Byla A-415-394-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei, dalyvaujant atsakovų atstovei Julianai Ostrouch, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą atsakovui Teisingumo ministerijai ir teisingumo ministrui dėl vilkinimo atlikti viešojo administravimo veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. B. kreipėsi į administracinį teismą prašydamas įpareigoti Teisingumo ministeriją bei teisingumo ministrą per 10 dienų nuo sprendimo įsigaliojimo pateikti jam atsakymą į 2005 m. spalio 22 d. skundą dėl drausminės bylos advokatui V. Mikšai iškėlimo ir patraukimo atsakomybėn.

5Skunde jis nurodė, kad 2005 m. spalio 22 d. skundu kreipėsi į trečiąjį suinteresuotą asmenį ir į Lietuvos advokatūrą dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui V. Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn. 2005 m. lapkričio 3 d. atsakovas raštu Nr. (1.23)-7R-8407 kreipėsi į Lietuvos advokatūrą ir į Kauno miesto valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu informuoti atsakovą apie skundo pagrindu priimtus sprendimus. 2005 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. 167-370 Kauno miesto valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pranešė, kad kreipėsi į advokatą V. Mikšą su prašymu pateikti paaiškinimą dėl skunde nurodytų aplinkybių bei surinkti informaciją, reikalingą pareiškėjo skundui ištirti. Pagal Advokatūros įstatymo 52 straipsnio 2 dalį sprendimą iškelti advokatui drausminę bylą priima Lietuvos advokatūra arba teisingumo ministras. Pagal Viešojo administravimo įstatymo nuostatas atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo privalo pateikti atsakymą per du mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Mano, jog vilkindami pateikti atsakymą į 2005 m. spalio 22 d. skundą ir vilkindami atlikti savo kompetencijai priskirtus veiksmus dėl skundo ištyrimo bei perduodami skundą tirti pačiam advokatui V. Mikšai ir įpareigodami jį patį surinkti skundui ištirti reikalingą informaciją, atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo skatino korupciją teismuose ir šališką informacijos bei įrodymų surinkimą dėl jo skundo aplinkybių ištyrimo, neužtikrindami asmens teisės į veiksmingą ir objektyvų skundo aplinkybių ištyrimą. Tokiais veiksmais atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Advokatūros ir Viešojo administravimo įstatymų nuostatas.

6Atsakovas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 21-22). Atsiliepime nurodė, kad 2005 m. spalio 26 d. Teisingumo ministerijoje buvo gautas 2005 m. spalio 22 d. pareiškėjo skundo nuorašas „Dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui Vladui Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn“. Pirmuoju adresatu šiame skunde buvo nurodytas Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininkas R. Andrikis. 2005 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (1.23)-7R-8407 atsakovas nusiuntė Lietuvos advokatūrai prašymą informuoti apie priimto sprendimo išnagrinėjimo rezultatus. Tos pačios dienos raštu Nr. (1.23)-7R-8409 atsakovas persiuntė pareiškėjo skundą Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai išnagrinėti pagal kompetenciją vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsniu ir informuoti apie priimtą sprendimą. 2005 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. R-167/R192-402 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pranešė, jog persiuntė skundą Lietuvos advokatūrai. Telefonu Lietuvos advokatūros advokatų taryba informavo, kad šis skundas dar nėra išnagrinėtas.

7Atsakovas, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 12 straipsniu, Advokatūros įstatymo 52 straipsnio nuostatomis bei Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Teisingumo ministerijoje tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 286, 25 punktu, nurodė, jog nusiuntė Lietuvos advokatūrai prašymą informuoti apie sprendimo rezultatus ir pats jo nenagrinėjo. Drausmės bylų nagrinėjimas Lietuvos advokatūros advokatų tarybos sudarytame drausmės komitete yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. IR-169 „Dėl advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos skelbimo“ ir vienu iš drausmės bylų iškėlimo pagrindų nurodytas teisingumo ministro pavedimas (12.2 punktas), o Teisingumo ministerija neturi jokių teisės aktų reglamentuojančių šias procedūras. Pagal kompetenciją vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 9 straipsniu, skundus dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo turėtų nagrinėti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, kurios užtikrina antrinės teisinės pagalbos teikimą ir vykdo jos kontrolę, todėl skundas buvo nusiųstas ir Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Antrinės teisinės pagalbos pavyzdinės sutarties, patvirtintos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-123, 5.3 punkte nustatyta, kad sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 15 dienų, jeigu Tarnyba nustato, kad advokatas be pateisinamų priežasčių netinkamai vykdo arba nevykdo Sutarties 2.2 nustatytų pareigų. Skundo persiuntimas iš esmės atitinka Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą subsidiarumo principą, kad aukštesnėms institucijoms nebūtų priskiriamos funkcijos, kurias gali atlikti žemesnės institucijos ar kiti asmenys.

8Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, jog palaiko Teisingumo ministerijos atsiliepime išdėstytus motyvus bei prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 43).

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

11Teismas nustatė, kad 2005 m. spalio 26 d. Teisingumo ministerijoje buvo gautas 2005 m. spalio 22 d. pareiškėjo A. B. skundo nuorašas „Dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui Vladui Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn“ (b. l. 23-24).

12Teisingumo ministerija 2005 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (1.23)-7R- 8407 nusiuntė Lietuvos advokatūrai prašymą informuoti apie priimto sprendimo išnagrinėjimo rezultatus (b. l. 25).

132005 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (1.23)-7R-8409 Teisingumo ministerija persiuntė pareiškėjo skundą Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai išnagrinėti pagal kompetenciją vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsniu ir informuoti apie priimtą sprendimą (b. l. 26).

142005 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. R-167/R192-402 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pranešė, jog persiuntė skundą Lietuvos advokatūrai (b. l. 27).

152006 m. sausio 27 d. Teisingumo ministerija gavo Lietuvos advokatūros raštą Nr. 25, kuriuo ši informavo Teisingumo ministeriją, jog Advokatų tarybos posėdyje nutarta advokatui Vladislovui Mikšai drausmės bylos nekelti (b. l. 53).

16Iš pareiškėjo skundo teismas nustatė, jog jis prašo įpareigoti atsakovą ir trečiąjį suinteresuotą asmenį atsakyti į jo raštą.

17Teismas nurodė, jog viešojo administravimo subjektus, jų veiklos principus apibrėžia, administracinio reglamentavimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo bei institucijų vidaus administravimo pagrindus, taip pat administracines procedūras ir prievoles nagrinėjant bei sprendžiant asmenų prašymus ir skundus (toliau - prašymus) nustato - Viešojo administravimo įstatymas. Pagal minėto įstatymo 12 straipsnį institucijų vidaus administravimą reglamentuoja įstatymai arba jų pagrindu priimti teisės aktai (nuostatai, statutai, veiklos reglamentai, pareiginės instrukcijos, vidaus tvarkos taisyklės).

18Piliečių skundų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Teisingumo ministerijoje reglamentuoja Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Teisingumo ministerijoje tvarka, patvirtinta 2002 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 286. Pagal minėtos tvarkos 25 punktą prašymo ar skundo, adresuoto kelioms institucijoms ir priklausančio kelių institucijų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja ir sprendimą prašyme ar skunde keliamu klausimu priima pirmasis adresatas. Teismas nurodė, jog pareiškėjo 2005 m. spalio 22 d. raštas adresuotas Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkui R. Andrikiui, o nuorašas teisingumo ministrui (b. l. 5). Raštu A. B. prašo advokatui Vladui Mikšai iškelti drausmės bylą. Vadovaujantis Advokatūros įstatymo 52 straipsniu advokatui už Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimų bei advokato veiklos pažeidimus gali būti keliama drausmės byla ir sprendimą iškelti drausmės bylą priima Lietuvos advokatūra arba teisingumo ministras. Atsižvelgęs į išdėstytų teisės aktų nuostatas, į tai, kad pareiškėjo rašte pirmu adresatu nurodytas Advokatų tarybos pirmininkas, kad drausmės bylą advokatui gali iškelti Lietuvos advokatūra arba teisingumo ministras, teismas nusprendė, jog Teisingumo ministerija 2005 m. lapkričio 3 d. kreipimusi į Lietuvos advokatūrą nepažeidė teisės aktų nuostatų bei atliko teisėtus veiksmus.

19Teismas taip pat nurodė, jog pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 9 straipsnį skundus dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo turėtų nagrinėti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, kurios užtikrina antrinės teisinės pagalbos teikimą ir vykdo jos kontrolę. Teismas pažymėjo, jog atsakovas, vadovaudamasis minėta teisės norma, 2005 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (1.23)-7 R-8409 išsiuntė pareiškėjo skundą Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai išnagrinėti pagal kompetenciją.

20III.

21Apeliaciniu skundu pareiškėjas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Taip pat prašo priimti atskirąją nutartį dėl, jo teigimu, teisėjų ir valdininkų padarytų įstatymų pažeidimų įvertinimo.

22Apeliaciniame skunde nurodoma, jog teismas netinkamai ir nenurodydamas motyvų pritaikė ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punktą, kuris taikomas, kai paaiškėja, kad skundas buvo priimtas praleidus nustatytus apskundimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas tokį prašymą atmetė. Pažymi, jog byloje šie klausimai nebuvo spręsti, todėl šis pažeidimas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Mano, jog ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punktas pritaikytas tam, kad būtų pagrindas vilkinti bylos išnagrinėjimą.

23Pareiškėjas teigia, jog teismas pažeidė ir netinkamai taikė ABTĮ 14 ir 85-87 straipsnius, kadangi sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui būtina, kad sprendime būtų atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus, nurodyti argumentai dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus, bei konstatuota, kurios turinčios reikšmės aplinkybės yra nustatytos.

242006 m. gegužės 11 d. nutartimi Lietuvos vyriausias administracinis teismas nustatė, kad jo skundo pirmas ir antras reikalavimai turi būti sprendžiami nagrinėjant trečią skundo reikalavimą įpareigoti atsakovą ir trečią suinteresuotą asmenį atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, ši nutartis įsiteisėjo ir tapo privaloma įvykdyti šioje byloje. Tačiau sprendime neišnagrinėtas trečias reikalavimas teisingumo ministro atžvilgiu. Sprendime tik nustatyta, kad reikalavimas įpareigoti atsakovą teisingumo ministeriją atsakyti į 2005 m. spalio 22 d. skundą yra nepagrįstas, o reikalavimai pripažinti, kad teisingumo ministras vilkino atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir pateikti atsakymą į skundą dėl drausminės bylos iškėlimo bei pripažinti, kad tokie veiksmai yra neteisėti ir įpareigoti ministrą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus net nenagrinėti.

25Nurodo, jog sprendime pažeidžiamas ABTĮ 7 straipsnis, nes kolegija yra šališka ir priklausoma, neišnagrinėjo nei vieno jo skundo reikalavimų dėl buvusio teisingumo ministro G. Bužinsko neteisėtų veiksmų įvertinimo, pažeidė Konstitucijos 28, 29, 109 straipsnius ir ABTĮ 5, 6 straipsnius.

26Mano, jog teismas netinkamai taikė ir pažeidė Viešojo administravimo įstatymą ir Advokatūros įstatymo 52 straipsnį. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalį prašymas ar skundas kompetentingai institucijai perduodamas tik tuomet, jeigu institucija yra neįgaliota priimti sprendimo prašomu klausimu. Pagal Advokatūros įstatymo 52 straipsnį sprendimą iškelti drausmės bylą advokatui priima advokatūra arba teisingumo ministras. Vadinasi, sprendimą iškelti drausmės bylą gali priimti ir advokatūra, ir teisingumo ministras. Kadangi jo skundas buvo adresuotas ne atsakovui, bet buvusiam teisingumo ministrui G. Bužinskui, kuris įgaliotas iškelti drausmės bylą, skundą teisingumo ministerija turėjo perduoti jam. Todėl mano, kad atstovas neteisėtai perėmė nagrinėti jo skundą. 2005 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (1.23)-7R-8407 ministerija skundo neperdavė nagrinėti pagal įstatymą ir kompetenciją trečiam suinteresuotam asmeniui, bet neteisėtai kreipėsi į advokatūrą minėtame rašte nenurodydama, kad sprendimo priėmimas nepriklauso trečio suinteresuoto asmens teisingumo ministro kompetencijai. Pažymi, kad 2006 m. gegužės 12 d. rašte Nr. (1.23)-7R-3071 trečias suinteresuotas asmuo nusprendė nekelti drausminės bylos advokatui A. V. , tačiau jo skundo neteisėtai nenagrinėjo.

27Teismas pažeidė jo teises (ABTĮ 5, 6, 10, 53 straipsniai) suvaržydamas teises kreiptis teisminės gynybos, nepadėdamas įgyvendinti teisių proceso metu bei neišnagrinėdamas jo prašymų. 2006 m. rugsėjo 12 d. jis išsiuntė prašymą atsiųsti atsakovo Teisingumo ministerijos 2006 m. sausio 19 d. atsiliepimą, kadangi toks atsiliepimas jam nebuvo atsiųstas. Nors prašymas buvo gautas teisme, atsiliepimas jam buvo išsiųstas pavėluotai tik 2006 rugsėjo 25 d. ir gautas 2006 rugsėjo 26 d. ir jis nebūtų galėjęs pasiruošti bylos nagrinėjimui. Pažymi, kad teismas neišnagrinėjo faksu 2006 m. rugsėjo 25 d. 17.30 išsiųsto prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Jei prašymas būtų išnagrinėtas ir posėdis atidėtas, jis būtų pateikęs kaip įrodymus šiuo metu pateikiamus 2006 m. gegužės 12 d. raštą Nr. (1.23)-7R-3071 bei 2006 m. rugsėjo 28 d. advokatūros raštą Nr. 405 ir tuomet teismas nebūtų galėjęs priimti sprendimo netenkinti jo skundo.

28Atsakovas Teisingumo ministerija atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Taip pat prašo teismą, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 3 punktu, skirti apeliantui maksimalią baudą už nevienkartinius teismo bei kitų proceso dalyvių užgauliojimus procesiniuose dokumentuose.

29Dėl ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punkto taikymo, pažymi, jog atsižvelgiant į tai, kad teismas nekonstatavo, kad atsakovas vilkino atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, teismas pagrįstai nurodė, kad praleistas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio skundo padavimo terminas.

30Dėl apelianto teiginio, kad teismas neišnagrinėjo visų jo pareikštų reikalavimų, nurodo, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 851, 1 punktu Teisingumo ministerija vykdo įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teisingumo srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. Teisingumo ministras veikia, kaip Teisingumo ministerijos vadovas, kuris vykdo teisės aktuose nustatytas pareigas kartu su Teisingumo ministerija. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei į tai, kad teisingumo ministras dalyvauja šioje byloje trečiuoju asmeniu, teismas neturėjo nustatinėti, kokios aplinkybės teisingumo ministro atžvilgiu nustatytos, kokios ne ir kodėl. Mano, jog šis apelianto argumentas taipogi negali būti vertinamas, kaip teisėjų kolegijos šališkumo apelianto atžvilgiu įrodymas.

31Dėl teiginio, kad pareiškėjo skundą privalomai turėjo išnagrinėti trečiasis suinteresuotasis asmuo teisingumo ministras, kadangi pagal Advokatūros įstatymo 52 straipsnį sprendimą iškelti drausmės bylą advokatui priima arba Lietuvos advokatūra arba teisingumo ministras, atsiliepime nurodoma, kad šiuo atveju teismas visiškai tinkamai įvertino faktines nagrinėjamos bylos aplinkybes. Apeliantas 2005 m. spalio 22 d. skunde atsakovui „Dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui Vladui Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn“ pirmuoju adresatu nurodė Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininką R. Andrikį, o atsakovas gavo skundo nuorašą. Todėl visiškai pagrįstai buvo manoma, kad atsakovas apelianto prašymo nenagrinės, nes apeliantas pats pasirinko įgaliotą subjektą. 2005 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (1.23 )-7R- 8407 atsakovas nusiuntė Lietuvos advokatūrai prašymą informuoti apie priimto sprendimo išnagrinėjimo rezultatus. Tos pačios dienos raštu Nr. (1.23)-7R-8409 atsakovas persiuntė pareiškėjo skundą Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai išnagrinėti pagal kompetenciją vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsniu ir informuoti apie priimtą sprendimą.

32Apeliantas teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog teisės aktai numato alternatyvą, kas galėtų spręsti klausimą dėl jo skundo išnagrinėjimo, teisingumo ministras turėjo pats asmeniškai jo skundą išnagrinėti. Atsakovas mano, kad ginčo atveju svarbu, jog pareiškėjo pareikštas prašymas buvo įvertintas įgaliotos institucijos - Lietuvos advokatūros ir teigti, kad abu įgalioti subjektai turėjo nagrinėti apelianto prašymą, nėra pagrindo.

33Dėl apelianto nurodomų jo procesinių teisių pažeidimo pažymima, jog pažeidimai (pavėluotas atsiliepimo išsiuntimas ir faksu atsiųsto prašymo neišnagrinėjimas) nesukėlė jokios žalos apeliantui bei neapribojo jo teisių. Pažymi, kad apeliantas 2006 m. rugsėjo 25 d. faksu atsiųstame teismui prašyme prašė nagrinėti jo skundą jam nedalyvaujant. Šio „dokumento“ turinys patvirtina, kad apeliantas teikia teismui neturinčius teisinės reikšmės savo pamąstymus.

34Atsakovų atstovė apeliacinės instancijos teisme prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Ji išdėstė Teisingumo ministerijos pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytus jo nepagrįstumo argumentus.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinis skundas atmetamas.

38Byloje nustatyta, kad Teisingumo ministerijoje 2005 m. spalio 26 d. buvo gautas pareiškėjo A. B. 2005 m. spalio 22 d. skundo nuorašas „Dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui Vladui Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn“ (b. l. 23-24). Teisingumo ministerija 2005 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (1.23)-7R- 8407 nusiuntė Lietuvos advokatūrai prašymą informuoti apie priimto sprendimo išnagrinėjimo rezultatus (b. l. 25). Teisingumo ministerija 2005 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (1.23)-7R-8409 nusiuntė pareiškėjo skundą Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai išnagrinėti pagal kompetenciją remiantis Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsniu ir informuoti apie priimtą sprendimą (b. l. 26). Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2005 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. R-167/R192-402 pranešė, jog skundą išsiuntė Lietuvos advokatūrai (b. l. 27). Teisingumo ministerija 2006 m. sausio 27 d. gavo Lietuvos advokatūros raštą Nr. 25, kuriuo ši informavo Teisingumo ministeriją, jog Advokatų tarybos posėdyje nutarta advokatui Vladislovui Mikšai drausmės bylos nekelti (b. l. 53).

39Remiantis Advokatūros įstatymo 52 straipsnio 2 dalimi, sprendimą iškelti drausmės bylą priima Lietuvos advokatūra arba teisingumo ministras. Ši įstatymo nuostata suteikia teisingumo ministrui teisę spręsti klausimą dėl drausmės bylos kėlimo advokatui, tačiau šiuo atveju, kai Teisingumo ministerija gavo tik pareiškėjo skundo, kuriuo prašymas reiškiamas tiesioginiam adresatui - Lietuvos advokatų tarybos pirmininkui, nuorašą (b. l. 23, 24), atsakovai byloje teisinio pagrindo spręsti jį iš esmės neturėjo, todėl pareiškėjo reikalavimas jiems išnagrinėti skundą iš esmės pateikiant į jį atsakymą, nepagrįstas.

40Byloje esanti pirmosios instancijos teismo nutartis liudija, jog nagrinėjimui iš esmės buvo priimtas tik paminėtas pareiškėjo reikalavimas, o reikalavimai pripažinti, kad teisingumo ministras vilkino atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus bei pripažinti, kad tokie veiksmai yra neteisėti, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktus bei 87 straipsnio 4 dalį ir 5 dalies 1 punktą vertintini kaip skundo pagrindai, o ne dalykas, todėl nagrinėdamas bylą teismas, konstatuodamas, jog atsakovai neturėjo teisinių pagrindų išnagrinėti iš esmės ir atsakyti į pareiškėjo skundą, kuriuo kreiptasi į Lietuvos advokatūrą, tokiu būdu paneigė ir pareiškėjo argumentus dėl vilkinimo ir veiksmų neteisėtumo.

41Apeliaciniame skunde nurodoma, jog teismas netinkamai ir nenurodydamas motyvų pritaikė ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punktą, nors byloje šie klausimai nebuvo spręsti. Šis pažeidimas, pareiškėjo manymu, yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

42Pareiškėjo tvirtinimas, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo nurodo ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintas teisės normas, kuriomis remiasi priimdamas sprendimą, yra teisus, tačiau toks netinkamos teisės normos nurodymas vertintinas kaip proceso normų pažeidimas, neturėjęs įtakos priimto sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui (ABTĮ 142 straipsnio 1 dalis), todėl naikinti sprendimo dėl tokios proceso normų pažaidos teisinio pagrindo nėra.

43Kaip matyti iš lydraščių, pareiškėjui 2006 m. rugsėjo 22 d. išsiųstas Teisingumo ministerijos atsiliepimas į jo skundą, o 2006 m. rugpjūčio 10 d. – l. e teisingumo ministro pareigas atsiliepimas, todėl apeliacinio skundo argumentai, kad atsiliepimas jam buvo išsiųstas pavėluotai tik 2006 rugsėjo 25 d., nepagrįsti.

44Nepagrįstai teigiama, kad teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą. 2006 m. rugsėjo 26 d. teisme gautame pareiškime pareiškėjas prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl atidėti jos nagrinėjimo nebuvo teisinių pagrindų.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46A. B. apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. B. kreipėsi į administracinį teismą... 5. Skunde jis nurodė, kad 2005 m. spalio 22 d. skundu kreipėsi į trečiąjį... 6. Atsakovas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l.... 7. Atsakovas, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 12 straipsniu,... 8. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, jog palaiko Teisingumo... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 5 d. sprendimu... 11. Teismas nustatė, kad 2005 m. spalio 26 d. Teisingumo ministerijoje buvo gautas... 12. Teisingumo ministerija 2005 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (1.23)-7R- 8407... 13. 2005 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (1.23)-7R-8409 Teisingumo ministerija... 14. 2005 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. R-167/R192-402 Kauno valstybės... 15. 2006 m. sausio 27 d. Teisingumo ministerija gavo Lietuvos advokatūros raštą... 16. Iš pareiškėjo skundo teismas nustatė, jog jis prašo įpareigoti atsakovą... 17. Teismas nurodė, jog viešojo administravimo subjektus, jų veiklos principus... 18. Piliečių skundų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Teisingumo ministerijoje... 19. Teismas taip pat nurodė, jog pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 20. III.... 21. Apeliaciniu skundu pareiškėjas A. B. prašo panaikinti... 22. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog teismas netinkamai ir nenurodydamas motyvų... 23. Pareiškėjas teigia, jog teismas pažeidė ir netinkamai taikė ABTĮ 14 ir... 24. 2006 m. gegužės 11 d. nutartimi Lietuvos vyriausias administracinis teismas... 25. Nurodo, jog sprendime pažeidžiamas ABTĮ 7 straipsnis, nes kolegija yra... 26. Mano, jog teismas netinkamai taikė ir pažeidė Viešojo administravimo... 27. Teismas pažeidė jo teises (ABTĮ 5, 6, 10, 53 straipsniai) suvaržydamas... 28. Atsakovas Teisingumo ministerija atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį... 29. Dėl ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punkto taikymo, pažymi, jog... 30. Dėl apelianto teiginio, kad teismas neišnagrinėjo visų jo pareikštų... 31. Dėl teiginio, kad pareiškėjo skundą privalomai turėjo išnagrinėti... 32. Apeliantas teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog teisės aktai numato... 33. Dėl apelianto nurodomų jo procesinių teisių pažeidimo pažymima, jog... 34. Atsakovų atstovė apeliacinės instancijos teisme prašo pareiškėjo... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Apeliacinis skundas atmetamas.... 38. Byloje nustatyta, kad Teisingumo ministerijoje 2005 m. spalio 26 d. buvo gautas... 39. Remiantis Advokatūros įstatymo 52 straipsnio 2 dalimi, sprendimą iškelti... 40. Byloje esanti pirmosios instancijos teismo nutartis liudija, jog nagrinėjimui... 41. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog teismas netinkamai ir nenurodydamas motyvų... 42. Pareiškėjo tvirtinimas, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo nurodo... 43. Kaip matyti iš lydraščių, pareiškėjui 2006 m. rugsėjo 22 d. išsiųstas... 44. Nepagrįstai teigiama, kad teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą. 2006... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. A. B. apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos... 47. Nutartis neskundžiama....