Byla Ik-1246-402/2013
Dėl būtent termino nenurodymas lėmė, kad administratorė apsiriko skaičiuodama terminą, be to pavėlavo labai nedaug, faktiškai viena para. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėja prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, susipažinusi su pareiškėjos UAB „AUTO ABC“ skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme 2013-06-13 gautas UAB „AUTO ABC“ skundas atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo K. S. , kuriame pareiškėja prašo teismą panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-19 įsakymą Nr. A-3887; panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013-03-13 sprendimą Nr. 8S-(14.832)3 bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013-05-20 sprendimą Nr. 1SS-(7.5)-1057.

3Prašyme atnaujinti praleistą terminą, pareiškėja nurodė, kad skundžiamą Nacionalinės žemės tarnybos 2013-05-20 sprendimą Nr. lSS-(7.5)-1057 gavo 2013-05-22 dieną. Pagal ABTĮ 32 str. 1 d. paskutinė diena skundui paduoti buvo 2013-06-11. Būtent birželio 11 d. ir buvo paruoštas skundas. Advokatė M. Laurinaitienė 2013-06-11 po pietų liepė savo administratorei A. D. nunešti parengtą skundą į teismą. Administratorė A. D. manydama, kad skundžiamą teismui sprendimą pateikia nepraleidžiant termino, nunešė skundą teismui ne birželio 11 d., o birželio 13 d., tokiu būdu skundas teismui buvo paduotas praleidus terminą 2 dienom. Teismo prašo atnaujinti terminą skundui paduoti, atsižvelgiant į šias priežastis - pareiškėja nuosekliai, aktyviai, siekdama apginti savo, jos manymu, pažeistas teises, sužinojusi apie skundžiamo įsakymo neteisėtumą, operatyviai ėmėsi veiksmų jam panaikinti, pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Pareiškėja Nacionalinės žemės tarnybos sprendimą gana operatyviai skundė teismui, bet advokatės administratorė apsiriko dviem dienom skaičiuodama skundo padavimo terminą. Taip pat nurodė, jog skundžiamame Nacionalinės žemės tarnybos 2013-05-20 sprendime nebuvo konkrečiai nurodytas terminas, per kurį šis sprendimas gali būti skundžiamas administraciniam teismui, todėl būtent termino nenurodymas lėmė, kad administratorė apsiriko skaičiuodama terminą, be to pavėlavo labai nedaug, faktiškai viena para. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėja prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

4Prašymas netenkintinas.

5ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis numato, kad atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Tačiau ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose.

6Pareiškėja ginčija Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013-05-20 sprendimą Nr. 1SS-(7.5)-1057. Prie bylos pateikti rašytiniai įrodymai (pašto vokas), o taip pat ir pati pareiškėja nurodė, jog skundžiamą sprendimą gavo 2013-05-22. Todėl skundą teismui turėjo teisę paduoti vėliausiai iki 2013-06-11. Kaip matyti iš bylos medžiagos, skundą Kauno apygardos administraciniam teismui padavė 2013-06-13, t.y. praleidus įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti. Šios aplinkybės neginčija ir pati pareiškėja.

7Prašydama atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, pareiškėja motyvuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos sprendimą gana operatyviai skundė teismui, bet advokatės administratorė apsiriko dviem dienom skaičiuodama skundo padavimo terminą, taip pat nurodė, jog skundžiamajame sprendime atsakovas nurodė neaiškią sprendimo apskundimo tvarką.

8Kaip matyti iš pridėto skundžiamojo sprendimo jame pateikta tik bendro pobūdžio informacija, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau LVAT yra nurodęs, jog teismas laikosi praktikos, kad įstatymo reikalavimų neatitikimas individualaus administracinio akto apskundimo tvarkos išaiškinimas, kaip šiuo atveju, nėra kliūtis asmeniui imtis aktyvių veiksmų aiškintis skundo padavimo tvarką (kreiptis teisinės pagalbos suteikimo į advokatą ir pan.) (2012 m. rugsėjo 21 d. LVAT nutartis byloje Nr. AS492-440/2012). Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja UAB „AUTO ABC“ naudojasi kvalifikuoto teisininko pagalba, todėl elgiantis pakankamai apdairiai ir rūpestingai, pareiškėja turėjo galimybę paduoti skundą teismui nepraleidus įstatymo nustatyto 20 dienų termino.

9Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, pareiškėjos nurodomos termino praleidimo priežastys iš esmės yra subjektyvaus pobūdžio, priklausė nuo pačios pareiškėjos valios ir sietinos su pareiškėjos nepakankamu rūpestingumu, todėl negali būti pripažintos svarbiomis. Apribotais skundų padavimo terminais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (2010 m. spalio 22 d. LVAT nutartis byloje Nr. TA858-69/2010).

10Netenkinus prašymo atnaujinti skundo padavimo teismui terminą, pareiškėjos skundą atsisakoma priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

11Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu teisėja

Nutarė

12Neatnaujinti skundo padavimo termino.

13Pareiškėjos UAB „AUTO ABC“ skundą atsisakyti priimti.

14Grąžinti UAB „AUTO ABC“ 100 Lt (vieno šimto litų) žyminį mokestį, 2012 m. lapkričio 8 d. sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai