Byla A-822-1576-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Romos Sabinos Alimienes (kolegijos pirmininke), Stasio Gagio ir Skirgailes Žalimienes (pranešeja),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškejo AB Klaipedos juru kroviniu kompanija“ atstovei advokatei Rasai Zašciurinskaitei,

4treciuju suinteresuotu asmenu UAB „Towage&Marine Assistance“, UAB „Towmar Smit Baltic“ atstovams advokatams Pauliui Koverovui ir Laurui Butkeviciui,

5treciojo suinteresuoto asmens „Smit International Overseas B. V.“ atstovui advokatui Mariui Juoniui,

6treciojo suinteresuoto asmens UAB „Towmar Smit Baltic“ advokatui Tomui Zabulioniui,

7atsakovo Konkurencijos tarybos atstovei Giedrei Jarmalytei,

8viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal treciuju suinteresuotu asmenu UAB „Towage&Marine Assistance“, UAB „Towmar Smit Baltic“ ir „Smit International Overseas B. V.“ apeliacinius skundus del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo administracineje pagal pareiškejo AB „Klaipedos juru kroviniu kompanija“ skunda Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai del sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Towage&Marine Assistance“, „Smit International Overseas B. V.“, UAB „Towmar Smit Baltic“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija, Lietuvos juros krovos kompaniju asociacija, Lietuvos laivu savininku asociacija).

9Teiseju kolegija

10n u s t a t e:

11I.

12pareiškejas „Klaipedos juru kroviniu kompanija“ (toliau - ir pareiškejas) kreipesi i teisma su skundu (I t., b. l. 4 – 14), kuriame praše panaikinti Konkurencijos tarybos 2009-04-16 nutarima Nr. 1S-56 „Del leidimo UAB „Towage&Marine Assistance“ ir „Smit International Overseas B. V.“ vykdyti koncentracija lygiomis dalimis steigiant UAB „Towage Smit Baltic“.

13Pareiškejas mano, kad Nutarimu sudarius salygas koncentracijai tarp UAB „Towage & Marine Assistance“ (toliau – ir TMA) ir „Smit International Overseas B. V.“ (toliau – ir SMIT) bus sustiprinta UAB „Towmar Smit Baltic“ (toliau – ir Towmar Smit) dominuojanti padetis Klaipedos uosto buksyravimo (vilkimo) paslaugu rinkoje ir bus žymiai apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje. Pareiškejas mano, kad Nutarimas pažeidžia jo, kaip TMA konkurento uosto buksyravimo (vilkimo) paslaugu rinkoje ir kitu ukio subjektu interesus, nes po ivykdytos koncentracijos bus sudarytos salygos reikšmingam konkurencijos lygio buksyravimo (vilkimo) paslaugu Klaipedos uoste sumažejimui ar net panaikinimui.

14Pareiškejo nuomone, Konkurencijos taryba priimdama Nutarima išsamiai netyre visu ekonominiu koncentracijos salygu ir aplinkybiu, realiai neivertino, kaip pasikeis konkurencijos salygos po koncentracijos ivykdymo, neatsižvelge ir nevertino pareiškejo ir kitu asmenu išreikštos neigiamos nuomones ir argumentuotu prieštaravimu del koncentracijos igyvendinimo.

15Pareiškejas nurode, kad Konkurencijos taryba nagrinejamos Koncentracijos kontekste neišskyre papildomu paslaugu rinku ir ju nevertino, taip pat neišsamiai išnagrinejo išskirtas buksyravimo (vilkimo) paslaugu rinkas.

16Pareiškejas pažymejo, kad Konkurencijos taryba nevertino Koncentracijoje dalyvaujancio subjekto SMIT sutarciu su Butinges terminalo savininku pobudžio, placiau nevertino SMIT galimybiu, ivykdžius koncentracija, teikti paslaugas ir buksyravimo (vilkimo) paslaugu uoste rinkoje.

17Pareiškejas pažymejo, kad nors geografine atitinkama buksyravimo (vilkimo) paslaugu rinka dažniausiai apsiriboja individualaus uosto teritorija, taciau Europos Komisija savo praktikoje yra išreiškusi pozicija, kad vertinant geografine buksyravimo (vilkimo) paslaugu rinka reikalinga ivertinti gretimu uostu konkurencine aplinka ir juose veikianciu konkurentu padeti. Konkurencijos taryba šiu aplinkybiu detaliau neanalizavo ir ju atžvilgiu nepateike jokiu išsamesniu paaiškinimu. Pareiškejas pažymejo, kad Konkurencijos taryba nevertino, kad tiek TMA, tiek SMIT teikia paslaugas gelbejimo paslaugu rinkoje.

18Pareiškejas taip pat pažymejo, kad Konkurencijos taryba nenagrinejo koncentracijos galimo poveikio konkurencijai, tik konstatavo, kad del numatomos vykdyti koncentracijos, koncentracijos laipsnis atitinkamoje rinkoje iš esmes nepasikeistu.

19Pareiškejas nurode, Konkurencijos taryba nepaisydama potencialios konkurencijos nebuvimo, SMIT finansiniu ir techniniu pranašumu, pareiškejo bei kitu suinteresuotu asmenu argumentuotu prieštaravimu, leido vykdyti koncentracija be jokiu apribojimu.

20Pareiškejas nurode, kad Konkurencijos taryba, nustatydama, ar konkurencijos apribojimas del Koncentracijos yra reikšmingas, turejo atsižvelgti i tokius veiksnius, kaip Koncentracijoje dalyvaujanciu asmenu rinkos dalys, iejimo i rinka kliutys, pirkeju galimybes pakeisti tiekeja ir kita.

21Pareiškejas pažymejo, kad TMA 2005–2008 m. užimta atitinkamos rinkos dalis sudare virš 70 proc. Pareiškejas nurode, kad ukio subjektas, kurio užimama atitinkamos rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentu, yra dominuojantis atitinkamoje rinkoje. Pareiškejo filialo „Klasco Towage Assistance“, užimama Nutarime apibrežtos rinkos dalis 2005–2008 metais buvo apie tris kartus mažesne nei TMA. Pareiškejas mano, kad Konkurencijos tarybos teiginiai, kad pareiškejo filialo „Klasco Towage Assistance“ rinkos dalis 2005–2008 metais išliko maždaug stabili del to, kad Klaipedos uoste pareiškejas turi savo terminalus ir kartu teikia vertikaliai susijusias paslaugas (krovos paslaugas), nepagrindžia, kad pareiškejo rinkos dalis ateityje, po Koncentracijos igyvendinimo nepasikeis, ypac ivertinant toliau nurodytus Towmar Smit konkurencinius pranašumus.

22Pareiškejas nurode, kad Konkurencijos taryba neivertino, kad TMA laimejus VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijos turimo vilkiko ilgalaikes nuomos konkursa Towmar Smit konkurencinis pranašumas prieš konkurentus ir atitinkamai jo užimama rinkos dalis, labai tiketina, dar ženkliai padides. Atkreipe demesi, kad Konkurencijos taryba, nesilaikydama Paaiškinimu del dominuojancios padeties 14 punkto, nepagristai neanalizavo ir neivertino po koncentracijos igyvendinimo Towmar Smit konkurenciniu pranašumu, kuriuos igys Towmar Smit prieš esamus konkurentus, o butent tokius kaip dideli finansiniai ištekliai ir ženkliai padideje pajegumai del SMIT investiciju, gerai žinomas tarptautinis prekes ženklas (SMIT), tarptautinis SMIT buksyravimo paslaugu teikimo tinklas ir kiti pranašumai, kurie, labai tiketina, ne tik ženkliai padidins Towmar Smit užimama rinkos dali lyginant su konkurentais, bet ir apskritai išstums bet kokius konkurentus iš rinkos.

23Pareiškejas nurode, kad Konkurencijos taryba neivertino reikalavimu, kuriuos turi atitikti ukio subjektai, norintys gauti sertifikata (pažymejima). Konkurencijos taryba neivertino, kad koncentracija tures didele neigiama itaka ne tik vilkimo paslaugas teikianciu bendroviu veikimo salygoms, bet ir laivu agentu, veikianciu Klaipedos uoste, veiklai. Pareiškejas paaiškino, kad Konkurencijos taryba turejo ne tik nustatyti kliuciu bei ju pagrindu igyjamu esamo rinkos dalyvio pranašumu prieš potencialius rinkos dalyvius egzistavima, bet ir ivertinti tu kliuciu dydi bei objektyvias iejimo i rinka galimybes. Pareiškejas mano, kad esant esminems iejimo i atitinkama rinka kliutims, koncentracijoje dalyvaujanciu ukio subjektu pozicijos rinkoje yra stipresnes, todel Konkurencijos taryba nepagristai leido vykdyti koncentracija.

24Pareiškejas pažymejo, kad Konkurencijos taryba neanalizavo ir leisdamas igyvendinti koncentracija nevertino, kad yra stiprus buksyravimo paslaugu pirkejai, kurie galetu riboti TMA (po Koncentracijos – Towage Smit) galimybes daryti vienpuse lemiama itaka ir atitinkamai užimti dominuojancia padeti atitinkamoje rinkoje. Nutarimo išdavoje igyvendinus koncentracija Klaipedos uoste liks tik vienas buksyravimo paslaugu teikejas – Towmar Smit, kuris gales dar labiau diktuoti ir padidinti vilkimo paslaugu kainas.

25Pareiškejas pažymejo, kad per Konkurencijos tarybos nustatyta termina paaiškinimams ir papildomiems dokumentams pateikti buvo objektyviai neimanoma parengti išsamiu ir argumentuotu paaiškinimu bei pateikti tai pagrindžianciu dokumentu. Taip pat buvo pažeistas reikalavimas, nurodantis, kad suinteresuoti asmenys turi buti informuoti apie ketinama priimti sprendima, t. y. apie planuojama jo baigti. Pareiškejo vertinimu, priimant Nutarima buvo pažeistos jo teises, nurodytos Konkurencijos tarybos 2000-04-27 nutarimo Nr. 45 54 bei 55 punktuose, o taip pat nesudarytos salygos igyvendinti teises, numatytas mineto nutarimo 56 punkte.

262009-09-18 papildomuose paaiškinimuose (II t., b. l. 164–167) nurode, kad Nutarimas buvo priimtas nesilaikant istatyme nustatytu imperatyviu reikalavimu. Paaiškino, kad nutarimas buvo priimtas dalyvaujant 4 nariams, iš kuriu du balsavo už, ir du – susilaike (tarp pastaruju ir nariu, ir tarybos pirmininkas). Nurode, kad teises aktuose nera nustatyta teise Konkurencijos tarybos nariams susilaikyti balsuojant už sprendima. Pareiškejas mano, kad nutarimas apskritai nebuvo priimtas. Nurode, kad Konkurencijos tarybos Koncentracijos skyriaus vedejas siule neleisti vykdyti koncentracijos. Nurode, kad tvarkomojo posedžio protokolas buvo surašytas pažeidus 5 dienu termina.

27Atsakovas su pareiškejo skundu nesutiko ir praše ji atmesti. Atsiliepime (II t., b. l. 79–90) paaiškino, kad pagrindinis koncentraciju kontroles tikslas – užtikrinti, kad del ketinamos ivykdyti koncentracijos atitinkamoje rinkoje nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padetis, ar itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, t. y. iš esmes užtikrinti, kad konkreti koncentracija nebutu reikšmingu konkurencijos apribojimu atitinkamoje rinkoje priežastis. Atsakovas pažymejo, kad nagrinejant klausimus del leidimu ar neleidimu vykdyti atitinkamas konkrecias koncentracijas, toks vertinimas yra siejamas ne su atitinkamos rinkos pokyciais praeityje, bet su tiketinais, numatomais pokyciais, kuriuos lemtu ivykdyta koncentracija, ateityje, taigi, Konkurencijos taryba iš esmes turi atlikti konkrecios koncentracijos pasekmiu rinkoje prognoze. Atsakovas pažymejo, kad turi buti nustatyti tokie tiketini pokyciai rinkoje, kurie lemtu konkurencijos apribojima, sukuriant ar sustiprinant dominuojancia padeti ar kitu budu itin apribojant konkurencija joje. Nagrinejamu atveju Konkurencijos taryba nenustate, kad del TMA ir SMIT vykdomos koncentracijos atitinkamoje rinkoje butu sukurta ar sustiprinta dominuojanti padetis ar kitu budu itin apribota konkurencija. Atsakovas nustate, kad TMA teikia buksyravimo paslaugas Klaipedos uoste, o SMIT teikia buksyravimo paslaugas tik AB „Mažeiku nafta“ priklausanciame Butinges terminale. Pažymejo, kad buksyravimo paslaugos, kurios teikiamos uostuose, ir buksyravimo paslaugos, kurios yra teikiamos savininko terminaluose, tarpusavyje skiriasi pagal konkreciu atliekamu veiksmu pobudi bei naudojama technika ir del šiu priežasciu negali buti pakeiciamos. Nustacius, kad koncentracijoje dalyvaujantys ukio subjektai nedalyvauja toje pacioje atitinkamoje rinkoje, t. y. tarpusavyje nekonkuruoja, iš esmes nesudaro butinybes tinkamo konkrecios koncentracijos ivertinimo tikslais visais atvejais papildomai vertinti ir detalizuoti galimus dar smulkesnius atitinkamu rinku apibrežimus.

28Atsakovas nurode, kad nagrinedama TMA ir SMIT Pranešima, Konkurencijos taryba nustate, kad galimas koncentracijos poveikis gali pasireikšti buksyravimo paslaugu Klaipedos uoste rinkoje, taigi, atitinkamai ištyre esama padeti šioje rinkoje. Buvo nustatyta, kad šioje rinkoje didžiausias dalyvis yra TMA, kitas pagrindinis šioje rinkoje veikiantis ukio subjektas – AB „Klaipedos juros kroviniu terminalas“, o ju užimamos rinkos dalys yra stabilios. Taip pat buvo ivertintos salygos ir galimybes patekti i atitinkama rinka bei nustatyta, kad itaka veiklai atitinkamoje rinkoje daro nustatytas teisinis reguliavimas, susijes su veiklos atestavimu, atitinkami finansiniai ištekliai, konkretaus uosto dydis, esamu paslaugu teikeju skaicius bei ju turimos „daugelio uostu“ sutartys. Salygas šiu paslaugu teikimui gali itakoti ir atitinkamo uosto administracijos sprendimai. Atsižvelgusi i tai, bei i pagrindine ir šiuo atveju svarbiausia nagrinetos Koncentracijos salyga, kad naujai isteigtas ukio subjektas Towmar Smit perims TMA veikla Klaipedos uoste, Konkurencijos taryba padare išvada, kad ši Koncentracija gali buti vykdoma, nes iš esmes konkurencijos lygis del šios Koncentracijos nesumažes – veiks tiek pat ukio subjektu, kiek veike ir iki Koncentracijos, kadangi viena ukio subjekta pakeis kitas, be to, kliutys patekti i atitinkama rinka del Koncentracijos taip pat nepasikeis – nepadides.

29Atsakovas atkreipe demesi i tai, kad pareiškejas savo skundo argumentus del, jo nuomone, neatlikto Koncentracijos poveikio konkurencijai vertinimo grindžia tuo, kad Konkurencijos taryba neatsižvelge i tuos kriterijus, kurie yra analizuojami nustatant, ar tam tikras ukio subjektas užima dominuojancia padeti atitinkamoje rinkoje ar ne. Paaiškino, kad skundžiamas nutarimas nera susijes su Konkurencijos istatymo 9 straipsnio, kuris draudžia piktnaudžiauti dominuojancia padetimi, taikymu, kurio atveju yra butina nustatyti, ar nagrinejamas ukio subjektas užima dominuojancia padeti, ar ne. Atsakovas pažymejo, kad vien tik statiškas dominuojancios padeties nustatymas savaime niekaip nesuponuoja, kad bet kokia koncentracija turi buti ir bus visais atvejais neleidžiama. Atsakovas nurode, kad išsamus nagrinejimas, ar TMA (tuo paciu ir naujai isteigtas ukio subjektas) užima dominuojancia padeti atitinkamoje rinkoje, išvadoms del leidimo vykdyti Koncentracija itakos bet kuriuo atveju neturetu ir butu perteklinis.

30Atsakovas nurode, kad nesutinka su teiginiu, kad Konkurencijos taryba neivertino koncentracijoje dalyvaujanciu ukio subjektu rinkos daliu, bei kokia rinkos dali užims naujai isteigtas ukio subjektas, paaiškino, kad skundžiamame nutarime yra aiškiai nurodytas tiek TMA, tiek pareiškejo užimamu rinkos daliu santykis, kuris akivaizdžiai parodo, kad Konkurencijos taryba atsižvelge tiek i pareiškejo bei TMA ir SMIT nurodytas bei Konkurencijos tarybos posedžiuose aptartas atitinkamos rinkos dalis, t. y. kad TMA užima apie 70 proc. dali atitinkamoje buksyravimo Klaipedos uoste rinkoje. Atitinkamai pareiškejo, kaip antro didžiausio atitinkamos rinkos dalyvio, užimama atitinkamos rinkos dalis nera didesne nei 30 proc. Kadangi naujai isteigtas ukio subjektas Towmar Smit iš esmes perims TMA veikla, tai ir naujai isteigto ukio subjekto užimama dalis rinkoje negali skirtis nuo TMA užimamos rinkos dalies, t. y. atitinkamos rinkos struktura turetu išlikti tokia pati. Atsakovas paminejo, kad jis negali reguliuoti atitinkamu rinku ir nurodyti, kad po koncentracijos naujai isteigto ukio subjekto dalis atitinkamoje rinkoje del jo efektyvesnes veiklos (o ne del koncentracijos) negali keistis. Pažymejo, jog nagrinejamu atveju priimant spendima del koncentracijos leidimo svarbu yra tai, kad del aukšciau nurodytu priežasciu naujai isteigto ukio subjekto atitinkamos rinkos dalis nepasidarytu didesne, nei TMA užimama atitinkamos rinkos dalis butent del pacios Koncentracijos, o ne del po Koncentracijos užemusio TMA vieta rinkoje ukio subjekto busimu veiksmu ateityje. Konkurencijos istatymas nenumato ir Konkurencijos taryba neturi pareigos saugoti neefektyviai veikianciu ukio subjektu, ir tokiu pagrindu kitiems ukio subjektams drausti vykdyti koncentracijas.

31Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiu, kad Konkurencijos taryba neivertino tokiu aplinkybiu, kaip po Koncentracijos igyti finansiniai ištekliai ir atitinkami padideje pajegumai del SMIT investiciju bei žinomas SMIT prekes ženklas. Paaiškino, kad pareiškejas, kuris priklauso didelei imoniu grupei „Achema“, taip pat turi galimybe gauti finansiniu ištekliu ir atitinkamu resursu veiklos atitinkamoje rinkoje vykdymo, nors ir teigia, jog, vykdydamas veikla atitinkamoje laivu buksyravimo Klaipedos uoste rinkoje, veikia savarankiškai. Pažymejo, kad pareiškejas yra investavusi i nauju laivu vilkiku isigijima, taigi, nera jokio objektyvaus pagrindo teigti, jog pareiškejas bus išstumtas iš rinkos, nes naujai isteigtas ukio subjektas neva turetu igyti konkurencini pranašuma vien del to, jog priklausytu tarptautiniam buksyravimo paslaugu teikeju tinklui.

32Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiais, kad tiek teisinis reguliavimas, numatantis butinybe gauti atitinkama sertifikata, tiek atitinkamos rinkos dalyviu turimos tiesiogines ir „daugelio uostu“ sutartys, tiek laivu buksyravimo veiklos pradejimui reikalingi dideli finansiniai ištekliai ir sanaudos turejo buti ivertinti kaip esmines iejimo i atitinkamos laivu buksyravimo paslaugu Klaipedos uoste kliutys, kas, pareiškejo nuomone, stiprina Koncentracijoje dalyvaujanciu ukio subjektu padeti atitinkamoje rinkoje. Atsakovas nurode, kad šie pareiškejo argumentai niekaip nepaneigia Konkurencijos tarybos išvadu, jog del Koncentracijos atitinkamoje rinkoje nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padetis, ar itin apribota konkurencija joje. Nagrinejamu atveju aplinkybes, kurios lemia tam tikrus sunkumus patenkant i atitinkama laivu buksyravimo Klaipedos uoste rinka, egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar TMA ir SMIT vykdytu Koncentracija, ar jos nevykdytu. Tai reiškia, kad bet kuriuo atveju ukio subjektams butu vienodai sunku ieiti ir pradeti teikti buksyravimo paslaugas atitinkamoje rinkoje.

33Atsakovas pažymejo, kad TMA turimas tiesioginiu sutarciu su laivu savininkais skaicius nagrinejamu atveju nesudaro pagrindo atsisakyti išduoti leidima Koncentracijos vykdymui. Atsakovas atkreipe demesi i tai, kad koncentracija vykdantys ukio subjektai patvirtino, kad SMIT neturi „daugelio uostu“ sutarciu, kurios butu taikomos Klaipedos uosto atžvilgiu ir kurios galetu apsunkinti iejima i atitinkama rinka kitiems ukio subjektams. Del šios priežasties nagrinejamu atveju taip pat nera pagrindo tokiu sutarciu turejima vertinti kaip pagrinda neleisti vykdyti TMA ir SMIT Koncentracijos.

34Atsakovas pažymejo, kad Konkurencijos istatymas suteikia teise Konkurencijos tarybai, paaiškejus koncentracija vykdanciu ukio subjektu pateiktai neteisingai ar netiksliai informacijai, atsižvelgti i tokias aplinkybes ir iš naujo svarstyti klausima del koncentracijos leidimo.

35Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiais, kad jis neanalizavo ir nepripažino, kad yra stiprus buksyravimo paslaugu pirkejai, kurie galetu riboti TMA ir naujai isteigto ukio subjekto galimybes daryti vienpuse lemiama itaka atitinkamoje rinkoje. Atsakovas pažymejo, kad pagal Paaiškinimu del dominuojancios padeties nustatymo 8 ir 10 punktus stipraus pirkejo buvimas yra veiksnys, kuris riboja ukio subjekto galimybes daryti vienpuse lemiama itaka atitinkamoje rinkoje, o tai reiškia, kad pripažinus pirkejo galia sumažeja tikimybe, kad tiekejas užima dominuojancia padeti. Taigi, pareiškejas, teigdamas, kad buksyravimo paslaugu pirkejai yra stiprus, iš esmes pats pripažista, kad TMA ar po Koncentracijos naujai isteigtas ukio subjektas neturi ar neturetu galimybes daryti vienpuses lemiamos itakos atitinkamoje buksyravimo paslaugu Klaipedos uoste rinkoje.

36Atsakovas nesutiko ir su pareiškejo teiginiu, kad Klaipedos uoste teikiamu buksyravimo paslaugu kainos, lyginant su kitais uostais, yra dideles, o ivykdžius Koncentracija šias kainas diktuos naujai isteigtas ukio subjektas, ir tai lems didesnius kroviniu gabenimo per Klaipedos uosta kaštus ir sumažins Klaipedos uosto konkurencinguma. Atsakovas pastebejo, kad nera jokiu objektyviu ir faktiniais duomenimis pagristu aplinkybiu, kurios leistu daryti išvada, jog del kažkokiu priežasciu atitinkamoje rinkoje turetu likti ir butent del Koncentracijos liks veikti tik naujai isteigtas ukio subjektas Towmar Smit, todel nera pagrindo teigti, kad butent šis ukio subjektas, o ne konkurencija atitinkamoje rinkoje diktuos buksyravimo paslaugu kaina.

37Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiais del buksyravimo paslaugu kainos itakos bendroje kroviniu gabenimo per Klaipedos uosta kaštu sistemoje. Pastebejo, kad šia pareiškejo nuomone paneigia paties pareiškejo pateikta informacija, kuri akivaizdžiai parodo, kad buksyravimo paslaugos uoste sudaro tik dali (4–5 proc.) visu kroviniu transportavimo kaštu. Atsakovas pastebejo, kad Klaipedos uosto rinkliavu ir konkurencingumo studijoje, kuria pareiškejas grindžia savo teiginius, taip pat yra nurodoma, kad buksyravimo uoste paslaugu kaina neturi labai dideles itakos kroviniu gabenimui per Klaipedos uosta ir tai priklauso nuo tokiu aplinkybiu kaip kroviniu tipas, ju paskirties vieta ir kt. Pažymejo, kad studijoje padarytos išvados negali buti tinkamais ir pagristais argumentais del konkurencijos vertinimo nagrinejant TMA ir SMIT Koncentracija, nes šios studijos tikslas – uosto rinkliavos dydžio itakos konkurencingumui nustatymas, o ne buksyravimo paslaugu itakos Klaipedos uosto konkurencingumui vertinimas.

38Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiais, kad, nesant konkurencijos buksyravimo paslaugu rinkoje, nukentetu buksyravimo paslaugu kokybe ir kiltu gresme saugiai laivybai Klaipedos uoste. Paaiškino, kad tokie teiginiai negali buti laikomi tinkamais argumentais, gincijant Konkurencijos tarybos suteikta leidima vykdyti TMA ir SMIT Koncentracija, nes nera pateikta jokiu faktiniu duomenu, kurie rodytu, kad butent del Koncentracijos kiti buksyravimo paslaugu Klaipedos uoste teikiantys ukio subjektai turetu pasitraukti ir pasitrauks iš atitinkamos rinkos.

39Atsakovas mano, kad pareiškejo teiginiai, kad skundžiamas nutarimas yra neteisetas, nes buvo pažeisti proceduriniai reikalavimai, neinformuojant pareiškejo apie ketinama priimti Konkurencijos tarybos sprendima bei nesudarytos igyvendinti savo teises, yra nepagristi. Pažymejo, kad pareiškejas savo raštiškus prieštaravimus Konkurencijos tarybai pateike praejus 2 savaiciu terminui, per kuri pateikti raštiški prieštaravimai butu vertinami kaip suteikiantys šiam suinteresuotam asmeniui teises, o Konkurencijos tarybai pareigas, numatytas Koncentracijos pranešimo nagrinejimo tvarkos 54 ir 55 punktuose.

40Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiu, kad Konkurencijos taryba neinformavo pareiškejo apie ketinama priimti sprendima. Konkurencijos taryba 2009-04-10 raštu informavo pareiškeja apie ketinama priimti sprendima nagrinejamoje Koncentracijos byloje, t. y. šiame rašte buvo nurodyta, kad Konkurencijos taryba 2009-04-16 posedyje svarstys klausima del leidimo TMA ir SMIT vykdyti Koncentracija ir, kadangi Konkurencijos tarybai buvo kile abejoniu del to, koki sprendima priimti buvo pasiulyta pareiškejui pateikti papildoma, jo nuomone, reikšminga informacija. Pažymejo, kad Konkurencijos taryba ne tik nepažeide pareiškejo kaip ir kitu asmenu teisiu pagal Koncentracijos pranešimo nagrinejimo tvarkos 54, 55 ir 56 punktus, taciau jiems suteike papildomas galimybes pateikti papildomus paaiškinimus, nors to Konkurencijos taryba neprivalejo daryti.

