Byla Ik-50-422/2012
Dėl administracinio akto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Rimanto Giedraičio ir Dainos Kukalienės, sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei, dalyvaujant pareiškėjų D. S., R. K., R. Š. įgaliotam atstovui A. K., atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įgaliotam atstovui Giedriui Šimui, trečiojo suinteresuoto asmens Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgaliotam atstovui Mindaugui Matažinskui, trečiojo suinteresuoto asmens A. U. individualios įmonės atstovui A. U., trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Glass Market“ atstovui Ž. T., nedalyvaujant pareiškėjoms D. S., R. K., R. Š., J. P., V. N., trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alyatsu regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų D. S., R. K., J. P., R. Š., V. N. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl administracinio akto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjos su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamos panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą Nr. LD-9929-(14.2), įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos įstatymų nustatyta tvarka atlikti žemės sklypų ( - ) ir ( - ), Alytuje sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano valstybinę priežiūrą.

3Nurodė, kad 2011 m. liepos 7 d. pareiškėjos su skundu kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių ( toliau- ir Inspekcija, Inspekcijos Alytaus skyrius), prašydamos pagal kompetenciją atlikti detaliojo plano valstybinę priežiūrą, tačiau Inspekcija teisės aktais pavestų jai detaliojo plano valstybinės priežiūros funkcijų tinkamai neatliko. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas Nr. LD-9929-(14.2) yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes iš esmės nebuvo išnagrinėti jų skunde nurodyti pažeidimai, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymui, Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 2 dalies nuostatoms, įpareigojančioms detaliojo planavimo procese, atsižvelgti į suinteresuotos visuomenės interesus, įvertinti būsimo statinio įtaką ekonominiam ir socialiniam teritorijos vystymui, aplinkai, kraštovaizdžiui.

4Pareiškėjų įgaliotas atstovas pažymėjo, jog rengiamo žemės sklypų (( - ) ir ( - ), Alytuje, sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalusis planas visuomenės svarstymui buvo pristatytas neparengtas, o pagal pateiktą nepilnai parengtą detalųjį planą pareiškėjos negalėjo suprasti ir tinkamai suformuluoti pasiūlymų plano organizatoriui. Pareiškėjos dalyvavo minėtų žemės sklypų sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo bei tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano viešame svarstyme su visuomene, pateikė pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui. Planavimo organizatorius atsiuntė atsakymą, iš kurio turinio pareiškėjos negalėjo suprasti, ar pasiūlymai yra priimti, ar jie bus įvertinti pakartotinai svarstant, ar atsisakoma detaliojo plano rengimo visiškai. Nesutikdamos su planavimo organizatoriaus neteisėtais veiksmais, jos kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, nurodydamos, kad stende, kuris yra planuojamoje teritorijoje, visada buvo visuomenei pateikiamas užrašas „Parduodamas sklypas, tel. 860607000“. Pareiškėjų manymu, toks informacinio stendo užrašo turinys yra klaidinantis, neatitinka Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų reikalavimų, neturi sąsajų su detaliuoju planu. Nurodė, kad detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene metu buvo pateiktas neinformatyvus statinio vizualizacijos brėžinys, todėl nepavyko išsiaiškinti, kur numatoma statyti prekybos centro aptarnavimo (logistikos) rampa, be to, planavimo organizatorius nepateikė suskaičiuoto prekybos centro ploto. Pareiškėjų manymu, atsižvelgiant į prekybos centro plotą, gamybinių patalpų plotą, yra skaičiuojama automobilių vietos stovėjimo aikštelė ir kiti parametrai, turintys įtakos pareiškėjų ir kitų asmenų interesams. Dėl viešo svarstymo su visuomene procedūrų metu nesuteiktos svarbios informacijos apie rengiamo statyti prekybos centro plotą, nepateiktų matavimų (skaičiavimų) dėl triukšmo padidėjimo, dėl gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio suniokojimo, viešo svarstymo procedūros metu buvo pažeistos jų teisės, apribota galimybė suformuluoti ir pateikti pasiūlymus šiais klausimais planavimo organizatoriui. Pažymėjo, kad susipažinę su planavimo organizatoriaus atliktu detaliojo plano sprendinių pasekmių vertinimu, mano, jog vertinimas buvo atliktas netinkamai ir neišsamiai, o atlikto vertinimo išvados nepagrįstos jokiais skaičiavimais, tyrimais ir ekspertizėmis. Atkreipė dėmesį į tai, kad rengiamo detaliojo plano sprendinių pobūdis, kai apie 11 m. nuo daugiabučio namo langų planuojamas objektas, skleidžiantis nuolatinį triukšmą, taršą, kai detaliuoju planu ketinama iš esmės pakeisti kraštovaizdį ir iškirsti esamu metu planuojamoje teritorijoje augančius vertingus medžius ir sunaikinti gamtinę aplinką, įpareigojo Inspekciją išanalizuoti pareiškėjų nurodytas aplinkybes, iš planavimo organizatoriaus pareikalauti atlikti išsamų detaliojo plano sprendinių vertinimą. Inspekcija skundžiamame sprendime šiais klausimais ne tik nepasisakė, bet sprendimu netgi pateisino planavimo organizatoriaus neteisėtus veiksmus. Nurodė, jog esamu atveju nepagrįstai nebuvo atliktas ūkinės veiklos poveikio vertinimas žmonių sveikatai. Pareiškėjų atstovo teigimu, pažeidžiant Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministro 2004m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239, 27.1.1p. konkrečiu atveju viešai nebuvo paskelbta detaliojo planavimo darbų programa, neatliktas deklaravimo lentelės vertinimas. Detaliajame plane neįvertintas būsimo statinio poveikis miesto kraštovaizdžiui, neatsižvelgta į Alytaus miesto specialiojo ir kraštovaizdžio planų sprendinius. Detaliojo plano sprendiniai prieštarauja bendrajam planui, nes ginčo teritorija patenka į visuomeninės paskirties teritoriją, tuo tarpu detaliajame plane numatoma komercinė sklypų paskirtis. Šiam prekybos centrui turėtų būti numatyta ne mažesnė kaip 40 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, tuo tarpu yra numatyta tik 37 automobilių stovėjimo vietos.

