Byla I-7213-525/2007
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo L. Alechnavičiaus, teisėjų R. Miliuvienės, A. Bakavecko, sekretoriaujant D. Musneckaitei, dalyvaujant atsakovo atstovei Jovitai Zakaraitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Žalgirio Loto” skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą, kuriuo patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2007 01 02 sprendimu Nr. 69-2 pareiškėjui duoti nurodymai sumokėti į biudžetą 19193 Lt loterijų ir lošimų mokesčio, 2893 Lt šio mokesčio delspinigių ir 1919 Lt šio mokesčio baudos.

4Paaiškino, kad skundžiamu sprendimu pareiškėjui nepagrįstai paskaičiuota ir nurodyta sumokėti loterijų ir lošimų mokestį, šio mokesčio delspinigius bei baudą. Mokestinių ginčų komisija netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, todėl priėmė neteisingą ir nepagrįstą sprendimą. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad pareiškėjas privalėjo nustatytą laiką saugoti neišplatintus bilietus, nes bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka perdavusi platinimui bilietus tretiesiems asmenims, įvykdė visas norminiuose aktuose nustatytas pareigas ir joks mokesčių įstatymas nesieja bendrovės apmokestinimo su trečiųjų asmenų veikla. Kadangi loterijos bilietai neišplatinti, loterijų ir azartinių lošimų mokestis (toliau - LALM) nuo šių bilietų nominalios vertės neskaičiuotinas. Nurodo, kad mokesčių administratorius neturi teisės kitais nei mokesčių lengvatų ir sankcijų taikymo tikslais kontroliuoti labdaros ir paramos teikimą, gavimą ir naudojimą bei šia prasme aiškinti įstatymą, o pareiškėjui priskaičiuotas LALM nėra nei mokesčių lengvata, nei sankcija už netinkamą mokesčių lengvatos taikymą. LR Loterijų įstatymas taip pat nesuteikia teisės mokesčių administratoriui atlikti valstybinės loterijų organizavimo priežiūros ir kontrolės funkcijų. Pažymi, kad loterijos bilietas laikytinas turtu, todėl pagal Labdaros ir paramos įstatymo 4 str. nuostatas jis yra labdaros ir paramos dalykas. VMI 1998-07-24 paaiškinime Nr. 07-09/5876 nurodė, kad loterijos bilietai, kurie buvo neatlygintinai perduoti tretiesiems asmenims – “panaudoti reklamai ar pavogti” - nėra laikomi išplatintais. Kadangi reklamos tikslais išdalini loterijos bilietai neapskaitytini kaip išplatinti LALM įstatymo prasme, pareiškėjas pagrįstai neapskaitė šių bilietų kaip išplatintų. Pareiškėjo mokestinės veiklos patikrinimo metu mokesčių administratorius turėjo taikyti teisėtų lūkesčių principą ir atsižvelgti į 1998-07-24 VMI rašto Nr. 07-09/5876 paaiškinimą. Pagal LALM įstatymo nuostatas LALM mokamas nuo išplatintų visų loterijos bilietų bendros pardavimo kainos, t.y. įstatymų leidėjas apmokestinimą šiuo mokesčiu sieja su pagrindine sąlyga - loterijos bilietai turi būti atlygintinai perduoti asmenims. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad pareiškėjas sutinka, jog bilietai buvo išplatinti LALM prasme, nes pareiškėjas pripažįsta tik tai, jog loterijos bilietai buvo perduoti tretiesiems asmenims neatlygintinai (reklamos tikslais ar labdaros/paramos tikslais). Pažymi, kad neatlygintinai perduoti bilietai nėra parduoti, o įstatymų leidėjas apmokestinimą LALM sieja tik su atlygintinais sandoriais. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad pareiškėjas perdavė labdaros-paramos gavėjams loterijos bilietus platinimui.

5Atsakovas prašo skundo netenkinti ir jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad vadovaujantis LR mokesčių administravimo įstatymo 13 str., 15 str. 1 d., LR labdaros ir paramos įstatymo 13 str. nuostatomis VMI turėjo teisę tikrinti, ar pareiškėjas teisingai nustatė administruojamo LALM bazę ir deklaravo bei sumokėjo teisingas šio mokesčio sumas. Vadovaujantis LR loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymo 4 str. LALM bazė yra išplatintų loterijos bilietų nominali vertė, o nominali loterijos bilietų vertė yra visų loterijos bilietų bendra pardavimo kaina, t.y. bilieto kaina, už kurią bilietą galima įsigyti, o ne pajamos, gautos už parduotus bilietai, todėl tam, kad bilietai turėtų nominalią vertę, jų pardavimas nėra būtinas. Loterijos organizatoriai kitiems juridiniams asmenims loterijos bilietus gali perduoti tik platinimui ir neišplatintus bilietus privalo priimti atgal, o platintojams perduotų ir iš jo neatsiimtų bilietų nominali vertė priskirtina loterijų mokestinei bazei. Prievolė mokėti LALM siejama su bilieto išplatinimu. Pareiškėjas, suteikęs labdarą bei paramą loterijos bilietais, pažeidė teisės aktų reikalavimus ir neįvykdė Loterijų įstatyme įtvirtinto reikalavimo skirti labdarai ir paramai 8 proc. išplatintų loterijų bilietų nominalios vertės, nes loterijos bilietas negali būti paramos ir labdaros dalyku. Taip pat pažymi, kad išdalinęs loterijų bilietus reklamos tikslais, pareiškėjas šių loterijų bilietų neapskaitė kaip išplatintų ir nuo reklamos sąnaudoms nurašytų loterijos bilietų nominalios vertės neapskaičiavo ir nesumokėjo loterijų ir lošimų mokesčio. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 7 str. nuostatomis, platintojui perduotų ir iš jo neatsiimtų (taip pat reklaminės akcijos metu veltui išdalintų) bilietų nominali vertė priskiriama loterijos organizatorių pajamoms nepriklausomai nuo apmokėjimo, tuo pačiu loterijų ir lošimų mokesčio bazei. Kadangi reklamos tikslais išdalinti loterijų bilietai, kaip ir bilietų išplatinimo labdaros ir paramos tikslais atveju, buvo išplatinti, todėl nepriklausomai nuo to, kad pareiškėjas negavo pajamų už jų pardavimą, šių bilietų nominali vertė turi būti įtraukta į LALM bazę. Kadangi pareiškėjas neįvykdė teisės aktų nustatytos pareigos saugoti neišplatintus bilietus ir nepateikė įrodymų, kad bankrutavusioms įmonėms perduoti bilietai nebuvo išplatinti, pripažintina, kad šios loterijos bilietai buvo išplatinti.

6Tretysis suinteresuotas asmuo palaiko Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos atsiliepime išdėstytus argumentus, su skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti (b.l. 22).

7Skundas netenkintinas.

8Ginčas šioje byloje kilo dėl to, ar pareiškėjas turėjo mokėti loterijų ir azartinių lošimų mokestį (toliau - LALM) nuo kaip labdara ir parama išplatintų, taip pat nuo reklamos tikslais išdalintų bei prarastų bilietų nominalios vertės.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad tretysis suinteresuotas asmuo, atlikęs pareiškėjo mokestinį patikrinimą, surašė 2006-07-21 patikrinimo aktą Nr. 07-06-10-2, kuriuo pareiškėjui papildomai apskaičiavo 19193 Lt loterijų ir lošimų mokesčio ir 2893 Lt šio mokesčio delspinigių (MGK byla, I tomas, b.l. 110-123). Tretysis suinteresuotasis asmuo 2006-10-02 sprendimu Nr. (27.183)-256-364 patikrinimo akte papildomai apskaičiuotą 19193 Lt loterijų ir lošimų mokestį bei 2893 Lt šio mokesčio delspinigius patvirtino ir paskyrė pareiškėjui 10 proc. dydžio 1919 Lt loterijų ir lošimų mokesčio baudą (MGK byla, I tomas, b.l. 42-50). Atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2007-01-02 sprendimu Nr. 69-2 patvirtino trečiojo suinteresuotojo asmens 2006-10-02 sprendimą Nr. (27.183)-256-364 (MGK byla, I tomas, b.l. 10-13).

10Mokestinių ginčų komisija prie LRV 2007-03-06 sprendimu Nr. S-36(7-15/2007) patvirtino atsakovo 2007-01-02 sprendimą Nr. 69-2 (MGK byla, III tomas, b.l. 80-84).

11Pareiškėjas nurodo, kad vadovaujantis LR Labdaros ir paramos įstatymo 13 str. nuostatomis, mokesčių administratorius neturi teisės kitais nei mokesčių lengvatų ir sankcijų taikymo tikslais kontroliuoti labdaros ir paramos teikimą, gavimą ir naudojimą bei šia prasme aiškinti įstatymą. Pagal 2004 04 13 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (toliau - MAĮ) 13 str. ir 15 str. 1 dalį mokesčių administratorius (toliau - Inspekcija) turi teisę administruoti LALM, t. y. tikrinti, ar mokestis teisingai apskaičiuotas, deklaruotas ir sumokėtas, teikti konsultacijas šio mokesčio mokėjimo klausimais bei atlikti kitas mokesčių administratoriaus funkcijas. Inspekcijos kompetencija labdaros ir paramos teikimo kontrolės srityje: teisė kontroliuoti labdaros ir paramos teikimą, gavimą ir naudojimą, kiek tai susiję su mokesčių lengvatų taikymu, reglamentuojama 2000 07 11 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. IX-2112 13 straipsnyje.

12Atsižvelgiant į tai, kad LR Labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnyje bendroji Inspekcijos, kaip mokesčių administratoriaus, kompetencija administruojant LALM yra tik detalizuojama, tačiau šiame straipsnyje nustatytu teisiniu reglamentavimu neapribojama, darytina išvada, jog atsakovas turėjo teisę tikrinti, ar pareiškėjas teisingai nustatė LALM bazę ir deklaravo bei sumokėjo teisingas mokesčio sumas, taip pat apskaičiuoti papildomus mokesčius, jų delspinigius bei skirti baudą.

13Ginčo teisinių santykių metu galiojusio 2001 05 17 LR loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 (2003-07-01 įstatymo Nr. IX-1662 redakcija) (toliau – LALM įstatymas) 4 str. nustatė, kad loterijų ir lošimų mokesčio bazė yra išplatintų loterijos bilietų nominali vertė, pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 5 procentų mokesčio tarifas. Vadovaujantis 2003 07 01 LR Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 2 straipsnio 8 dalimi nominali loterijos bilietų vertė - visų loterijos bilietų bendra pardavimo kaina. Kadangi pagal aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas LALM bazė yra ne už loterijos bilietus gautos pajamos, bet išplatintų loterijos bilietų nominali vertė, t.y. bilieto kaina, už kurią bilietą galima įsigyti, o ne pajamos, gautos už parduotus bilietus, konstatuotina, kad tam, kad loterijos bilietai turėtų nominalią vertę, jų pardavimas nėra būtinas, o prievolė mokėti LALM yra siejama būtent su loterijos bilieto išplatinimu, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo parduoti, ar išplatinti kitais būdais.

14Vadovaujantis LR Loterijų įstatymo 7 str. loterijų organizatoriai 8 procentus nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti labdarai arba paramai Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas 2004 - 2005 metais privalomą labdaros ir paramos dalį skyrė pareiškėjo organizuojamų loterijų bilietais už 200039 Lt. Už loterijos bilietus, išplatintus kaip labdara ir parama, atsakovas pareiškėjui apskaičiavo 10002 Lt LALM. Atsakovas konstatavo, kad nurodyti bilietai buvo išplatinti ir, nepriklausomai nuo to, kad pareiškėjas negavo pajamų už jų pardavimą, šių bilietų nominalią vertę įtraukė į LALM bazę. Pareiškėjas nesutinka su šiais atsakovo argumentais ir teigia, kad kaip labdara ir parama išdalinti bilietai nebuvo parduoti, todėl remiantis LR Loterijų įstatymo 2 str. 8 d. jie neturi nominalios vertės ir nuo jų neturi būti skaičiuojamas ir mokamas LALM.

16LR Labdaros ir paramos įstatymo 4 str. 1 d. nurodoma, jog labdaros ir paramos dalykas yra labdaros ir paramos teikėjo piniginės lėšos, bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes bei suteiktas paslaugas, o pagal LR Loterijų įstatymo 2 str. 4 dalį loterijos bilietas yra tik žaidėjo dalyvavimą loterijoje patvirtinantis dokumentas arba identifikuojamas įrašas kompiuterinėje duomenų bazėje. Iš nustatyto teisinio reglamentavimo matyti, kad įstatymo leidėjas, nustatydamas reikalavimą loterijų organizatoriui 8 proc. nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės skirti labdarai ir paramai, siekė, kad labdaros ir paramos gavėjams būtų suteikta reali nauda – piniginės lėšos, turtas ar paslaugos, kurios gali būti realiai panaudotos paramos gavėjo visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimui. Todėl darytina išvada, kad labdara ir parama turi būti teikiama ne suteikiant teisę dalyvauti loterijoje, t.y. perduodant loterijos bilietus, o perduodant už išplatintus bilietus gautas pinigines lėšas ar už šias lėšas įsigytas materialines vertybes.

