškos nuostatos pakartotos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 punkte. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarimu konstatavo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 punktas neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad piniginė bauda yra represinio pobūdžio sankcija, kuria yra nubaudžiamas teisės pažeidėjas – ūkio subjektas ir kuria yra daromas tiesioginis neigiamas poveikis to ūkio subjekto turtinei, ekonominei padėčiai, taigi ir nuosavybės teisei bei ūkinės veiklos laisvei, nes yra nusavinamos jo piniginės lėšos; kita vertus, toks teisės pažeidėjas, sumokėjęs piniginę baudą, gali toliau verstis atitinkama veikla nepatirdamas jokių papildomų apribojimų, taip pat įgyvendinti kitas savo teises. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme ir kai kuriuose kituose įstatymuose nustatytas licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas (kaip ir specialios teisės atėmimas) yra tokia sankcija, kuria neigiamas poveikis teisės pažeidėjo – ūkio subjekto turtinei, ekonominei padėčiai yra daromas ne tiesiogiai, t. y. ne nusavinant (kaip piniginę baudą) jo pinigines lėšas, bet neleidžiant jam verstis atitinkama veikla (tam tikrą laiką). Atsižvelgęs į nurodytas nuostatas, teismas UAB „Palink“ argumentą, jog alkoholio licencijos panaikinimas pažeistų įmonės teisę būti baudžiamam du kartus už tą patį nusižengimą prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniui, atmetė kaip nepagrįstą. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad 2007 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. X-1198 buvo pakeista Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio redakcija ir sprendimo priėmimo metu galiojančio Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad draudžiama parduoti alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Pažymėjo, kad panaikintas draudimas parduoti alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų prekybos (sandėliavimo) vietoje. Analogiškai pakeistas ir 17 straipsnio 2 dalies 2 punktas. Nurodė, kad Tarnybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarime konstatuota, jog UAB „Palink“ visų privalomų juridinę galią turinčių alkoholinių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentų Tarnybai nepateikė. Analogiškai ir I. Montvilienės įmonės atžvilgiu priimtame 2006 m. gruodžio 28 d. nutarime konstatuota, kad Tarnybai dokumentų nepateikė. Pažymėjo, kad apie pažeidimus Tarnybai informavus atsakovą – Šiaulių rajono savivaldybės administraciją – šis turėjo imtis atitinkamų teisinių priemonių, tačiau priėmė sprendimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 daliai, t. y. priėmė ginčijamą įsakymą savo nuožiūra, kuriuo nepanaikino įmonėms licencijų. Tačiau nei Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas ar kiti teisės aktai nesuteikia savivaldybių vykdomosioms institucijoms teisės savo nuožiūra vykdyti arba nevykdyti įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimų. Teismas nepasisakė dėl prašymo netaikyti sankcijos įmonėms, nes ji akivaizdžiai neproporcinga padarytiems teisės pažeidimams, kadangi tokio sprendimo nėra priimta. Teismas negalėjo vertinti tokio prašymo teisėtumo, kai nėra priimta teisės akto, jis tik nustatė, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veikia) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams. Išnagrinėjęs bylą iš esmės bei įvertinęs visas byloje nustatytas aplinkybes bei teisės aktų nuostatas, teismas patenkino pareiškėjo prašymą.

19III.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“ apeliaciniu skundu (I tomas, b. l. 215 – 219) prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą ir pareiškėjo prašymą atmesti. Taip pat prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Savivaldybių administracijoms nėra numatyta galimybė netaikyti licencijos panaikinimo sankcijos už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodytus teisės pažeidimus, t. y. net ir tuo atveju, kai atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, akivaizdu, kad licencijos panaikinimo sankcija yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga, licenciją išdavusi institucija neturi teisės nepanaikinti licencijos. Dėl šios priežasties kyla pagrįstos abejonės ar Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies ir Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 punkto nuostatos ta apimtimi, kuria nenumato, kad licenciją išdavusi institucija, t. y. savivaldybės administracija, turi teisę, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, ir esant akivaizdžiam faktui, kad licencijos panaikinimo sankcija yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga, netaikyti licencijos panaikinimo sankcijos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisingumo principams.

222. Teismas priimdamas sprendimą ir įpareigodamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalį ir Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51 punkto 51.5 papunktį UAB „Palink“ atžvilgiu, t. y. panaikinti UAB „Palink“ licencijos verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba galiojimą, nevertino, ar UAB „Palink“ iš tikrųjų pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies nuostatas, ar atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais licencijos panaikinimo sankcija yra proporcinga (adekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to teisinga, nors byloje buvo akivaizdžių įrodymų, kad UAB „Palink“ nepažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų ir nėra teisėto pagrindo panaikinti šiai įmonei licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

23Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 1 – 3) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

241. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarime pripažino, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo <...> 34 straipsnio 17 dalis (2004 m. kovo 9 d., 2006 m. balandžio 25 d. redakcijos; Žin., 2004, Nr. 47-1548; 2006, Nr. 53-1928) neprieštaravo Konstitucijai; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 punktas (2004 m. gegužės 20 d. redakcija) neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Atsižvelgiant į tai, UAB „Palink“ prašymas dar kartą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl šio teismo jau tirtų teisės normų konstitucingumo yra visiškai nepagrįstas.

252. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto 1.1 papunkčiu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51 punkto 51.5. papunkčio teisės normos yra imperatyvaus pobūdžio. Nei Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ar Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, nei kiti teisės aktai nesuteikia teisės savivaldybių institucijoms savo nuožiūra vykdyti ar nevykdyti įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimų.

263. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Palink“ teismui neginčijo Tarnybos paskirtų ekonominių sankcijų, sumokėjo baudą, darytina išvada, kad ši įmonė pripažino, kad pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 17 straipsnio 2 dalies 2 punktą, todėl šios įmonės atžvilgiu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius privalėjo vykdyti imperatyvias Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto 1.1. papunkčiu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51 punkto 51.5. papunkčio teisės normas.

27Atsakovai Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 11 – 13) prašo apeliacinį skundą iš dalies tenkinti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

281. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarime pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme privalo būti numatyta galimybė teismui, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, jo mąstą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nustatyti, kad sankcija – licencijos galiojimo panaikinimas įmonei už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 37 straipsnio 17 dalyje nurodytus pažeidimus neturi būti taikoma. Kadangi teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, UAB „Palink“ prašymas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą yra nepagrįstas.

292. Teismo motyvai dėl atsisakymo įvertinti įmonių pažeidimo pobūdį, jo mąstą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nustatyti, kad sankcija – licencijos galiojimo panaikinimas įmonei neturi būti taikoma, kadangi nėra priimto teisės akto, yra tik formalus atsisakymas ir pažeidžia administracinio proceso principus (ekonomiškumo, koncentruotumo, proceso operatyvumo). Siekiant įgyvendinti minėtus principus buvo galima išspręsti ir sankcijos netaikymo įmonėms klausimą, nes savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo turinys yra akivaizdžiai numanomas.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsiliepimu į apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 7 – 10) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Tarnyba atsiliepime iš esmės pakartoja atsiliepime į prašymą pirmosios instancijos teismui išdėstytą poziciją, taip pat pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarime byloje konstatavo, kad netaikyti tokios uždraudimo sankcijos (ir kartu prevencinio poveikio priemonės), kaip licencijos verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholio produktais galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas, jeigu ji nustatyta įstatyme, leistina tik tokiu atveju, kai licencijos panaikinimas yra akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas. Tas neproporcingumas (neadekvatumas) turi būti toks aiškus ir neginčytinas, kad jeigu yra vadovaujamasi protingumo ir teisingumo principais, dėl jo negalėtų kilti abejonių. UAB „Palink“ prašymas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą atmestinas, nes Lietuvos Respublikoje teisingumą vykdo tik teismai, todėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis nesuteikianti savivaldybei teismo teisių, Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo I. Montvilienės įmonė atsiliepimu į apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 4 – 5) prašo apeliacinį skundą tenkinti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

331. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis, tiek Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 papunktis nustato prievolę savivaldybių institucijoms be jokių išlygų, visiškai neatsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias aplinkybes bei kitas reikšmingas aplinkybes, panaikinti licencijų galiojimą juridiniams asmenims toje prekybos vietoje, kurioje buvo nustatyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto ar 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimai. Kyla abejonių dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis ir Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 papunkčio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės teisingumo principams.

342. Nors formalūs Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto ar 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimai nekelia abejonių, licencijų panaikinimas tiek UAB „Palink“, tiek I. Montvilienės įmonei, atsižvelgiant į pažeidimo padarymo pobūdį, mastą licencijos galiojimo panaikinamas, būtų akivaizdžiai nepagristas, neproporcingas (neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

38Iš bylos matyti, kad pareiškėjo skundžiami aktai priimti atsižvelgiant į VTAKT 2007 m. balandžio 5 d. pateiktą informaciją apie VTAKT 2006 m. gruodžio 21 d. ir 2006 m. gruodžio 28d. nutarimu tretiesiems suinteresuotiems asmenims pritaikytas ekonomines sankcijas (3 000 ir 1 000 Lt baudą) už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Kolegija pažymi, kad skundžiamame įsakyme nurodytas Licencijavimo taisyklių 51.5 punktas atkartoja Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies nuostatas (bylai aktuali 2006-04-25 įstatymo Nr. X-571 redakcija). Todėl būtina pateikti šios materialinės teisės normos aiškinimą.

39Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodyta, kad įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir nesilaikančioms šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8 ir (ar) 9 punktų, 2 dalies 2, 4 ir (ar) 7 punktų reikalavimų, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas panaikinamas ir nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Taigi licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais laikinas galiojimo panaikinimas (bylai aktualiu klausimu) yra siejamas su Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymu (pažeidimu). Nurodyti Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimai buvo konstatuoti trečiojo suinteresuoto asmens 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 3K06/324, kuriuo UAB „Palink“ taikyta ekonominė sankcija už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 17 str. 2 d. 2 p. pažeidimus. Analogiški pažeidimai nustatyti ir Inos Montvilienės įmonei 2006-12-28 nutarimu skiriant ekonominę sankciją. (b. l. 9-10). ABTĮ požiūriu šie nutarimai yra individualūs teisės aktai, kurie pareiškėjo galėjo būti skundžiami šio įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo atveju tai trečiųjų suinteresuotų asmenų nebuvo padaryta, todėl ši aplinkybė leidžia teigti, kad tretieji suinteresuoti asmenys pažeidimą pripažino ir nutarimų įstatymo nustatyta tvarka neginčijo. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje teismas neturi įstatymo numatyto (ABTĮ nustatyto) pagrindo kvestionuoti minėtų Alkoholio kontrolės tarnybos 2006 m. gruodžio 21 d. ir 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimų. Pažymėtina, kad priešingu atveju būtų pažeistos individualaus teisės akto nagrinėjimą administraciniame teisme reglamentuojančios ABTĮ nuostatos. Be to, būtų pažeistas teisinio tikrumo principas. Todėl pareiškėjo argumentai dėl būtinumo tirti ekonominių sankcijų taikymo teisėtumą, kolegijos atmetami kaip nepagrįsti.

40Kolegija pažymi, kad minėtų Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies bei Licencijavimo taisyklių 51.5 punkto nuostatų konstitucingumas yra ištirtas Konstitucinio Teismo, kuris 2008 m. sausio 21 d. nutarimu pripažino jas neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Atsižvelgdama į šį Konstitucinio Teismo nutarimą, kolegija konstatuoja, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies nuostatos (Taisyklių 51.5 p.) Alkoholio kontrolės tarnybos buvo pritaikytos teisingai ir pagrįstai.

41Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 d. imperatyviai nustato, jog įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir nesilaikančioms šio įstatymo 17 straipsnio 1 d. 2 p., 17 straipsnio 2 d. 2 p. reikalavimų, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas panaikinamas ir nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

42Pagal Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 31p. 2 d. ( LR Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618) Alkoholio kontrolės tarnyba informavo licencijas išdavusią instituciją-Šiaulių rajono savivaldybės administraciją apie nustatytus UAB „Palink“ ir I.Montvilienės įmonės Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus ir taikytas ekonomines sankcijas.

43Įstatymo ir Taisyklių nuostatos nesuteikia teisės savivaldybių administracijoms, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mąstą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes spręsti, ar licencijos panaikinimo sankcija yra proporcinga (adekvati) padarytam pažeidimui. Savivaldybės neturi kito pasirinkimo kaip tik panaikinti licenciją. Savivaldybės Tarybai taip pat nesuteikta teisė svarstyti licencijos panaikinimo ar nepanaikinimo klausimo. Tokią teisę turi tik teismas, kuris spręsdamas licencijos panaikinimo tikslingumo, adekvatumo padarytam nusižengimui klausimą, gali atsižvelgti į pažeidimo mąstą bei kitas svarbias aplinkybes ir nepanaikinti licencijos.

44Pasisakydama dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų padarytų Alkoholio kontrolės įstatymo (17 str. numatytų) pažeidimų reikšmingumo (jų adekvatumo sankcijai panaikinti pareiškėjo turimos licencijos galiojimą), kolegija pažymi, kad šios bylai reikšmingos aplinkybės vertintinos Alkoholio kontrolės įstatymo 41 straipsnio taikymo požiūriu tuo atveju, jeigu institucija būtų priėmusi sprendimą panaikinti licenciją. Minėtame Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad ši teisės norma ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybės teismui, atsižvelgiant į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad ši sankcija - licencijos galiojimo panaikinimas įmonei už šio įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodytus teisės pažeidimus neturi būti taikoma, nes dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams. Nagrinėjamu atveju šias teismo funkcijas įvykdė atsakovai, nors, kaip jau buvo minėta, įstatymu jiems tokia teisė nesuteikta.

45Pirmos instancijos teismas, įvertinęs bylos įrodymus bei materialinės teisės normas, reglamentuojančias ginčo santykį, pagrįstai panaikino skundžiamus sprendimus.

46Panaikinus skundžiamus sprendimus nėra pagrindo papildomai įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją vykdyti Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimus, nes pats įstatymas įpareigoja atsakovą vykdyti jam priskirtas funkcijas, todėl ši sprendimo dalis panaikinama.

47Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

48Apelianto UAB „Palink“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

49Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą pakeisti, panaikinant įpareigojimą vykdyti Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 17 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto 1.1 papunkčiu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51 punkto 51 .5 papunktį UAB „Palink“ ir Inos Montvilienės įmonės atžvilgiu.

50Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

51Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad į jį kreipėsi Valstybinė tabako ir alkoholio... 6. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės taryba atsiliepimu į prašymą (I... 7. Atsakovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17... 8. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 9. Atsakovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės... 11. Tarnyba nurodė, kad 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 3K06/324 UAB... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo I. Montvilienės įmonė atsiliepimu į... 13. I. Montvilienės įmonė nurodė, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“ atsiliepimu į prašymą (I... 15. UAB „Palink“ nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos... 16. II.... 17. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu... 18. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17... 19. III.... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“ apeliaciniu skundu (I tomas,... 21. 1. Savivaldybių administracijoms nėra numatyta galimybė netaikyti licencijos... 22. 2. Teismas priimdamas sprendimą ir įpareigodamas Šiaulių rajono... 23. Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 1 – 3)... 24. 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarime... 25. 2. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies... 26. 3. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Palink“ teismui neginčijo Tarnybos... 27. Atsakovai Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono... 28. 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarime... 29. 2. Teismo motyvai dėl atsisakymo įvertinti įmonių pažeidimo pobūdį, jo... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės... 31. Tarnyba atsiliepime iš esmės pakartoja atsiliepime į prašymą pirmosios... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo I. Montvilienės įmonė atsiliepimu į... 33. 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis,... 34. 2. Nors formalūs Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 38. Iš bylos matyti, kad pareiškėjo skundžiami aktai priimti atsižvelgiant į... 39. Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodyta, kad įmonėms,... 40. Kolegija pažymi, kad minėtų Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17... 41. Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 d. imperatyviai nustato, jog... 42. Pagal Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo... 43. Įstatymo ir Taisyklių nuostatos nesuteikia teisės savivaldybių... 44. Pasisakydama dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų padarytų Alkoholio... 45. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs bylos įrodymus bei materialinės... 46. Panaikinus skundžiamus sprendimus nėra pagrindo papildomai įpareigoti... 47. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 48. Apelianto UAB „Palink“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 49. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą... 50. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 51. Nutartis neskundžiama....