Byla I-3354-142/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė), Halinos Zaikauskaitės (pranešėja) ir Henriko Sadausko, sekretoriaujant Daliai Staugienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokato padėjėjui Mantui Arasimavičiui ir Rasai Raimondai Navickienei, atsakovo atstovei Astai Šablinskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos atstovei Zentai Ražanauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Sodų bendrijos „Ribiškės“ skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 02 06 sprendimo Nr. 490 „Dėl Ribiškių rekreacinės zonos schemos patvirtinimo“ panaikinimo, atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė, tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities viršininko administracija, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija.

2Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

3Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 02 06 sprendimu Nr. 490 „Dėl Ribiškių rekreacinės zonos schemos tvirtinimo“, vadovaudamasi LR teritorijų planavimo įstatymu ir LR teritorijų planavimo įstatymo 2, 17, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu, nusprendė patvirtinti Ribiškių rekreacinės zonos schemos sprendinius (pagal pridedamą schemą) – teritorijos naudojimo pobūdį, tvarkymo režimą ir ribas, nustatė, kad Ribiškių rekreacinės zonos schema yra specialusis planas, patvirtintas planas per 15 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustatyta tvarka turi būti įregistruotas Miesto plėtros departamento Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų registre.

4Pareiškėja padavė teismui skundą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 02 06 sprendimą Nr. 490; taip pat prašydama panaikinti „Teritorijos prie Liepkalnio g. (Pavilnių regioninio parko Ribiškių rekreacinės zonos) specialiojo plano“ dalį, apimančią sodininkų bendrijos „Ribiškės“ teritoriją.

5Išdėsto pagrindinius bylos faktus. 2000 12 21 Vilniaus miesto valdyba sprendimu Nr. 246V leido Miesto plėtros departamentui rengti apie 42,1 ha teritorijos prie Liepkalnio g. specialųjį planą (planavimo schemą). 2001 07 04 dienraštyje „Vakaro žinios“ išspausdintas skelbimas, kuriuo visuomenė informuojama apie teritorijų planavimo pradžią. 2001 09 21 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ paskelbta, kad yra parengtas teritorijos prie Liepkalnio g. specialusis planas, ir nurodyta, kiek laiko ir kur projektai bus eksponuojami. 2001 10 15 vyko viešas projekto aptarimas – svarstymas su visuomene. 2002 02 06 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 490 dėl Ribiškių rekreacinės zonos schemos tvirtinimo patvirtintas teritorijos prie Liepkalnio g. specialusis planas. Būtent šis aktas skundžiamas.

6Pareiškėja paaiškina, kad skundžiamu sprendimu nepagrįstai buvo patvirtinti teritorijos prie Liepkalnio gatvės specialiojo planavimo sprendiniai, pažeidę pareiškėjos teises ir interesus, kadangi skundžiamas planas apima SB „Ribiškės“ teritoriją bei įveda sodininkų bendrijos nariams papildomų apribojimų, kurie taikomi naudojant žemės sklypus pagal paskirtį. Mano, kad sprendimas ir juo patvirtinta specialaus plano dalis naikintina dėl padarytų pažeidimų. Paaiškina, kad parengtas specialus planas apėmė teritoriją, kuriai suplanuoti nebuvo gautas leidimas, nekilnojamojo turto savininkams nebuvo pranešta apie tai, kad keičiama žemės paskirtis ir jos naudojimo pobūdis, visuomenė buvo netinkamai informuota apie teritorijų planavimo pradžią, susipažinimo su projektu ir pasiūlymų teikimo tvarką, spaudoje paskelbtuose pranešimuose visuomenei buvo pateiktas klaidingas specialiojo plano pavadinimas, specialiojo plano projektas viešai eksponuotas žymiai trumpiau nei numato įstatymas, projekto viešas svarstymas su visuomene praktiškai neįvyko.

7Paaiškina, kad Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 2426V 2000 12 21 buvo leista rengti teritorijos prie Liepkalnio g. specialųjį planą (planavimo schemą). Šiuo sprendimu buvo nustatytas specialiojo planavimo tikslas – Pavilnių regioninio parko Ribiškių kraštovaizdžio draustinio teritorijos dalies tvarkymo režimo, naudojimo pobūdžio ir ribų nustatymas. Taigi buvo gautas leidimas suplanuoti dalį Ribiškių kraštovaizdžio draustinio, o iš tiesų buvo suplanuota SB „Ribiškės“ teritorija, nors sodininkų bendrija minėtam draustiniu nepriklauso, o tik ribojasi su Ribiškių kraštovaizdžio draustinio vakarine dalimi. Mano, kad suplanuotos teritorijos planavimo procesas buvo pradėtas neteisėtai, neturint tam leidimo, o Vilniaus miesto valdybos sprendimas parengti Ribiškių kraštovaizdžio draustinio dalies specialųjį planą liko neįgyvendintas. Dėl to skundžiamas specialusis planas naikintinas.

8Teigia, kad buvo pažeistos Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 6 dalies nuostatos, Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų 15 p., kadangi buvo nustatytas naujas žemės naudojimo režimas. Mano, kad aiškinant, kokie apribojimai šioje teritorijoje taikytini sklypų savininkams, turėtų būti remiamasi Vyriausybės patvirtintais saugomų teritorijų tipiniais apsaugos reglamentais. Taip pat mano, kad daliai pareiškėjos teritorijos buvo pakeista ir žemės paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę. Tuo užkirstas kelias sodininkystei vystyti, o taip pat nustatyta, kad šioje teritorijoje negali būti jokių statinių, nors Sodininkų bendrijų įstatymas garantuoja teisę sodo sklype statyti vieną namą. Apie tokius pakeitimus turėjo būti informuoti žemės sklypų savininkai.

9Paaiškina, kad teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 1 d. nustatyta, jog teritorijų planavimo dokumentai turi būti svarstomi viešai. Ginčijamo specialiojo plano rengimo metu galiojo Vyriausybės nutarimu patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų (Nuostatai) 1997 10 03 redakcija.

10Nuostatų 5 p. numatyti tris svarstymo etapai, 8 p. paskelbimo apie svarstymą tvarka ir terminai. Teigia, kad nustatytas terminas buvo pažeistas, o skundžiamas planas skelbime pavadintas „Teritorijos (apie 42,1 ha) prie Liepkalnio g. specialus planas“, nors paties plano aiškinamajame rašte jis vadinamas Teritorijos prie Liepkalnio g. (Pavilnių regioninio parko Ribiškių rekreacinės zonos) specialusis planas. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte Nr. 447, 2001 11 27 patvirtintame Regioninės plėtros departamento direktoriaus, ties grafa „tikrinamasis planas“ įrašyta „teritorijos prie Liepkalnio g. (Pavilnių regioninio parko Ribiškių rekreacinės zonos) specialusis planas“. Taip planas vadinamas ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento išvadoje specialiajam planui. Netikslus plano pavadinimas lėmė tai, kad skelbimas nepasiekė adresatų, SB „Ribiškės“ nariai nežinojo, kad rengiamas planas apima ir sodininkų bendrijos teritoriją. Analogiškai netinkamai planas įvardintas ir 2001 09 21 skelbime apie jau parengtą planą, išspausdintame dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“.

11Paaiškina, kad skelbime, išspausdintame „Vakaro žiniose“, apie teritorijų planavimo pradžią nėra būtinų sudėtinių dalių. Remiasi teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų 8 p. reikalavimu nurodyti planavimo tikslą. Teigia, kad pažeidimai sutrukdė sodininkų bendrijos nariams dalyvauti projekto svarstyme ir teikti pasiūlymus. Skelbime nebuvo nurodyti rengiamo projekto terminai bei viešojo svarstymo etapai, nebuvo nurodytas planavimo organizatoriaus adresas ir telefonai (miesto plėtros departamento). Pateikti tik duomenys apie plano rengėją, nurodytas tik telefonas, todėl visuomenė neturėjo, kur siųsti pasiūlymus. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą bei Nuostatus viešą svarstymą įgyvendina planavimo organizatorius.

12Tokiu būdu pateikus informaciją pažeista Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 2 d., 3 d., nes įstatyme nenumatyta planavimo rengėjo pareiga teikti informaciją ir priimti pasiūlymus.

13Paaiškina, kad pažeistos ir teisės aktų nuostatos, reguliuojančios skelbimuose teikiamos informacijos apimtį. Pažeisti Nuostatų 14, 16, 18 punktų reikalavimai, kadangi dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ 2001 09 21 išspausdintame skelbime nėra pateikta būtina informacija. Projektai turi būti eksponuojami ne mažiau kaip vieną mėnesį, o iš skelbimo turinio matyti, kad projektas buvo viešai eksponuojamas nuo spalio 8 iki 15 dienos. Taip pat per trumpas terminas nurodytas susipažinimui su planavimo dokumentais.

14Paaiškina, kad planavimo organizatorius pažeidė įstatymo nustatytus terminus visuomenei susipažinti su specialiojo plano sprendiniais, nes tam skyrė tik 15 dienų, iš kurių tik 8 dienas projektas buvo eksponuojamas viešai, nors teisės aktuose nustatyti terminai atitinkamai 2 mėnesiai ir 1 mėnuo.

15Paaiškina, kad viešas svarstymas su visuomene vyko nesklandžiai, dalyvių praktiškai nebuvo, jokių pastabų ir pasiūlymų per eksponavimo laikotarpį negauta.

16Teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovai palaikė skundo argumentus ir prašė skundą tenkinti. Papildomai paaiškino, kad patvirtintas specialusis planas iš dalies prieštaravo tuo metu galiojusiam bendrajam planui, kuriame buvo numatyta galimybė dalyje bendrijos teritorijos vystyti gyvenamųjų namų statybą. Šia galimybe dalis bendrijos narių pasinaudojo, todėl patvirtinus ginčijamą specialųjį planą, kiti bendrijos nariai prarado teisę keisti savo sklypų paskirtį iš žemės ūkio į gyvenamąją. Tuo pareiškėjos manymu pasireiškė asmenų nelygybė prieš įstatymą. Patvirtino, kad sodininkų bendrijos tikslas yra pasiekti, jog visoje bendrijos teritorijoje būtų nustatytas vieningas gyvenamosios paskirties žemės naudojimo tikslinės paskirties prioritetas. Mano, kad ginčijamu specialiuoju planu yra pažeidžiami sodininkų bendrijos narių turtiniai interesai.

17Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovas savivaldybės administracijos juridinis skyrius atsiliepime į skundą (b.l. 126-130) rašo, kad skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

18Atkreipia dėmesį į tai, kad ginčijamu Tarybos sprendimu patvirtintas Teritorijos prie Liepkalnio g. (Pavilnių regioninio parko Ribiškių rekreacinės zonos) specialusis planas yra norminis teisės aktas.

19Remiasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 str. 111 str. ir teigia, kad pareiškėja yra netinkamas subjektas ginčyti norminį teisės aktą, todėl skundas turi būti atmestas.

20Taip pat mano, kad sodininkų bendrija negali būti pareiškėju, nes Sodininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnyje numatyta, jog sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Teisės aktai nesuteikia sodininkų bendrijai teisės kreiptis į teismą visų sodininkų vardu, t.y neturi reikalavimo teisės ir dėl to skundas taip pat turi būti atmestas.

21Nesutinka ir su pareiškėjos išsakytais argumentais, susijusiais su įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimu priimant skundžiamą sprendimą.

22Remiasi 2000 12 12 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 2462V „Dėl leidimo Miesto plėtros departamentui rengti teritorijos prie Liepkalnio g. specialųjį planą (planavimo schemą)“. Teigia, kad patvirtintu teritorijos prie Liepkalnio g. (Pavilnių regioninio parko Ribiškių rekreacinės zonos) specialiuoju planu ir buvo suplanuota teritorija prie Liepkalnio g., konkrečiau – dalis Pavilnių regioninio parko. Kadangi sodininkų bendrija „Ribiškės“ yra Pavilnių regioninio parko teritorijoje, tad natūralu, kad ginčijamas specialusis planas apėmė ir dalį sodininkų bendrijai priklausančios žemės.

23Teigia, kad šiuo konkrečiu atveju teisės aktai nenumato pareigos pranešti sodininkų bendrijos nariams apie tai, kad yra parengtas specialiojo plano projektas. Remiasi Žemės įstatymo 2 str. 16 d., Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2005 01 20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 ir paaiškina, kad sodininkų bendrijos teritorijoje ir liko sodininkų bendrijų žemė. Nebuvo keičiama ir žemės naudojimo paskirtis – liko žemės ūkio paskirties žemė. Sodininkų bendrijos „Ribiškės“ žemės naudojimo nei pobūdis, nei paskirtis nebuvo keičiama.

24Teigia, kad nedideli pažeidimai negali būti vertinami kaip pagrindinių procedūrų, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, pažeidimai (remiasi LVAT sprendimu administracinėje byloje Nr. A7-1638-05).

25Atkreipia dėmesį į tai, kad žemės naudojimo paskirtis bei pobūdis gali būti keičiami tik detaliuoju planu (Teritorijų planavimo įstatymo 17 str.). Pažymi, kad specialiojo planavimo dokumentų sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems bendriesiems planams. Vilniaus miesto bendrasis planas ginčo teritorijoje numato būtent rekreacinę teritoriją.

26Remiasi Vyriausybės 2004 08 19 nutarimo Nr. 996 „Dėl saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ 20 p. ir teigia, kad ginčijamu specialiuoju planu sodininkų bendrijų žemės priskyrimas ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zonai nepažeidžia sodininkų bendrijos narių interesų, nes dėl tokio priskyrimo jiems nėra numatyta jokių specialių draudimų ar įpareigojimų.

27Galiojančiame Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų plane, patvirtintame Vyriausybės 1998 12 10 nutarimu Nr. 1416, SB „Ribiškės“ patenka į rekreacinio prioriteto funkcinę zoną. Nekilnojamojo turto savininkams yra užtikrintos visos sąlygos disponuoti savo nekilnojamuoju turtu – naudoti žemės sklypus, juose esančius pastatus pagal nustatytą naudojimo paskirtį, organizuoti teritorijos naudojimo ir tvarkymo darbus vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymu.

28Remiasi Vyriausybės 1996 09 18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatais ir teigia, kad skundžiamo specialiojo plano svarstymo su visuomene procedūros atitiko teisės aktų reikalavimus. Tokią išvadą padarė ir Vilniaus apskrities viršininko administracija surašiusi teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. 447. Vadovaujasi Aplinkos ministro 1998 12 08 įsakymo Nr. 247 „Dėl apskričių viršininkų vykdomos teritorijų planavimo valstybinės priežiūros taisyklių tvirtinimo“ 16 punktu.

29Mano, kad pareiškėja praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytą vieno mėnesio apskundimo terminą, nes ginčijamas specialus planas buvo patvirtintas 2002 02 06. Remiasi tuo, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 3 d. visi patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai privalomai pateikiami registruoti teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojams ne vėliau kaip per 15 dienų nuo patvirtinimo. Ginčijamas specialus planas buvo įregistruotas, o vadovaujantis Vyriausybės 1996 06 19 nutarimu Nr. 721, savivaldybės lygmens registro duomenų bazės tvarkytojas ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai perduoda naujus įrašus centrinės duomenų bazės tvarkytojui, kuris informaciją teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.

30Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 2 d. numatyta, kad visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su rengiamais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais planavimą organizavusioje institucijoje ir gauti jų ištraukų bei brėžinių kopijas. Taigi ginčijamas specialusis planas buvo įregistruotas ir visiems prieinamas.

31Mano, kad pareiškėjos argumentai dėl neturėjimo galimybės susipažinti su šiuo planu yra nepagrįsti.

32Mano, kad šioje byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu tikslinga traukti Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkciją.

33Prašo skundą atmesti.

34Teisminio bylos nagrinėjimo metu savivaldybės atstovė palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė skundo netenkinti.

35Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą (b.l.149-150) prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Bylos nagrinėjime atstovas nedalyvavo.

36Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos atstovė bylos nagrinėjimo metu pasisakė, kad skundžiamas 2002 metų specialusis planas yra teisėtas. Į planuojamą teritoriją pateko ir Ribiškių sodininkų bendrijos teritorija. Sodininkų bendrijos žemė yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei ir ši paskirtis ginčijamu specialiuoju planu nėra keičiama. Ar bus galimybė keisti žemės paskirtį teismas šio ginčo ribose nenagrinėja, nes tai liečia kiekvieno sklypo savininko interesą. Paaiškino, kad rekreacinė teritorijos paskirtis reiškia, jog ši teritorija naudojama poilsiui. Sodininkų bendrijos žemės atitinka rekreacinės paskirties teritorijos reikalavimams. Rekreacinės paskirties teritorijų naudojimas galimas intensyvus ir ekstensyvus. Intensyvaus pobūdžio rekreacinėse teritorijose leidžiama namų statyba, tai gali būti ir urbanizuota teritorija, o ekstensyvaus pobūdžio rekreacinėse teritorijose statyba neleidžiama, tokiose teritorijose galimi tik parkai ar pan. Taip pat teigė, kad saugomose teritorijose būtina laikytis reglamentų, kurie apriboja statybą.

37Teismas, išnagrinėjęs bylą, įvertinęs proceso dalyvių paaiškinimus bei rašytinę bylos medžiagą, daro išvadą, kad skundas netenkintinas.

38Ginčo dalykas yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 02 06 sprendimo Nr. 490, kuriuo patvirtintas specialus planas – Ribiškių rekreacinės zonos schema –, dalies, apimančios sodininkų bendrijos „Ribiškės“ teritoriją, teisėtumas.

39Teismas nesutinka su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teiginiais, kad šis sprendimas yra norminis teisės aktas, kadangi specialieji planai teismų praktikoje nėra priskiriami norminiams teisės aktams (LVAT administracinė byla Nr. A5-566/2005, 2005 05 16 nutartis, LVAT administracinė byla Nr. A2-1500/2006). Šiuo atveju šalys pripažįsta, kad yra ginčijamas specialusis planas, kurį rengiant ir tvirtinant buvo realizuojamos Teritorijų planavimo įstatyme tokių planų tvirtinimui nustatytos procedūros.

40Pareiškėja savo reikalavimus grindžia tuo, kad žemės savininkams nebuvo pranešta apie pradėtas planavimo procedūras, kad plano viešas svarstymas su visuomene buvo atliktas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, taip pat nurodo, kad parengtas ir patvirtintas specialusis planas neatitinka kitiems administraciniams aktams, kuriuose buvo suformuluoti planavimo tikslai ir numatytos planuojamos teritorijos, be to nurodo, kad patvirtintas specialusis planas pažeidžia sodininkų bendrijos narių – žemės savininkų – teises ir teisėtus interesus, ypatingai interesą ateityje keisti žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į gyvenamąją.

41Šiuo atveju spręstinas klausimas, ar pareiškėja nurodytais pagrindais yra įgaliota ginčyti teritorijos specialųjį planą.

42Į teismą kreipėsi sodininkų bendrija. Sodininkų bendrijų steigimą, valdymą ir veiklą, pertvarkymą ir pabaigą, sodininkų bendrojo naudojimo turto valdymą, sodininkų bendrijos nario teises ir pareigas, mėgėjiško sodo teritorijos ir sodo sklypų tvarkymo bei naudojimo reikalavimus nustato Sodininkų bendrijų įstatymas, kurio 3 straipsnyje paaiškinama sodininkų bendrijos samprata. Šiame straipsnyje nustatyta, kad sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjišką sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Šiame straipsnyje taip pat nustatyta, kad bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu. Civilinio kodekso 2.50 straipsnis atriboja juridinių asmenų ir šių juridinių asmenų dalyvių atsakomybę pagal prievoles. Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mėgėjiško sodo teritoriją sudaro sodininkų naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti). Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikantis Žemės įstatymo, mėgėjiško sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai sodo sklype statomiems statiniams.

43Kadangi į teismą kreipėsi sodininkų bendrija, būtina nustatyti, ar pareiškėjos nurodomi specialiojo plano panaikinimo pagrindai yra susiję su sodininkų bendrijos teisėmis bei teisėtais interesais. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą, sodininkų bendrijos uždavinys tėra plėtoti mėgėjišką sodininkystę, puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį. Tuo tarpu pagrindiniai pareiškėjos argumentai susiję ne su bendrijos kaip juridinio asmens teisėmis, bet su bendrijos narių – sodininkų – pažeista teise ateityje pasinaudoti turimų sklypų konversija į gyvenamosios paskirties sklypus. Pareiškėja nenurodė nei vieno argumento, kad patvirtintas specialusis planas trukdytų bendrijai įgyvendinti sodininkų bendrijos tikslus plėtoti sodininkystę, saugoti gamtą. Pareiškėja be pagrindo teigia, kad patvirtintu planu ji įpareigojama bendrijos teritorijoje steigti turistinius objektus ir kitus panašaus pobūdžio objektus. Patvirtinto specialiojo plano sudedamoji dalis – tai tekstinė dalis, kurioje aprašomi sprendiniai (b.l. 86-96). Šiame aprašyme nurodoma, kad “Ribiškių” sodų bendrijos sodai užima apie 20 procentų rekreacinės zonos ploto. Tekstinės dalies 4.2 punkte nustatoma, kad žemės ūkis kaip pagrindinė tikslinė paskirtis numatomas esamuose “Ribiškių” sodų bendrijos soduose. Sodų bendrijos teritorijoje pagal tvarkymo reglameto ypatumus nustatomas ekstensyvaus pritaikymo rekreacinių agrarinių teritorijų tvarkymo reglamentas. Bendrieji tokio reglamento reikalavimai yra vykdyti darbus, didinančius vietovės estetinį potencialą (patrauklumą), formuoti kraštovaizdį specialiomis kraštovaizdžio architektūros priemonėmis, gerinti vietovių pažintinio eksponavimo sąlygas, laikytis bendrųjų ekologinės apsaugos reikalavimų. Nustatoma galimybė sodininkų bendrijos žemės sklypuose statyti pastatus, laikantis STR 1.07.03:1999 Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai V skyriaus reikalavimų Sodo namas ir jo priklausiniai. Numatomas tik pasiūlymas įteisinti rekreacinio tako trasą per bendrijos teritoriją. Šie rekreacinės teritorijos tvarkymo planai nepažeidžia sodininkų bendrijos teisių, nes ta veikla, kuriai įsteigta sodininkų bendrija, bendrijos gali būti vykdoma ir toliau, ji atitinka minėtame Sodininkų bendrijų įstatyme bendrijoms nustatytiems uždaviniams.

44Skunde nurodytos aplinkybės dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrų pažeidimo gali būti pagrindu nuginčyti specialųjį planą tik žemės, kuri patenka į suplanuotą teritoriją, savininkams. Bendrija nėra įgaliota atstovauti bendrijos narius, kaip žemės sklypų savininkus, nes pagal Civilinio kodekso nuostatas bendrija nėra žemės savininkė, be to bendrija nepateikė teismui išrašo iš nekilnojamojo turto registro, kuris patvirtintų, kad bendrija nuosavybės teise valdo žemę. Žemės nuosavybės teisė priklauso bendrijos nariams, teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovė patvirtino, kad visi bendrijos nariai yra išsipirkę savo sodo sklypų žemę. Pareiškėja savo reikalavimą grindžia tuo, kad specialiojo plano rengimo metu buvo pažeisti Teritorijų planavimo įstatymo ir 1996 09 18 Vyriausybės nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatai. Nurodoma, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 6 d. planavimo organizatoriai apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, jo svarstymo tvarką turi raštu pranešti žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkams, kai pagal specialiojo planavimo dokumento sprendinius numatoma pakeisti jo būklę, naudojimo pobūdį ar paskirtį. Ta pati taisyklė yra minėtuose nuostatuose (15 punktas). Kadangi sodininkų bendrija kaip juridinis asmuo nėra žemės savininkas ar kito nekilnojamojo turto savininkas, bendrija kreipėsi į teismą savo vardu, o ne bendrijos narių, žemės ir pastatų savininkų vardu, todėl pareiškėja neturi teisės nurodytu pagrindu ginčyti priimtą sprendimą. Dėl to teismas netgi nevertina, ar patvirtintu specialiuoju planu keičiama nekilnojamojo turto būklė, naudojimo pobūdis bei paskirtis. Taip pat kiti nurodyti procedūrų pažeidimai, gali būti ginčijami tik žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkų. Specialusis planas buvo patvirtintas turint teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos – Vilniaus apskrities viršininko administracijos - Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. 447 (b.l. 69), šis aktas nenuginčytas, todėl nėra pagrindo teigti, kad specialaus plano rengimo metu esmingai buvo pažeistos plano svarstymo su visuomene procedūros.

45Pareiškėja savo teisę veikti bendrijos narių vardu grindė Sodininkų bendrijos “Ribiškės” įstatais. Teismo manymu, bendrijos įstatų 13 punkto nuostata, kad bendrija valdo ir naudoja bendrijos nariams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą, ar 6.5 punktas, nustatantis, kad bendrija gali būti planavimo organizatorė, nesuteikia bendrijai teisės ginti žemės ar kito nekilnojamojo turto savininkų teises ir interesus, t.y., ginčyti specialųjį planą tuo pagrindu, kad planavimo proceso metu buvo pažeistos jų teisės, o taip pat ginčyti specialųjį planą tuo pagrindu, kad juo keičiamas žemės naudojimo pobūdis bei apribojama savininkų teisė keisti žemės naudojimo paskirtį į gyvenamąją .

46Kadangi sodininkų bendrijos “Ribiškės” teisė vykdyti bendrijos veiklą ginčijamu specialiuoju planu nepažeidžiama, skundas netenkinamas.

47Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85- 88 str., 127 str.

Nutarė

48Pareiškėjos sodininkų bendrijos “Ribiškės” skundą atmesti.

49Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 3. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 02 06 sprendimu Nr. 490 „Dėl... 4. Pareiškėja padavė teismui skundą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto... 5. Išdėsto pagrindinius bylos faktus. 2000 12 21 Vilniaus miesto valdyba... 6. Pareiškėja paaiškina, kad skundžiamu sprendimu nepagrįstai buvo... 7. Paaiškina, kad Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 2426V 2000 12 21 buvo... 8. Teigia, kad buvo pažeistos Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 6 dalies... 9. Paaiškina, kad teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 1 d. nustatyta, jog... 10. Nuostatų 5 p. numatyti tris svarstymo etapai, 8 p. paskelbimo apie svarstymą... 11. Paaiškina, kad skelbime, išspausdintame „Vakaro žiniose“, apie... 12. Tokiu būdu pateikus informaciją pažeista Teritorijų planavimo įstatymo 26... 13. Paaiškina, kad pažeistos ir teisės aktų nuostatos, reguliuojančios... 14. Paaiškina, kad planavimo organizatorius pažeidė įstatymo nustatytus... 15. Paaiškina, kad viešas svarstymas su visuomene vyko nesklandžiai, dalyvių... 16. Teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovai palaikė skundo... 17. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovas savivaldybės administracijos... 18. Atkreipia dėmesį į tai, kad ginčijamu Tarybos sprendimu patvirtintas... 19. Remiasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 str. 111 str. ir teigia,... 20. Taip pat mano, kad sodininkų bendrija negali būti pareiškėju, nes... 21. Nesutinka ir su pareiškėjos išsakytais argumentais, susijusiais su... 22. Remiasi 2000 12 12 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 2462V „Dėl leidimo... 23. Teigia, kad šiuo konkrečiu atveju teisės aktai nenumato pareigos pranešti... 24. Teigia, kad nedideli pažeidimai negali būti vertinami kaip pagrindinių... 25. Atkreipia dėmesį į tai, kad žemės naudojimo paskirtis bei pobūdis gali... 26. Remiasi Vyriausybės 2004 08 19 nutarimo Nr. 996 „Dėl saugomų teritorijų... 27. Galiojančiame Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų plane,... 28. Remiasi Vyriausybės 1996 09 18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Teritorijų... 29. Mano, kad pareiškėja praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 2 d. numatyta, kad visi fiziniai ir... 31. Mano, kad pareiškėjos argumentai dėl neturėjimo galimybės susipažinti su... 32. Mano, kad šioje byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu tikslinga traukti... 33. Prašo skundą atmesti.... 34. Teisminio bylos nagrinėjimo metu savivaldybės atstovė palaikė atsiliepimo... 35. Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą... 36. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos atstovė bylos nagrinėjimo... 37. Teismas, išnagrinėjęs bylą, įvertinęs proceso dalyvių paaiškinimus bei... 38. Ginčo dalykas yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 02 06 sprendimo... 39. Teismas nesutinka su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teiginiais,... 40. Pareiškėja savo reikalavimus grindžia tuo, kad žemės savininkams nebuvo... 41. Šiuo atveju spręstinas klausimas, ar pareiškėja nurodytais pagrindais yra... 42. Į teismą kreipėsi sodininkų bendrija. Sodininkų bendrijų steigimą,... 43. Kadangi į teismą kreipėsi sodininkų bendrija, būtina nustatyti, ar... 44. Skunde nurodytos aplinkybės dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo... 45. Pareiškėja savo teisę veikti bendrijos narių vardu grindė Sodininkų... 46. Kadangi sodininkų bendrijos “Ribiškės” teisė vykdyti bendrijos veiklą... 47. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85- 88 str.,... 48. Pareiškėjos sodininkų bendrijos “Ribiškės” skundą atmesti.... 49. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...