Byla N-444-1052-11
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutarties Č. G. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Č. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutarties Č. G. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir Valstybinė geležinkelio inspekcija) 2010 m. vasario 18 d. nutarimu Č. G. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1124 straipsnį skirta 750 Lt bauda už tai, kad akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Lietuvos geležinkeliai“ atliko naujos serijos manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymus viešojoje geležinkelio infrastruktūroje neturėdami leidimo, taip pažeidžiant Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507, 3 punkto reikalavimus.

5Č. G. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės geležinkelio inspekcijos 2010 m. vasario 18 d. nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Nurodė, kad iš administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio neaišku, kokiais veiksmais ar neveikimu jis padarė administracinį teisės pažeidimą. Pažymėjo, kad apie tai, jog bus atliekami manevrinio lokomotyvo funkcionalumo patikrinimai, Valstybinė geležinkelio inspekcija buvo informuota 2009 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. 2(DK-4550). Teigė, kad atlikti manevrinio lokomotyvo funkcionalumo patikrinimai negali būti vertinami kaip manevrinio lokomotyvo naudojimas geležinkelių infrastruktūroje, kuriam reikalingas leidimas.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 9 d. nutartimi Č. G. skundo netenkino.

8Teismas nurodė, kad Č. G. yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ pareigūnas, atsakingas už AB „Lietuvos geležinkeliai“ riedmenis, t. y. jis yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pavaduotojas riedmenų ūkiui, todėl tinkamas ATPK 1124 straipsnyje numatyto pažeidimo subjektas. Pažymėjo, kad formalus datų neatitikimas administracinio teisės pažeidimo protokole, kai pats Č. G. pripažino, jog AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko naujos serijos manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymus viešojoje geležinkelio infrastruktūroje, neleidžia skundžiamo nutarimo laikyti neteisėtu. Pabrėžė, kad Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių 3 punkto norma, jog Lietuvos Respublikoje nauji, modernizuoti arba rekonstruoti geležinkelių riedmenys ir posistemiai gali būti pradėti naudoti tik gavus atitinkamą leidimą pagal šių taisyklių reikalavimus, yra imperatyvi ir reiškia, kad visais atvejais naudojant lokomotyvus (kitus geležinkelio riedmenis) yra reikalingas Valstybinės geležinkelio inspekcijos leidimas, ir kad toks naudojimas neturi būti siejamas su jo paskirtimi gauti pelną, geležinkelio riedmens turėjimu ar neturėjimu nuosavybėje ir pan.

9III.

10Apeliaciniu skundu Č. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutartį ir priimti naują nutartį – panaikinti Valstybinės geležinkelio inspekcijos 2010 m. vasario 18 d. nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Nurodo, kad Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių kontekste, geležinkelių riedmenų naudojimas (eksploatacija) turi būti suprantama kaip geležinkelių riedmenų nuolatinis naudojimas pagal jo tiesioginę paskirtį. Todėl gauti leidimą naudoti geležinkelių riedmenis privaloma tada, kai geležinkelių riedmenis siekiama naudoti nuolat pagal savo tiesioginę paskirtį. Mano, kad atsižvelgiant į minėtų taisyklių 22-24 punktus, bandomieji važiavimai yra vienas iš būtų įsitikinti, ar geležinkelių riedmenys bus tinkami naudoti nuolat ir ar galės būti išduotas leidimas pradėti naudoti atitinkamą geležinkelių riedmenį geležinkelių infrastruktūroje. Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino skunde nurodytų administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumų, t. y. to, kad protokole nenurodyti pažeidimo sudėties objektyvieji požymiai bei nenurodyta veika, kuria jis padarė inkriminuojamą pažeidimą.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą Valstybinė geležinkelio inspekcija prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad pagal Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisykles, sprendimą atlikti bandomuosius važiavimus priima Valstybinė geležinkelio inspekcija. Pažymi, kad teisės aktai nenumato išimčių dėl geležinkelių riedmenų naudojimo be atitinkamo inspekcijos leidimo arba sprendimo atlikti bandomuosius važiavimus.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Apeliacinis skundas netenkinamas.

15Nagrinėjamu atveju apeliantas AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pavaduotojas riedmenų ūkiui Č. G., kuris AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. Į-780 „Dėl darbo grupės sudarymo ir naujo manevrinio lokomotyvo TEM TMH išbandymo ir patikros“ buvo paskirtas sudarytos darbo grupės pirmininku, patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 1124 straipsnį už tai, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009 m. lapkričio 3 d. ir 2009 m. lapkričio 9 d. atliko naujos serijos manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymus viešojoje geležinkelio infrastruktūroje be leidimo, pažeidžiant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507 patvirtintų Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių 3 punktą.

