Byla I-590-580/2010
Dėl reikalavimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Veslavos Ruskan ir Broniaus Januškos, susipažinusi su trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Ekspo-Matec“ skundu administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. Č. skundą atsakovui Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui bankrutuojančiai UAB „Ekspo-Matec“ dėl reikalavimų panaikinimo,

Nustatė

2Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Ekspo-Matec“ 2010-02-11 pateikė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus priimtus:

  1. 2009-09-28 reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R1 0756-0105;
  2. 2009-10-16 reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. 0756-0111;
  3. 2009-08-11 reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R1 0403-0047;
  4. 2009-09-03 reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R10403-0057;
  5. 2009-10-06 administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ATPP 0756-0052;
  6. 2009-10-16 administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ATPP 0756-0025.

3Pareiškėjas byloje pakeistinas tinkamu pareiškėju, skundą dalyje atsisakytina priimti.

4Kadangi skundžiami Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus reikalavimai yra surašyti ir adresuoti UAB „Ekspo-Matec“ ir sukelia teisines pasekmes būtent šiai bendrovei, pareiškėjas V. Č. (buvęs UAB „Ekspo-Matec“ vadovas) pakeistinas į tinkamą pareiškėją šioje byloje, t. y. į UAB „Ekspo Matec“. Toks pareiškėjo pakeitimas galimas, atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 54 straipsnio nuostatas ir įvertinus tai, kad pareiškėjas V. Č. bei jo atstovas 2010-01-19 teismo posėdyje neprieštaravo dėl tokio pakeitimo.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškėjo prašymu teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis pripažįstamos objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą.

7Teismo surinkta medžiaga rodo, kad 2009-08-11 reikalavimas Nr. R1 0403-0047 UAB „Ekspo-Matec“ buvo gautas 2009-08-14, o 2009-09-03 reikalavimas Nr. R1 0403-0057 šios bendrovės darbuotojui įteiktas 2009-09-07. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundas dėl 2009-08-11 reikalavimo Nr. R1 0403-0047 teismui galėjo būti paduotas iki 2009-09-14, o dėl 2009-09-03 reikalavimo Nr. R1 0403-0057 – iki 2009-10-07 imtinai. Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistus terminus, remdamasis tuo, bankroto administratorius kad apie kilusį ginčą sužinojo 2009-12-03, kai buvo teismo įpareigotas pateikti atsiliepimą į V. Č. skundą, o konkrečiai apie visas šios administracinės bylos aplinkybes sužinojo tik 2009-01-19 teismo posėdyje. Pareiškėjo bankroto administratoriaus teigimu, prašydamas teismo atnaujinti terminą skundui pateikti, jis gina viešąjį interesą – užtikrina, kad būtų tinkamai ginami bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesai.

8Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismo 2009-10-16 nutartis, kuria pareiškėjui buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Restrus“, įsiteisėjo 2009-10-26, tą pačią dieną bankroto administratorius įgaliojo V. K. atstovauti pareiškėją (b. l. 149, 150-151). Taigi, nuo bankroto administratoriaus paskyrimo iki jo atstovaujamo UAB „Ekspo-Matec“ skundo pateikimo praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas (daugiau nei trys mėnesiai), dėl ko teismas laiko, kad bankroto administratorius turėjo visas galimybes imtis priemonių ginti pareiškėjo interesus. Be to, kaip jau minėta, ginčijami reikalavimai buvo įteikti pareiškėjui ir jam tapo žinomas jų turinys dar prieš bankroto administratoriaus paskyrimą. Darytina išvada, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės nelaikytinos pakankamu skundo padavimo termino atnaujinimo pagrindu.

9Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti arba teismas atmeta tokį prašymą. Todėl UAB „Ekspo-Matec“ prašymą nurodytoje dalyje atsisakytina priimti.

10Vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 291-293 straipsniais, apygardos administraciniam teismui turi būti skundžiamas nutarimas. Tuo tarpu administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kuriuo pradedama administracinio teisės pažeidimo bylos teisena, t. y. jame konstatuojama, kad padarytas administracinis teisės pažeidimas, fiksuojama jo sudėtis. Surašius administracinio teisės pažeidimo protokolą, jis ne vėliau kaip per tris dienas persiunčiamas organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą (ATPK 261 straipsnis). Įgaliotam organui (pareigūnui) išnagrinėjus bylą ir priėmus nutarimą yra konstatuojama, kad yra padarytas pažeidimas, kad asmuo kaltas dėl jo padarymo ir taikomos atsakomybės priemonės – administracinės nuobaudos. Taip pat, Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnyje nurodoma, kokį sprendimą teismas gali priimti dėl skundžiamo nutarimo išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą. Paminėtoje teisės normoje nėra nuostatų, kad teismas galėtų panaikinti ar pakeisti administracinio teisės pažeidimo protokolą. Atsižvelgiant į tai, skundo reikalavimus dėl Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus 2009-10-06 administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. ATPP 0756-0052 ir 2009-10-16 administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. ATPP 0756-0025 panaikinimo atsisakytina priimti kaip nenagrinėtinus teismų.

11Kitoje dalyje skundas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus, todėl priimtinas.

12Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 54 ir 68 straipsniais,

Nutarė

13Atsisakyti atnaujinti terminą skundui paduoti dalyje dėl reikalavimų panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus 2009-08-11 reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R1 0403-0047 ir 2009-09-03 reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R1 0403-0057.

14Atsisakyti priimti UAB „Ekspo-Matec“ skundą dalyje dėl reikalavimų panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus 2009-08-11 reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R1 0403-0047 ir 2009-09-03 reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R1 0403-0057 bei dėl reikalavimų panaikinti 2009-10-06 administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ATPP 0756-0052 ir 2009-10-16 administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ATPP 0756-0025.

15Priimti UAB „Ekspo-Matec“ skundą dalyje dėl reikalavimų panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus 2009-09-28 reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R1 0756-0105 ir 2009-10-16 reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R1 0756-0111.

16Pareiškėją V. Č. pakeisti į tinkamą pareiškėją šioje byloje, t. y. į UAB „Ekspo-Matec“.

17Pašalinti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Ekspo-Matec“.

18Išsiųsti skundo kopiją atsakovui ir įpareigoti iki 2010-03-01 pateikti teismui 2 atsiliepimo į skundą egzempliorius.

19Dėl nutarties dalies, kurioje atsisakyta priimti skundą, per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Ekspo-Matec“ 2010-02-11 pateikė teismui... 3. Pareiškėjas byloje pakeistinas tinkamu pareiškėju, skundą dalyje... 4. Kadangi skundžiami Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus... 5. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, jeigu... 6. Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 7. Teismo surinkta medžiaga rodo, kad 2009-08-11 reikalavimas Nr. R1 0403-0047... 8. Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismo 2009-10-16 nutartis, kuria... 9. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8... 10. Vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK)... 11. Kitoje dalyje skundas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos... 12. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio... 13. Atsisakyti atnaujinti terminą skundui paduoti dalyje dėl reikalavimų... 14. Atsisakyti priimti UAB „Ekspo-Matec“ skundą dalyje dėl reikalavimų... 15. Priimti UAB „Ekspo-Matec“ skundą dalyje dėl reikalavimų panaikinti... 16. Pareiškėją V. Č. pakeisti į tinkamą pareiškėją šioje byloje, t. y. į... 17. Pašalinti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Ekspo-Matec“.... 18. Išsiųsti skundo kopiją atsakovui ir įpareigoti iki 2010-03-01 pateikti... 19. Dėl nutarties dalies, kurioje atsisakyta priimti skundą, per 7 dienas nuo jos...