Byla A-525-1930-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Stasio Gudyno ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Rasai Kubickienei,

3pareiškėjo atstovui advokatei Daliai Žalalytei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. G. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas A. G. skundu (b.l. 3 - 8), kurį patikslino (b.l. 42 - 46), kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo (toliau – ir Klaipėdos filialas) 2007 m. gegužės 9 d. sprendimą (toliau – ir Sprendimas) dėl juridinio fakto registravimo Nekilnojamojo turto registre; įpareigoti Klaipėdos filialą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą, jog pastato – ( - ) faktiniu naudotoju yra A. G.; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

8Pareiškėjas nurodė, kad 2007 m. balandžio 24 d. Klaipėdos filialui pateikė prašymą dėl juridinių faktų registravimo Nekilnojamojo turo registre, prašydamas įregistruoti juridinį faktą, jog pastatas, esantis ( - ) (toliau – ir Pastatas), naudojamas pareiškėjo bei juridinį faktą apie tai, kad tarp pareiškėjo ir savivaldybės įmonės „Palangos miesto valstybinė kino ir video įmonė“ 1994 m. rugsėjo 16 d. sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Klaipėdos filialas Sprendimu pareiškėjo prašymo netenkino, o pareiškėjas tokį Sprendimą apskundė VĮ Registrų centras centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, kuri 2007 m. liepos 2 d. sprendimu (toliau – ir Komisijos sprendimas) pareiškėjo skundo netenkino ir Sprendimą paliko nepakeistą. Remdamasis Pastato kadastro ir registro byla, Nekilnojamojo turto registro įrašu Nr. 50/123833, pažymėjo, kad teiginys, jog pastatas nėra įregistruotas, neatitinka Nekilnojamojo turto registro duomenų bei pateiktų dokumentų. Pastatui teisinė registracija atlikta iki Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Registro įstatymas) įsigaliojimo, inventorizacija atlikta 1994 metais, o pastato duomenys dar iki Registro įstatymo įsigaliojimo sukaupti Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure (toliau – ir Biuras). Registro įstatymo įgyvendinimo įstatymas nustatė, kad duomenys, sukaupti Biure, perrašomi į Nekilnojamojo turto registrą nuo 1998 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turo registro nuostatų nustatyta tvarka. Mano, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas privalėjo duomenis apie pareiškėjo valdomą Pastatą perkelti į Nekilnojamojo turto registrą. Tokie veiksmai ir buvo atlikti, nes Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje aprašyti visi Pastatą apibūdinantys duomenys. Remdamasis Registro įstatymo 3 straipsniu ir 9 straipsnio 2 dalimi, pažymėjo, kad įstatymų leidėjas nustato, jog atitinkamo daikto duomenų įrašymas, suformuojant Nekilnojamojo turto registro įrašą laikomas daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre, o nenumatomi tie atvejai, kai duomenų bazėje įrašomas statusas „neregistruotas“. Ta aplinkybė, jog duomenys apie Pastatą yra neatnaujinti bei neatitinka faktinių statinio duomenų, tai, kad apie statinį nesukaupti visi duomenys, kuriuos numato Registro įstatymas, negali paneigti statinio registravimo Nekilnojamojo turto registre fakto. Pastatas pastatytas iki Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) įsigaliojimo, todėl registro tvarkytojas nepagrįstai reikalauja pateikti dokumentus, patvirtinančius statinio suformavimą pagal dabartiniu metu galiojančius teisės aktus. Pareiškėjas taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniais sprendimais (bylos Nr. A11 – 373/2007; A17 – 356/2007), kuriais konstatuota, jog Pastatas registruotas Nekilnojamojo turto registre. Nesutinka su Komisijos sprendime nurodytu argumentu, kad minėtuose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose nustatytos aplinkybės negali būti laikomos prejudicinėmis, nes jos nurodytos ne rezoliucinėse teismo sprendimo dalyse. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalimi, pažymi, jog, nepriklausomai nuo to, kurioje teismo sprendimo dalyje nurodomos aplinkybės, jos laikomos nustatytomis ir jų nereikia įrodinėti, jeigu sprendimas yra įsiteisėjęs. Pabrėžė, kad pareiškėjo prašomi įregistruoti juridiniai faktai neprieštarauja Registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnyje numatytoms aplinkybėms, todėl nebuvo pagrindo jų neregistruoti. Nurodė, kad visą laiką nuo 1994 m. rugsėjo 16 d. pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo Pastatą faktiškai valdo jis.

9Atsakovas Klaipėdos filialas atsiliepimu į skundą (b.l. 91 – 94) prašė pareiškėjo skundo netenkinti.

10Nurodė, kad Sprendimu netenkino pareiškėjo prašymo registruoti juridinį faktą, remdamasis Registro įstatymo pakeitimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, faktu, kad Pastatas inventorizuotas 1994 metais, tačiau pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – ir Kadastro įstatymas) reikalavimus kaip nekilnojamojo turto objektas nesuformuotas ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas, Kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi. Prašymas netenkintas vadovaujantis Registro įstatymo pakeitimo įstatymo 29 straipsnio 2 punktu. Pažymėjo, jog Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas nėra daikto registraciją patvirtinantis dokumentas, jis įrodo tik statinio kadastrinių matavimų atlikimo faktą ir tokiam statiniui suformuotą registro įrašo numerį. Pažymėjo, kad dokumentai pagal Kadastro įstatymo 7 straipsnį registro tvarkytojui pateikti nebuvo, todėl Pastato registracijai Nekilnojamojo turto registre nėra juridinio pagrindo ir atitinkamai nėra pagrindo pareiškėjo prašomų įregistruoti juridinių faktų registracijai. Nagrinėjant bylas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (bylos Nr. A11 – 373/2007; A17 – 356/2007), nei VĮ Registrų centras, nei Klaipėdos filialas nebuvo kviesti dalyvauti, todėl bylose nustatyti faktai neturi nedalyvavusiems asmenims prejudicinės galios.

11II.

12Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 15 d. sprendimu (b.l. 152 – 155) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

13Teismas, remdamasis Registro įstatymo 9 straipsniu ir faktu, jog pareiškėjo pateikta pirkimo – pardavimo sutartis (1994-09-16) nepatvirtina pareiškėjo nuosavybės teisių įgijimo į statinius fakto (nes tokia sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir per tris mėnesius įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje), padarė išvadą, jog įregistruoti kaip juridinį faktą minėtą pirkimo – pardavimo sutartį nėra teisinio pagrindo. Atsižvelgdamas į Kadastro įstatymo 7 ir 12 straipsnius, Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalį, Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“ 9.6 ir 22 punktus, Lietuvos Respublikos kadastro nuostatų (patvirtinti 2002-04-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534) 84 punktą, nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių (patvirtintos 2002-12-30 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 522) 4 punktą, padarė išvadą, kad nekilnojamieji daiktai, tarp jų ir statiniai, yra registruotini daiktai, tačiau jie privalo būti suformuoti įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjas, siekdamas įregistruoti nuosavybės teises į ginčo pastatą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pastatas yra suformuotas laikantis minėto teisinio reguliavimo ir tinkamas naudoti kaip statinys, o po to – pateikti įrodymus, kad statinį jis yra įgijęs įstatymų nustatyta tvarka. Nurodė, kad pareiškėjas prie 2007 m. balandžio 25 d. prašymo Klaipėdos filialui tokių dokumentų nepateikė, o Palangos miesto apylinkės teismo 2006 m. vasario 1 d. sprendimu pareiškėjo pareiškimas dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi į Pastatą buvo atmestas. Taip pat pažymėjo, kad minėtas sprendimas įsiteisėjęs Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartimi, o valstybinės žemės nuomos sutartis (1996 m. birželio mėn.) pasibaigusi, įrodymai apie jos pratęsimą nepateikti. Pareiškėjas, remdamasi jo nurodytais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniais sprendimais, į atsakovą nesikreipė.

14III.

15Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b.l. 157 – 161) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti, taip pat prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui, taip pat pateikiami tokie argumentai:

161. Nesutinka su teismo išvada, jog Pastatas neįregistruotas, remdamasis Nekilnojamojo turto registro įrašu Nr. 50/123833, faktu, kad Pastatui suteiktas unikalus numeris, atlikti Pastato matavimai, o jų duomenys užfiksuoti Pastato kadastrinių matavimų byloje. Nurodo, kad teismas dėl tokių aplinkybių iš viso nepasisakė.

172. Teismas netinkamai vertino pareiškėjo nurodytus Lietuvos vyriausiojo administracini teismo procesinius sprendimus (bylos Nr. A11 – 373/2007; A17 – 356/2007).

183. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimu, pabrėžia, jog teismas iš esmės nevertino pareiškėjo pateiktų įrodymų, neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nustatytas aplinkybes, nemotyvavo savo sprendimo, todėl sprendimas naikintinas.

194. Pabrėžia, kad pateikė visus juridiniams faktams registruoti būtinus dokumentus.

20Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 174 – 177) prašo pareiškėjo apeliacinio skundo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Apeliacinis skundas atmestinas.

24Byloje kilo ginčas dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo Sprendimo, kuriuo nuspręsta netenkinti pareiškėjo prašymo ir atsisakyta įregistruoti juridinį faktą apie Pastato naudojimą pareiškėjo vardu.

25Nekilnojamieji daiktai, daiktinės teisės į juos ir juridiniai faktai registruojami Nekilnojamojo turto registre pagal registravimo metu galiojančias teisės normas, o nagrinėjamu atveju Sprendimo priėmimo metu tokius teisinius santykius reglamentavusios teisės normos buvo įtvirtintos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymuose.

26Registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis įtvirtina principą, kad Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. To paties įstatymo 9 straipsnio 1 dalis numato, kad patalpos bei statiniai Nekilnojamojo turto registre registruojami, jeigu jie Kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris, o nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre yra laikomas Kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą (Registro įstatymo 9 str. 2 d.).

27Pagal Kadastro įstatymo 6 straipsnį nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi statinių kadastro duomenys: objektas; unikalus statinio (taip pat nebaigto statyti) numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą statinio buvimo laiką; statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir statinio pavadinimas; statinio parametrai; statinio vertės, nustatytos Vyriausybės nustatyta tvarka, jų nustatymo datos; įsigijimo kaina ir įsigijimo data; statinio statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai ir kiti įstatyme numatyti duomenys. Kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti nekilnojamųjų daiktų formavimo būdai, o, remiantis 7 straipsnio 4 dalimi, nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti.

28Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentai, kad pareiškėjas, siekdamas įregistruoti nuosavybės teises į ginčo pastatą, turėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pastatas yra suformuotas laikantis teisinio reguliavimo ir tinkamas naudoti kaip statinys, o po to – pateikti įrodymus, kad statinį jis yra įgijęs įstatymų nustatyta tvarka, tačiau tokie duomenys nebuvo pateikti, jų byloje nėra, todėl Pastatas negalėjo būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre. Be to, įvertinusi pateiktą Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 14), teisėjų kolegija daro išvadą, kad toks išrašas patvirtina aplinkybę, jog Pastatas nėra suformuotas ir kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas. Toks dokumentas, atsižvelgiant į tai, kad jame yra įrašai „1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: Statusas: Nevisiškai sutvarkyti duomenys; 2. Nekilnojamieji daiktai: Statusas: Neįregistruotas“, gali būti vertinamas tik kaip įrodantis statinio nepilnų kadastro duomenų sudarymo ir fiksavimo faktą ir tokiems statiniams suformuotą registro įrašo numerį, tačiau nepatvirtina atitinkamo nekilnojamojo daikto įregistravimo, nepaisant to, kad statiniui suteiktas unikalus numeris. Pabrėžtina, jog tokią išvadą pagrindžia ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A756 – 1467/2008, A14 – 595/2005 ir kt.) tokio pobūdžio bylose.

29Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Registro įstatymo (1996 m. rugsėjo 24 d. Nr. I-1539) 5 straipsnio 4 punktas nustatė, jog Nekilnojamojo turto registre registruojamos kitos patalpos ir inžineriniai įrenginiai, kurie jų savininko rašytiniu prašymu Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure yra inventorizuoti kaip nekilnojamasis turtas. Nors, byloje yra pateikta Klaipėdos teritorinio valstybinio inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuro namų valdos techninės apskaitos byla, teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A146-297/2008), daro išvadą, jog vien tokios bylos egzistavimas nesudaro pagrindo konstatuoti, kad Pastatas buvo tinkamai suformuotas ir įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka. Byloje tokias aplinkybes paneigiančių duomenų nėra, jų nepateikė ir pareiškėjas.

30Todėl, konstatavus, jog Pastatas nėra įregistruotas, atitinkamai negali būti registruojami ir juridiniai faktai, remiantis minėtu Registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu principu, kad Nekilnojamojo turto registre juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas.

31Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalis įtvirtina principą, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.

32Nagrinėjamoje byloje apeliantas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniais sprendimais bylose Nr. A11 – 373/2007 ir A17 – 356/2007. Pažymėtina, kad nagrinėjant minėtas bylas atsakovas nedalyvavo, todėl tokių bylų nagrinėjimo metu nustatyti faktai negali būti vertinami kaip neįrodinėtinos aplinkybės nagrinėjamo ginčo atžvilgiu.

33Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kad išdėstyta, daro išvadą, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o pirmosios instancijos teismas pilnai ir visapusiškai ištyrė byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė teisės aktų reikalavimus, procesinių teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais pagrindo nėra.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35A. G. apeliacinį skundą atmesti.

36Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rasai Kubickienei,... 3. pareiškėjo atstovui advokatei Daliai Žalalytei,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas A. G. skundu (b.l. 3 - 8), kurį patikslino... 8. Pareiškėjas nurodė, kad 2007 m. balandžio 24 d. Klaipėdos filialui... 9. Atsakovas Klaipėdos filialas atsiliepimu į skundą (b.l. 91 – 94) prašė... 10. Nurodė, kad Sprendimu netenkino pareiškėjo prašymo registruoti juridinį... 11. II.... 12. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 15 d. sprendimu... 13. Teismas, remdamasis Registro įstatymo 9 straipsniu ir faktu, jog pareiškėjo... 14. III.... 15. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b.l. 157 – 161) prašo panaikinti... 16. 1. Nesutinka su teismo išvada, jog Pastatas neįregistruotas, remdamasis... 17. 2. Teismas netinkamai vertino pareiškėjo nurodytus Lietuvos vyriausiojo... 18. 3. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d.... 19. 4. Pabrėžia, kad pateikė visus juridiniams faktams registruoti būtinus... 20. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 174 – 177) prašo... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Byloje kilo ginčas dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo Sprendimo,... 25. Nekilnojamieji daiktai, daiktinės teisės į juos ir juridiniai faktai... 26. Registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis įtvirtina principą, kad... 27. Pagal Kadastro įstatymo 6 straipsnį nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą sutinka su pirmosios... 29. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Registro įstatymo... 30. Todėl, konstatavus, jog Pastatas nėra įregistruotas, atitinkamai negali... 31. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2... 32. Nagrinėjamoje byloje apeliantas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio... 33. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kad išdėstyta, daro išvadą, kad... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 35. A. G. apeliacinį skundą atmesti.... 36. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 15 d. sprendimą... 37. Nutartis neskundžiama....