16Č. G. neneigia, jog buvo atlikti nurodyti manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymai, tačiau teigia, jog bandomiesiems važiavimams pagal Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių nuostatas leidimo nereikėjo.

17ATPK 1124 straipsnyje numatyta, kad geležinkelių transporto struktūrinių posistemių ir geležinkelių riedmenų naudojimas neturint leidimo – užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 12 straipsnio 9 dalyje (redakcija, galiojusi inkriminuojamo pažeidimo padarymo metu) numatyta, kad leidimų naudoti geležinkelių riedmenis, kuriems netaikomos ar nepritaikytos Europos Sąjungos techninės sąveikos specifikacijos (toliau – ir TSS) ir kuriems išduotas leidimas kitose Europos Sąjungos valstybėse, išdavimo ir atšaukimo bei šių geležinkelių riedmenų bandomųjų važiavimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507 patvirtintų Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 3 punkte numatyta, kad Lietuvos Respublikoje nauji, modernizuoti arba rekonstruoti geležinkelių riedmenys ir posistemiai gali būti pradėti naudoti tik gavus atitinkamą leidimą pagal šių taisyklių reikalavimus, nebent kai leidimas pagal šias ir Transeuropinės geležinkelių sistemos sąveikos reikalavimų nustatymo ir taikymo taisykles nereikalingas.

18Pagal Taisyklių 2 punktą, bandomieji važiavimai – geležinkelių riedmenų bandomieji važiavimai Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūroje, atliekami Valstybinės geležinkelio inspekcijos sprendimu, siekiant įsitikinti, kad geležinkelių riedmenys atitinka geležinkelių infrastruktūros techninius ir naudojimo ypatumus. Geležinkelių riedmenų bandomųjų važiavimo tvarką reglamentuoja Taisyklių XII skyrius, kurio 71 punktas numato, jog siekdama patikrinti ir įsitikinti, kad bus įvykdytos šių taisyklių VI skyriuje „Leidimų išdavimo sąlygos“ nustatytos sąlygos, Valstybinė geležinkelio inspekcija gali nurodyti pareiškėjui atlikti bandomuosius važiavimus Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūroje. Pagal Taisyklių 72 punktą, inspekcija, priėmusi sprendimą, kad bandomuosius važiavimus organizuoti būtina, raštu pateikia pareiškėjui tokių važiavimų sąlygas.

19Iš nurodyto reglamentavimo matyti, kad geležinkelių riedmenys gali būti naudojami tik turint Valstybinės geležinkelio inspekcijos išduotą leidimą. Geležinkelių riedmenų bandomieji važiavimai gali būti atliekami taip pat tik Valstybinės geležinkelio inspekcijos sprendimu, nurodant tokių važiavimų sąlygas, ir tik siekiant įsitikinti, ar bus įvykdytos sąlygos leidimui išduoti. Taigi Taisyklės griežtai reglamentuoja geležinkelių riedmenų bandomųjų važiavimų atlikimo tvarką ir jose nėra numatyta, kad geležinkelio įmonė galėtų pati, siekdama nustatyti galimus trūkumus ir defektus, atlikti geležinkelių riedmenų bandomuosius važiavimus. Nagrinėjamu atveju AB „Lietuvos geležinkeliai“ Valstybinės geležinkelio inspekcijos sprendimo atlikti manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandomuosius važiavimus, nurodant jų atlikimo tvarką, gavusi nebuvo. Taigi atlikti važiavimai neatitinka Taisyklių 2 punkte įtvirtinto bandomųjų važiavimo apibrėžimo, pagal kurį, kaip minėta, bandomieji važiavimai yra tik Valstybinės geležinkelio inspekcijos sprendimu atliekami važiavimai ir tik siekiant įsikinti, kad geležinkelių riedmenys atitinka geležinkelių infrastruktūros techninius ir naudojimo ypatumus. Todėl darytina išvada, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009 m. lapkričio 3 d. ir 2009 m. lapkričio 9 d. viešojoje geležinkelio infrastruktūroje atlikusi manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymus, pažeidė Taisyklių 3 punkto reikalavimą geležinkelių riedmenų naudojimui nustatyta tvarka gauti Valstybinės geležinkelio inspekcijos išduodamą leidimą.