5Atsakovas atsiliepime į skundą ir jo įgaliotas atstovas teismo posėdžio metu su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog Inspekcijos Alytaus skyrius 2011 m. liepos 7 d. gavo pareiškėjų skundą dėl rengiamo žemės sklypo, esančio ( - ) ir ( - ), Alytuje, sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano sprendinių, į kurį buvo atsakyta 2011 m. rugpjūčio 4 d. raštu. Pareiškėjos planavimo organizatoriui UAB „Glass market“ ir detaliojo plano rengėjui A. U. 2011 m. gegužės 10 d. pateikė vienodo turinio pasiūlymus, į kuriuos planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas pasiūlymą teikiantiems asmenims atsakė 2011 m. birželio 7 d. raštu. Pažymėjo, kad Inspekcija planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo atsakyme pažeidimų nenustatė, kadangi pateiktame atsakyme į pareiškėjų paklausimus motyvuotai atsakyta, o pateikti pasiūlymai atmesti pagrįstai. Nurodė, kad Inspekcijai pateiktame rengiamame detaliajame plane yra pateikti įrodymai, jog stendo pastatymas yra suderintas su Alytaus miesto savivaldybės vyriausiuoju architektu M. Matažinsku, todėl Inspekcija dėl stendo pastatymo esminių pažeidimų nenustatė. Vadovaudamasis Detaliųjų planų rengimo taisyklių 39.4 papunkčiu, Detaliųjų planų rengimo taisyklių 41 punktu, atsakovas padarė išvadą, kad statinio vizualizacija rengiant detalųjį planą priklauso nuo užsakovo ir plano rengėjo susitarimo, kurio įtakoti Inspekcija negali, nes teisės aktai jai tokios teisės nesuteikia. Pažymėjo, kad rengiamo detaliojo plano uždaviniai ir tikslas – žemės sklypų, esančių ( - ) ir ( - ), Alytuje sujungimas ir jų naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas (iš visuomeninės paskirties teritorijos / mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) bei tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, todėl duomenys apie statinio plotą detaliajame plane nėra nustatinėjami, nes šiuos duomenis galima sužinoti tik iš statinio projekto, kuris rengiamas atsižvelgiant į patvirtintame detaliajame plane nustatytą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, todėl, atsakovo atstovo teigimu , pareiškėjoms šie duomenys ir negalėjo būti pateikti. Atkreipė dėmesį į tai, kad Detaliojo plano aiškinamajame rašte ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoje parašyta, jog detaliuoju planu numatomos 37 antžeminės automobilių stovėjimo vietos, kurios bus planuojamos prekybos centro lankytojams, nuo artimiausio gyvenamojo namo nutolę 35 m. atstumu, o automobilių stovėjimo vietų skaičius, nurodytas detaliajame plane yra preliminarus. Automobilių stovėjimo vietų prie prekybos centro minimalus skaičius pagal statybos techninio reglamento STR „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61, 10 lentelės 3 eilutę priklauso nuo prekybos salės ploto, o prekybos salės plotas bus aiškus tik parengus statinio projektą. Pažymėjo, kad teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas yra reikalingas teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikiui Vyriausybės nustatyta tvarka įvertinti, o Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas. Nurodė, kad pagal šio aprašo nuostatas, sprendinių poveikis vertinamas šiais aspektais: poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai; poveikis ekonominei aplinkai (įvertinamas galimas poveikis ūkio ir atskirų jo sektorių raidos procesams, investicijų ir verslo sąlygoms, valstybės ir savivaldybių biudžetams); poveikis socialinei aplinkai (įvertinamas galimas poveikis įvairiems socialiniams procesams ir socialinėms grupėms); poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (įvertinamas galimas poveikis gamtinės aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai ir ekologinei pusiausvyrai, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui). Atkreipė dėmesį į tai, kad detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoje sprendinių poveikis įvertintas, atsižvelgiant į visus aukščiau nurodytus aspektus, be to, šis aprašas ir kiti teisės aktai nenumato pareigos detaliojo plano sprendinių pasekmių vertinimą pagrįsti skaičiavimais, tyrimais ir ekspertizėmis. Pažymėjo, kad Detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoje, be kita ko, pažymėta, jog planuojamoje teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių ar kultūros paveldo objektų, o įgyvendinus detaliajame plane numatytas priemones, detaliojo plano sprendiniai planuojamoje teritorijoje kraštovaizdžiui bei gamtinei aplinkai neigiamos įtakos neturės. Nurodė, kad Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, bet jis nėra atliktas, šis vertinimas atliekamas detaliojo plano rengimo metu, o planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodyti planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas ir planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas. Pažymėjo, kad šiuose sąrašuose prekybos centro veikla neįrašyta, tačiau planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog visi planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai turi teisę reikalauti, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, nuspręsti, kad atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtų atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri neįrašyta į šio įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytus sąrašus, todėl Inspekcija pareiškėjoms dėl PAV atlikimo pasiūlė kreiptis į atsakingą instituciją – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą. Atkreipė dėmesį į tai, kad prekybos centrų pastatai pagal statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. Dl-91 5.1 papunktį priskiriami visuomeninės paskirties pastatams, o šio reglamento 3 priede nustatyti mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei kiti reikalavimai. Pažymėjo, kad rengiamame detaliajame plane nustatytas leidžiamas statinių aukštis – 7 m., o detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje pavaizduota, jog atstumas nuo statinio iki žemės sklypo ribos yra 3 m., o tai atitinka šio statybos techninio reglamento reikalavimus. Nurodė, kad rengiamo detaliojo plano viešas svarstymas įvyko 2011 m. gegužės 10 d. ir jo metu buvo priimta ir užregistruota šešiolika identiško turinio planavimo pasiūlymų, į kuriuos pareiškėjoms planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjo buvo atsakyta 2011 m. birželio 7 d. raštu. Inspekcijos Alytaus skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. atsakyme pažymėta, jog teritorijų planavimo dokumentų sprendinių Alytaus mieste poveikio visuomenės sveikatai vertinimą atlieka Alytaus visuomenės sveikatos centras, kuris teikia išvadas, ar teritorijų planavimo dokumentas atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės reikalavimus, nurodyta, kad išvada nepateikta, nes minėto plano rengimo procesas nepasibaigęs.

6Trečiųjų suinteresuotų asmenų Alytaus miesto savivaldybės administracijos, A. U. individualios įmonės, UAB „Glass Market“ atstovai prašė skundą atmesti, iš esmės pritardami atsakovo išdėstytai pozicijai.

7Trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovė 2012-05-15 teismo posėdžio metu prašė skundą tenkinti. Nurodė, jog rengiamo detaliojo plano procedūra buvo pažeista, nes Alytaus miesto savivaldybės administracija ignoravo prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano sprendinius dėl medžių išsaugojimo sklype ( - ) ir nepagrįstai neįtraukė Alytaus RAAD į detaliojo plano sąlygas rengiančių ir išvadas teikiančių institucijų sąrašą, detaliojo plano sąlygos ir sąvadas prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms, todėl Inspekcijos sprendimas kaip neteisėtas turi būti panaikintas ir iš naujo atlikta šio detaliojo plano valstybinė teritorijų planavimo priežiūra.

8Skundas tenkinamas iš dalies.

9Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog 2011-07-07 pareiškėjos kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūrios skyrių su skundu, kuriuo prašė atlikti rengiamo žemės sklypų ( - ) ir ( - ), Alytuje, sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo detaliojo plano valstybinę priežiūrą, patikrinti ar rengiamo plano planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, taip pat patikrinti detaliojo plano viešo svarstymo procedūros teisėtumą (I t., b.l. 12). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. LD-9929-(14.2) buvo konstatuota, jog detaliojo planavimo procedūra atliekama teisėtai, pažeidimų nenustatyta ( I t., b.l. 6).

10Iš administracinės bylos duomenų matyti, jog yra rengiamas žemės sklypų ( - ) ir ( - ), Alytuje, sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo bei tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas, kurio užsakovas ir organizatorius yra UAB „Glas market“, rengėjas – A. U. IĮ ( I t., b.l. 54). Minėto detaliojo plano tikslas- sujungti UAB „Glasss market“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ( - ) ir ( - ), Alytuje, ( I t., b.l. 119-122), pakeičiant visuomeninės teritorijos pastatų statybos paskirtį į komercinės paskirties objektų teritoriją ( prekybos, paslaugų, pramogų statybos) ( I t., b.l. 54-62).

11Pareiškėjos Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų nustatyta tvarka 2011-05-10 kreipėsi į detaliojo planavimo organizatorių, teikdami pasiūlymus nutraukti prekybos centro planavimą nurodytuose sklypuose, nes jų teigimu, detaliojo planavimo procedūros neatitinka teisės aktų reikalavimų ( I t., b.l. 103-108). 2011-06-07 detaliojo planavimo organizatorius ir detaliojo planavimo rengėjas pateikė atsakymą į pareiškėjų pasiūlymus ( I t., b.l. 99). Pareiškėjos, nesutikdamos su minėtu atsakymu, kreipėsi su skundu į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos priežiūros skyrių ( b.l. 10-12), prašydamos atlikti detaliojo plano valstybinę priežiūrą, patikrinti, ar rengiamo plano planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, taip pat patikrinti viešo svarstymo procedūros teisėtumą ( I t., b.l. 10-12).

12Pagal Teritorijų planavimo įstatymą teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas, kuris pasibaigia teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija. Teritorijų planavimo įstatymas suteikia teisę ginčyti teritorijų planavimo procedūras ir šiam procesui nustato teritorijų planavimo priežiūros tvarką. Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 2d. (pasiūlymų metu galiojusi įstatymo redakcija) numato, jog Planavimo organizatorius, pasiūlymus pateikusiems asmenims motyvuotai atsako raštu. Atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui.

13Konkrečiu atveju pareiškėjos naudojasi įstatymo suteikta teise, siekdamos, kad detaliojo planavimo procedūrą iki detaliojo plano patvirtinimo patikrintų Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija.

14Teritorijų planavimo įstatymas apibrėžia, jog valstybinė teritorijų planavimo priežiūra – tai tikrinimas, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir derinimo procedūrų kontrolė, taip pat tikrinimas, ar sprendiniai atitinka šio Įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ( 34 str. 1d.). Minėto įstatymo 34 str. 2d. nustato, jog savivaldybės lygmens bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, detaliųjų planų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka Aplinkos ministerijos įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų 2p. numato, jog Inspekcijos paskirtis – pagal kompetenciją vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, jos tikslas - užtikrinti, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai (10.1p.). Įgyvendindama 10.1 punkte nurodytą tikslą, Inspekcija 11.1.1. tikrina, ar planavimo sąlygos valstybės, Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos, apskrities ir savivaldybės lygmens bendrojo bei specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (išskyrus žemėtvarkos schemoms) rengti atitinka teisės aktų reikalavimus, ar šių dokumentų sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros ir sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus (11.1.1 p.). Nustačiusi šiuose nuostatuose nurodytų reikalavimų pažeidimus, reikalauja juos ištaisyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, nesilaikantiesiems reikalavimų taiko administracinio poveikio priemones ( 11.1.3 p.). Pagal Nuostatų 11.1.4. Inspekcija teikia motyvuotas išvadas dėl teritorijų planavimo dokumentų, nurodytų šių nuostatų 11.1.1 ir 11.1.2 punktuose, tvirtinimo tikslingumo (išduoda teritorijų planavimo organizatoriams teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą).

15Taigi minėtų teisės aktų nuostatos leidžia daryti išvadą, jog valstybinei teritorijų planavimo priežiūros inspekcijai yra pavesta atlikti savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą ne vien šių dokumentų derinimo, tvirtinimo procedūros metu, bet ir jų rengimo etape.

16Pareiškėjos Inspekcijos 2011 m. rugpjūčio 4 d. raštą Nr. LD-9929-(14.2) prašo panaikinti bei įpareigoti iš naujo atlikti ginčo detaliojo plano valstybinę priežiūrą dėl, jų nuomone, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese procedūrų pažeidimų, dėl ginčijamo sprendimo priėmimo procedūrų pažeidimų bei dėl planavimo dokumentų (planavimo sąlygų ir sąvado) neatitikimo teisės aktų reikalavimams. Nurodė, jog rengiamo detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Alytaus miesto prekybos centrų ir kraštovaizdžio planų sprendiniams. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2011-03-04 išduotose ir savivaldybės vyriausiojo architekto patvirtintose planavimo sąlygose Nr. 001113000951 (188) nebuvo nurodytas ir vertinamas planuojamo žemės sklypo detaliojo plano sprendinių atitikimas galiojančių specialiųjų planų sprendiniams.

17Administracinės bylos duomenys patvirtina, jog 2011-03-04 Alytaus miesto savivaldybės administracija uždarajai akcinei bendrovei „Glass market“ išdavė planavimo sąlygas Nr. 001113000951 (188) ginčo detaliojo planavimo dokumentui rengti ( I t., b.l. 174-175), kuriose grafoje dėl planuojamo žemės sklypui (teritorijai) taikomų galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių buvo nurodytas tik 2009-06-11 Alytaus miesto bendrasis planas TPD reg. Nr. 000111000876( I t., 174-175), tuo tarpu planuojamam sklypui privalėjo būti taikomi ir detaliojo plano rengimo metu galiojantys specialiųjų planų – Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialaus plano, 2007-01-25, TPD reg. Nr. 000112000362 bei Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano, 2010-02-25 , TPD reg. Nr. 000112000799, sprendiniai. Šią aplinkybę tretysis asmuo Alytaus miesto savivaldybės administracija iš esmės pripažino, pateikdama bylos nagrinėjimo metu 2012-04-23 lydraščiu Nr. SD-3175 ( 6.19) ( II t., b.l. 139) pataisytas planavimo sąlygas, kuriose grafoje dėl planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomų galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių papildomai nurodomi ir specialieji planai ( II t., b.l. 140-142).

18Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-38 „Dėl Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano, patvirtinto savivaldybės Tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T-50, korektūros tvirtinimo“ buvo patvirtinta specialiojo plano korektūra ( III t., b.l. 2), kurios tekstinėje dalyje “ Želdiniai“ apie anksčiau suplanuotą universalaus vidutinio prekybos centrą teritorijoje tarp Lauko ir ( - ) gatvių (schemoje ekspl. Nr. 12A) (ginčo objektą) nurodoma, jog teritorijoje yra vertingų pavienių medžių, detaliojo planavimo stadijoje privaloma atlikti želdinių vertinimą ir maksimaliai saugoti medžius. Specialiojo plano korektūroje, kuri galiojo išduodant planavimo sąlygas, imperatyviai įtvirtinta nuostata, jog Didžiojo prekybos centro 12A planavimas adresu ( - ) gali būti vykdomas vadovaujantis galiojančiomis Alytaus RAAD 2008-12-15 planavimo sąlygomis (patikslintomis) Nr.ARST-5-442 (Sąlygų sąvadas 2009-01-09, Nr. 001113000796) ( III t., b.l. 19). Šis specialus planas suderintas su įvairiom institucijomis, tai patvirtina spaudai ant pagrindinio plano brėžinio, pažymėtina, jog Savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus institucija yra jam pritarusi, su pastaba:“Išsaugoti esamus želdinius, išlaikyti normatyvinius atstumus iki želdinių“ ( III t., b.l. 26).

19Iš kitos administracinės bylos yra žinoma, jog UAB „Glass market“ 2010 m. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu (administracinė byla Nr. I-22-422/2010), kuriuo, be kita ko, reiškė reikalavimą panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas planavimo sąlygas Nr. ARST-5-442 (patikslintas sąlygas), įpareigoti išduoti planavimo dokumentus be Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus sąlygų (Informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenys). Kauno apygardos administracinis teismas skundo netenkino. Planavimo sąlygos Nr. ARST-5-442 minėtoje byloje nebuvo nuginčytos. 2011-03-31 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi apygardos teismo sprendimas paliktas galioti ( Nr. A822-1049-11).

20Vyriausiasis teismas minėtoje nutartyje konstatavo, jog nustačius, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame sklype auga saugotini medžiai ir kiti želdiniai, pareiškėjui siekiant statyti Prekybos centrą, miesto vyriausiasis architektas teisėtai kreipėsi dėl planavimo sąlygų išdavimo į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – ir Alytaus RAAD), nes tik Alytaus RAAD yra kompetentingas spręsti dėl saugotinų medžių ir želdinių vykdant veiklą teritorijose, kuriose tokie želdynai yra. Atsakovas ( past. Alytaus savivaldybės administracija), išduodamas minėtus teritorijų planavimo dokumentus, vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymu, Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. Dl-262, teisės aktų nepažeidė.

21Taigi Alytaus RAAD 2008-12-15 planavimo sąlygos (patikslintos) Nr.ARST-5-442 teisme nebuvo nuginčytos, privalomumas jomis vadovautis, atliekant detaliojo planavimo procedūras šiuose sklypuose buvo įtvirtintas ne tik minėtu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bet ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-38 patvirtinta specialiojo plano korektūra, kuri galiojo planavimo sąlygų žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimui ir jų paskirties pakeitimui išdavimo metu, todėl į detaliojo planavimo procedūrą, kaip institucija, išduodanti planavimo sąlygas ir kompetentinga spręsti dėl želdinių ir medžių, kurie patenka į planuojamą teritoriją, kuriai Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano korektūroje nustatytos specialios apsaugos sąlygos šioje teritorijoje augantiems medžiams, privalėjo būti įtrauktas Aplinkos apsaugos departamentas, Alytaus RAAD 2008-12-15 planavimo sąlygas(patikslintas) Nr.ARST-5-442 nurodant rengiamo detaliojo plano sąvade, todėl akivaizdu, jog atsakovo išvada ginčijame sprendime dėl planavimo sąvado teisėtumo nepagrįsta, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 16 str. 2d.

22Administracinės bylos medžiaga patvirtina, jog LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į Alytaus savivaldybės administraciją ( II t., b.l. 108, 112), tačiau Alytaus miesto savivaldybės administracija nepagrįstai atsisakė jį įtraukti į planavimo procesą ( II t.,b.l. 111, 114).

23Viešojo administravimo įstatymas (8 straipsnis) administraciniam aktui kelia bendrus teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimus. Šio straipsnio 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, t. y. jis turi būti motyvuotas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis teisės taikymo praktiką, yra pažymėjęs, kad „viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą" (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A-556-1395/2008);

24Inspekcija yra viešojo administravimo subjektas, kuriam taikomi Viešojo administravimo įstatymo nustatyti reikalavimai, kurie numato, jog skundas privalo būti išnagrinėtas visapusiškai, objektyviai ir motyvuotai atsakyta į keliamus klausimus. Konkrečiu atveju teismas sutinka, jog skundas iš esmės liko neišnagrinėtas. Teisinės išvados, kuriomis konstatuotas detaliojo planavimo procedūrų teisėtumas nepagrįstos faktiniu pareiškėjų skunde išdėstytų aplinkybių vertinimu.

25Pareiškėjų pasiūlymų detaliojo planavimo organizatoriui turinys (I t., b.l. 103-108), 2011-07-07 jų skunde, adresuotame Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, dėstomos aplinkybės ( b.l. 10), ginčijamo 2011 m. rugpjūčio 4 d. rašto Nr. LD-9929-(14.2) ( I t.,b.l.6) turinys patvirtina, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, konstatuodama planavimo sąlygų ir sąvado teisėtumą, rengiamo detaliojo plano atitikimą kitiems teritorijų planavimo dokumentams ( nors bylos duomenys leidžia daryti priešingą išvadą), nurodydama, jog viešo svarstymo procedūros atliekamos vadovaujantis Inspekcijos Nuostatais, tačiau teisinių išvadų nepagrįsdama objektyviomis detaliojo plano procedūrų metu nustatytomis aplinkybėmis, faktų analize, priėmė formalų, nemotyvuotą sprendimą.

26Nustačius, jog buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 8str. 1d. reikalavimai, nebuvo atliktas objektyvus ir išsamus visų aplinkybių, turinčių įtakos sprendimo pagrįstumui, įvertinimas, minėti procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą jį panaikinti (ABTĮ 89 str.1d.3p), nepasisakant dėl kitų skundo argumentų.

27Kadangi pareiškėjų skundas (gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje 2011-07-07), iš esmės yra neišnagrinėtas, todėl atsakovas įpareigotinas išnagrinėti pareiškėjų skundą iš naujo, priimant motyvuotą sprendimą. Su juo nesutinkant, pareiškėjoms neužkertamas kelias kreiptis į teismą iš naujo.

28Pagal teisės aktuose įtvirtintą kompetenciją, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, vykdydama teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą, privalo patikrinti, ar planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentams rengti atitinka teisės aktų reikalavimus, ar šių dokumentų sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, ar tinkamai atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros (Nuostatų 11.1.1p.), nustačiusi pažeidimus, taikyti tam tikras priemones (Nuostatų 11.1.3p.), todėl, teismo nuomone, pareiškėjų reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti žemės sklypų ( - ) ir ( - ), Alytuje sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano valstybinę priežiūrą, yra išvestinio, perteklinio pobūdžio, ir netenkinamas.

29Teismo nuomone, konkrečiu atveju nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų atstovo prašymo dėl ABTĮ 109 str. taikymo, tačiau tai netrukdo pareiškėjoms kreiptis savo ruožtu į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl, jų manymu, esamų nusikalstamos veikos požymių. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1d. 2p., teismas

Nutarė

30Skundą tenkinti iš dalies.

31Panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą Nr. LD-9929-(14.2).

32Įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos pareiškėjų skundą (gautą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje 2011-07-07) išnagrinėti iš naujo.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjos su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,... 3. Nurodė, kad 2011 m. liepos 7 d. pareiškėjos su skundu kreipėsi į... 4. Pareiškėjų įgaliotas atstovas pažymėjo, jog rengiamo žemės sklypų (( -... 5. Atsakovas atsiliepime į skundą ir jo įgaliotas atstovas teismo posėdžio... 6. Trečiųjų suinteresuotų asmenų Alytaus miesto savivaldybės... 7. Trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos... 8. Skundas tenkinamas iš dalies.... 9. Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog 2011-07-07 pareiškėjos... 10. Iš administracinės bylos duomenų matyti, jog yra rengiamas žemės sklypų (... 11. Pareiškėjos Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo... 12. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą teritorijų planavimo procesą sudaro... 13. Konkrečiu atveju pareiškėjos naudojasi įstatymo suteikta teise, siekdamos,... 14. Teritorijų planavimo įstatymas apibrėžia, jog valstybinė teritorijų... 15. Taigi minėtų teisės aktų nuostatos leidžia daryti išvadą, jog... 16. Pareiškėjos Inspekcijos 2011 m. rugpjūčio 4 d. raštą Nr. LD-9929-(14.2)... 17. Administracinės bylos duomenys patvirtina, jog 2011-03-04 Alytaus miesto... 18. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-38... 19. Iš kitos administracinės bylos yra žinoma, jog UAB „Glass market“ 2010... 20. Vyriausiasis teismas minėtoje nutartyje konstatavo, jog nustačius, kad... 21. Taigi Alytaus RAAD 2008-12-15 planavimo sąlygos (patikslintos) Nr.ARST-5-442... 22. Administracinės bylos medžiaga patvirtina, jog LR Aplinkos ministerijos... 23. Viešojo administravimo įstatymas (8 straipsnis) administraciniam aktui kelia... 24. Inspekcija yra viešojo administravimo subjektas, kuriam taikomi Viešojo... 25. Pareiškėjų pasiūlymų detaliojo planavimo organizatoriui turinys (I t.,... 26. Nustačius, jog buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 8str. 1d.... 27. Kadangi pareiškėjų skundas (gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir... 28. Pagal teisės aktuose įtvirtintą kompetenciją, Valstybinė teritorijų... 29. Teismo nuomone, konkrečiu atveju nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų atstovo... 30. Skundą tenkinti iš dalies.... 31. Panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 32. Įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...