41Atsakovas atsiliepimuose i papildomus paaiškinimus (II t., b. l. 188 – 194) nurode, kad Konkurencijos tarybos nariai, kurie balsavimo metu susilaiko, reiškia, kad neprieštarauja atitinkamam nutarimo priemimui. Taip pat nurode, kad balsavime laikomi dalyvaujantys ir asmenys, kurie susilaiko. Pažymejo, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas dalyvavusiu asmenu dauguma, nes du asmenys balsavo už, o kitu du – susilaike. Koncentracijos skyriaus vedejo atskiroji nuomone nedaro itakos skundžiamo nutarimo teisetumui, o protokolo surašymas suejus nustatytiems terminams nelaikytinas esminiu proceduriniu pažeidimu.

42Tretieji suinteresuoti asmenys TMA ir Towmar Smit su pareiškejo skundu taip pat nesutiko. Atsiliepime (I t., b. l. 141–164) nurode, kad pareiškejas, gincydamas Konkurencijos tarybos nutarima, savo reikalavimus privalo pagristi konkreciais faktiniais irodymais, o ne abejonemis ir prielaidomis. Tuo tarpu pareiškejas nepateike teismui jokiu pagristu argumentu ir konkreciu bei patikimu irodymu, kurie patvirtintu koncentracijos neteisetuma ir gincijamo Konkurencijos tarybos nutarimo nepagristuma.

43Treciuju suinteresuotu asmenu nuomone, pareiškejo skunde pateikti teiginiai ir argumentai del atitinkamu rinku apibrežimo ir vertinimo yra nepagristi ir nesuderinami su galiojanciu teises aktu nuostatomis ir teismu jurisprudencija. Pažymejo, kad pareiškejas skunde nurodo tik tai, kad Konkurencijos taryba neištyre tam tikru rinku ar konkreciu rinkos strukturos elementu, taciau nenurode, kaip vienos ar kitos rinkos ar jos strukturinio elemento ištyrimas itakotu Konkurencijos tarybos analize ir priimta sprendima del koncentracijos.

44Tretieji suinteresuoti asmenys pažymejo, kad TMA nevykdo „šlapio“ gelbejimo, ir tik iš dalies, labai retai vykdo „sauso“ gelbejimo darbus. Nurode, kad „sauso“ gelbejimo paslaugos yra tik papildomos paslaugos, kurias teikia TMA ir kurios sudaro labai nežymia dali visu TMA teikiamu paslaugu.

45Tretieji suinteresuoti asmenys paaiškino, kad Konkurencijos taryba detaliai analizavo buksyravimo (vilkimo) paslaugu savininko terminalui Butingeje rinka, o koncentracijoje dalyvaujantys asmenys šiai institucijai pateike visa informacija apie UAB „Smit Octo“ ir AB „Mažeikiu nafta“ sudaryta sutarti ir galimybes panaudoti UAB „Smit Octo“ vilkikus buksyravimo (vilkimo) paslaugoms Klaipedos uoste teikti (tiksliau – tokiu galimybiu nebuvima). Pažymejo, kad buksyravimo (vilkimo) paslaugu savininko (Butinges) terminale rinka nera koncentracijos veikiama rinka.

46Tretieji suinteresuoti pažymejo, kad Konkurencijos taryba išanalizavo geografine rinka ir kaimyninius uostus, o TMA ir SMIT pateike informacija šiai institucijai, pagrindžiancia, kad geografine rinka turi buti apibrežiama tik kaip Klaipedos uostas.

47Tretieji suinteresuoti asmenys nurode, kad nepaisant dideles TMA rinkos dalies, Konkurencijos tarybai buvo pateikti argumentai ir irodymai, patvirtinantys tai, kad šis ukio subjektas negali buti laikomas dominuojanciu atitinkamoje rinkoje.

48Tretieji suinteresuoti asmenys nurode, kad nuo 2010 m. (kai pareiškejas isigis nauja vilkika) Towmar Smit ir pareiškeja tures vienoda vilkiku skaiciu Klaipedos uoste. Pažymejo, kad aplinkybe, jog SMIT turi vilkiku kitu valstybiu uostuose, niekaip negali itakoti Lietuvos rinku strukturu. Konkurencijos tarybos gincijamame nutarime nurodoma, kad vilkikai paprastai neteikia paslaugu kituose uostuose (pvz., Liepojos uoste esantys vilkikai neatplaukia i Klaipedos uosta teikti paslaugu). Nors SMIT teikia uostu vilkiku paslaugas Jungtineje Karalysteje, Nyderlanduose ir Belgijoje, taciau nelogiška butu manyti (ir teigti), kad šis ukio subjektas nutrauks veikla minetose valstybese ir skirs visus savo pajegumus Klaipedos uostui.

49Tretieji suinteresuoti asmenys atkreipe demesi i tai, kad 2009-04-14 vykusio Konkurencijos tarybos posedžio metu pareiškejo atstovas pripažino, kad gresme savo veiklai jie sieja su ta aplinkybe, kad pareiškejas nesugebes efektyviai konkuruoti su UAB „Towmar Smit Baltic“, o tokia situacija nuleme ne koncentracijoje dalyvavusiu ukio subjektu elgesys.

50Tretieji suinteresuoti asmenys pažymejo, kad UAB „Ekonomines konsultacijos ir tyrimai“ ir „Carl Bro“ 2006 m. parengtoje studijoje nera teigiama, jog tariamai pernelyg dideles vilkimo paslaugu kainos Klaipedos uoste yra salygotos butent TMA.

51Tretieji suinteresuoti asmenys mano, kad pareiškejas netinkamai suvokia ir aiškina Pranešimo apie koncentracija pateikimo, nagrinejimo ir bendruju pajamu apskaiciavimo tvarkos 54–56 punktu nuostatu paskirti ir prasme. Šios nuostatos yra skirtos pranešima apie koncentracija pateikusiu ukio subjektu teises i gynyba realizavimui. Tais atvejais, kai Konkurencijos taryba ketina priimti nutarima del konkrecios koncentracijos draudimo, teisingumo, protingumo ir teises i gynyba principai reikalauja, kad pranešima pateike asmenys butu iš anksto apie tai informuojami ir turetu galimybe pateikti savo motyvus ir argumentus del tokio Konkurencijos tarybos sprendimo. Kiti koncentracijos nagrinejimo procese dalyvaujantys asmenys negali tiketis tokiu paciu teisiu kaip ir pranešima apie koncentracija pateike ukio subjektai.

52Tretieji suinteresuoti asmenys nurode, kad pareiškejas nepagristai teigia, Konkurencijos taryba apribojo jo teise pateikti papildomus argumentus ir juos pagrindžiancius dokumentus. Pažymejo, pareiškejas nepraše pratesti termino papildomiems paaiškinimams pateikti. Mano, kad pareiškejas galejo pateikti Konkurencijos tarybai visus jos nuogastavimus ir abejones pagrindžiancius dokumentus ir irodymus per visus keturis koncentracijos nagrinejimo menesius, taciau to nepadare.

53Tretieji suinteresuoti asmenys nesutiko su pareiškejo teiginiais, kad jam nebuvo sudarytos salygos igyvendinti Pranešimo apie koncentracija pateikimo, nagrinejimo ir bendruju pajamu apskaiciavimo tvarkos 56 punkte numatytas teises. Paaiškino, kad joks galiojantis teises aktas ne

Nustatė

54pareigos Konkurencijos tarybai kokiu nors budu sudaryti ypatingas salygas Pranešimo apie koncentracija pateikimo, nagrinejimo ir bendruju pajamu apskaiciavimo tvarkos 56 punkte numatytu teisiu igyvendinimui. Konkurencijos taryba neprivalejo pareiškejui pranešti ar imtis kokiu kitu aktyviu veiksmu tam, kad pareiškejas realizuotu jam suteikta teise, pvz., susipažinti su koncentracijos nagrinejimo bylos medžiaga.

55Treciasis suinteresuotas asmuo SMIT su pareiškejo skundu nesutiko. Atsiliepime (II t., 115–123) palaike Konkurencijos tarybos atsiliepime išdestytus argumentus, kad jo ir TMA teikiamos paslaugos skiriasi pagal savo pobudi. Paaiškino, kad pareiškejo teiginiai del atitinkamos rinku išskyrimo ir tyrimo, grindžiami ne bylos medžiagoje esanciu irodymu analize, bet Jungtines Karalystes Sažiningos Prekybos Biuro 2006-08-31 sprendimu, kuris buvo priimtas konkrecios bylos, t. y. konkreciu, Jungtineje Karalysteje esanciu rinku kontekste, todel tos aplinkybes, kuriomis remesi Jungtines Karalystes Sažiningos Prekybos Biuras, nebutinai egzistuoja Lietuvos Konkurencijos tarybos nagrinetose rinkose. Tuo tarpu irodymu, paneigianciu Konkurencijos tarybos atlikta atitinkamu rinku apibrežima, pateikta nebuvo.

56SMIT nurode, nesutinka su pareiškejo teiginiu, kad Konkurencijos taryba turejo atsižvelgti i tokius veiksnius kaip koncentracijoje dalyvaujanciu asmenu rinkos dalys, iejimo i rinka kliutys, pirkeju galimybes pakeisti tiekeja ir kita. SMIT mano, kad Konkurencijos taryba tinkamai ivertino šias aplinkybes.

57SMIT pažymejo, kad pareiškejas skunde atkreipe demesi i tai, kad antikonkurencines pasekmes gali sukelti ne tik dvieju rinkoje faktiškai veikianciu imoniu koncentracija, bet ir tokios koncentracijos, kuriose dalyvauja potencialus konkurentai. SMIT nurode, kad pareiškejas savo skunde pripažista, jog norint konstatuoti tokias pasekmes reikia nustatyti šias dvi aplinkybes: tai, jog potencialus konkurentas jau dabar daro reikšminga varžancia itaka, arba, kad yra reikšminga tikimybe, jog jis taps veiksminga konkurencine jega; nera pakankamai daug kitu potencialiu konkurentu, kurie galetu išlaikyti konkurencini spaudima po susijungimo. SMIT nurode, kad nei koncentracijos nagrinejimo Konkurencijos taryboje metu, nei pateikdamas skunda teismui, pareiškejas nepateike irodymu, kurie patvirtintu kurios nors iš šiu aplinkybiu buvima.

58SMIT nurode, kad tai jog jis Lietuvoje veikia per UAB „Smit Octo“, savaime neirodo, jog SMIT, kaip potencialus konkurentas, jau dabar daro reikšminga varžancia itaka, arba, kad yra reikšminga tikimybe, jog jis taps veiksminga konkurencine jega.

59SMIT nurode, kad irodinedamas aplinkybe – kitu potencialiu konkurentu nebuvimas – egzistavima, pareiškejas remiasi Konkurencijos tarybos išvada, jog, priklausomai nuo uosto dydžio, uoste veikia 1 ar 2 (reciau 3) buksyravimo paslaugas teikiancios imones. SMIT nuomone, pateikdamas toki argumenta pareiškejas paneigia savo teiginius del SMIT, kaip galimo potencialaus konkurento. Kitaip tariant, pripažinus, kad atitinkamoje rinkoje gali veikti ne daugiau kaip 2 dalyviai, konstatuotina, kad SMIT negali buti laikomas potencialiu konkurentu, nes Klaipedos uoste šiuo metu jau veikia 2 bendroves. Pripažinus, jog uoste gali veikti bent 3 imones, konstatuotina, kad net ir po koncentracijos išliks potencialios konkurencijos galimybe, nes po koncentracijos Klaipedos uoste veiks tik 2 imones.

60SMIT nesutinka su pareiškejo teiginiais, jog Konkurencijos taryba nevertino koncentracijoje dalyvaujanciu ir po koncentracijos veiksiancios bendros imones Towmar Smit rinkos daliu. Pažymejo, kad Nutarime yra pažymima, jog buvo analizuojama rinkos daliu kitimo dinamika laikotarpiu nuo 2005 iki 2008 m.

61SMIT nurode, kad vertinant pareiškejo argumentus apie koncentracijoje dalyvaujanciu ukio subjektu rinkos dalis atkreiptinas demesys ir i tai, kad didele atitinkamos rinkos dalis savaime nereiškia, jog koncentracija gali sukelti antikonkurencinius padarinius. Paaiškino, kad Konkurencijos taryba vertina galimas koncentracijos pasekmes, t. y. labiausiai tiketinus pasikeitimus, kuriuos nulems konkreti koncentracija. Tai reiškia, kad negalima preziumuoti koncentracijos neteisetumo ir jos neigiamu padariniu rinkos strukturai net ir tais atvejais, kai ukio subjektu užimama rinkos dalis yra pakankamai didele.

62SMIT nesutiko ir su pareiškejo argumentais, kad Konkurencijos taryba neivertino galimai išaugsiancio Towmar Smit konkurencinio pranašumo – dideliu finansiniu ištekliu, ženkliai padidejusiu pajegumu, žinomo prekes ženklo, tarptautinio SMIT buksyravimo paslaugu teikimo tinklo ir kitu pranašumu. Pastebejo, kad šios aplinkybes buvo vertinamos – tai patvirtinta 2009-04-09 Konkurencijos tarybos posedžio protokolo turinys SMIT atstovu 2009-04-15 raštas, Konkurencijos tarybai pateiktas 2009-02-14 raštas.

63SMIT nesutiko su pareiškejo argumentais, kad Konkurencijos taryba atliko neteisinga iejimo i rinka kliuciu vertinima. Paaiškino, kad Konkurencijos istatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punkte itvirtintas testas suponuoja, kad Konkurencijos taryba privalo atlikti i ateiti orientuota koncentracijos pasekmiu vertinima. Tokio vertinimo eigoje pirmiausia analizuojami tie pokyciai, kuriuos nulems nagrinejama koncentracija, o ne kitos aplinkybes.

64SMIT nurode, kad pareiškejo nurodytos iejimo i atitinkama rinka „kliutys“ kaip Lietuvos saugios laivybos administracijos sertifikatas, su iejimu i rinka susije kaštai ar laiko sanaudos egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar SMIT bei TMA butu steigusios Towmar Smit, ar ne. TMA taip pat neigis daugiau „daugelio uostu“ sutarciu, negu ju turejo TMA iki koncentracijos. Atitinkamai, nagrinejama koncentracija šiu aplinkybiu neitakojo, del ko pareiškejo nurodomos aplinkybes negali buti traktuojamos kaip neigiama koncentracijos pasekme.

65SMIT pažymejo, kad koncentracijos kontroles proceduros metu vertinamos butent koncentracijos pasekmes, pareiškejo argumentai apie iejimo i atitinkama rinka kliutis, egzistuojancias nepriklausomai nuo koncentracijos, laikytini teisiškai nereikšmingais.

66SMIT palaike treciuju asmenu Towmar Smit ir TMA pozicija, jog pareiškejas netinkamai suvokia ir aiškina Pranešimo apie koncentracija pateikimo, nagrinejimo ir bendruju pajamu apskaiciavimo tvarkos 54–56 punktu nuostatu paskirti ir prasme. Šios nuostatos yra pirmiausia skirtos pranešima apie koncentracija pateikusiu ukio subjektu teises i gynyba realizavimui.

67SMIT mano, kad pareiškejui buvo sudarytos visos galimybes realizuoti savo interesus. Pranešimas apie koncentracija buvo nagrinejamas beveik keturi menesius. Per ta laika pareiškejas galejo pateikti visus norimus paaiškinimus ir surinkti visus reikiamus irodymus.

68Treciasis suinteresuotas asmuo VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija atsiliepime (II t., b. l. 74–75) ir papildomuose paaiškinimuose (II t., b. l. 133–134) nurode, kad jis yra suinteresuotas, kad Klaipedos valstybiniame juru uoste laivu vilkimo (buksyravimo), gelbejimo paslaugos butu teikiamos efektyviai, saugiai ir ne didesnemis nei atitinkamo regiono rinkos kainomis. VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija siekia, kad visi mokejimai (už paslaugas, mokesciai, rinkliavos ir kt.) skirti krovinio atgabenimui ir išgabenimui iš Klaipedos uosto, butu kuo mažesni, tuo laimint konkurencineje kovoje tarp kaimyniniu uostu. Atsižvelgiant i tai, naujos imones steigimas neturi salygoti atitinkamos paslaugos kainu kilimo.

69Treciasis suinteresuotas asmuo Lietuvos juru krovos kompaniju asociacija su pareiškejo skundu sutiko. Atsiliepime (II t., b. l. 93–96) nurode, kad Nutarimu sudarius salygas koncentracijai, bus žymiai sustiprinta TMA dominuojanti padetis Klaipedos uosto buksyravimo (vilkimo) paslaugu rinkoje ir apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje. Mano, kad TMA, užimancios apie 70 proc. Klaipedos uosto vilkimo paslaugu rinkos, susijungimas su SMIT gali salygoti dar didesni Klaipedos uosto vilkimo paslaugu rinkos užemima ir atitinkamai gali susidaryti pernelyg didelis šiu paslaugu koncentravimas vienoje bendroveje. Mano, kad igyvendinus skundžiamu Nutarimu leista vykdyti koncentracija tiketina, kad Klaipedos uoste galiausiai liks vienintelis buksyravimo paslaugu tiekejas – Towmar Smit, o tai turetu didele neigiama itaka visam Klaipedos uosto konkurencingumui.

70II.

71Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu pareiškejo skunda tenkino. Panaikino Konkurencijos tarybos 2009-04-16 nutarima Nr. 1S-56 „Del leidimo UAB „Towage&Marine Assistance“ ir „Smit International Overseas B.V.“ vykdyti koncentracija lygiomis dalimis steigiant UAB „Towage Smit Baltic“.

72Remdamasis byloje esanciais irodymais teismas nustate, kad 2009-04-16 Konkurencijos taryba prieme nutarima Nr. 1S-56 „Del leidimo UAB „Towage & Marine Assistance“ ir „Smit International Overseas B.V.“ vykdyti koncentracija lygiomis dalimis steigiant UAB „Towmar Smit Baltic“ (I t., b. l. 16–19, 98–101, II t., b. l. 69–72), kuriuo leido UAB „Towage & Marine Assistance“ ir „Smit International Overseas B.V.“ vykdyti koncentracija lygiomis dalimis steigiant UAB „Towmar Smit Baltic“ pagal pateikta pranešima.

73Gincas tarp šaliu kilo del Nutarimo teisetumo ir pagristumo, pareiškejas mano, kad Konkurencijos taryba nepagristai leido TMA ir SMIT vykdyti koncentracija ir tai pažeidžia pareiškejo, kaip TMA konkurento uosto buksyravimo (vilkimo) paslaugu rinkoje ir kitu ukio subjektu interesus, nes po ivykdytos koncentracijos bus sudarytos salygos reikšmingam konkurencijos lygio buksyravimo (vilkimo) paslaugu Klaipedos uoste sumažejimui ar net panaikinimui. Pareiškejas taip pat nurode, kad Nutarimas buvo priimtas pažeidžiant proceduras.

74Teismas pažymejo, kad Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Konkurencijos taryba, spresdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima nutarimus. Nutarimai priimami balsu dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 3 Konkurencijos tarybos nariams, iskaitant Konkurencijos tarybos pirmininka. Balsams pasiskirscius po lygiai, lemia Konkurencijos tarybos pirmininko balsas. Analogiška nuostata itvirtinta ir Konkurencijos tarybos nuostatu, patvirtintu LR Vyriausybes 1999-07-12 nutarimu Nr. 822, 11 punkte. Teismas nustate, kad 2009-04-29 ivyko Konkurencijos tarybos posedis (Konkurencijos tarybos medžiaga, II t., b. l. 122), kuriame dalyvavo 4 Konkurencijos tarybos nariai. Posedyje buvo svarstomas Konkurencijos tarybos nutarimo „Del leidimo UAB „Towage & Marine Assistance” ir “Smit International Overseas B. V.” vykdyti koncentracija lygiomis dalimis steigiant UAB „Towage Smit Baltic” projektas. Apsvarscius nurodyto nutarimo projekta posedyje, buvo pasiulyta priimti nutarima, leidžianti imoniu koncentracija (Konkurencijos tarybos medžiaga, II t., b. l. 128). Iš 2009-04-29 posedžio protokolo matyti, kad už Nutarimo priemima balsavo du Konkurencijos tarybos nariai (J. Rasimavicius ir J. Šoviene), prieš – nebalsavo ne vienas, susilaike – 2 Konkurencijos tarybos nariai (V. Kavaliauskas ir R. Stanikunas). Konkurencijos tarybos pirmininkas R. Stanikunas balsavimo metu susilaike (Konkurencijos tarybos medžiaga, II t., b. l. 128).

75Pažymejo, kad priimant nutarimus yra butinas 3 Konkurencijos tarybos nariu dalyvavimas posedyje, bei dauguma balsu už/prieš atitinkamo nutarimo priemima iš dalyvavusiu Tarybos nariu. Atsakovas nurodyta teises norma aiškina taip, kad balsavime dalyvauja ir tie Tarybos nariai, kurie susilaiko, nes tokia pozicija reiškia, kad jie neprieštarauja nutarimui „už“. Taciau pirmosios instancijos teismo teiseju kolegijos vertinimu, toks aiškinimas yra klaidingas, kai balsui „už“ yra priskaiciuojami susilaike balsai, nors šie nariai „už“ nera balsave, nes istatymas aiškiai reikalauja balsavimo „už“, arba pritarimo, o ne kitos balsu skaiciavimo alternatyvos. Priimant ginco nutarima dalyvavo ir balsavo 4 Tarybos nariai. „Už“ nutarimo priemima balsavo Konkurencijos tarybos nariai, o 2 – susilaike, todel, atsakovo teigimu, nutarimas buvo priimtas balsu dauguma, nes „prieš“ nebuvo pareikšta. Šiuo atveju atsakovas neskiria dalyvavusio balsavime savokos ir balsavusio nario „už“ savokos. Teismas sutiko su atsakovo pozicija, kad balsavime dalyvavo ir susilaike Tarybos nariai, taciau atmete argumenta del nutarimo priemimo balsu dauguma, kai 2 nariai balsuoja „už“, o 2 susilaiko.

76Atsakovo aiškinimas, kai balsui „už“ yra priskaiciuojami susilaike balsai, teismo vertinimu, prieštarauja istatymo esmei, nes vadovaujantis šia logika sprendima galetu priimti 1 Tarybos narys vienasmeniškai (vienu balsu), jeigu kiti trys nariai butu susilaike, kai istatymas numato, kad nutarimai priimami balsu dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 3 Konkurencijos tarybos nariams, iskaitant Konkurencijos tarybos pirmininka – t. y. itvirtina kolektyvini sprendima. Pažymejo, kad istatyme yra itvirtinta dalyvavusiu balsu daugumos reikalavimo taisykle, kuri priimant nutarima buvo pažeista. Ši taisykles pažeidima teismas vertino kaip esmini procedurini pažeidima, todel gincijama nutarima laike nepriimtu. Atsižvelgdamas i tai, teismas nepasisake del nutarimo teisetumo ir pagristumo.

77Pažymejo, kad Administraciniu bylu teisenos istatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad skundžiamas aktas turi buti panaikinamas, jeigu jis yra neteisetas del to, kad ji priimant buvo pažeistos pagrindines proceduros, ypac taisykles, turejusios užtikrinti objektyvu visu aplinkybiu ivertinima ir sprendimo pagristuma. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ši skundžiamo akto panaikinimo pagrinda, yra nurodes, kad ne kiekvienas formalios proceduros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracini akta neteisetu, jeigu istatymas tiesiogiai netokios proceduros pažeidimo pasekmes. Kriterijus, pagal kuri turi buti vertinama proceduros pažeidimo itaka priimto administracinio akto teisetumui, yra tikimybe, kad del šio pažeidimo buvo priimtas nepagristas sprendimas (pvz. 2005-04-22 sprendimas administracineje byloje Nr. A14-416/2005).

78III.

79Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Towage&Marine Assistance“ ir UAB „Towmar Smit Baltic“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima ir priimti nauja sprendima – pareiškejo skunda atmesti. Apeliacini skunda grindžia šiais argumentais:

801. Vertina, kad teismas netinkamai taike ir aiškino Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostatas, nes istatyme nenurodyta, kad Konkurencijos tarybos nariai privalo balsuoti tik “už” arba “prieš”, o susilaikyti negali. Vertina, kad Konkurencijos tarybos nutarimas turetu buti laikomas priimtu balsu dauguma, jei “už” balsuoja daugiau nariu, nei “prieš”, o susilaikymas nera balsavimas “prieš”, tai tera susilaikymas nuo nuomones išreiškimo.

812. Vertina, kad išvada, jog susilaikymas balsuojant nera laikytinas prieštaravimu institucijos priimtam sprendimui, pagrindžia Valstybes tarnybos istatymo 33 straipsnyje itvirtinta taisykle, pagal kuria, žala, atsiradusia del kolegialios valstybes institucijos sptrendimu ar nutarimu, priimtu pažeidžiant Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teises aktus, privalo solidariai atlyginti visi kolegialios institucijos nariai. Nuo šios pareigos atleidžiami tik tie nariai, kurie balsavo “prieš” (33 straipsnio 3 dalis). Taigi, pagal šias istatymo nuostatas, galima aiškiai matyti, kad istatymu leidejo pozicija, kad balsavimas “prieš” nera tas pats, kas susilaikymas.

823. Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalyje aiškiai nurodyta, kad priimant nutarimus turi buti gauta “dauguma” Konkurencijos tarybos nariu balsu, taciau istatymas nereikalauja, kad dauguma pasireikštu tik balsavimu “už” arba “prieš”. Mineta teises norma, pasak apeliantu, reglamentuoja tik balsavusiu “už” skaiciu – ne kvalifikuota, bet paprasta balsu dauguma. Nagrinejamu atveju “už” balsavo daugiau nariu nei “prieš”, taigi nutarimas yra priimtas balsu dauguma, kaip to reikalauja istatymas.

834. Teismas nevertino treciuju suinteresuotu asmenu teisetu lukesciu ir pagal skundžiama nutarima igytu teisiu, teisinio saugumo principo pažeidimo.

84„Smit International Overseas B. V.“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima ir priimti nauja sprendima – pareiškejo skunda atmesti. Apeliacini skunda grindžia šiais argumentais:

851. Vertina, kad teismas netinkamai taike ir aiškino Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostatas, nes istatymas reikalauja ne kvalifikuotos, bet paprastos balsu daugumos balsuojant už nutarima.

862. Nera aiški teismo motyvacija: ar teismas pažeidima ižvelge tame, kad du Konkurencijos tarybos nariai susilaike, ar tame, kad susilaikiusiu Konkurencijos tarybos nariu skicius buvo lygus balsavusiu “už” skaiciui. Mano, kad susilaikymas šiuo atveju reiške neprieštaravima priimamam sprendimui, o ne alternatryvia nuomone.

873. Sistemiškai vertinant Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalies ir Valstybes tarnybos istatymo 33 straipsnio nuostatas, taikant Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostata, yra vertintinas tik balsu “už” ir “prieš” santykis. Aplinkybe, kad gincijama Nutarima pasiraše Konkurencijos tarybos pirmininkas, pasak apelianto, patvirtina išvada, kad susilaikymas nereiškia “prieš”.

884. Teismas nevertino, kad tiek sprendžiamu klausimu sudetingumas, tiek pacios institucijos darbo organizavimo specifika nulemia tai, jog tam tikrais atvejais dalis Konkurencijos tarybos nariu gali netureti konkrecios nuomones sprendžiamu klausimu.

89Tretysis suinteresuotas asmuo Smit International Overseas B. V. atsiliepimu i treciuju suinteresuotu asmenu UAB „Towage&Marine Assistance“ ir UAB „Towmar Smit Baltic“ apeliacini skunda palaiko savo apeliaciniame skunde išdestyta pozicija.

90Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepimu apeliacinius skundus palaiko. Nurodo, kad Nutarimas buvo priimtas teisetai: ji priimant dalyvavo 4 tarybos nariai, 2 iš ju balsavo „už“, priešingos nuomones pareikšta nebuvo.

91Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija nesutinka su apeliaciniais nesutinka, mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas turetu buti paliktas nepakeistas.

92Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Towage&Marine Assistance“ ir UAB „Towmar Smit Baltic“ atsiliepimu palaiko „Smit International Overseas B. V.“ apeliacini skunda.

93Pareiškejas „Klaipedos juru kroviniu kompanija“ atsiliepimu parašo apeliacinius skundus atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista.

94VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija atsiliepimu parašo apeliacinius skundus atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista.

95Teiseju kolegija

konstatuoja:

96IV.

97Apeliaciniai skundai atmestini.

98Gincas yra kiles del Konkurencijos tarybos 2009-04-16 nutarimo Nr. 1S-56 „Del leidimo UAB „Towage&Marine Assistance“ ir „Smit International Overseas B.V.“ vykdyti koncentracija lygiomis dalimis steigiant UAB „Towage Smit Baltic“ teisetumo ir pagristumo.

99Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalyje (2004 m. balandžio 15 d. istatymo Nr. IX-2126 redakcija) nustatyta, kad Konkurencijos taryba, spresdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima nutarimus. Nutarimai priimami balsu dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 3 Konkurencijos tarybos nariams, iskaitant Konkurencijos tarybos pirmininka. Balsams pasiskirscius po lygiai, lemia Konkurencijos tarybos pirmininko balsas. Analogiška nuostata itvirtinta ir Konkurencijos tarybos nuostatu, patvirtintu LR Vyriausybes 1999-07-12 nutarimu Nr. 822, 11 punkte.

100Nustatyta, kad 2009-04-29 ivyko Konkurencijos tarybos posedis (Konkurencijos tarybos medžiaga, II t., b. l. 122), kuriame dalyvavo 4 Konkurencijos tarybos nariai. Posedyje buvo svarstomas Konkurencijos tarybos nutarimo „Del leidimo UAB „Towage & Marine Assistance” ir “Smit International Overseas B. V.” vykdyti koncentracija lygiomis dalimis steigiant UAB „Towage Smit Baltic” projektas. Apsvarscius nurodyto nutarimo projekta posedyje, buvo pasiulyta priimti nutarima, leidžianti imoniu koncentracija (Konkurencijos tarybos medžiaga, II t., b. l. 128). Iš 2009-04-29 posedžio protokolo matyti, kad už Nutarimo priemima balsavo du Konkurencijos tarybos nariai (J. Rasimavicius ir J. Šoviene), prieš – nebalsavo ne vienas, susilaike – 2 Konkurencijos tarybos nariai (V. Kavaliauskas ir R. Stanikunas). Konkurencijos tarybos pirmininkas R. Stanikunas balsavimo metu susilaike (Konkurencijos tarybos medžiaga, II t., b. l. 128).

101Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalis reikalauja, kad nutarimas butu priimtas balsu dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 3 Konkurencijos tarybos nariams, darytina išvada, kad nutarimui priimti yra keliamos dvi salygos, pirma, balsu daugumos reikalavimas, o antra, keliamas reikalavimas dalyvavusiuju priimant nutarima skaiciui (reikalaujama, kad priimant nutarima dalyvautu ne mažiau kaip 3 Konkurencijos tarybos nariai). Teiseju kolegija atmeta toki teises aiškinimo varianta, kad pagal Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dali balsu dauguma reiktu suprasti kaip visu Konkurencijos nariu balsu daugumos reikalavima. Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostatas aiškinant lingvistiniu, loginiu ir sisteminiu aiškinimo metodu pirmoji salyga – balsu dauguma – yra sietina su dalyvavusiuju balsu dauguma. Pirmosios instancijos teismas prie dalyvavusiuju priskyre taip pat ir tuos Konkurencijos tarybos narius, kurie susilaike. Teiseju kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija ir tokiu budu antroji salyga Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalies prasme yra ivykdyta. Taciau pirmoji salyga nagrinejamos bylos aplinkybemis nera ivykdyta, nes priimant nutarima dalyvavo 4 Konkurencijos tarybos nariai, o tik 2 Konkurencijos tarybos nariai balsavo už, tuo tarpu Konkurencijos tarybos pirmininkas „už“ nebalsavo. Treciuju suinteresuotu asmenu UAB „Towage&Marine Assistance“ ir UAB „Towmar Smit Baltic“ apeliaciniame skunde yra pažymima, kad Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalis nustato, kad nutarimai laikomi priimtais tuomet, kai „už“ balsuoja daugiau Konkurencijos nariu negu balsuoja „prieš“, o susilaikymas nelaikomas balsavimu „prieš“. Taciau, jei laikome, kad susilaike Konkurencijos tarybos nariai vis delto dalyvavo priimant sprendima ir ju neeliminuojame iš dalyvavusiuju priimant nutarima sarašo, tai 2 Konkurencijos tarybos nariai, balsave „už“ ir kuriu tarpe nera Konkurencijos tarybos pirmininko, balsu daugumos sudaryti negali. Atsižvelgiant i aukšciau išdestyta, teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dalyvavusiu balsu daugumos reikalavimas buvo pažeistas ir kad tai sudaro esmini procedurini pažeidima. Treciuju suinteresuotu asmenu UAB „Towage&Marine Assistance“ ir UAB „Towmar Smit Baltic“ apeliaciniame skunde išdestytiems argumentams del to, kad Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostata nedraudžia susilaikyti balsuojant, teiseju kolegija iš esmes pritaria, nes iš minetos teises nuostatos iš tiesu nera aišku, kad Konkurencijos tarybos nariai negali susilaikyti priimant nutarima, taciau tai neturi reikšmes pagrindiniu pirmosios instancijos teismo padarytu išvadu pagristumui.

102Pirmosios salygos – balsu daugumos – atžvilgiu teiseju kolegija pastebi, kad Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostatos gali kelti abejoniu del ju aiškumo ir nedviprasmiškumo. 2000 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nutarime pabreže teisinio reguliavimo aiškumo reikalavima, pagal kuri teisinis reguliavimas visais atvejais turi buti aiškus, jis negali kelti dviprasmybiu, todel savokos istatyme turi buti vartojamos tiksliai, pagal ju tikraja prasme. Atsižvelgiant i aukšciau mineta, teisinis reguliavimas, galintis kelti abejoniu del jo aiškumo ir nedviprasmiškumo, iš esmes keistinas. Treciojo suinteresuoto asmens „Smit International Overseas B. V.“ apeliacinio skundo argumentas, kad Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalis neitvirtina reikalavimo, kad už nutarima balsuotu kvalifikuota visu posedyje/balsavime dalyvavusiu Konkurencijos tarybos nariu dauguma, iš dalies galetu buti laikytinas pagristu tik tokiu atveju, jei susilaikiusiu Konkurencijos tarybos nariu nepriskirtume prie dalyvavusiuju priimant Tarybos nutarima, taciau net ir tokiu atveju nagrinejamos bylos aplinkybemis butu neivykdyta antroji Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta salyga, kad priimant nutarima dalyvautu ne mažiau kaip 3 Konkurencijos tarybos nariai. Teiseju kolegija nesutinka su apeliaciniuose skunduose pateikiama paprastosios balsu daugumos interpretacija. Taip pat teiseju kolegija laikosi nuostatos, kad paprastosios ir kvalifikuotos balsu daugumos reikalavimo tiesioginis siejimas su privalomomis ir paprastosios ar kvalifikuotos balsu daugumos atvejais taikytinomis susilaikiusiuju balsu skaiciavimo taisyklemis nera pagristas.

103Remiantis šiais argumentais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas procesiniu pažeidimu, turinciu itakos priimto sprendimo teisetumui bei teisingumui nepadare, tinkamai vertino teises aktus reguliuojancius ginco santykius bei faktines ginco aplinkybes, prieme teiseta bei pagrista sprendima, atitinkanti ABTI 86 straipsnio reikalavimus. Todel apeliaciniai skundai atmestini, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

104Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

106treciuju suinteresuotu asmenu UAB „Towage&Marine Assistance“ ir UAB „Towmar Smit Baltic“ apeliacini skunda ir treciojo suinteresuoto asmens „Smit International Overseas B. V.“ apeliacini skunda atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 10 d. sprendima palikti nepakeista.

107Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškejo AB Klaipedos juru kroviniu kompanija“ atstovei... 4. treciuju suinteresuotu asmenu UAB „Towage&Marine Assistance“, UAB... 5. treciojo suinteresuoto asmens „Smit International Overseas B. V.“ atstovui... 6. treciojo suinteresuoto asmens UAB „Towmar Smit Baltic“ advokatui Tomui... 7. atsakovo Konkurencijos tarybos atstovei Giedrei Jarmalytei,... 8. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla... 9. Teiseju kolegija... 10. n u s t a t e:... 11. I.... 12. pareiškejas „Klaipedos juru kroviniu kompanija“ (toliau - ir pareiškejas)... 13. Pareiškejas mano, kad Nutarimu sudarius salygas koncentracijai tarp UAB... 14. Pareiškejo nuomone, Konkurencijos taryba priimdama Nutarima išsamiai netyre... 15. Pareiškejas nurode, kad Konkurencijos taryba nagrinejamos Koncentracijos... 16. Pareiškejas pažymejo, kad Konkurencijos taryba nevertino Koncentracijoje... 17. Pareiškejas pažymejo, kad nors geografine atitinkama buksyravimo (vilkimo)... 18. Pareiškejas taip pat pažymejo, kad Konkurencijos taryba nenagrinejo... 19. Pareiškejas nurode, Konkurencijos taryba nepaisydama potencialios... 20. Pareiškejas nurode, kad Konkurencijos taryba, nustatydama, ar konkurencijos... 21. Pareiškejas pažymejo, kad TMA 2005–2008 m. užimta atitinkamos rinkos dalis... 22. Pareiškejas nurode, kad Konkurencijos taryba neivertino, kad TMA laimejus VI... 23. Pareiškejas nurode, kad Konkurencijos taryba neivertino reikalavimu, kuriuos... 24. Pareiškejas pažymejo, kad Konkurencijos taryba neanalizavo ir leisdamas... 25. Pareiškejas pažymejo, kad per Konkurencijos tarybos nustatyta termina... 26. 2009-09-18 papildomuose paaiškinimuose (II t., b. l. 164–167) nurode, kad... 27. Atsakovas su pareiškejo skundu nesutiko ir praše ji atmesti. Atsiliepime (II... 28. Atsakovas nurode, kad nagrinedama TMA ir SMIT Pranešima, Konkurencijos taryba... 29. Atsakovas atkreipe demesi i tai, kad pareiškejas savo skundo argumentus del,... 30. Atsakovas nurode, kad nesutinka su teiginiu, kad Konkurencijos taryba... 31. Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiu, kad Konkurencijos taryba neivertino... 32. Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiais, kad tiek teisinis reguliavimas,... 33. Atsakovas pažymejo, kad TMA turimas tiesioginiu sutarciu su laivu savininkais... 34. Atsakovas pažymejo, kad Konkurencijos istatymas suteikia teise Konkurencijos... 35. Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiais, kad jis neanalizavo ir... 36. Atsakovas nesutiko ir su pareiškejo teiginiu, kad Klaipedos uoste teikiamu... 37. Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiais del buksyravimo paslaugu kainos... 38. Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiais, kad, nesant konkurencijos... 39. Atsakovas mano, kad pareiškejo teiginiai, kad skundžiamas nutarimas yra... 40. Atsakovas nesutiko su pareiškejo teiginiu, kad Konkurencijos taryba... 41. Atsakovas atsiliepimuose i papildomus paaiškinimus (II t., b. l. 188 – 194)... 42. Tretieji suinteresuoti asmenys TMA ir Towmar Smit su pareiškejo skundu taip... 43. Treciuju suinteresuotu asmenu nuomone, pareiškejo skunde pateikti teiginiai ir... 44. Tretieji suinteresuoti asmenys pažymejo, kad TMA nevykdo „šlapio“... 45. Tretieji suinteresuoti asmenys paaiškino, kad Konkurencijos taryba detaliai... 46. Tretieji suinteresuoti pažymejo, kad Konkurencijos taryba išanalizavo... 47. Tretieji suinteresuoti asmenys nurode, kad nepaisant dideles TMA rinkos dalies,... 48. Tretieji suinteresuoti asmenys nurode, kad nuo 2010 m. (kai pareiškejas isigis... 49. Tretieji suinteresuoti asmenys atkreipe demesi i tai, kad 2009-04-14 vykusio... 50. Tretieji suinteresuoti asmenys pažymejo, kad UAB „Ekonomines konsultacijos... 51. Tretieji suinteresuoti asmenys mano, kad pareiškejas netinkamai suvokia ir... 52. Tretieji suinteresuoti asmenys nurode, kad pareiškejas nepagristai teigia,... 53. Tretieji suinteresuoti asmenys nesutiko su pareiškejo teiginiais, kad jam... 54. pareigos Konkurencijos tarybai kokiu nors budu sudaryti ypatingas salygas... 55. Treciasis suinteresuotas asmuo SMIT su pareiškejo skundu nesutiko. Atsiliepime... 56. SMIT nurode, nesutinka su pareiškejo teiginiu, kad Konkurencijos taryba turejo... 57. SMIT pažymejo, kad pareiškejas skunde atkreipe demesi i tai, kad... 58. SMIT nurode, kad tai jog jis Lietuvoje veikia per UAB „Smit Octo“, savaime... 59. SMIT nurode, kad irodinedamas aplinkybe – kitu potencialiu konkurentu... 60. SMIT nesutinka su pareiškejo teiginiais, jog Konkurencijos taryba nevertino... 61. SMIT nurode, kad vertinant pareiškejo argumentus apie koncentracijoje... 62. SMIT nesutiko ir su pareiškejo argumentais, kad Konkurencijos taryba... 63. SMIT nesutiko su pareiškejo argumentais, kad Konkurencijos taryba atliko... 64. SMIT nurode, kad pareiškejo nurodytos iejimo i atitinkama rinka „kliutys“... 65. SMIT pažymejo, kad koncentracijos kontroles proceduros metu vertinamos butent... 66. SMIT palaike treciuju asmenu Towmar Smit ir TMA pozicija, jog pareiškejas... 67. SMIT mano, kad pareiškejui buvo sudarytos visos galimybes realizuoti savo... 68. Treciasis suinteresuotas asmuo VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija... 69. Treciasis suinteresuotas asmuo Lietuvos juru krovos kompaniju asociacija su... 70. II.... 71. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu... 72. Remdamasis byloje esanciais irodymais teismas nustate, kad 2009-04-16... 73. Gincas tarp šaliu kilo del Nutarimo teisetumo ir pagristumo, pareiškejas... 74. Teismas pažymejo, kad Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta,... 75. Pažymejo, kad priimant nutarimus yra butinas 3 Konkurencijos tarybos nariu... 76. Atsakovo aiškinimas, kai balsui „už“ yra priskaiciuojami susilaike... 77. Pažymejo, kad Administraciniu bylu teisenos istatymo 89 straipsnio 1 dalies 3... 78. III.... 79. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Towage&Marine Assistance“ ir UAB... 80. 1. Vertina, kad teismas netinkamai taike ir aiškino Konkurencijos istatymo 20... 81. 2. Vertina, kad išvada, jog susilaikymas balsuojant nera laikytinas... 82. 3. Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalyje aiškiai nurodyta, kad... 83. 4. Teismas nevertino treciuju suinteresuotu asmenu teisetu lukesciu ir pagal... 84. „Smit International Overseas B. V.“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 85. 1. Vertina, kad teismas netinkamai taike ir aiškino Konkurencijos istatymo 20... 86. 2. Nera aiški teismo motyvacija: ar teismas pažeidima ižvelge tame, kad du... 87. 3. Sistemiškai vertinant Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalies ir... 88. 4. Teismas nevertino, kad tiek sprendžiamu klausimu sudetingumas, tiek pacios... 89. Tretysis suinteresuotas asmuo Smit International Overseas B. V. atsiliepimu i... 90. Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepimu apeliacinius skundus palaiko.... 91. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija nesutinka su apeliaciniais... 92. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Towage&Marine Assistance“ ir UAB... 93. Pareiškejas „Klaipedos juru kroviniu kompanija“ atsiliepimu parašo... 94. VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija atsiliepimu parašo apeliacinius... 95. Teiseju kolegija... 96. IV.... 97. Apeliaciniai skundai atmestini.... 98. Gincas yra kiles del Konkurencijos tarybos 2009-04-16 nutarimo Nr. 1S-56 „Del... 99. Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalyje (2004 m.... 100. Nustatyta, kad 2009-04-29 ivyko Konkurencijos tarybos posedis (Konkurencijos... 101. Konkurencijos istatymo 20 straipsnio 6 dalis reikalauja, kad nutarimas butu... 102. Pirmosios salygos – balsu daugumos – atžvilgiu teiseju kolegija pastebi,... 103. Remiantis šiais argumentais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 104. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1... 106. treciuju suinteresuotu asmenu UAB „Towage&Marine Assistance“ ir UAB... 107. Nutartis neskundžiama....