Byla 2-8975-797/2014
Dėl antstolio T. U. veiksmų ir antstolio patvarkymą dėl skundo išnagrinėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą antstoliui T. U., suinteresuotam asmeniui UAB ,,Autoprofilis“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą dėl antstolio T. U. veiksmų ir antstolio patvarkymą dėl skundo išnagrinėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą antstoliui T. U., suinteresuotam asmeniui UAB ,,Autoprofilis“ ir

Nustatė

32014-09-29 pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų ir prašė panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0136714/01595 priimtą 2014 m. rugsėjo 1 d. 14 val. 52 min. turto aprašą. Skundą pateikė dėl to, kad nesutinka su 2014-09-01 turto aprašu ir nurodo, jog sudarytas turto aprašas turi būti panaikintas, nes jį sudarant buvo būtinas pareiškėjo dalyvavimas. Be to, skundžiamas turto aprašas pasirašytas tik antstolio padėjėjos, jame nėra nurodoma, kas yra paskiriamas aprašyto pareiškėjo turto saugotoju. Pareiškėjas teigia, jog nebuvo teisinio ir faktinio pagrindo surašyti turto aprašą, nes teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo apribotos visos nuosavybės teisės pareiškėjui į jo turimą turtą. Pareiškėjas skunde nurodo, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įvertino ne rinkos, o žymiai mažesnėmis kainomis, turto apraše nenurodė, kuo remiantis nustatyta tokia aprašytų prekių rinkos kaina, nesiėmė jokių veiksmų prekių rinkos kainai nustatyti, nesikreipė į pareiškėją, kad jis nurodytų savo nuomonę, kokia prekių rinkos kaina yra turto aprašo surašymo dienai. Pareiškėjas nurodo, jog antstolis netinkamai įkainojo pareiškėjui priklausančias prekes, vykdymo procese veikė nepakankamai aktyviai, o netinkamas aprašytų prekių įkainojimas taip pat yra pagrindas konstatuoti, jog antstolio T. U. priimtas turto aprašas yra nepagrįstas ir naikintinas ir prašo skundą tenkinti, priteisti patirtas 500 Lt bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas, t. y. už skundo dėl antstolio veiksmų surašymą jo naudai iš antstolio T. U..

42014-10-06 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino skundo, nurodydamas, jog antstolio kontoroje vykdomoji byla Nr. 0136/14/01595 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išieškotojo UAB „Autoprofilis“ atžvilgiu pradėta 2014-08-05 pagal Šiaulių apylinkės teismo 2014-08-04 nutartį civ. byloje 2-7012-883/2014, o 2014-07-09 - vykdomoji byla Nr. 0136/14/01404 pagal Šiaulių apylinkės teismo 2014-06-30 nutartį civ. byloje Nr. 2-6078-907/2014, kurioje išieškotojas D. G.. Nurodo, kad atliekant vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose vyko intensyvus susirašinėjimas su pareiškėju UAB „ECAA Europe“, siekiant maksimaliai atsižvelgti į skolininko interesus ir areštuojant aprašyti tik tokį turtą ir tik tokios vertės, kiek yra būtina įgyvendinant aukščiau minėtus teismo vykdomuosius dokumentus. 2014-07-17 antstolis priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo v. b. Nr. 0136/14/01404-S018759, kuriuo įpareigojo pareiškėją raštu pateikti duomenis (dokumentų kopijas) apie neareštuotą, neįkeistą turimą turtą (įvardijant kiekvieną prekę, nurodant kiekį (likutį) bei savikainą ir jo buvimo vietą (ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus ir nematerialaus turto sąrašą, kasos knygą, didžiąją knygą), pas trečiuosius asmenis esantį turtą ir lėšas (debitorių sąrašą), lėšas kredito įstaigoje, taip pat pinigų sumas ir kitokį turtą priklausančius iš kitų asmenų. Į antstolio reikalavimą pateikti informaciją pareiškėjas atsakė raštais, pateikdamas duomenis apie jam priklausantį turtą - prekes. Vėliau gauti pareiškėjo prieštaravimai dėl įkeisto turto įkainojimo, į kurį taip pat buvo atsižvelgta bei 2014-09-26 priimtas patvarkymas dėl papildomos informacijos pateikimo, siekiant nustatyti tikslią turto vertę, kad areštuoto turto savininkas patirtų kuo mažesnius suvaržymus. Tačiau pareiškėjas antstolio prašomos papildomos informacijos nepateikė. Esant ginčui, svarstomas ekspertizės klausimas areštuoto turto vertei nustatyti, todėl pareiškėjui 2014-10-07 išsiųstas pasiūlymas įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą 3000,00 Lt sumą, būtiną ekspertizei atlikti bei pasiūlyti ekspertą. Antstolis bendradarbiavo su pareiškėju, turtas buvo areštuotas pagal paties turto savininko pateiktą sąrašą, pareiškėjo dalyvavimas sudarant turto aprašą buvo užtikrintas tarpusavio susirašinėjimu. Antstolis nurodo, jog Civilinio proceso kodekso 683 straipsnyje, reglamentuojančiame areštuoto turto saugojimą ir administravimą, nėra imperatyviai nurodyta, jog kiekvienu atveju areštuojant turtą, yra paskiriamas areštuoto turto saugotojas, o įvertinus Civilinio proceso kodekso 683 str. 1 d. normas, darytina išvada, jog paprastai turto saugotojas nėra paskiriamas. Antstolis raštu pareiškėjui išaiškino, jog šiuo atveju areštuoto turto saugotojas yra pats skolininkas, o turto saugojimo vieta neapibrėžta; taip pat antstolis pažymi, jog turto savininkas privalo užtikrinti areštuoto turto išlikimą ir vertės nepraradimą, o kokiu būdu bus ši pareiga įgyvendinta - paliekama turto savininko diskrecijai. Turto aprašas buvo sudarytas vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 677 str. 1 d. nuostata, pagal kurią turto aprašas turi būti sudaromas, kai apribojamos teisės į turto registre neregistruojamą kilnojamąjį turtą. Šiuo atveju areštuoti daiktai - prekės - patenka į turto registre neregistruojamo kilnojamo turto sąvoką. Prašo atmesti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodo, jog pareiškėjas susidariusių bylinėjimosi išlaidų faktui bei jų dydžiui pagrįsti pateikia 2014-11-17 PVM sąskaitą-faktūrą serija KV Nr. 104, iš kurios matyti, jog VšĮ „Kultūros vizija“ suteikė paslaugas - minėto skundo surašymą - už 500,00 Lt, tačiau pagal vykdomojoje byloje Nr. 0136/14/01595 esamus dokumentus kyla abejonių dėl pačių paslaugų atlikimo fakto. Antstolis nurodo, jog pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą rengė ir po juo pasirašė pareiškėjo darbuotojas - teisininkas R. Š.: jis kartu su skundu yra pateikęs ir 2013-02-07 įgaliojimą, kuriame nurodyta šį asmenį dirbant UAB „ECAA Europe“ pagal 2012-11-26 darbo sutartį Nr. 26. Tuo tarpu pateiktame pareiškime civilinėje byloje Nr. 2-8975-797/2014 pareiškėjas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą, pagal kurią skundo dėl antstolio veiksmų parengimo paslaugas suteikė VšĮ „Kultūros vizija“. Antstolis teigia, jog bylos šaliai turi būti atlyginamos ne tik pagrįstos, bet būtinos ir realiai patirtos bylinėjimosi išlaidos. Šiuo atveju skundą dėl antstolio veiksmų ir 2014-09-01 14 val. 15 min. priimto turto aprašo surašė pareiškėjo darbuotojas, o 500,00 Lt dydžio išlaidų trečiajam asmeniui VšĮ „Kultūros vizija“ pareiškėjas galimai realiai net nepatyrė. Antstolis nurodo, jog svarstytina, ar 500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų suma atitinka proporcingumo, teisingumo bei protingumo principus, kadangi įkainiai paslaugų, suteiktų advokato kvalifikacijos neturinčio asmens, negali būti adekvatūs advokatų teikiamų paslaugų įkainiams ar net juos viršyti.

5Dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta, kad skundas bus nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Autoprofilis“ atsiliepimo nepateikė.

7Skundas atmestinas.

8Pareiškėjas kreipėsi su skundu į antstolį, kuris patvarkymu skundo netenkino ir perdavė kartu su vykdomąja byla nagrinėti teismui (CPK 510 str.). Nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų, taikytinos Civilinio proceso kodekso VI dalies „Vykdymo procesas“ normos, reglamentuojančios vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti bei atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką. Civilinio proceso kodekso 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas.

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0136/14/01404 matyti, kad antstolis T. U. vykdo Šiaulių apylinkės teismo 2014-08-04 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-7012-883/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išieškotojo UAB „Autoprofilis“ atžvilgiu ir vykdomąją bylą Nr. 0136/14/01404 pagal Šiaulių apylinkės teismo 2014-06-30 nutartį Nr. 2-6078-907, kurioje išieškotojas D. G. (1-2, 3 v. b. l.).

102014-09-29 antstolio T. U. kontoroje gautas skundas dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0136/14/01595 ir 2014-09-01 14 val. 52 min. priimto turto aprašo (90-96 v. b. l.). Pareiškėjas nurodo, jog turto aprašas naikintinas, nes aprašant turtą buvo būtinas pareiškėjo dalyvavimas, turto apraše nėra nurodoma, kas yra paskiriamas aprašyto pareiškėjo turto saugotoju, turto aprašas pasirašytas antstolio padėjėjos, netinkama turto vertė. Antstolis nurodo, jog pareiškėjo dalyvavimas sudarant turto aprašą buvo užtikrintas tarpusavio susirašinėjimu, turtas areštuotas pagal pareiškėjo pateiktą sąrašą, areštuoto turto saugotojas yra pats skolininkas.

11Antstolių įstatymo 30 str. numato, kad antstolio padėjėjas turi teisę antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu atlikti procesinius veiksmus, teikti įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas, išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą, įkeisto kilnojamojo turto realizavimą aukciono tvarka, vykdomosios bylos iškėlimą ar sustabdymą, vykdomojo dokumento grąžinimą, turto realizavimą, išieškotų piniginių lėšų paskirstymą išieškotojams, vykdymo išlaidų skaičiavimą, todėl surašyti turto aprašą antstolio padėjėjas turi teisę (Antstolių įstatymo 21, 30 str.).

12Pažymėtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs su tam tikrų ribojimų atsakovui taikymu. Tiek teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones, tiek antstoliui vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina siekti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyros, kad atsakovui taikomi ribojimai būtų būtini, teisėti ir pagrįsti, užtikrintų ir atsakovo teisių bei teisėtų interesų apsaugą. Vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, antstolis privalo laikytis Civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos, taip pat privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Pagal Civilinio proceso kodekso 147 str. 6 d., jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba teismo nutarties dėl turto arešto taikymo priėmimo dieną nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, tai teismo nutartyje išsamūs turto duomenys gali būti nenurodomi, o surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama antstoliui. Pagal Civilinio proceso kodekso 152 str. 6 d. tokias teismo nutartis antstolis vykdo teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Šią tvarką reglamentuoja kodekso VI dalies „Vykdymo procesas“ normos. Sprendimų vykdymo instrukcija nustato vykdymo proceso normų taikymo tvarką (CPK 583 str. 1 d.). Pažymėtina, kad teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės – turto arešto – taikymo savaime yra turto arešto aktas, t. y. dokumentas, kuriuo įforminamas valstybės institucijos (pareigūno) sprendimas priverstinai tam tikram laikui apriboti nuosavybės teises į turtą. Antstolis, vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, sudaro areštuojamo turto aprašą Civilinio proceso kodekso 677 str. nustatyta tvarka (( - ) str. 3 d.).

13Iš vykdomosios bylos matyti, jog 2014-07-17 priimtas patvarkymas dėl informacijos pateikimo (4 v. b. l.), kuriuo antstolis įpareigojo UAB „ECAA Europe“ raštu pateikti duomenis (dokumentų kopijas) apie neareštuotą, neįkeistą turimą turtą (įvardijant kiekvieną prekę, nurodant kiekį (likutį) bei savikainą ir jo buvimo vietą (ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus ir nematerialaus turto sąrašą, kasos knygą, didžiąją knygą), pas trečiuosius asmenis esantį turtą ir lėšas (debitorių sąrašą), lėšas kredito įstaigoje, taip pat pinigų sumas ir kitokį turtą priklausančius iš kitų asmenų. Patvarkymas pasirašytinai įteiktas UAB „ECAA Europe“ teisininkui - įgaliotiniui R. Š. (4 v. b. l.). Iš 2014-07-22 pareiškėjo rašto matyti, jog pareiškėjas pateikė informaciją apie jam priklausantį turtą – prekes, prašė dėl buhalterės atostogų pratęsti terminą kitų duomenų pateikimui (57-58 v. b. l.). 2014-07-25 raštu dėl termino pratęsimo Nr. S019201 antstolis Tomas termino nepratęsė ir įpareigojo pareiškėją minėtą informaciją pateikti iki 2014-07-31 (59 v. b. l.). 2014-08-11 pareiškėjas raštu Nr. 14/03-EC78 pateikė papildomą neareštuoto turto aprašą ir kitą informaciją (71-65-72 v. b. l.).

142014-09-01 14 val. 52 min. antstolio T. U. padėjėja I. R. surašė turto aprašą, kuriame nurodyta, jog areštuojamas kitas turtas, t. y. guoliai – pagal pridedamą sąrašą, esantys UAB „Tikroji vaivorykštė“ muitinės sandėlyje Nr. LA0452, esančiame ( - ) daikto vertė 70266,14 Lt, aprašytų daiktų savininkas - pareiškėjas UAB „ECAA Europe“ ir areštuojamos 70230 Lt piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje (93-95 v. b. l.). 2014-09-10 antstolio T. U. kontoroje gautas pareiškėjo raštas Nr. 14/03-EC83 dėl 2014-09-01 turto aprašų ir jų vykdymo išaiškinimo, kuriuo pareiškėjas paprašė antstolio suteikti papildomą informaciją (109 v. b. l.). 2014-09-15 antstolis T. U. raštu Nr. S024397 pateikė pareiškėjui paaiškinimus (110 v. b. l.).

152014-09-12 antstolis T. U. gavo pareiškėjo prieštaravimus dėl turto įkainojimo Nr. 14/03-EC84 ir 2014-09-26 priėmė patvarkymą dėl papildomos informacijos pateikimo Nr. S025654, prašydamas pareiškėjo pateikti antstoliui dokumentus bei jais grįstus paskaičiavimus, siekiant nustatyti tikslią turto vertę (117-112, 122 v. b. l.), tačiau pareiškėjas prašomos informacijos nepateikė.

16Teismas atmeta pareiškėjo motyvus, kuriais įrodinėjamas turto aprašo neteisėtumas ir nepagrįstumas. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolio padėjėja, surašiusi 2014-09-01 turto aprašą veikė teisėtai ir pagrįstai ir Civilinio proceso kodekso 677 straipsnio 3, 4 dalies nuostatų nepažeidė. Minėta norma aiškintina sistemiškai su kitomis šio kodekso normomis, kurios numato ir skolininko nedalyvavimo galimybę, kad jeigu skolininkas nedalyvauja aprašant turtą, tai pažymima turto apraše (CPK 678 str. 5 d.), o jeigu įteikti skolininkui turto aprašo pasirašytinai nėra galimybės, jis siunčiamas registruotąja pašto siunta (CPK 679 str.). Be to, šioje byloje sutiktina su antstolio argumentais, jog atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0136/14/01595 vyko intensyvus susirašinėjimas su pareiškėju UAB „ECAA Europe“, pareiškėjas pateikė informaciją apie jam priklausantį turtą – prekes, nurodydamas jų kainą, papildomą neareštuoto turto aprašą ir kitą informaciją, todėl ši situacija leidžia teismui spręsti, jog nedalyvaujant aprašant turtą, pareiškėjo interesai nebuvo pažeisti, nes pats pareiškėjas buvo nurodęs turtą, kurį antstolis aprašė, todėl jo dalyvavimas nebuvo būtinas ir antstolio veiksmai buvo teisėti (CPK 185 str.).

