Byla eAS-108-756/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų M. N. ir G. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų M. N. ir G. N. skundą atsakovui Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai M. N. ir G. N. 2016 m. lapkričio 23 d. elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti Komisijos nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos rėžimo pakeitimo nagrinėti (toliau – ir Komisija) 2016 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. V5-21 ir įpareigoti atsakovą pavesti Komisijai spręsti klausimą iš naujo.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų M. N. ir G. N. skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjams 28 Eur žyminį mokestį.

7Teismas nurodė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 23 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečioms asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

8Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikos matyti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą.

9Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-491 patvirtinto Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 19 punkte nustatyta, kad pasiūlymus dėl saugomos teritorijos steigimo, jos ir (ar) jos zonų ribų nustatymo ar keitimo ir (ar) saugomos teritorijos apsaugos režimo nustatymo ar pakeitimo nagrinėja aplinkos ministro sudaryta Komisija. Aprašo 26 punkte nustatyta, kad Komisijos sprendimai, įforminti posėdžių protokolu, pateikiami aplinkos ministrui. Aprašo 28 punkte nustatyta, kad atsižvelgdamas į Komisijos sprendimus, aplinkos ministras priima sprendimą dėl pateikto pasiūlymo. Aprašo 30 punkte nustatyta, kad aplinkos ministrui priėmus sprendimus, susijusius su saugomos teritorijos specialiojo planavimo dokumentų pakeitimais, Tarnyba parengia motyvuotą pasiūlymą dėl specialiojo planavimo dokumento keitimo jį tvirtinusiai institucijai.

10Iš Aprašo nuostatų matyti, kad Komisija aplinkos ministrui teikia pasiūlymus, aplinkos ministras priima sprendimą dėl pateikto pasiūlymo. Teismas vertina, kad Komisijos 2016 m. spalio 24 d. posėdžio protokolas Nr. V5-21 nagrinėjamu atveju yra tarpinis dokumentas, kuriuo nėra įforminami baigiamieji kompetentingų asmenų (pareigūnų) sprendimai. Teisines pasekmes pareiškėjams nagrinėjamu atveju sukeltų aplinkos ministro priimtas sprendimas dėl Komisijos 2016 m. spalio 24 d. posėdžio protokole Nr. V5-21 pateikto pasiūlymo. Pareiškėjams išaiškintina, kad pagal LVAT praktiką argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (LVAT 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010).

11Esant šioms aplinkybėms, reikalavimas dėl 2016 m. spalio 24 d. posėdžio protokole Nr. V5-21 pateikto pasiūlymo panaikinimo nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.). Pareiškėjų reikalavimą įpareigoti atsakovą pavesti Komisijai spręsti klausimą iš naujo atsisakytina priimti kaip išvestinį skundo reikalavimą. Taigi pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą pareiškėjų skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

12III.

13Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutartį.

14Teismas vertino Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. Dl-491 patvirtinto Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo nuostatas (19, 26, 28 ir 30 punktus). Tačiau visose nurodytose Aprašo nuostatose teigiama, kad procedūros vyksta teismo aiškinama seka tik tuo atveju, kai priimamas sprendimas, susijęs su “saugomos teritorijos specialiojo planavimo dokumentų pakeitimais”, t. y., kai Komisija pritaria pateiktam pasiūlymui. Kai Komisija pasiūlymui nepritaria (ir tai yra priimta praktika), administracinė procedūra užbaigiama Komisijos neigiamo sprendimo pagrindu, ir būtent toks neigiamas Komisijos sprendimas yra galutinis ir asmenims pasekmes sukeliantis viešojo administravimo dokumentas. Todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas neteisingai išaiškino Aprašo nuostatas, tuo užkirsdamas kelią pareiškėjams ginti savo pažeistą teisę.

15Pareiškėjų M. N. ir G. N. atstovė, advokatė T. K., 2017 m. sausio 4 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui prašymą, kuriuo atsisako nuo atskirojo skundo.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Pareiškėjų M. N. ir G. N. atstovė, advokatė T. K., 2017 m. sausio 4 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui prašymą, kuriuo atsisako nuo atskirojo skundo. Šiame prašyme pareiškėjų atstovė nurodė pareiškėjai nuo atskirojo skundo atsisako, nes „Aplinkos ministras savo 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-860“ nusprendė patvirtinti Komisijos sprendimą ir tuo užbaigė administracines procedūras dėl saugomos teritorijos ribų pakeitimo“.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančios redakcijos ABTĮ 136 straipsnis įvirtina, kad apeliantas turi teisę apeliacinio skundo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka (1 dalis). Pagal ABTĮ 136 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų proceso dalyvių, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia; apie apeliacinio skundo atsisakymą teismas informuoja apeliacinio proceso dalyvius. Apeliacinio skundo atsisakęs apeliantas pakartotinai jį paduoti neturi teisės (ABTĮ 136 straipsnio 3 dalis). ABTĮ 151 straipsnis nustato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje nustatytas išimtis.

20Iš Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2017 m. sausio 4 d. pateikto pareiškėjų atstovės pareiškimo matyti, jog pareiškėjai minėta įstatymo suteikta galimybe pasinaudojo.

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo nutarties kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, atsisakymas nuo atskirojo skundo yra besąlyginis, proceso pagal atskirąjį skundą nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, pareiškėjams atskirojo skundo atsisakymo pasekmės yra aiškios (pažymėtina, kad pareiškėjus atstovauja profesionalus advokatas). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių, nutraukus apeliacinį procesą, galėtų būti pažeistas viešasis interesas.

22Atsižvelgus į tai, kas nurodyta, pareiškėjų M. N. ir G. N. atstovės, advokatės T. K. 2017 m. sausio 4 d. pateiktas atsisakymas nuo atskirojo skundo administracinėje byloje Nr. eAS-108-756/2017 pateiktas prašymas yra pagrindas procesą pagal pareiškėjų pateiktą atskirąjį skundą nutraukti (ABTĮ 136 str. 2 d.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 136 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Priimti pareiškėjų M. N. ir G. N. atstovės, advokatės T. K., pateiktą atsisakymą nuo atskirojo skundo.

25Procesą pagal pareiškėjų M. N. ir G. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutarties panaikinimo nutraukti.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai