Byla eAS-671-662/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka nagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ skundą atsakovui Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Metrail“ ir viešajai įstaigai Pakuočių tvarkymo organizacijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ekobazė“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir VRAAD) 2015 m. gruodžio 28 d. priimtą sprendimą Nr. VR-17.5-93, kuriuo buvo patvirtintas 2015 m. lapkričio 16 d. patikrinimo aktas Nr. VR-17.7-167 bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėjo skundas buvo priimtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 29 d. nutartimi.

6Pareiškėjas UAB „Ekobazė“ 2016 m. gegužės 30 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, t. y. prašė sustabdyti ginčijamo akto galiojimą, iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje administracinėje byloje.

7Pareiškėjas paaiškino, kad ginčijamu VRAAD sprendimu buvo panaikinti UAB „Ekobazė“ išduoti viešajai įstaigai (toliau – ir VšĮ) Pakuočių tvarkymo organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai. 2016 m. sausio 28 d. Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (27)-A4-881 pareiškėjas buvo įspėtas apie tai, kad dėl minėto sprendimo jis gali būti išbrauktas iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo, jei neįvykdys atitinkamų Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimų. Pareiškėjas pažymi, kad dėl priimto VRAAD sprendimo bendrovė, negalėdama išduoti atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų, negali teikti pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų, sudaryti sutarčių dėl paslaugų teikimo ar vykdyti turimus įsipareigojimus. Pareiškėjas nurodė, kad 2015 metais bendrovės pajamos iš šios veiklos sudarė 497 106,25 Eur, todėl prognozuoja, jog 2016 metais nuostoliai sieks apie 500 000 Eur ir tai gali lemti bendrovės nemokumą ar bankrotą. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad Aplinkos apsaugos agentūros reikalauja pašalinti „pažeidimo pasekmes“ – atlyginti nuostolius, kuriuos VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija patyrė dėl VRAAD sprendimo, tačiau faktiškai nuostolius gali patirti ne ši organizacija, bet jos nariai – gamintojai ir importuotojai, tačiau nei vienas iš šių narių nėra sumokėjęs mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, todėl nėra patyręs išlaidų. Be to, pareiškėjas nurodo negalintis įvykdyti ir kito Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimo – pateikti VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijos patvirtinimo, kad ši neturi pretenzijų dėl VRAAD sprendimu panaikintų pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų, t. y. kad ši neturi pretenzijų pareiškėjo atžvilgiu dėl nuostolių, kurie gali būti patirti ateityje dėl minėto sprendimo. Pareiškėjas pabrėžė, kad galiojant ginčijamam sprendimui jis negalės įvykdyti nurodytų Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimų, o tuo pačiu negalės vykdyti pakuočių tvarkymo veiklos ir išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Ekobazė“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino.

9Teismas nurodė, kad šioje byloje ginčijamame administraciniame akte nėra nurodomos pareiškėjo prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo minimos pasekmės, pareiškėjas nurodo kitus aktus, kurių pagrindu atitinkamos pasekmės kiltų, tačiau atitinkami aktai šioje byloje neginčijami. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad šioje byloje ginčijamas aktas bei aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nėra susiję ir negali pagrįsti prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybės. Skundžiamame akte nėra reikalaujama atlyginti nuostolius ar įvykdyti kitus pareiškėjo nurodytus reikalavimus, be to, tokios pasekmės kiltų tik ateityje.

10Teismas pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismas, spręsdamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybės, turi remtis tomis aplinkybėmis, kurios jau yra įvykusios ir žinomos (žr., pvz., 2011 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-269/2011). Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas prašyme nurodė būsimus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl negalėjimo vykdyti veiklą, taip pat galimą išbraukimą iš atliekų tvarkytojų sąrašo ir pan., t. y. pareiškėjas siekia ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, bet reikalauja, kad teismas prevenciškai imtųsi ginti teises ir apsaugotų pareiškėją nuo galimų būsimų teisių pažeidimų ir finansinių nuostolių. Teismas pažymėjo, kad pagal administracinių teismų praktiką prašymai taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu jie siejami su pareiškėjo teisių prevenciniu gynimu, negali būti tenkinami ir yra atmestini (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-799/2011, 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-922/2011, 2009 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-242/2009).

11Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, atsižvelgdamas į pareiškėjo prašyme nurodytus motyvus, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl pareiškėjo prašymą atmetė.

12II.

13Pareiškėjas UAB „Ekobazė“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo pareiškėjo skunde išdėstytų prima facie argumentų apie akivaizdų sprendimo negaliojimą. Pareiškėjo įsitikinimu, minėtų pareiškėjo argumentų formalus atmetimas yra nepagrįstas ir prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai. Taisyklė, jog sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą reikia atsižvelgti į prima facie argumentus dėl skundžiamo teisės akto neteisėtumo, grindžiama tuo, kad teismo abejonės dėl tam tikro teisės aiškinimo ir taikymo gali kilti dar skundo priėmimo stadijoje, susipažinus su skundžiamo teisės akto turiniu bei vadovaujantis bendromis teisinėmis žiniomis. Pareiškėjas pabrėžė, kad ginčijamame sprendime nėra nurodytas nei vienas pažeidimas, kuri būtų padaręs pareiškėjas, t. y. nurodoma, kad tariamai pažeidimus yra padariusi UAB ,,Metrail“, tačiau atsakomybė taikoma būtent pareiškėjui. Be to, atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, rėmėsi teisės norma (Mokesčių administravimo įstatymo 132 str.), reglamentuojančia mokestinius visuomeninius teisinius santykius ir taikoma atlikus mokestinį patikrinimą, nors pareiškėjas nėra šių teisinių santykių subjektas. Sprendime nurodoma vienintelė aplinkybė, kurios pagrindu jis buvo priimtas, t. y. VRAAD 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimas Nr. VR-17.5-63, kuriuo buvo panaikinti UAB ,,Metrail“ išrašyti metalinių pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai, tačiau pastarasis sprendimas šiuo metu yra apskųstas teismui (administracinės bylos Nr. eI-4450-426/2016). Tai, jog prima facie argumentų įvertinimas neperžengia skundo ar prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo taikymo priėmimo stadijai būdingos analizės apimties, patvirtina ir Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacija Nr. R(89)8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“. Joje rekomenduojama taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jei administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas, ir yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo. Galimybė atsižvelgti į prima facie argumentus pripažįstama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pvz., 2010 m. lapkričio l9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-691/2010).

15Pareiškėjo teigimu, jis pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasunkėtų, bet būtų neįmanomas, tačiau pirmosios instancijos teismas formaliai juos atmetė. Pirmosios instancijos teismo nurodytų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinių bylų aplinkybės nėra tapačios ar esmingai panašios, aplinkybės nesutampa ratio decidendi su nagrinėjamoje byloje nurodytomis aplinkybėmis. Pareiškėjai šiose bylose neįrodė, kad patirs nuostolių, tuo tarpu iš šioje byloje pateiktų įrodymų yra visiškai aišku, jog jei pareiškėjas nebeturės teisės verstis savo pagrindine veikla, jis patirs didžiulių nuostolių arba bankrutuos.

16Pareiškėjas dėl VRAAD priimto sprendimo (kuris priimtas ne dėl pareiškėjo veiksmų), kaip nurodo Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. balandžio 5 d. rašte Nr. (27)-A4-3417, negali teikti pakuotės atliekų tvarkymo paslaugų gamintojų ir importuotojų organizacijoms bei tiesiogiai gamintojams ir importuotojams, negali sudaryti naujų sutarčių ir vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Pareiškėjo teigimu, jis pateikė įrodymus, patvirtinančius jo patiriamus nuostolius. Pareiškėjui dėl akivaizdžiai nepagrįsto VRAAD sprendimo gali tekti bylinėtis ir ilgai laukti galutinio sprendimo. Šis laikotarpis, kai pareiškėjas negalės užsiimti savo pagrindine veikla, gali lemti pareiškėjo žlugimą, o priėmus galutinį ir palankų pareiškėjui sprendimą, jis negalėtų toliau tęsti veiklos, nes jau būtų bankrutavęs. Be to, UAB „Ekobazė“ dirba 133 darbuotojai, kurie, esant pareiškėjo nemokumui, turės būti atleisti.

17Pareiškėjo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į pareiškėjo argumentus dėl to, kad VRAAD sprendimo pagrindu surašytame rašte nurodytas reikalavimas pašalinti „pažeidimo pasekmes“ – atlyginti nuostolius, kuriuos VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija patyrė dėl atsakovo sprendimo, yra objektyviai neįmanomas įvykdyti. Pareiškėjas negali įvykdyti ir kito Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimo pateikti VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijos patvirtinimą, kad ji pretenzijų dėl ginčijamu sprendimu panaikintų pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų neturi.

18Pareiškėjas pabrėžė, kad jis teikia viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas savivaldybių gyventojams. Taip pat, teikdamas paslaugas gamintojų ir importuotojų organizacijoms bei kitiems subjektams, veikia viešojo intereso labui, t. y. užtikrina atliekų tvarkymo užduočių vykdymą. Nesustabdžius skundžiamo sprendimo galiojimo, minėti subjektai taip pat gali patirti didelių nuostolių, kurių pareiškėjas, neturėdamas galimybės vykdyti savo pagrindinės veiklos, neturės galimybės atlyginti.

19Nors sankcija tiesiogiai ginčijamame sprendime nėra nurodyta, ji nurodyta Aplinkos apsaugos agentūros rašte, kuris buvo surašytas būtent šio sprendimo pagrindu. Pats raštas savaime nėra konkrečias teisines pasekmes sukeliantis administracinis aktas, tai informacinio pobūdžio dokumentas. Pareiškėjas pabrėžė, kad ginčo teisinės pasekmės jam kyla būtent iš VRAAD sprendimo, bet ne iš Aplinkos apsaugos agentūros raštų.

20Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodė su juo nesutinkantis ir prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

21Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybę bando pagrįsti abstrakčiais teiginiais apie tikėtinus nuostolius ateityje, nepateikdamas konkrečių įrodymų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad viena iš aplinkybių, kuri gali turėti esminę reikšmę sprendžiant dėl ginčijamo akto galiojimo sustabdymo, yra teismo vertinimas dėl administracinio akto, kurio teisėtumo patikrinimo procesas nėra pasibaigęs ir vyksta teisme, vykdymo sukeliamos didelės žalos, kurios kompensavimas būtų sudėtingas. Sukeliama didelė žala galėtų būti tais atvejais, kai dėl administracinio akto įvykdymo gali reikšmingai pablogėti įmonės finansinė padėtis, dėl ko įmonė nebegalėtų vykdyti savo veiklos, turėtų atleisti daug darbuotojų, negalėtų atsiskaityti su kreditoriais, įmonei grėstų bankrotas. Asmenys privalo pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., 2008 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008, 2011 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-295/2011, 2013 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-223/2013 ir kt.). Atsakovo nuomone, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad susidurs su neproporcingai didelėmis išlaidomis, kurios kiltų konkrečiai iš tų atsakovo reikalavimų, kurie yra ginčijami byloje, ir būtų tokio dydžio, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas. Atsakovas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ginčijamas aktas bei pareiškėjo nurodomos aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą, nėra susiję, o ginčijamame akte nėra nurodomos pasekmės, kurias mini pareiškėjas. Pareiškėjo prašymas pagrįstas tik argumentais, susijusiais su finansiniais nuostoliais ateityje, ir tai neatitinka reikalavimo užtikrinimo priemonių instituto prasmės. Pažymėtina, kad ateityje priėmus pareiškėjo teisėms įtakos turinčius sprendimus, pareiškėjas turės teisę juos ginčyti teisme.

22Atsakovas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju UAB „Metrail“ tinkamai nesutvarkė metalinių pakuočių atliekų ir tai nėra mažareikšmis pažeidimas, todėl būtina užtikrinti viešąjį interesą dėl atliekų tvarkymo. Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. sausio 28 d. raštu kreipėsi į UAB „Ekobazė“, įspėdama apie galimą išbraukimą iš atliekų tvarkytojų sąrašo, pasiūlant, kaip sutvarkyti atitinkamus trūkumus ir išvengti galimo išbraukimo iš sąrašo. Taigi šis raštas yra rekomendacinio pobūdžio, todėl pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog šiame rašte yra pateiktas reikalavimas atlyginti nuostolius.

23Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl visų pareiškėjo argumentų, rėmėsi administracinių teismų praktikoje suformuotomis taisyklėmis ir padarė teisingą išvadą, jog pareiškėjas neįrodė, kad neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus jam palankų sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjas sutartinių santykių pagrindu galės kreiptis į UAB „Metrail“ ir iš jos išsireikalauti visus nuostolius dėl netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25III.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymu, galiojusiu iki 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 8 str. 2 d.).

27Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog jos netaikius teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamus aktus, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis).

29Aptartas teisinis reglamentavimas lemia, jog, nagrinėjant administracinę bylą, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei iš bylos medžiagos ar proceso dalyvių prašyme nurodomų motyvų galima padaryti išvadą, jog, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, ABTĮ 92 straipsnis įtvirtina, kad skundžiamo akto panaikinimas reiškia, jog kiekvienu konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju svarbu nustatyti, ar neuždraudus atsakovui atlikti pareiškėjo nurodytų veiksmų, išnagrinėjus administracinę bylą galėtų būti įmanoma atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo.

30Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje atkreipiamas dėmesys, kad realus iki skundžiamo administracinio akto (veiksmo) priėmimo buvusios padėties atkūrimas, o kartu ir realus teismo sprendimo įvykdymas, pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas (veiksmas), kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokių neigiamų pasekmių, kurių pašalinimas, teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2005 m. balandžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5-155/2005, 2005 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5-230/2005, 2009 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-368/2009).

31Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-222/2010).

32Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Ekobazė“ prašė pirmosios instancijos teismo pritaikyti ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte įtvirtintą reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo akto, t. y. VRAAD 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. VR-17.5-93, kuriuo buvo patvirtintas 2015 m. lapkričio 16 d. patikrinimo aktas Nr. VR-17.7-167, galiojimo laikiną sustabdymą. Pareiškėjas šį prašymą grindė tuo, kad ginčijamo sprendimo pagrindu Aplinkos apsaugos agentūra pareiškėjui pateikė įspėjimą apie galimą išbraukimą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo, jei bendrovė neįvykdys atitinkamų reikalavimų. Pareiškėjo teigimu, ginčijamas sprendimas priimtas ne dėl UAB „Ekobazė“, bet dėl UAB „Metrail“ padarytų pažeidimų, todėl atsakomybės taikymas būtent UAB „Ekobazė“ yra nepagrįstas, dėl ginčijamo sprendimo pareiškėjas negali vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo veiklos, vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, dėl to patiria didžiulių nuostolių ir gali bankrutuoti.

33Iš VRAAD 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. VR-17.5-93 turinio matyti, kad juo buvo patvirtintas 2015 m. lapkričio 16 d. patikrinimo aktas Nr. VR-17.7-167, kuriuo buvo nustatyta, jog UAB „Metrail“ tinkamai, kaip numatyta Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio reikalavimuose, netvarkė visų metalinės pakuotės atliekų, įskaitant ir UAB „Ekobazė“ surinktų 68,111 tonų metalinės pakuotės atliekų, todėl UAB „Ekobazė“, remiantis UAB „Metrail“ išrašytu pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiu dokumentu, negalėjo išrašyti 2015 m. sausio 27 d. VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijai pakuočių atliekų surinkėjo ar mišrių komunalinių atliekų apdorotojo išrašyto pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento. Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. sausio 28 d. raštu informavo pareiškėją, kad, atsižvelgus į VRAAD sprendime nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, UAB „Ekobazė“ įspėjama apie galimą išbraukimą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo. Aplinkos apsaugos agentūra nurodė UAB „Ekobazė“ pašalinti pažeidimo sąlygas ir (ar) pasekmes, įskaitant iki 2017 m. sausio 28 d. pateikti pažeidimo pasekmių pašalinimą įrodančius dokumentus, pvz., jog įmonė pagal reikalavimą atlygino VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijai nuostolius, patirtus VRAAD sprendimu pripažinus neteisėtai išrašytu pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija neturi pretenzijų dėl neteisėtai išrašyto pakuočių sutvarkymą įrodančio dokumento.

34Europos Tarybos Ministrų Komitetas 1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacijoje Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“, atsižvelgdamas inter alia į tai, kad neatidėliotinas administracinio akto, kuris yra arba bus ginčijamas, vykdymas atitinkamomis aplinkybėmis gali neatitaisomai paveikti asmens interesus tokiu būdu, kurio dėl teisingumo interesų turi būti kiek įmanoma vengiama, rekomendavo Europos Tarybos valstybėms narėms suteikti pareiškėjams galimybę prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones administracinio akto atžvilgiu. Europos Tarybos Ministrų Komitetas šioje rekomendacijoje nurodė, kad, sprendžiant dėl laikinosios apsaugos skyrimo, teismas turi įvertinti visus reikšmingus faktorius ir interesus. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jei administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas, ir yra prima facie (lot. – iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo.

35Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pabrėžia, kad, sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama, bet yra sprendžiamas klausimas dėl laikinosios apsaugos į teismą besikreipiančiam asmeniui taikymo, būtent dėl skundžiamo administracinio akto galiojimo sustabdymo. Teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad, sprendžiant klausimus dėl laikinosios apsaugos skyrimo administraciniuose ginčuose, be kita ko, vertintini ir prima facie argumentai dėl skundžiamo akto galiojimo.

36Pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teigia, jog skundžiamo sprendimo priėmimas sietinas su trečiojo asmens (UAB „Metrail“), o ne pareiškėjo teisės aktuose įtvirtintų įsipareigojimų netinkamu vykdymu, pareiškėjas nėra teisinių santykių subjektas, be to, ginčijamas sprendimas priimtas remiantis kitu VRAAD priimtu sprendimu, dėl kurio teisėtumo ir pagrįstumo šiuo metu vyksta ginčas kitoje administracinėje byloje. Teisėjų kolegija pažymi, kad argumentai, ar priimant ginčijamą sprendimą, buvo teisingai laikomasi visų procedūrų, numatytų teisės aktuose, bus nustatyti įvertinus visą byloje esančią medžiagą, t. y. nagrinėjant bylą iš esmės. Teisėjų kolegija, susipažinusi su pareiškėjo nurodytais argumentais dėl skundžiamo sprendimo neteisėtumo, sprendžia, kad aplinkybių, kurios nagrinėjamu atveju akivaizdžiai rodytų jį esant neteisėtą, nėra.

37Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindžiantys argumentai <...> privalo būti pagrįsti objektyviais faktiniais duomenimis (įrodymais) – finansinės atskaitomybės, buhalterinės apskaitos ar kitais dokumentais (pavyzdžiui, duomenimis apie rinkos situacijos pokyčius, vykdomos ekonominės veiklos tolesnio vystymosi perspektyvas bei tendencijas), iš kurių būtų galima spręsti apie asmens finansinę būklę, jo tolimesnės ekonominės veiklos perspektyvas, t. y. jais remiantis įvertinti (nustatyti) galimas finansines bei materialines pasekmes (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013).

38Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjo nurodyti argumentai dėl finansinių nuostolių nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie pirmosios instancijos teismo motyvai yra pagrįsti. Pareiškėjas nurodo, kad 2015 metais bendrovės pajamos iš pakuočių atliekų tvarkymo veiklos sudarė 497 106,25 Eur, todėl prognozuoja, jog, nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, 2016 metais nuostoliai sieks apie 500 000 Eur. Be to, pažymėjo, kad Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. sausio 28 d. pranešimu įspėjo pareiškėją apie galimą išbraukimą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo, jei nepateiks pažeidimo pasekmių pašalinimą įrodančių dokumentų. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių faktinių duomenų, pagrindžiančių teiginius dėl didelės turtinės žalos atsiradimo. Pareiškėjo argumentai dėl galimų nuostolių atsiradimo grindžiami prielaidomis, siejamomis su galimomis pasekmėmis, neįvykdžius minėtame įspėjime nurodytų reikalavimų. Tačiau pabrėžtina, kad Aplinkos apsaugos agentūros įspėjimu pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2017 m. sausio 28 d. reikalavimams įvykdyti, todėl vertintina, jog išbraukimas iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo, o kartu ir pareiškėjo minimos pasekmės – negalėjimas vykdyti atitinkamos veiklos bei gauti iš jos pajamų, sietinas su pareiškėjo pasirinktu elgesio modeliu, t. y. pareiškėjo veikimu savo rizika. Pareiškėjo nurodomi argumentai dėl būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (galimas darbuotojų atleidimas, veiklos apimties sumažėjimas ir galiausiai apskritai veiklos nutraukimas bei įmonės bankrotas) nukreipti į ateitį ir grindžiami prielaidomis, todėl negali būti pakankamu pagrindu taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Be to, tai, kad pareiškėjui bus sukelta tam tikrų sunkumų, nesudaro pagrindo tvirtinti, jog ginčijamo akto galiojimas neatitaisomai paveiks pareiškėjo interesus. Pažymėtina ir tai, kad VRAAD 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. VR-17.5-93 dėl patikrinimo akto tvirtinimo nėra vykdomasis dokumentas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso prasme, jo pagrindu jokios finansinės prievolės pareiškėjui savaime neatsirado, reikalavimus, kurie reiškiami remiantis šiuo sprendimu, jis turės galimybę ginčyti. Taigi konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė teiginių, jog ginčijamo sprendimo vykdymas gali sukelti didelę žalą pareiškėjui, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas.

39Taip pat teisėjų kolegija pabrėžia, kad teismas, kiekvieną kartą spręsdamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo turi įvertinti, ar prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo yra tiesiogiai susijęs su teismo priimtais nagrinėti reikalavimais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-227/2012 ir kt.). Šiuo atveju pats reikalavimų užtikrinimo priemonių tikslas ir paskirtis lemia tai, kad negalima taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, tiesiogiai nesusijusių su ginčo dalyku, nes tokio sprendimo vykdymo pasekmėms minėtos priemonės neturės įtakos (ABTĮ 71 str. 1 d.).

40Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė nesusijusi su nagrinėjamos bylos dalyku. Nagrinėjamu atveju ginčijamo VRAAD sprendimo, kuriuo konstatuojama, jog UAB „Ekobazė“ negalėjo išrašyti 2015 m. sausio 27 d. VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento, tiesioginės pasekmės yra tai, kad šis dokumentas yra naikinamas. Tuo tarpu Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 28 d. įspėjimas, kuris nors ir priimtas, kaip teisingai nurodo pareiškėjas, būtent VRAAD sprendimo pagrindu, nėra galutinis administracinis aktas, nustatantis pareiškėjui atitinkamas sankcijas; pažymėtina, kad tokiu aktu būtų laikomas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas išbraukti pareiškėją iš tvarkytojų sąrašo ir kuris turėtų tiesioginės įtakos tęsiant pareiškėjo, kaip pakuočių atliekų tvarkytojo, veiklą. Pareiškėjo prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybės formuluojami motyvai yra susiję būtent su aptarto įspėjimo įvykdymo ar neįvykdymo galimybėmis ir iš to kilsiančiomis pasekmėmis.

41Teisėjų kolegija pastebi, kad iš esmės pareiškėjas, prašydamas taikyti jo nurodomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, siekia ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalauja, kad teismas prevenciškai imtųsi ginti jo teises ir apsaugotų jį nuo būsimų jo teisių pažeidimų. Tačiau skundo reikalavimo užtikrinimo procesinis institutas įgalinimų tenkinti tokio pobūdžio reikalavimus teismui nesuteikia (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS2-388/2005).

42Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas nei pateikė prima facie įrodymų dėl ginčijamo administracinio akto neteisėtumo, nei pagrindė, jog ginčijamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas, todėl pareiškėjo atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartis paliktina nepakeista.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ atskirojo skundo netenkinti.

45Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ekobazė“... 5. Pareiškėjo skundas buvo priimtas Vilniaus apygardos administracinio teismo... 6. Pareiškėjas UAB „Ekobazė“ 2016 m. gegužės 30 d. Vilniaus apygardos... 7. Pareiškėjas paaiškino, kad ginčijamu VRAAD sprendimu buvo panaikinti UAB... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad šioje byloje ginčijamame administraciniame akte nėra... 10. Teismas pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 11. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, atsižvelgdamas į pareiškėjo... 12. II.... 13. Pareiškėjas UAB „Ekobazė“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 14. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo pareiškėjo... 15. Pareiškėjo teigimu, jis pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad teismo... 16. Pareiškėjas dėl VRAAD priimto sprendimo (kuris priimtas ne dėl pareiškėjo... 17. Pareiškėjo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas visiškai... 18. Pareiškėjas pabrėžė, kad jis teikia viešąsias atliekų tvarkymo... 19. Nors sankcija tiesiogiai ginčijamame sprendime nėra nurodyta, ji nurodyta... 20. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį... 21. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas reikalavimo užtikrinimo priemonės... 22. Atsakovas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju UAB „Metrail“ tinkamai... 23. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl visų... 24. Teisėjų kolegija... 25. III.... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta, vadovaujantis... 27. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Aptartas teisinis reglamentavimas lemia, jog, nagrinėjant administracinę... 30. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje atkreipiamas dėmesys,... 31. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi... 32. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Ekobazė“ prašė pirmosios... 33. Iš VRAAD 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. VR-17.5-93 turinio matyti, kad... 34. Europos Tarybos Ministrų Komitetas 1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacijoje Nr.... 35. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pabrėžia, kad,... 36. Pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teigia,... 37. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad prašymą... 38. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjo... 39. Taip pat teisėjų kolegija pabrėžia, kad teismas, kiekvieną kartą... 40. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 41. Teisėjų kolegija pastebi, kad iš esmės pareiškėjas, prašydamas taikyti... 42. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 44. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ atskirojo skundo... 45. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartį... 46. Nutartis neskundžiama....