Byla 2-495-242/2012
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio, delspinigių ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis, sekretoriaujant Jolantai Zabolevičienei, dalyvaujant ieškovui A. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal A. A. ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Ignalinos statyba“ dėl neišmokėto darbo užmokesčio, delspinigių ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas A. A. prašo priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ pagal patikslintą pažymą 12531,39 Lt laiku neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, delspinigius, kuriuos paskaičiuos atsakovas, vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką ir 150,00 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Paaiškino, kad 2003 m. rugpjūčio 27 d. pagal darbo sutartį Nr. ( - ) (( - )) buvo priimtas į darbą pas atsakovą direktoriumi marketingui ir statybai. Darbo sutartį su juo atsakovas nutraukė 2012 m. liepos 5 d. darbuotojo pareiškimu (DK 127 str. 1 d.). Atsakovas privalėjo visiškai atsiskaityti atleidimo iš darbo dieną, kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalyje, tačiau neatsiskaitė iki šiol. Atsakovo generalinis direktorius žadėjo atsiskaityti, tačiau to nepadarė. Pagal atsakovo išduotą patikslintą 2012 m. rugpjūčio 1 d. pažymą Nr. ( - ) jam neišmokėta 12531,39 Lt darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas. Paskutinį kartą atsakovas dalį atlyginimo – 500 Lt išmokėjo birželio 22 d. Darbo užmokestis būdavo išmokamas iki sekančio mėnesio 20 dienos. Iš pradžių buvo mokama anksčiau, paskui vėliau. Pagal Darbo kodekso 207 straipsnį jam priklauso delspinigiai už laiku neišmokėtą darbo užmokestį. Pats delspinigių ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką neskaičiavo, nes neturėjo informacijos apie savo vidutinį darbo užmokestį. Nesutinka su atsakovo atsiliepime į ieškinį išsakytais kaltinimais, kad išeidamas iš darbo be jokio pagrindo išsinešė kompiuterį su svarbia informacija ir galėjo atskleisti komercines paslaptis. Atsiskaitymo dieną (2012 m. liepos 5 d.) perdavus komisijai dokumentus, pagal perdavimo-priėmimo aktą 2012 m. liepos 4 d., jis pagrindinio akcininko S. T. paklausė, ar galėtų pasilikti nešiojamą kompiuterį visam laikui, išskaičiuojant jo likutinę vertę iš neišmokėto darbo užmokesčio arba, darbdaviui pareikalavus, jį grąžinti. S. T. sutiko. Išėjimo iš darbo dieną jokių pretenzijų atsakovas nereiškė. Kompiuteris „Toschiba Satelite A-210 19A“ įsigytas 2008 m. kovo 27 d. ir šiuo metu įmonėje UAB „Ignalinos statyba“ jo likutinė vertė yra 1,17 Lt. Pas atsakovą dirbo, vadovaudamasis patvirtintais įmonės direktoriaus statybai pareigybiniais nuostatais. Pagrindinės jo darbo funkcijos buvo SMD darbų koordinavimas, kontaktai su užsakovais, subrangovų darbų kontroliavimas, todėl kompiuteris darbe buvo reikalingas susirašinėjimui elektroniniu paštu su užsakovais, subrangovais, projektuotojais ir objektų techninių darbo projektų skaitmeninėje laikmenoje laikymui. Kompiuteryje svarbios ir konfidencialios informacijos nebuvo. Kadangi jam buvo pavaldus gamybinis-techninis skyrius, pagal darbuotojų pareigybines instrukcijas visa reikalinga dokumentacija, susijusi su objektų gamybine veikla, buvo ruošiama ir saugoma gamybiniame-techniniame skyriuje. Nepripažįsta, kad netinkamai vykdė savo pareigas ir dėl to padarė įmonei nuostolių. Darbai vėlavo ne dėl jo kaltės, o dėl projektuotojų ir užsakovo nesusikalbėjimo derinant ir koreguojant projektą, taip pat dėl rangovo ir subrangovų nesutarimų. Pagal pareigybines instrukcijas jam priklausė tik subrangovų darbų kontrolė ir koordinavimas. Derybas su subrangovu tik padėjo vesti, tačiau iš esmės derybas vedė pagrindinis akcininkas S. T. Sutartį pasirašė laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas A. K. Nuo 2012 m. birželio 12 d. iki 2012 m. liepos 4 d. sirgo ir turėjo nedarbingumo lapelį, tačiau, kaip ir žadėjo pagrindiniam akcininkui S. T., būdamas lojalus UAB „Ignalinos statybai“, kiek leido galimybės, padėjo įmonei konsultuodamas statybos klausimais ir už tai neprašydamas atlygio. Pažadėjo įmonei padėti, jeigu tik reikės jo pagalbos, ir išėjęs iš darbo. Komercinių paslapčių niekam neperdavė, neatskleidė informacijos ir niekur jos nepanaudojo. Jokios žalos atsakovui nepadarė, be to, pareiga įrodyti padarytą žalą tenka darbdaviui. Atsakovas neįrodė ir nenurodė, kuo remdamasis teigia, kad įmonei padaryta žala, todėl nėra pagrindo daryti išskaitų iš darbo užmokesčio. Taikos sutarties sudaryti su atsakovu nepavyko, todėl prašo ieškinį patenkinti.

4Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškovas išeidamas iš darbo negrąžino atsakovui priklausančio kompiuterio 1500 Lt vertės su jame esančia svarbia darbine informacija, didžiąja dalimi sudarančia komercinę paslaptį, kuri gali būti atskleista pašaliniams asmenims. Taip pat ieškovas, dirbdamas pas atsakovą, netinkamai vykdė savo funkcijas (neišreikalavo 314,60 Lt delspinigių iš UAB „Statybų inžinierija“ už pavėluotus darbus, netinkamai vedė derybas su subrangovu UAB „Baltic system“ dėl daugiabučių namų renovavimo), todėl atsakovas patyrė 3000 Lt išlaidų, kurių galėjo nebūti. Atsakovas sulaikė ieškovui priskaičiuotų išmokų mokėjimą, nes siekė nustatyti ieškovo valdomos informacijos, sudarančios komercinę paslaptį, praradimo vertę, kuri turėtų būti atlyginta iš ieškovo lėšų. Pagal į UAB „Ignalinos statyba“ generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. T-72 patvirtintą apskaitos politiką, darbo užmokestis darbuotojams mokamas iki sekančio mėnesio 25 d., todėl delspinigiai gali būti skaičiuojami darbo užmokesčiui vėluojant įstatyme numatytoms 7 kalendorinėms dienoms. Atsižvelgiant į tai, atsakovas neginčija ieškovui priskaičiuotų 3,68 Lt delspinigių. Prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo 500 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį parengimą bei 4814,60 Lt turtinės žalos atlyginimą.

5Ieškinys tenkinamas.

6Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalis nustato, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį. Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalis nustato, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Pagal Darbo kodekso 177 straipsnį darbdavys turėjo išmokėti ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. Iš atsakovo išduotos 2012 m. rugpjūčio 1 d. pažymos Nr. ( - ) seka, kad ieškovui darbo užmokestis neišmokėtas už 2012 m. gegužės–liepos mėnesius (b.l. 19). Už gegužės mėnesį priskaičiuota išmokėti 2254,31 Lt darbo užmokesčio, už birželio mėnesį – 982,96 Lt, o už liepos mėnesį – 9794,12 Lt darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas, iš viso 13031,39 Lt. Atsakovas 2012 m. birželio 22 d. išmokėjo ieškovui 500 Lt darbo užmokesčio už gegužės mėnesį, todėl bendra neišmokėta suma sudaro 12531,39 Lt (13031,39–500) (b.l.19). Darbo kodekso 207 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami nustatyto dydžio delspinigiai. Delspinigių dydį, mokėjimo sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą 1996 m. vasario 20 d. įstatymas Nr. I-1214 (Žin., 1996, Nr. 20-521). Šio įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai; delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra – darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Įstatymo nustatytas delspinigių dydis kartą per metus indeksuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-30 nuo 2012 m. vasario 1 d. patvirtintas 0,07 procento delspinigių dydis. Delspinigiai neapmokestinami fizinių asmenų pajamų mokesčiu, nuo jų nemokamos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos (Įstatymo 2 str. 3 d.).

7Byloje nenustatyta ieškovo kaltė, todėl dėl darbo užmokesčio mokėjimo vėlavimo kaltas darbdavys. Nurodytuose teisės aktuose nustatyta delspinigių sankcija darbdaviui laiko atžvilgiu gali būti taikoma tol, kol darbuotoją, kuriam nustatytu laiku nebuvo išmokėtos atitinkamos išmokos, ir darbdavį sieja darbo santykiai, o po darbo santykių pasibaigimo, darbdaviui neįvykdžius Darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalyje ir 206 straipsnyje 1 dalyje nustatytos prievolės, taikoma Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje nurodyta sankcija - darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką, o delspinigių skaičiavimas nutraukiamas. 2003 m. rugpjūčio 27 d. darbo sutartyje Nr. ( - ) (( - )) darbo užmokesčio mokėjimo diena nenumatyta, bet nurodyta, kad atlyginimas mokamas vieną kartą į mėnesį. Ieškovas teigia, kad darbo užmokestis buvo išmokamas panašiai iki sekančio mėnesio 20 dienos. Iš pradžių buvo mokama anksčiau, paskui vėliau. Pagal UAB „Ignalinos statyba“ generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. T-72 patvirtintos apskaitos politikos 11.6.10-11.6.11 punktus darbo užmokestis darbuotojams mokamas, vadovaujantis raštiškais darbuotojų prašymais, vieną kartą per mėnesį iki sekančio mėnesio 25 d. (b.l. 54-55). Nors šis dokumentas nėra dvišalis darbdavio ir darbuotojo (-jų) sutarimu priimtas aktas ir byloje nėra duomenų apie sudarytą kolektyvinę sutartį, ieškovo darbo sutarties pakeitimą ar darbuotojo raštiško prašymo dėl darbo užmokesčio mokėjimo termino nustatymo, todėl, nesant kitų įrodymų, atsižvelgiant į ieškovo duotus paaiškinimus, teismas turi pagrindo manyti, kad atlyginimas ieškovui už darbą turėjo būti mokamas vieną kartą per mėnesį iki sekančio mėnesio 25 dienos. Iš to seka, kad delspinigiai už gegužės mėnesį turi būti skaičiuojami nuo liepos 3 d. iki darbo sutarties nutraukimo, t.y. 2012 m. liepos 5 d. Už gegužės mėnesį ieškovui 2012 m. birželio 22 d. išmokėta 500 Lt, liko neišmokėta 1754,31 Lt, todėl už laiku neišmokėtą gegužės mėnesio darbo užmokestį priteistini delspinigiai: 3,68 Lt - nuo liepos 3 d. iki liepos 5 d. (pavėluota 3 kalendorinės dienos, neišmokėtas darbo užmokestis 1754,31 Lt, todėl 1754,31 Lt×0,07 %×3 d.= 3,68 Lt). Už birželio ir liepos mėnesius delspinigiai nepriteisiami, nes darbo užmokesčio ieškovui vėlavimas jo darbo santykių su atsakovu metu nėra viršijęs įstatymo nustatyto 7 dienų termino, o darbuotoją ir darbdavį siejantys darbo santykiai 2012 m. liepos 5 d. nutrūko (b.l. 5-9).

8Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalį, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Darbo kodekse neaptarta galimybė sumažinti už uždelstą atsiskaityti laiką mokėtinos išmokos dydžio, ši išmoka pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nelaikoma neprotingai didelė. Minėtos normos paskirtis yra daugiaplanė: tiek kompensacinė (darbuotojui), tiek prevencinė ir nubaudimo (darbdaviui) (LAT 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2006, 2008 m. gegužės 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-267/2008 ir kt.). Ar darbdavys pažeidė savo pareigą laiku atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju ir ar jam taikytinos Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje nustatytos teisinio poveikio priemonės, sprendžiama pagal darbuotojo atleidimo dienos padėtį. Darbuotojo kaltė dėl neatsiskaitymo su juo atleidimo dieną, konstatuojama tik jei jis iki atleidimo savo nesąžiningais veiksmais sukuria tokią situaciją, kad atleidimo dieną su juo atsiskaityti nėra galimybės (LAT 2012 m. vasario 10 d. nutartis Nr. 3K-3-27/2012).

9Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad su ieškovu neatsiskaityta dėl jo kaltės, ieškovas atleistas iš darbo paties prašymu, o ne kitais pagrindais, įstatyme nenumatyta galimybė sulaikyti darbo užmokesčio mokėjimą, atsakovas neneigia, kad su ieškovu pilnai neatsiskaityta, priešieškinys dėl žalos atlyginimo nepareikštas, todėl ieškovui turi būti priteistas vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką, t.y. už laikotarpį nuo 2012 m. liepos 5 d. iki teismo sprendimo priėmimo dienos 2012 m. spalio 10 d. Atsakovo pateiktos 2012 m. rugpjūčio 23 d. ir 2012 m. rugsėjo 5 d. pažymos patvirtina, kad ieškovo vienos dienos vidutinis darbo užmokestis yra 140,99 Lt, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 2960,79 Lt (b.l. 79, 81), todėl ieškovui priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką sudaro 9446,33 Lt (140,99 Lt×67 darbo dienos = 9446,33 Lt). Išmokant priteistas sumas, nuo jų yra išskaičiuojami mokesčiai, bet teismas nėra institucija, išskaičiuojanti mokesčius, todėl priteisiama priskaičiuota 9446,33 Lt vidutinio darbo užmokesčio suma už uždelsimo laiką (neišskaičius mokesčių). Mokesčių išskaičiavimą privalo atlikti priteistas sumas išmokantis asmuo.

10Taigi, ieškovui priteisiama: 12531,39 Lt darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas suma, nuo kurios mokesčių išskaičiuoti nereikia, nes jie darbdavio jau išskaičiuoti pagal 2012 m. rugpjūčio 1 d. pažymą Nr. ( - ) (b.l. 19), 3,68 Lt delspinigių už pavėluotą išmokėti gegužės mėnesio darbo užmokestį ir 9446,33 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką, kurį išmokant turi būti išskaičiuoti mokesčiai. Iš viso ieškovui priteisiama iš atsakovo 21981,40 Lt (12531,39+3,68+9446,33).

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 417 straipsnis, leidžia teismui darbo bylose viršyti pareikštus reikalavimus, todėl teismas priteisia ieškovo naudai visą 21981,40 Lt sumą.

12Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo 4814,60 Lt turtinės žalos atlyginimą (314,60+3000+1500) ir 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, tačiau byloje nėra įrodymų, kad ieškovas padarė atsakovui žalą, skaičiavimai nepagrįsti, priešieškinys nepareikštas, todėl šis klausimas negali būti išnagrinėtas. Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad darbdavio pareigos išmokėti darbo užmokestį neeliminuoja tokia situacija, kai atleidžiamas iš darbo darbuotojas yra skolingas darbdaviui. Aplinkybė, kad darbuotojas yra skolingas darbdaviui, gali būti pagrindas darbdaviui tartis su darbuotoju dėl jų priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, tačiau toks reikalavimų įskaitymas galėtų būti taikomas tik sutikus darbuotojui. Nesant susitarimo, net ir kilus ginčui, aplinkybė, kad darbdavys uždelsė atsiskaityti su darbuotoju, išlieka teisiškai reikšminga ir lemia darbdavio pareigą sumokėti darbuotojui Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje nurodytą sumą (LAT 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008).

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, todėl iš atsakovo priteisiamos ieškovui bylinėjimosi išlaidos - 150 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 4).

14Ieškovas, paduodant ieškinį, nuo žyminio mokesčio yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo priteisiama 659,44 Lt (21981,40 Lt x 3% =659,44 Lt) žyminio mokesčio valstybei (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

15Bylos nagrinėjimo metu teismas patyrė 11,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl šios išlaidos priteisiamos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 270, 282, 417 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Priteisti iš uždarosios akinės bendrovės „Ignalinos statyba“, įmonės kodas 155550585, buveinės adresas Švenčionių g. 37, Ignalina, A. A., asmens kodas ( - ), naudai 12531,39 Lt darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, 3,68 Lt delspinigių už laiku neišmokėtą darbo užmokestį, 9446,33 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką, kurį išmokant turi būti išskaičiuoti mokesčiai, ir 150,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 22131,40 Lt (dvidešimt du tūkstančius šimtą trisdešimt vieną litą 40 ct).

19Išieškoti iš uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ į valstybės biudžetą 670,94 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt litų 94 ct) bylinėjimosi išlaidų (659,44 Lt žyminio mokesčio ir 11,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu).

20Sprendimo dalis dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumos, t.y. 2960,79 Lt (dviejų tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt litų 79 ct), kurią išmokant turi būti išskaičiuoti mokesčiai, išieškojimo A. A. naudai vykdytina skubiai.

21Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas A. A. prašo priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės... 4. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti... 5. Ieškinys tenkinamas.... 6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 7. Byloje nenustatyta ieškovo kaltė, todėl dėl darbo užmokesčio mokėjimo... 8. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalį, kai... 9. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad su ieškovu neatsiskaityta dėl jo... 10. Taigi, ieškovui priteisiama: 12531,39 Lt darbo užmokesčio ir kompensacijos... 11. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 417 straipsnis, leidžia teismui... 12. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 88... 14. Ieškovas, paduodant ieškinį, nuo žyminio mokesčio yra atleistas (CPK 83... 15. Bylos nagrinėjimo metu teismas patyrė 11,50 Lt išlaidų, susijusių su... 16. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Priteisti iš uždarosios akinės bendrovės „Ignalinos statyba“, įmonės... 19. Išieškoti iš uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ į... 20. Sprendimo dalis dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumos,... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka...