Byla 2VP-1290-797/2020
Dėl Ž. A. nubaudimo už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuotiems asmenims Ž. A., A. V., UAB „Vaivorykštė“, UAB finansų maklerio įmonei „Finvesta“, UAB „Gelvora“

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo antstolės Vaivos Šimkienės pareiškimą dėl Ž. A. nubaudimo už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuotiems asmenims Ž. A., A. V., UAB „Vaivorykštė“, UAB finansų maklerio įmonei „Finvesta“, UAB „Gelvora“ ir

Nustatė

2antstolė prašo teismo skirti Ž. A. baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo ir patvarkymo nevykdymo dieną ir kliudymą tinkamai vykdyti vykdomąjį dokumentą, nes jis nevykdo antstolės reikalavimų.

3Dalyvaujantiems byloje asmenims pranešta apie prašymo nagrinėjimą. Gautas atsiliepimas iš UAB ,,Vaivorykštė“, kuriame nurodo, kad J. T. savo reikalavimo teises perleido Ž. A., nes Vilniaus apygardos teismas nutartimi ieškovas J. T. buvo pakeistas ir ieškovu tapo Ž. A.. Teismas patvirtino taikos sutartį. Jokių įrodymų, kad J. T. būtų skolingas Ž. A. ir kad tą skolą patvirtintų teismo išduotas vykdomasis raštas, nėra, o Ž. A. jokių tarpusavio atsiskaitymų neatliko ir atlikti negalėjo, nes pažeistų kreditorių eiliškumą, todėl prašo tenkinti antstolės pareiškimą.

4Suinteresuotas asmuo Ž. A. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog jis neturi jokios prievolės J. T. atžvilgiu, priešingai, J. T. turi skolų ir tai antstolei buvo žinoma; kad neprivalo atlikti mokėjimų pagal 2018 m. gegužės 5 d. reikalavimų teisių perleidimo sutartį, nes 2019 m. rugpjūčio 31 d. sudarytas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo aktas, kuris teisėtas ir galiojantis; antstolė veikia neteisėtai ir nepagrįstai, grasindama baudomis, veikia šališkai ir yra suinteresuota susidoroti su juo ir atkeršyti jam už savo prievolę sumokėti 500 Eur sumą; antstolė nepagrįstus ir neteisėtus reikalavimus jam pareiškė vykdomosiose byloje Nr. 0071/05/01126, Nr. 0071/08/00736, Nr. 0071/08/00670, Nr. 0071/05/01711, Nr. 0071/05/01765, kuriose jis nėra vykdymo proceso šalimi, nėra skolininkas; Ž. A. ir atsakovė Vaiva Šimkienė išsprendė visus teisminius ginčus, patvirtinta taikos sutartis. Nurodo, jog antstolė pažeidė Antstolių profesinės etikos kodekso 3 punkto reikalavimus, pagal kuriuos antstolis, atlikdamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir privalo būti objektyvus bei nešališkas, laikytis įtvirtintų antstolio veiklos principų, savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Antstolių įstatymu, kitais teisės aktais bei etikos kodeksu, antstolis turi užtikrinti tinkamą jo kontoros darbo organizavimą bei pareigas atliekančių kontoros darbuotojų kompetenciją, garantuoti, kad jo profesinės žinios ir praktiniai įgūdžiai neatsilieka nuo profesinio vystymosi. Taipogi antstolė pažeidė pareigą būti nešališka pagal CPK 636 straipsnį, 65 straipsnio 1 dalies 5 punktą bei reikalavimą nusišalinti nuo vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje, kurioje ji pati yra tiesiogiai suinteresuota bylos baigtimi. Prašo nušalinti antstolę ir jos pateiktą pareiškimą dėl baudos skyrimo atmesti.

5Pareiškimas atmestinas.

6Šioje byloje yra sprendžiamas klausimas, ar suinteresuotas asmuo įvykdė/neįvykdė antstolės reikalavimus.

7Suinteresuotas asmuo Ž. A. atsiliepime yra pateikęs prašymą nušalinti antstolę Vaivą Šimkienę, tačiau šioje byloje toks prašymas nenagrinėtinas, jį buvo atsisakytina priimti, nes nesilaikyta Civilinio proceso kodekso 636 straipsnyje nustatytos tvarkos, kurioje numatyta, jog nušalinimas pirmiausia pareiškiamas antstoliui, o teismas gali nagrinėti šį klausimą tik tuo atveju, kai antstolis nenusišalina ir perduoda tą klausimą spręsti teismui. Išaiškintina suinteresuotam asmeniui Ž. A., kad dėl antstolės Vaivos Šimkienės nušalinimo jis turi teisę kreiptis į antstolę Civilinio proceso kodekso 636 straipsnio nustatyta tvarka CPK 137 str.).

8Šiuo atveju teismas vertina ir nagrinėja antstolės pateiktą pareiškimą, kuris buvo surašytas ir vykdymo veiksmai atlikti dar iki nušalinimo pareiškimo gavimo, todėl nušalinimo pareiškimas antstolei, dar ir nesilaikant nustatytos tvarkos, bei įvertinus tai, kad nušalinus antstolę, ji nebegalėtų vykdyti bylos ateityje, teismas sprendžia, jog nėra kliūtis nagrinėti jos pateiktą pareiškimą, nes nušalinimas gali būti ateičiai.

9Iš pateiktos vykdomosios bylos matyti, kad antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje vykdomas skolos išieškojimas iš skolininko J. T. išieškotojams: UAB ,,Vaivorykštė“, A. V., UAB finansų maklerio įmonei „Finvesta“, UAB „Gelvora“. Reikalavimų teisių perleidimo 2018-05-05 sutartyje (toliau – Sutartis) nurodyta, kad J. T. perleido Ž. A. šios sutarties 1.1 punkte numatytas visas reikalavimų teises, kylančias pradiniam kreditoriui priklausiusių UAB ,,Vaivorykštė“ 668 441 vnt. akcijų, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, reikalavimus dėl antstolio Tomo Ubarto 2005-11-16 turto perdavimo išieškotojui akto Nr. 71-1126 ginčijimo, dėl antstolės Vaivos Šimkienės 2007-08-28 turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. 71-1126 ginčijimo, restitucijos taikymo, skolos priteisimo, žalos atlyginimo, ekspertizės skyrimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir kt. Šalys susitarė, kad J. T. šia Sutartimi perleidžiamas reikalavimų teises perleidžia už 50 proc. pinigų sumos, gautos realizavus perleidžiamas reikalavimų teises, ir šią sumą Ž. A. įsipareigoja sumokėti J. T. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pinigų (gautų realizavus perleidžiamas reikalavimų teises) gavimo dienos.

10Vilniaus apygardos teismo 2019-08-20 nutartimi patvirtinta taikos sutartis, pagal kurią atsakovai: UAB „Vaivorykštė“, antstolė Vaiva Šimkienė, AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiantis per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, įsipareigojo sumokėti ieškovui Ž. A. 8 500 Eur šia tvarka: - UAB „Vaivorykštė“ 6 000 Eur sumoka per 10 darbo dienų nuo dienos, kuomet atsakovui UAB „Vaivorykštė“ (kuri nėra EPP vartotoja) teismas įteiks įsiteisėjusios teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, originalą; - Antstolė Vaiva Šimkienė 500 Eur sumoka per 10 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos; - AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiantis per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, 2 000 Eur sumoka per 10 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos (3, 3.1., 3.2., 3.3. p.). Šios taikos sutarties 3 punkte nurodytos pinigų sumos sumokamos į Ž. A. banko sąskaitą Nr. ( - ), atidarytą AB SEB banke (4 punktas).

11Vilniaus apygardos teismas 2018-10-26 nutartimi pakeitė J. T. jo teisių perėmėju Ž. A. pagal 2018-05-05 reikalavimų teisių perleidimo sutartį.

12Antstolė 2019-09-11 priėmė patvarkymą Nr. S-19-71-55815, kuriuo įpareigojo Ž. A. raštu pateikti detalius duomenis apie tai, ar pas jį yra skolininko pinigų bei kitokio turto, taip pat, ar privalo išmokėti skolininkui pinigų sumas arba duoti kitokį turtą bei areštavo visas esamas ir būsimas skolininko atžvilgiu išmokėtinas lėšas 13 056,70 Eur sumai, taip pat nurodė areštuotas lėšas nedelsiant pervesti į skolininko sąskaitą, o jei finansiniai įsipareigojimai skolininko atžvilgiu yra įvykdyti, tai turi būti pateikti atsiskaitymą patvirtinantys dokumentai. Antstolė 2019-10-30 patvarkymu informavo Ž. A., jog iki 2019-11-04 neatlikus J. T. priklausančių lėšų išmokėjimo į jo sąskaitą, bus kreiptasi į teismą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo. Antstolė 2019-11-25 patvarkymu įpareigojo J. T. pateikti informaciją, ar su juo buvo atsiskaityta pagal 2018-05-05 reikalavimų perleidimo sutarties 1.3 p. arba pateikti informaciją, dėl kokių priežasčių neturi būti atsiskaityta, tačiau tokių duomenų vykdomojoje byloje nėra.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 634 straipsnis numato, jog antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą.