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 6 d. nutartyje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N-1357/2006, kuria remiasi apeliantas, nurodytas transporto priemonės eksploatacijos sąvokos išaiškinimas pateiktas remiantis Kelių eismo taisyklių nuostatomis, reglamentuojančiomis reikalavimus motorinėms transporto priemonėms. Pagal Kelių eismo taisyklių 28 punktą, motorinė transporto priemonė – tai variklį turinti transporto priemonė, išskyrus bėgines transporto priemones ir mopedus. Nagrinėjamu atveju apeliantas traukiamas atsakomybės už geležinkelių riedmenų, kuo pagal Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 8 dalį laikytinos traukos priemonės (lokomotyvai), vagonai, dyzeliniai ir elektriniai traukiniai, automotrisos ir specialieji riedmenys. Taigi pagal nurodytus apibrėžimus, geležinkelio riedmenys nėra motorinės transporto priemonės, kaip jos apibūdinamos Kelių eismo taisyklėse, todėl minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 6 d. nutartyje pateiktas transporto priemonės eksploatacijos sąvokos išaiškinimas nagrinėjamu atveju netaikytinas.

21Pažymėtina, kad jokių apeliantui surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio trūkumų nenustatyta. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantui inkriminuoto pažeidimo sudėtis administracinio teisės pažeidimo protokole atskleista tinkamai, pareikštas kaltinimas aiškus ir konkretus. Dėl apelianto argumento, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nėra nurodyta, kokia veika jis padarė administracinį teisės pažeidimą, pažymėtina, kad Č. G. administracinė nuobauda pagal ATPK 1124 straipsnį skirta kaip pareigūnui, atsakingam už ūkio subjekto veika padarytą pažeidimą. ATPK 14 straipsnio 1 dalis numato, kad pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. N17-1662/2006 yra išaiškinęs, jog tuo atveju, kai ūkio subjekto veika yra padaromi pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė atsakomybė, administracinėn atsakomybėn traukiami fiziniai asmenys, atsakingi už atitinkamo ūkio subjekto organizacinių – tvarkymo ar administracinių – ūkinių pareigų vykdymą (Administracinių teismų praktika Nr. 10, 2007 m., p. 86-90). Iš to seka išvada, kad juridinio asmens atstovai nurodyto pobūdžio bylose turi specialaus subjekto – pareigūno (ATPK 14 straipsnis) – teisinį statusą.

22Nagrinėjamu atveju kaltinimas administracinio teisės pažeidimo protokole pareikštas dėl to, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko naujos serijos manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymus viešojoje geležinkelio infrastruktūroje neturėdami leidimo. Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, kad Č. G. yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pavaduotojas riedmenų ūkiui ir bendrovės generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. Į-780 „Dėl darbo grupės sudarymo ir naujo manevrinio lokomotyvo TEM TMH išbandymo ir patikros“ buvo paskirtas sudarytos darbo grupės pirmininku. Todėl darytina išvada, kad apeliantas yra pareigūnas, trauktinas atsakomybėn už ATPK 1124 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymą.

23Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ar keisti teismo nutarties ar Institucijos nutarimo pagrindo nėra. Č. G. pagrįstai patrauktas atsakomybėn už ATPK 1124 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymą, todėl tenkinti apeliacinio skundo jame nurodytais argumentais nėra pagrindo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Č. G. apeliacinio skundo netenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau... 5. Č. G. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 9 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad Č. G. yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ pareigūnas,... 9. III.... 10. Apeliaciniu skundu Č. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Valstybinė geležinkelio inspekcija prašo... 12. Teisėjų kolegija... 13. IV.... 14. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 15. Nagrinėjamu atveju apeliantas AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių... 16. Č. G. neneigia, jog buvo atlikti nurodyti manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002... 17. ATPK 1124 straipsnyje numatyta, kad geležinkelių transporto struktūrinių... 18. Pagal Taisyklių 2 punktą, bandomieji važiavimai – geležinkelių riedmenų... 19. Iš nurodyto reglamentavimo matyti, kad geležinkelių riedmenys gali būti... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 6 d. nutartyje... 21. Pažymėtina, kad jokių apeliantui surašyto administracinio teisės... 22. Nagrinėjamu atveju kaltinimas administracinio teisės pažeidimo protokole... 23. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Č. G. apeliacinio skundo netenkinti.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....