17Kadangi pareiškėjas privalomą labdaros ir paramos dalį skyrė loterijos bilietais, kurie yra tik žaidėjo dalyvavimą loterijoje patvirtinantys dokumentai arba identifikuojamieji įrašai kompiuterinėje duomenų bazėje, darytina išvada, kad tuo savo veiksmais ji pažeidė LR Labdaros ir paramos įstatymo 9 str., pagal kurį labdara ir parama teikiama neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį turtą, suteikiant paslaugas arba kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarptautinės sutartys, nuostatas ir neįvykdė LR Loterijų įstatyme įtvirtinto reikalavimo skirti labdarai ir paramai 8 proc. išplatintų loterijų bilietų nominalios vertės.

18Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas, perdavęs loterijos bilietus labdaros ir paramos gavėjams, suteikė jiems teisę tuos bilietus platinti ir tokiu būdu išdalintiems loterijos bilietams dalyvauti lošime, todėl konstatuotina, kad loterijos bilietų teikimas labdaros ir paramos gavėjams prilygintinas loterijos bilietų išplatinimui LALM įstatymo prasme. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad mokesčių administratorius, nustatęs, jog išdalintų bilietų savikaina ir lošimų fondo atidėjimu pareiškėjas sumažino labdaros ir paramos mokėjimo įsipareigojimus, vadovaudamasis LALM įstatymo 4 ir 5 str. bei 2001 12 20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo IX-675 7 str. nuostatomis, pareiškėjo platintojui perduotų ir iš jo neatsiimtų bilietų nominalią 200039 Lt vertę pagrįstai priskyrė loterijų ir lošimų mokesčio mokestinei bazei, bei pareiškėjui pagrįstai papildomai priskaičiavo 10002 Lt LALM.

19Be to pažymėtina, kad byloje nustatytų faktinių aplinkybių, jog pareiškėjas tretiesiems asmenims labdaros/paramos tikslais perdavė loterijos bilietus, pareiškėjas neginčija (b.l. 6), tačiau pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog loterijos bilietų nominalią vertę sudaro pinigų suma, už kurią jie buvo parduoti ir kad bilietai neturi nominalios vertės tol, kol jie yra neparduoti. LR Loterijų įstatymo 8 str. nurodoma, jog bilietų nominali vertė yra jų pardavimo kaina, t. y. bilieto kaina, už kurią šį bilietą galima įsigyti, o ne suma, už kurią bilietai buvo parduoti. Todėl tam, kad bilietai turėtų nominalią vertę, jų pardavimas nėra būtinas, o prievolė mokėti LALM siejama su bilietų išplatinimu. Kadangi pareiškėjas, kaip buvo minėta anksčiau, perdavęs loterijos bilietus labdaros ir paramos gavėjams, šiuos loterijos bilietus išplatino, konstatuotina, kad mokesčių administratorius turėjo teisę apskaičiuoti pareiškėjui papildomas LALM sumas nuo išplatintų, t.y. labdaros ir paramos tikslais perduotų loterijos bilietų nominalios vertės.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad 2004 - 2005 metais reklamos tikslais pareiškėjas išdalino organizuojamų loterijų bilietų už 44407 Lt ir sąnaudose apskaičiavo reklamai išdalintų bilietų savikainą bei bilietų lošimų fondo atidėjimą, kuris sudaro 50 proc. nominalios loterijos bilietų vertės. Už reklamos tikslais išplatintus loterijos bilietus mokesčių administratorius pareiškėjui papildomai apskaičiavo 2220 Lt LALM. Mokesčių administratorius kaip ir bilietų išplatinimo labdaros ir paramos tikslais atveju konstatavo, kad bilietai buvo išplatinti, todėl nepriklausomai nuo to, kad pareiškėjas negavo pajamų už jų pardavimą, šių bilietų nominali vertė turi būti įtraukta į LALM bazę. Tuo tarpu pareiškėjas teigia, kad reklamos tikslais išdalinti bilietai nebuvo parduoti, todėl jie neturi nominalios vertės ir nuo jų neturi būti skaičiuojamas ir mokamas LALM.

21Kaip jau buvo minėta anksčiau, LALM bazė yra ne už bilietus gautos pajamos, bet išplatintų bilietų nominali vertė. Pažymėtina, kad ir šiuo atveju laikytina, jog pareiškėjas loterijos bilietus išplatino, o pačio pareiškėjo veiksmai nusprendžiant loterijos bilietus perleisti neatlygintinai, laikytini pareiškėjo pasirinkta reklamos strategija, neturinčia įtakos apmokestinimui LALM. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad LALM nuo reklamos tikslais išplatintų bilietų atsakovas pareiškėjui apskaičiavo pagrįstai.

22Pareiškėjas, išdalinęs organizuojamų loterijų bilietus reklamos tikslais, pažeidė LR Loterijų įstatymo 8 str. nuostatas, Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 05 21 nutarimo Nr. N-I86 “Dėl loterijos bilietų, loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazių išrašų, pagal kuriuos išmokėti (išduoti) laimėjimai, bei neišplatintų loterijos bilietų saugojimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo” nuostatas, loterijų taisyklių 13.2.1 punktą, loterijos “Žalgirio” reglamento 1.1.6 punktą (MGK byla b.l. 22-41).

23Pažymėtina, kad Inspekcijos 1998-07-24 išaiškinimas Nr. 07-09/5876, kuriame teigiama, jog tuo atveju, jeigu loterijos bilietai buvo panaudoti reklamai ar pavogti, t. y. jie nebuvo išplatinti ir už juos nebuvo gautos pajamos, 13 proc. pajamų mokestis nuo tokių bilietų nemokamas, yra skirtas kito mokesčio bazės išaiškinimui ir juo negali būti remiamasi apskaičiuojant LALM, todėl pareiškėjo teiginys, kad ginčo santykiams mokesčių administratorius turėjo taikyti nurodytą Inspekcijos išaiškinimą, yra nepagrįstas.

24Mokesčių administratorius nustatė, kad pareiškėjas per tikrinamąjį laikotarpį pagal krovinio važtaraščius platinimui konsignacijos pagrindais platintojams atidavė loterijos bilietų už 17169 Lt.. Daliai platintojų bankrutavus ir kreditinių reikalavimų nepatenkinus, minėtiems loterijos bilietams buvo surašyti nurašymo aktai, bilietų savikaina priskirta sąnaudoms, didinančioms apmokestinamąjį pelną, t.y. priskirta neleistiniems atskaitymams, nes nebuvo uždirbtos pajamos. Be to pareiškėjas už 122253 Lt išdalintų platinimui, bet dingusių loterijos bilietų dėl platintojų bankrotų, apskaitė atskiroje prekių - atsargų sąskaitoje, nors šių loterijos bilietų faktiškai nėra.

25LR Loterijų įstatymo 8 str. numatyta, kad loterijų organizatoriai loterijų bilietus platina patys arba pagal sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 05 21 nutarimo Nr. N-I86 “Dėl loterijos bilietų, loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazių išrašų, pagal kuriuos išmokėti (išduoti) laimėjimai, bei neišplatintų loterijos bilietų saugojimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo” (toliau - Taisyklės) 3.3 punktą loterijų organizatoriai privalo nustatytą laiką saugoti neišplatintus loterijų bilietus, t.y. ir tuos loterijų bilietus, kurių neišplatina juridiniai ar fiziniai asmenys, platinę bilietus pagal sutartį su loterijų organizatoriumi, pagal šių taisyklių 5 punktą neišplatinti loterijos bilietai saugomi 1 metus nuo neišplatintų bilietų surinkimo iš visų platinimo vietų dienos (nuo neišplatintų bilietų surinkimo akto surašymo dienos), o vėliau šių taisyklių nustatyta tvarka sunaikinami. Sisteminė paminėtų teisės aktų nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad loterijos organizatoriai kitiems juridiniams asmenims loterijos bilietus gali perduoti tik platinimui ir neišplatintus bilietus privalo priimti atgal bei saugoti juos tam tikrą laiką, o platintojams perduotų ir iš jų neatsiimtų bilietų nominali vertė priskirtina loterijų mokestinei bazei, apmokestinamai 5 proc. dydžio loterijų ir lošimų mokesčiu.

26Kadangi pareiškėjas neįvykdė teisės aktų jai, kaip loterijų organizatoriui, nustatytos pareigos nustatytą laiką saugoti neišplatintus loterijų bilietus ir nepateikė įrodymų, kad bankrutavusioms įmonėms jos perduoti loterijos bilietai nebuvo išplatinti, konstatuotina, jog konsignacijos pagrindais platintojams perduoti loterijos bilietai buvo išplatinti, todėl mokesčių administratorius pagrįstai nurodė pareiškėjui sumokėti 6971 Lt LALM.

27Pagal pažeidimo padarymo metu galiojusio Mokesčių administravimo įstatymo 139 str. 1 d. jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio ar neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 proc. minėtos mokesčio sumos dydžio bauda. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes bei atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas patikrinimo metu geranoriškai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi bei nenustačius jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių konstatuotina, jog pareiškėjui buvo pagrįstai skirta minimalaus 1919 Lt dydžio loterijų ir lošimų mokesčio bauda.

28Be to pagal LALM įstatymo 9 str. bei Mokesčių administravimo įstatymo 96 str. 1d. 2p., 97 str. 2d. už savalaikiai nesumokėtą LALM nuo papildomai apskaičiuotos 19193 Lt loterijų ir lošimų mokesčio sumos paskaičiuotini delspinigiai, kurie šiuo atveju sudaro 2893 Lt. Argumentų, kad delspinigiai paskaičiuoti neteisingai ar neteisėtas pareiškėjas nepateikė.

29Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad skundžiamu sprendimu pareiškėjui pagrįstai nurodyta sumokėti į biudžetą 19193 Lt loterijų ir lošimų mokesčio, 2893 Lt šio mokesčio delspinigių ir 1919 Lt šio mokesčio baudą, todėl pagrindo tenkinti skundą ir panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie LR FM 2007-03-06 sprendimą Nr. S-36(7-15/2007) nėra.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR ABTĮ 85 str., 86 str., 87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

31Pareiškėjo UAB “Žalgirio Loto” skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Sprendimas per 14 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vyriausiajam administraciniam teismui paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti Mokestinių ginčų... 4. Paaiškino, kad skundžiamu sprendimu pareiškėjui nepagrįstai paskaičiuota... 5. Atsakovas prašo skundo netenkinti ir jį atmesti kaip nepagrįstą.... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo palaiko Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Ginčas šioje byloje kilo dėl to, ar pareiškėjas turėjo mokėti loterijų... 9. Bylos medžiaga nustatyta, kad tretysis suinteresuotas asmuo, atlikęs... 10. Mokestinių ginčų komisija prie LRV 2007-03-06 sprendimu Nr. S-36(7-15/2007)... 11. Pareiškėjas nurodo, kad vadovaujantis LR Labdaros ir paramos įstatymo 13... 12. Atsižvelgiant į tai, kad LR Labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnyje... 13. Ginčo teisinių santykių metu galiojusio 2001 05 17 LR loterijų ir... 14. Vadovaujantis LR Loterijų įstatymo 7 str. loterijų organizatoriai 8... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas 2004 - 2005 metais privalomą... 16. LR Labdaros ir paramos įstatymo 4 str. 1 d. nurodoma, jog labdaros ir paramos... 17. Kadangi pareiškėjas privalomą labdaros ir paramos dalį skyrė loterijos... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas, perdavęs loterijos bilietus labdaros... 19. Be to pažymėtina, kad byloje nustatytų faktinių aplinkybių, jog... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2004 - 2005 metais reklamos tikslais... 21. Kaip jau buvo minėta anksčiau, LALM bazė yra ne už bilietus gautos pajamos,... 22. Pareiškėjas, išdalinęs organizuojamų loterijų bilietus reklamos tikslais,... 23. Pažymėtina, kad Inspekcijos 1998-07-24 išaiškinimas Nr. 07-09/5876, kuriame... 24. Mokesčių administratorius nustatė, kad pareiškėjas per tikrinamąjį... 25. LR Loterijų įstatymo 8 str. numatyta, kad loterijų organizatoriai loterijų... 26. Kadangi pareiškėjas neįvykdė teisės aktų jai, kaip loterijų... 27. Pagal pažeidimo padarymo metu galiojusio Mokesčių administravimo įstatymo... 28. Be to pagal LALM įstatymo 9 str. bei Mokesčių administravimo įstatymo 96... 29. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad skundžiamu sprendimu pareiškėjui... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR ABTĮ 85 str., 86 str., 87 str., 88 str. 1... 31. Pareiškėjo UAB “Žalgirio Loto” skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 32. Sprendimas per 14 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vyriausiajam...