14Įstatymas numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300 eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str.).

15Iš bylos medžiagos - susirašinėjimo elektroniniais laiškais - matyti, jog suinteresuotas asmuo Ž. A. į patvarkymus antstolei atsako, kad neturi jokio J. T. turto, neturi jokios prievolės J. T. atžvilgiu, priešingai, J. T. įsipareigojimai jam viršija 50 000 Eur ir jie atsirado anksčiau nei buvo sudaryta Sutartis. Teigia, kad perleistos reikalavimų teisės pagal Sutartį nebuvo realizuotos; Išieškojimas į prievolės skolininko turtą galėtų būti nukreipiamas tik vykdant vykdomąjį dokumentą, o šiuo atveju jokio vykdomojo dokumento nėra; Antstolė sutiko su tuo, kad sumokėjus naujajam kreditoriui, mokėjimų eiliškumai, įskaitymai bus vertinami iš naujojo kreditoriaus teisinės padėties. Jis nėra vykdymo proceso šalimi, nėra skolininkas (b. l. 8, 28).

16Iš vykdomosios bylos matyti, jog antstolė 2019-09-11 patvarkymą dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto išsiuntė Ž. A. el. paštu. Jo atsakymas antstolei patvirtina, kad patvarkymą jis gavo. Dokumentai laikomi įteiktais 2019-09-12, terminas buvo numatytas įvykdyti per 3 darbo dienas nuo gavimo, atsakymas pateiktas tą pačią dieną.

17Suinteresuotas asmuo Ž. A. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo atmesti prašymą dėl baudos jam skyrimo, nes antstolė buvo informuota, jog J. T. turto jis neturi. Atsiliepimą grindžia priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo aktu, pasirašytu jo 2019-08-31, kuriuo buvo įskaityti Ž. A. ir J. T. abipusiai reikalavimai 4250 Eur sumai. Šis dokumentas antstolei nebuvo pateiktas, tačiau įrodo, jog turto, kuris pagal reikalavimo perleidimo sutartį priklausytų J. T., Ž. A. neturi (CPK 178 str.). Pagal Civilinio kodekso 6.131 straipsnio nuostatas įskaitymas atliekamas esant vienos šalies pareiškimui, todėl įskaitymui užtenka vienos šalies valios. Pareiškimas apie prievolės įskaitymą ir informavimas gali būti padaromas vienasmenišku aktu ar dokumentu. Tai reiškia, kad kita prievolės šalis neturi teisės pasisakyti dėl to, ar ji sutinka su įskaitymu, ar ne. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą. Iš LITEKO duomenų matyti, jog teismuose nėra pareikšto reikalavimo dėl šio akto ginčijimo (CPK 179 str. 3 d.). Teismas neturi pagrindo nevertinti ar netikėti suinteresuoto asmens pateiktu dokumentu, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Ž. A. į antstolės patvarkymus galėjo atsakyti išsamiau ir pateikti šį dokumentą antstolei, vykdydamas jos įpareigojimus, o ne nepagrįstai kaltinti antstolę, kuri vykdo priverstinį skolos išieškojimą (CPK 185 str.).

18Byloje nustatyta, kad J. T. perleido Ž. A. reikalavimo teises už 50 procentų pinigų sumos, gautos realizavus perleistas reikalavimo teises (Sutarties 1.1, 1.3 p.). Ginčas dėl pagal Sutartį perleistų reikalavimo teisių įgyvendinimo buvo išspręstas taikos sutartimi, pagal kurią atsakovai UAB „Vaivorykštė“, antstolė Vaiva Šimkienė, AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiantis per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, įsipareigojo sumokėti ieškovui Ž. A. 8500 Eur per 10 darbo dienų. Taikos sutartį 2019-08-20 patvirtino Vilniaus apygardos teismas, nutartis įsiteisėjo, vykdomieji raštai Ž. A. nėra išduoti (LITEKO duomenys).

19Ž. A. dokumentuose teigia, kad perleistos reikalavimų teisės pagal Sutartį nebuvo realizuotos. Pažymėtina, kad byloje nėra įrodymų, kad UAB „Vaivorykštė“ bei AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiantis per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, įvykdė 2019-08-20 teismo nutartį, tačiau antstolė Vaiva Šimkienė nutartį įvykdė ir pervedė Ž. A. 500 Eur (v. b. l. 151). Tai, kad yra pervesta 500 Eur suma, būtų pagrindas spręsti, jog Ž. A. turėjo J. T. turto dalį, nes tai buvo numatyta perleidimo sutartyje. Tačiau įvertinęs suinteresuoto asmens atsiliepime išdėstytą poziciją, pateiktus naujus įrodymus, kad yra surašytas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo aktas, pasirašytas jo 2019-08-31, t. y. dar iki antstolės patvarkymų priėmimo, teismas sprendžia, jog suinteresuotas asmuo Ž. A., pateikdamas antstolei atsakymus elektroniniu paštu, iš esmės įvykdė antstolės patvarkymą, teigdamas, kad jokio J. T. turto jis neturi, ką pagrindžia priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo aktas. Antstolei akto nepateikė, nors galėjo jį pateikti, tačiau ši aplinkybė, kad įskaitymo aktas nebuvo pateiktas antstolei, neleidžia teismui spręsti, jog Ž. A. neįvykdė antstolės reikalavimų. Ši aplinkybė tik apsunkino bei prailgino vykdymo procesą, nes antstolė, neturėdama išsamesnių duomenų, kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo, nusprendusi, kad jis turi turto (lėšų), tačiau jo neperveda J. T.. 2019-10-30 patvarkyme buvo nurodyta informuoti Ž. A., kad iki 2019-11-04 neatlikus J. T. priklausančių lėšų išmokėjimo į jo sąskaitą, bus kreiptasi į teismą dėl baudos skyrimo (b. l. 9. 10). Pagal byloje esančius įrodymus šio patvarkymo, esant įskaitymo aktui, nebuvo galimybės įvykdyti, todėl el. paštu buvo atsakyta, jog reikalavimas nepagrįstas (b. l. 28). Nors suinteresuotas asmuo Ž. A. nebuvo pakankamai rūpestingas, pateikdamas antstolei atsakymą, nes buvo prašoma detalių duomenų, bet nepateikdamas įskaitymo akto, iš esmės pagal faktinę situaciją įvykdė antstolės reikalavimą, pranešė, kad J. T. turto neturi, todėl jam netaikytinos įstatyme numatytos poveikio priemonės, dėl to antstolės pareiškimas atmestinas (CPK 178, 185 str., 585 str. 1d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137, 585 straipsnio 1 dalimi dalimis, 290-292, 636 straipsniais, teismas

Nutarė

21atmesti antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo Ž. A..

22Atsisakyti priimti suinteresuoto asmens Ž. A. prašymą dėl antstolės nušalinimo ir išaiškinti, kad dėl antstolės Vaivos Šimkienės nušalinimo jis turi teisę kreiptis Civilinio proceso kodekso 636 straipsnio nustatyta tvarka į antstolę.

23Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Edita Kavaliauskienė... 2. antstolė prašo teismo skirti Ž. A. baudą už kiekvieną antstolio... 3. Dalyvaujantiems byloje asmenims pranešta apie prašymo nagrinėjimą. Gautas... 4. Suinteresuotas asmuo Ž. A. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog jis... 5. Pareiškimas atmestinas.... 6. Šioje byloje yra sprendžiamas klausimas, ar suinteresuotas asmuo... 7. Suinteresuotas asmuo Ž. A. atsiliepime yra pateikęs prašymą nušalinti... 8. Šiuo atveju teismas vertina ir nagrinėja antstolės pateiktą pareiškimą,... 9. Iš pateiktos vykdomosios bylos matyti, kad antstolės Vaivos Šimkienės... 10. Vilniaus apygardos teismo 2019-08-20 nutartimi patvirtinta taikos sutartis,... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018-10-26 nutartimi pakeitė J. T. jo teisių... 12. Antstolė 2019-09-11 priėmė patvarkymą Nr. S-19-71-55815, kuriuo įpareigojo... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 634 straipsnis... 14. Įstatymas numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip... 15. Iš bylos medžiagos - susirašinėjimo elektroniniais laiškais - matyti, jog... 16. Iš vykdomosios bylos matyti, jog antstolė 2019-09-11 patvarkymą dėl... 17. Suinteresuotas asmuo Ž. A. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo atmesti... 18. Byloje nustatyta, kad J. T. perleido Ž. A. reikalavimo teises už 50 procentų... 19. Ž. A. dokumentuose teigia, kad perleistos reikalavimų teisės pagal Sutartį... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137, 585... 21. atmesti antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo Ž. A..... 22. Atsisakyti priimti suinteresuoto asmens Ž. A. prašymą dėl antstolės... 23. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...