17Civilinio proceso kodekso 683 str. 1 d. numato, kad areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo, tačiau prireikus antstolis bet kurioje proceso stadijoje gali areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui, taip pat ir išieškotojui, kurie atlieka saugotojo pareigas. Iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matyti, kad antstolis surašė turto aprašą, kuriuo aprašė skolininko UAB „ECAA Europe“ kilnojamąjį turtą – guolius – pagal pridedamą sąrašą, esančius UAB „Tikroji vaivorykštė“ muitinės sandėlyje Nr. LA0452, esančiame ( - ) daiktų vertė - 70266,14 Lt, aprašytų daiktų savininkas - pareiškėjas UAB „ECAA Europe“ (93-95 v. b. l.). Pareiškėjas teigia, kad turto apraše nėra nurodoma, kas yra paskiriamas aprašyto pareiškėjo turto saugotoju, areštuotas turtas yra muitinės sandėlio patalpų savininko UAB „Tikroji vaivorykštė“ žinioje, kadangi tarp pareiškėjo ir patalpų savininko UAB „Tikroji vaivorykštė“ sudaryta prekių saugojimo sutartis. Minėtame straipsnyje, reglamentuojančiame areštuoto turto saugojimą ir administravimą, nėra imperatyviai nurodyta, jog kiekvienu atveju areštuojant turtą, yra paskiriamas areštuoto turto saugotojas. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog antstolis T. U. 2014-09-15 raštu Nr. S024397 dėl 2014-09-01 turto aprašo (110 v. b. l.) pareiškėjui UAB „ECAA Europe“ išaiškino, jog šiuo atveju areštuoto turto saugotojas yra pats skolininkas, o turto saugojimo vieta neapibrėžta; taip pat pažymėta, jog turto savininkas privalo užtikrinti areštuoto turto išlikimą ir vertės nepraradimą, o kokiu būdu bus ši pareiga įgyvendinta, yra paliekama turto savininko diskrecijai. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, jog iš prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties, sudarytos tarp pareiškėjo ir UAB „Tikroji vaivorykštė“ (165-162 v. b. l.), sąlygų matyti, kad muitinės sandėlio savininkas (UAB „Tikroji vaivorykštė“) yra įsipareigojęs sudaryti disponentui (UAB „ECAA Europe“) tinkamas sąlygas disponuoti muitinės sandėlyje laikomomis prekėmis, tinkamai įspėjus muitinės savininką, jas apžiūrėti, sudaryti sąlygas disponentui atlikti saugomų prekių tvarkymo operacijas, leisti paimti prekių pavyzdžius, vykdyti teisės aktų nustatytas muitinės sandėlio savininko prievoles, susijusias su disponento perduotomis saugoti prekėmis, išskyrus saugotojo prievoles, jeigu jas vykdo pats disponentas. Taigi iš sutarties sąlygų akivaizdžiai matyti, kad pareiškėjas turi galimybę vykdyti muitinės sandėlyje esančio areštuoto turto saugojimą, atitinkami suderinęs savo patekimo į patalpas ir kitus veiksmus su patalpų savininku, todėl jo teiginiai, kad jis negali atlikti prekių saugotojo funkcijų dėl to, kad muitinės sandėlis jam nepriklauso, nepagrįsti.

18Iš vykdomosios bylos matyti, jog tiek išieškotojas, tiek skolininkas bei antstolis skirtingai vertina aprašytą turtą. Pareiškėjas teigia, jog turtas nėra įvertintas rinkos kainomis. Teismų praktikoje vadovaujamasi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, kuriame rinkos vertė apibrėžiama kaip apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių jį pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. 10 d.).

19Civilinio proceso kodekso 681 str. 1 d. numato, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos, o nedalyvavę – ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

20Iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matyti, kad prekių vertė nurodyta 2014-09-01 14 val. 52 min. turto apraše (95-93 v. b. l.). 2014-09-10 antstolio T. U. kontoroje gautas pareiškėjo raštas Nr. 14/03-EC83 dėl 2014-09-01 turto aprašų ir jų vykdymo išaiškinimo, kuriuo pareiškėjas paprašė antstolio suteikti papildomą informaciją (109 v. b. l.). 2014-09-15 antstolis T. U. raštu Nr. S024397 pateikė pareiškėjui paaiškinimus (110 v. b. l.). Gauti pareiškėjo prieštaravimai dėl turto įkainojimo (117-112 v. b. l.), prašoma panaikinti 2014-09-01 turto aprašą ir turtą įvertinti pareiškėjo pateiktais duomenimis apie rinkos kainas. 2014-09-26 priimtas patvarkymas dėl papildomos informacijos pateikimo Nr. S025654 ir paprašyta pareiškėjo pateikti antstoliui dokumentus bei jais grįstus paskaičiavimus, siekiant nustatyti tikslią turto vertę (117-112, 122 v. b. l.), tačiau pareiškėjas prašomos informacijos antstoliui nepateikė.

21Pareiškėjo motyvas, kad aprašyto turto vertė nurodyta žymiai mažesnėmis kainomis, yra nepagrįsta, nes pats pareiškėjas buvo nurodęs sumas pateiktoje informacijoje, be to įstatymas numato, jog nesutikdami su turto įkainojimu, asmenys, nedalyvavę turto aprašyme, turi teisę per 3 d. pareikšti prieštaravimus, t. y. įstatymas įpareigoja vykdymo proceso dalyvius veikti aktyviai ir prieštarauti turto vertei, kas ir buvo padaryta, tačiau ta pareiškėjo aplinkybė nelaikytina antstolio veiksmų neteisėtumu, o yra pagrindas, pareiškus prieštaravimus, spręsti klausimą, rinkti ir pateikti informaciją ir pagal pateiktą informaciją nustatyti kitą turto vertę (69-71 v. b. l., CPK 185 str.). Atkreiptinas dėmesys, jog siekiant nustatyti tikslią turto vertę, antstolis 2014-09-26 prašė pareiškėjo patikslinti duomenis apie turto vertę, tačiau to paprašytas pareiškėjas UAB „ECAA Europe“ šios pareigos nevykdė, nors vykdymo proceso dalyviai turi padėti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus, bet kreipėsi su skundu (122 v. b. l., CPK 642-645 str., 681 str. 1 d.).

22Šioje byloje antstolio atsisakymo skirti ekspertizę nėra, priešingai - antstolis pareiškėjui išaiškina teisę pateikti prašymą dėl ekspertizės, už ją sumokant (170 v. b. l.). Šiuo atveju tinkamas aprašyto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus. Civilinio proceso kodekse numatyta, kad ekspertizė gali būti skiriama: jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės; jei skolininkas ar kreditorius prieštarauja dėl antstolio turto įkainojimo; jei negalima įvertinti turto jo aprašymo metu (CPK 681, 678 str. 1 d. 5 p.).

23Įstatymas reglamentuoja, jog antstolis gali skirti ekspertizę (CPK 681, 682 str. 3 d.). Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjas netinkamai įgyvendina jam suteiktas teises ir pareigas vykdymo procese, nepateikia antstolio prašomos informacijos siekiant nustatyti tikslią turto vertę, nereiškia prašymo dėl ekspertizės skyrimo.

24Iš įrodymų visumos teismas sprendžia, kad antstolio veiksmai teisėti ir pagrįsti, todėl skundas atmestinas (CPK 178,185 str.).

25Kadangi skundas atmestinas, todėl bylinėjimosi išlaidos pareiškėjui nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510-513 straipsniais, teismas

Nutarė

27pareiškėjo UAB ,,ECAA Europe“ skundą atmesti.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „ECAA Europe“... 3. 2014-09-29 pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų ir prašė... 4. 2014-10-06 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino skundo,... 5. Dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta, kad skundas bus nagrinėjamas... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Autoprofilis“ atsiliepimo nepateikė.... 7. Skundas atmestinas.... 8. Pareiškėjas kreipėsi su skundu į antstolį, kuris patvarkymu skundo... 9. Iš vykdomosios bylos Nr. 0136/14/01404 matyti, kad antstolis T. U. vykdo... 10. 2014-09-29 antstolio T. U. kontoroje gautas skundas dėl antstolio veiksmų... 11. Antstolių įstatymo 30 str. numato, kad antstolio padėjėjas turi teisę... 12. Pažymėtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs su tam... 13. Iš vykdomosios bylos matyti, jog 2014-07-17 priimtas patvarkymas dėl... 14. 2014-09-01 14 val. 52 min. antstolio T. U. padėjėja I. R. surašė turto... 15. 2014-09-12 antstolis T. U. gavo pareiškėjo prieštaravimus dėl turto... 16. Teismas atmeta pareiškėjo motyvus, kuriais įrodinėjamas turto aprašo... 17. Civilinio proceso kodekso 683 str. 1 d. numato, kad areštuotą turtą... 18. Iš vykdomosios bylos matyti, jog tiek išieškotojas, tiek skolininkas bei... 19. Civilinio proceso kodekso 681 str. 1 d. numato, kad jeigu skolininkas ar... 20. Iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matyti, kad prekių vertė nurodyta... 21. Pareiškėjo motyvas, kad aprašyto turto vertė nurodyta žymiai mažesnėmis... 22. Šioje byloje antstolio atsisakymo skirti ekspertizę nėra, priešingai -... 23. Įstatymas reglamentuoja, jog antstolis gali skirti ekspertizę (CPK 681, 682... 24. Iš įrodymų visumos teismas sprendžia, kad antstolio veiksmai teisėti ir... 25. Kadangi skundas atmestinas, todėl bylinėjimosi išlaidos pareiškėjui... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510-513... 27. pareiškėjo UAB ,,ECAA Europe“ skundą atmesti.... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju...