Byla 2-1599-571/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriausiant L. S., dalyvaujant ieškovo BUAB “Marijampolės jojimo centras“ atstovaujamam bankroto administratoriui UAB “Rožių slėnis“ atstovei R. T., atsakovui V. Ž. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB “Marijampolės jojimo centras“ bankroto administratoriaus UAB “Rožių slėnis“ ieškinį atsakovui V. Ž. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovas BUAB “ Marijampolės jojimo centras“ atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB “Rožių slėnis“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. Ž. 37 847,23 eurus žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai.

3Ieškovo BUAB “Marijampolės jojimo centras“ atstovas bankroto administratoriaus UAB “Rožių slėnis“ įgaliota atstovė R. T. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti pilnai ir parodė, kad 2015-05-19 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB “ Marijampolės jojimo centras “ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB“ Rožių slėnis“. Administratoriui patikrinus įmonės komercinę-ūkinę veiklą buvo nustatyta , kad įmonė turto neturi. Įmonių bankroto įstatymo 8 str.1d. nustatyta, kad jeigu įmonė negaliu ir(arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi(kreditoriai) ir šis(šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 str. 4p. , įmonės vadovas, savininkas(savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. To pačio straipsnio 4d. numatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo(asmenys), įmonėje turintys teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. LR Akcinių bendrovių įstatymo 38 str.3d. nustatyta, kad kai bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba( jei valdyba nesudaroma-bendrovės vadovas) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris svarstys klausimą dėl sprendimų, nurodytų šio įstatymo 59 str.9d2p ir 10 dalyje, o bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį. Jau nuo 2011-01-01 įmonės nuosavas kapitalas buvo mažesnis kaip pusė įmonės įstatinio kapitalo, tačiau atsakovas, kaip įmonės vadovas nesiėmė jokių įstatyme numatytų priemonių padėčiai ištaisyti ir iki bankroto bylos iškėlimo įmonė veikė tik nuostolingai. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės vadovui kyla atsakomybė, nes tik įmonės vadovas žino visą įmonės finansinę būklę, įmonės kreditorius, skolų dydį, o nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo didina ne tik įmonės skolas, bet kartu pažeidžia ir kreditorių interesus. Tokiu būdu atsakovas kaip įmonės vadovas ignoravo pareigą suformuoti bendrovės kapitalą-nevykdė įstatymuose numatytų savo pareigų bendrovės atžvilgiu, tai yra bendrovės kapitalui sumažėjus daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo, privalo savo sąskaita atkurti bendrovės nuosavą kapitalą, arba mažinti įstatinį kapitalą, arba pertvarkyti įmonę ar likviduoti bendrovę, o tokių veiksmų neatliko, nors tokių veiksmų atlikimo buvo galima tikėtis iš rūpestingo bendrovės vadovo. Ieškovo atstovė nurodo, kad ieškinio pateikimo teismui dieną bendra BUAB “Marijampolės jojimo centras“ kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 37847,23 eurus, todėl prašo šią sumą priteisti iš atsakovo.

4Atsakovas V. Ž. bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2010 metų gegužės mėnesį jis nusipirko 85 procentus UAB “Marijampolės jojimo centras“ akcijų ir tapo įmonės vadovu. Jis stengėsi, kad įmonė vykdytų savo veiklą, stengėsi kiek įmanoma atsikaityti su įmonėje dirbančiais žmonėmis. Jis žinojo, kad auga skolos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, mokesčiams, tačiau nebuvo iš ko dengti įsiskolinimo. Kadangi jojimo centro sportininkai pasiekdavo gerų rezultatų, gaudavo pagyrimų, tai dažnai Marijampolės savivaldybės meras ar tarybos nariai žadėdavo padėti įmonei finansiškai, tačiau kuomet ateidavo reikalas pervesti pinigus jų niekada neduodavo, o maitino tik pažadais. Manė, kas skolas galės padengti investuojant savo kaip akcininko asmenines lėšas, tačiau nepavykus parduoti žirgus, vėl nebuvo galima gauti grynų pinigų ir taip dengti skolas. 2013 metais rudenį jis nupirko likusias 15 procentų akcijų ir tapo 100 akcininku ir įmonės vadovu. Gavo 2011m lapkričio mėnesį socialinio draudimo valdybos Marijampolės skyriaus raštą po įmonės veiklos patikrinimo, tačiau nebuvo galimybės mokėti įsiskolinimų. Nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo , nes vis tikėjo pažadais, kad padės sponsoriai, kad pačiam pavyks gauti asmeninių lėšų kaip akcininkui ir jų įnešti į įmonę. Ieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą.

5Ieškinys tenkintinas .

6Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2015-05-19 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Marijampolės jojimo centras“ yra iškelta bankroto byla. Įmonės administratoriumi paskirta UAB“ Rožių slėnis“. (b.l.15-16).

72015-10-07 Kauno apygardos teismo nutartimi BUAB “Marijampolės jojimo centras“ pripažinta bankrutavusia ir ji likviduota, kartu likviduojant patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus bendrai 37847,23 eurų sumai (b.l.20-21).

8Bankroto administratorius , vadovaudamasis 2015-05-19 teismo nutartimi , LR Įmonių bankroto įstatymu , gindamas bankrutuojančios bendrovės ir kreditorių interesus, patikrino , pagal pateiktus buhalterinius dokumentus įmonės veiklą, vadovų veiksmus, galėjusius turėti įtakos bendrovės nemokumui ir bankroto bylos iškėlimui.

9Bankroto administratoriaus UAB “Rožių slėnis “ įgaliotas atstovas R. T. patikrino įmonės UAB “Marijampolės jojimo centras“ veiklą, finansinius dokumentus, jos sudarytus sandorius per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo ir nustatė, kad įmonei padaryta 37847,23 eurų žala.

10Ieškovas ieškinį kildina iš atsakovo V. Ž. kaip įmonės vadovo ir pagrindinio akcininko nevykdymo pareigos, numatytos LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str.1d. , kur numatoma, kad įmonei tapus nemokiai, kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo , o šios pareigos neatlikus atlyginti žalą kreditoriams.

11Įmonės vadovo civilinę atsakomybę lemia teisės aktuose jam imperatyviai nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, ši civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius. Nurodyta įmonės administracijos vadovo civilinės atsakomybės specifika lemia, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė iš esmės skiriasi nuo pačios įmonės atsakomybės jos kreditoriams už įmonės prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybės (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą.

12Teismų praktikoje nėra plačiai taikoma asmeninė bendrovės vadovo atsakomybė kreditoriams bendrųjų atsakomybę nustatančių teisės normų pagrindu. Tokia praktika pagrįsta siekiu suderinti verslo riziką siekiant pelno. Tačiau tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu, o ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją ir remtis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas.

13Įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma civilinėje byloje dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tuo, kad, esant įmonei nemokiai, nepaduodamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, yra vertinama kaip įmonės vadovo padaryta žala. Tokios praktikos laikosi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vajalio medienos gaminiai“ v. R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-228/2011).

14Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės vadovui kyla atsakomybė. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas).

15Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, atsižvelgiant į įmonės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, specifinį santykį su juridiniu asmeniu, grindžiamą pasitikėjimu ir lojalumu, net ir nesant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos specialios normos dėl žalos, atsiradusios administracijos vadovui nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo (Įmonių bankroto įstatymo redakcija, galiojusi iki 2008 m. liepos 1 d.), už nurodytos pareigos nevykdymą įmonės administracijos vadovui kyla civilinė atsakomybė pagal bendrąsias CK nuostatas, reglamentuojančias įmonės administracijos vadovo fiduciarinių pareigų nevykdymo padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vajalio medienos gaminiai“ v. R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-228/2011).

16Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad UAB “Marijampolės jojimo centras“ įsteigta 2010-05-11 , įmonės vadovu nuo 2010-05-11 paskirtas atsakovas V. Ž., jis kartu buvo ir 85 procentų įmonės akcijų akcininkas, o nuo 2013-09-10 jis yra 100 įmonės akcininkas (b.l.10-11, 13-14, 53). Įmonės vadovo ir akcininko civilinės atsakomybės pagrindai yra susiję, tačiau jie nėra tapatūs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad skirtingas juridinio asmens dalyvių ir valdymo organų narių statusas lemia ir jų civilinę atsakomybę skirtingais pagrindais (atitinkamai pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį ir 2.87 straipsnio 7 dalį) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Panevėžio balsas“ v. UAB „Eksena“, bylos Nr. 3K-3-244/2009). Iš byloje surinktų duomenų matyti, kad V. Ž. nuo įmonės įsteigimo iki bankroto bylos iškėlimo buvo UAB “Marijampolės jojimo centras“ vadovu, turinčiu 85, o nuo 2013-09-10 turinčiu 100 procentų akcijų, tai yra buvusiu ir įmonės savininku bei asmeniu, kurio žodis yra lemiamas ne tik kaip įmonės vadovo, bet ir kaip asmens, turinčio pagrindinį akcijų paketą ir realiai ir asmeniškai žinančio įmonės finansinę padėtį ir kaip įmonės vadovas ir kaip pagrindinis akcininkas ir turintis teisę vienasmeniškai priimti sprendimus.

17Nuo 2008 m. liepos 1 d. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

18Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad įmonė jau nuo 2011-01-01 buvo nemoki, jos finansiniai įsipareigojimai daugiau nei du kartus viršijo turimą bendrovės turtą. (b.l.58-64). Atsakovas, būdamas įmonės vadovas, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas nurodė, kad jis visai įmanomais būdais stengėsi ištaisyti įmonės finansinę padėtį, laukė privačių asmenų investicijų, tikėjo savivaldybės vadovų pažadais dėl paramos teikimo. Tačiau byloje ištirti įrodymai patvirtina priešingai, kad įmonės finansinė padėtis nuo 2011-01-01 iki bankroto bylos iškėlimo, tai yra iki 2015-05-19 tik blogėjo, nes nuosavo kapitalo jau nebuvo, įmonė su kiekvienais metais dirbo tik nuostolingai. Iš įmonės balanso laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 matyti, kad pradelstos skolos 2012 metų pabaigoje sudarė 40929 eurus, o turtas 3805 eurus, tai yra įmonė jau buvo nemoki. Laikotarpyje nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 pradelstos skolos 2013 metų pabaigoje sudarė 41808 eurus, o turto balansinė vertė 0 eurų. Laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 pradelstos skolos 2014 metų pabaigoje sudarė 43796 eurus, o turto balansinė vertė 0 eurų. Laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31 įmonės pradelstos skolos sudarė 43796 eurus, o turto vertė 0 eurų. (b.l.24-32). Atsakovas V. Ž. nurodo, kad jis visais įmanomais būdais stengėsi atsiskaityti su darbuotojais, paslaugų tiekėjais ir visa dar vykdė veiklą, kad ir nuostolingą, bet tikėjosi išlipti iš finansinės duobės, tačiau tai negali pašalinti atsakovo atsakomybės už nesikreipimą į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo . Pažymėtina, kad ir dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą kreipėsi ne atsakovas, o kreditorius VSDFV Marijampolės skyrius. Iš aukščiau surinktų ir ištirtų įrodymų seka, kad atsakovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nes, pasirašydamas bendrovės turto balansus ir matydamas, kad įmonės skolos kiekvienais metais tik auga ir kelis kartus viršija bendrovės turimo turto vertę, privalėjo vykdyti ĮBĮ 8 straipsnyje įtvirtintą įpareigojimą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas pažymi, kad įmonės vadovas atsakovas A. Ž. , laiku nesikreipdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, nepasinaudojo palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis. Iš byloje esančios 2015-08-19 Kauno apygardos teismo nutarties matyti, kad įmonės bankroto byloje patvirtinta 37847,23 eurų kreditorių reikalavimų suma. (b.l.18-19). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, ši suma laikytina atsakovo A. Ž. padarytos žalos dydžiu . Atsakovas A. Ž. įrodymų, kad žala buvo mažesnė ar kad žalą tikslinga mažinti , teismui nepateikė. Taip pat nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos kreditoriams atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178 straipsnis).

19Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais ir įrodymais ieškinys tenkintinas pilnai ir iš atsakovo priteistina 37847,23 eurai žalos atlyginimo.

20Ieškinį tenkinus iš atsakovo priteisina 942,94 eurai žyminio mokesčio ir 3,78 eurų pašto išlaidų valstybės naudai ( LR CPK 80 str.1d.1p.,88 str.).

21Vadovaujantis LR CPK 270 -272 str.,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti .

23Priteisti iš atsakovo V. Ž. a.k. ( - ) gyv. Lazdynų gt.10,Marijampolė 37847,23 (trisdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis eurus 23 cnt.) eurus žalos atlyginimo ieškovo BUAB “Marijampolės jojimo centras“ įmonės kodas 302508064, registruotos adresu Triobiškių km. Marijampolės sav. naudai.

24Priteisti iš atsakovo V. Ž. a.k. ( - ) gyv. Lazdynų gt.10,Marijampolė 942,94 eurus žyminio mokesčio ir 3,78 eurus pašto išlaidų valstybės naudai ( sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbankas“, įmokos kodas 5660).

25Sprendimas per 30d. ,apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant, per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriausiant L. S.,... 2. Ieškovas BUAB “ Marijampolės jojimo centras“ atstovaujamas bankroto... 3. Ieškovo BUAB “Marijampolės jojimo centras“ atstovas bankroto... 4. Atsakovas V. Ž. bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2010 metų gegužės... 5. Ieškinys tenkintinas .... 6. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2015-05-19 Kauno apygardos teismo... 7. 2015-10-07 Kauno apygardos teismo nutartimi BUAB “Marijampolės jojimo... 8. Bankroto administratorius , vadovaudamasis 2015-05-19 teismo nutartimi , LR... 9. Bankroto administratoriaus UAB “Rožių slėnis “ įgaliotas atstovas R. T.... 10. Ieškovas ieškinį kildina iš atsakovo V. Ž. kaip įmonės vadovo ir... 11. Įmonės vadovo civilinę atsakomybę lemia teisės aktuose jam imperatyviai... 12. Teismų praktikoje nėra plačiai taikoma asmeninė bendrovės vadovo... 13. Įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma civilinėje... 14. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas... 15. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, atsižvelgiant į įmonės... 16. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad UAB “Marijampolės jojimo centras“... 17. Nuo 2008 m. liepos 1 d. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje... 18. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad įmonė jau nuo 2011-01-01 buvo nemoki, jos... 19. Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais ir įrodymais ieškinys tenkintinas... 20. Ieškinį tenkinus iš atsakovo priteisina 942,94 eurai žyminio mokesčio ir... 21. Vadovaujantis LR CPK 270 -272 str.,... 22. Ieškinį tenkinti .... 23. Priteisti iš atsakovo V. Ž. a.k. ( - ) gyv. Lazdynų gt.10,Marijampolė... 24. Priteisti iš atsakovo V. Ž. a.k. ( - ) gyv. Lazdynų gt.10,Marijampolė... 25. Sprendimas per 30d. ,apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno...