Byla e2-540-372/2019
Dėl piniginių lėšų grąžinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Mankerta“ ieškinį atsakovui R. S. dėl piniginių lėšų grąžinimo ir

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „Mankerta“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo iš atsakovo R. S. reikalavo grąžinti 92389,98 Eur sumą. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas nuo 2016-08-29 iki 2017-01-11 buvo UAB „Mankerta“ direktoriumi. Laikotarpiu nuo 2016-08-30 iki 2016-09-28 atsakovas išgrynino ir į savo sąskaitą pervedė 92389,98 Eur sumą, priklausančią ieškovei.

42.

5Atsakovui buvo siunčiami procesiniai dokumentai – ieškinys ir jį pagrindžiantys įrodymai. Jis gyvenamąją vietą yra deklaravęs ( - ), todėl šiuo adresu buvo siunčiami šie dokumentai bei teismo nutartis. Atsakovas asmeniškai iš teismo darbuotojos pasirašytinai gavo ieškinio kopiją ir priedus prie jo, tačiau atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Kadangi ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, kai procesiniai dokumentai nebus pateikti, todėl teismas prašymą tenkina ir priima sprendimą už akių..

6Ieškinys tenkintinas.

73.

8Teismas nustatė, kad BUAB „Mankerta“ bankroto administratorė kreipėsi į R. S., prašydama paaiškinti ir informuoti, kur ir kada buvo panaudotos išimtos įmonės lėšos. Tačiau atsakymas nebuvo gautas, jokių savo veiksmų pagrindimo atsakovas nepateikė ir teismui.

94.

10Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 9 p. ūkio subjektas gali išmokėti pinigus atskaitingiems asmenims – ūkio subjekto darbuotojams, kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas ir (arba) priimti pinigų įplaukas. Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia

11vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirtam atsakingam asmeniui pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo už išmokėtus jam pinigus atsiskaito ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.

125.

13Iš BUAB „Mankerta“ banko sąskaitos išrašuose esančių duomenų matyti, kad atsakovas nutarė bendrovės turtu – piniginėmis lėšomis disponuoti asmeniškai, t. y. išsimokant bendrovės lėšas grynaisiais sau asmeniškai. Taigi, akivaizdu, jog atsakovas bendrovės pinigais disponavo, kaip bendrovės atskaitingas asmuo. Tačiau ieškovo bankroto administratorius neturi jokių duomenų, kokiems tikslams BUAB „Mankerta“ piniginės lėšos buvo panaudotos. Taip pat iš banko išrašų matyti, kad piniginių lėšų (jų neišleistos dalies) atsakovas Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 9 p. nustatyta tvarka ne rečiau kas mėnesį nėra bendrovei grąžinęs.

146.

15Jei lėšas gavęs asmuo mano, kad gavo turtą esant teisiniam pagrindui, jis turi būti pajėgus įrodyti konkretaus pagrindo buvimą. Dėl to nagrinėjamoje byloje būtent atsakovei tenka pareiga įrodyti, kad jos gautos iš įmonės lėšos buvo panaudotos bendrovės veikloje, kad už jas buvo įsigytos bendrovei reikalingos prekės ar paslaugos ar dėl jų bendrovė gavo kitokią adekvačią naudą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2013; 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012; 2013 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2013).

167.

17Pareigos atskaitingam asmeniui pagrįsti, kur šis panaudojo bendrovės pinigines lėšas, nekeičia ir aplinkybė, jog bendrovė yra bankrutavusi bei šiai buvę bendrovės vadovai (buhalteriai) neperduoda buhalterinės apskaitos dokumentų. tam tikrų duomenų nebuvimas ar neišsaugojimas vertintinas būtent kaip atsakovei tenkančios įrodinėjimo pareigos neįvykdymas. Įmonės vadovas, kuris savo neveikimu sukūrė padėtį, kai duomenų apie prekių judėjimą įmonėje nėra, neturėtų būti atleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos ir ši neturėtų būti perkeliama įmonei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276-248/2016).

188.

19Įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

209.

21Tuo atveju, jei bendrovės vadovas neveikia rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir dėl to padaro bendrovei žalos, vadovui turi būti taikoma civilinė atsakomybė. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246-6.249 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 str., 182 str. 4 p.).

2210.

23Priteisiant žalą, iš atsakovo ieškovei priteisiamos procesinės palūkanos, kurios susidaro laiku neatsiskaičius su kreditore (CK 6.37, 6.210 straipsniai).

24Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270,285 straipsniais, teismas

Nutarė

25Priimti sprendimą už akių.

26Priteisti ieškovei bankrutavusiai UAB „Mankerta“ (juridinio asmens kodas 302902618, buveinė ( - ) iš atsakovo R. S. ( a.k( - ) gyv. ( - ) 92389,98 Eur ( devyniasdešimt du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 98 centus) žalos atlyginimo ir 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos užvedimo dienos (2019-05-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27A. R. S. negali šio teismo sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

28Ieškovė bankrutavusi UAB „Mankerta“ turi teisę per 20 dienų nuo šio teismo sprendimo priėmimo pateikti apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai