Byla T-858-43-14
Dėl administracinės bylos Nr. (duomenys neskelbtini) pagal pareiškėjo BAB „Kanapa“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, skundą dėl mokesčių permokos priteisimo perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis, susipažinęs su Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartimi dėl administracinės bylos Nr. ( - ) pagal pareiškėjo BAB „Kanapa“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, skundą dėl mokesčių permokos priteisimo perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui,

Nustatė

2Specialioji teisėjų kolegija 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi nutarė bylą pagal BAB „Kanapa“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, skundą dėl mokesčių permokos priteisimo perduoti Šiaulių apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

32014 m. birželio 4 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme gauta administracinė byla Nr. ( - ) pagal pareiškėjo BAB „Kanapa“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, skundą, kuriuo prašoma iš atsakovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priteisti 10 259,00 Lt (dešimt tūkstančių du šimtus penkiasdešimt devynis litus) mokesčių permokos, 28,73 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2014-03-06 iki 2014-03-12 ir 0,04 procentų dydžio palūkanas nuo prašomos priteisti sumos (10 259,00 Lt) už kiekvieną dieną nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo BAB „Kanapa“ naudai.

4Šiaulių apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 10 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką, prašydamas išspręsti klausimą dėl bylos Nr. ( - ) priskyrimo atitinkamam administraciniam teismui. Teismas nurodo, kad pareiškėjas savo skundu prašo iš atsakovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priteisti 10 259,00 Lt (dešimt tūkstančių du šimtus penkiasdešimt devynis litus) mokesčių permokos, 28,73 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2014-03-06 iki 2014-03-12 ir 0,04 procentų dydžio palūkanas nuo prašomos priteisti sumos (10 259,00 Lt) už kiekvieną dieną nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo BAB „Kanapa“ naudai, t. y. pareiškėjas iš esmės nesutinka su centrinio mokesčių administratoriaus (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) 2014 m. vasario 19 sprendimu Nr. (20.16-06)-331-12463 negrąžinti 10 259,00 Lt mokesčio permokos ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Įvertinęs šiuos pareiškėjo reikalavimus ir pasivadovavęs Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau ir – MAĮ) 159 straipsnio 4 dalimi, kurioje numatyta, kad skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimo dėl mokestinio ginčo nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme, bei analogiška nuostata įtvirtinta Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 19 straipsnio 3 dalyje, teismas padarė išavadą, kad byla turėtų būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

5ABTĮ 35 straipsnyje įtvirtintas bendrasis principas, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje atsakovu laikoma materialiojo teisinio santykio šalis, tikrai ar tariamai pažeidusi pareiškėjo materialiąsias teises ar interesus, ir kuri kviečiama į teismą atsakyti į pareiškėjo pareikštą reikalavimą (2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008). Tačiau pagal ABTĮ 19 straipsnio 3 dalį, reglamentuojančią išimtinį teismingumą, Vilniaus apygardos administracinis teismas pirmąja instancija taip pat nagrinėja skundus (prašymus) dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, Mokestinių ginčų komisijos, o įstatymų numatytais atvejais ir dėl kitų išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka institucijų priimtų sprendimų. Tokia pat nuostata yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau ir – MAĮ) 159 straipsnio 4 dalyje, kurioje numatyta, kad skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimo dėl mokestinio ginčo nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su centrinio mokesčių administratoriaus (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) 2014 m. vasario 19 sprendimu Nr. (20.16-06)-331-12463 negrąžinti 10 259,00 Lt mokesčio permokos ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Šis ginčas vertintinas kaip mokestinis ginčas, kilęs dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti mokesčio permoką (skirtumą) (MAĮ 2 straipsnio 21 dalis), todėl, vadovaujantis minėtu įstatyminiu reglamentavimu, byla Nr. ( - ) turėtų būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

7Įvertinus tai, kas išdėstyta, administracinė byla Nr. ( - ) perduotina nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 puntu, 70 straipsnio 2 dalimi, teismo pirmininko pavaduotojas

Nutarė

9administracinę bylą Nr. ( - ) perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

10Nutartis neskundžiama. Teismo pirmininko pavaduotojas

11Irmantas Jarukaitis

Proceso dalyviai