Byla A-822-654-13
Dėl sprendimo, potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatui Sauliui Šukiui ir J. T. (J. T.), atsakovės atstovui Aurelijui Mačiulaičiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Andriui Petkevičiui, vertėjai Gitanai Aleliūnaitei,

4viešame teismo posėdyje apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „PROTHERM LT“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo, potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas UAB „PROTHERM LT“ 2012 m. birželio 11 d. skundu (I. t., b. l. 17-22) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Vyriausios administracinių ginčų komisijos 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. AG-89/04-2012; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. kovo 19 d. potvarkį Nr. 4D-26 „Dėl projektų, kuriems neskiriama programa pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones: „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ir Potvarkis) toje dalyje, kurioje UAB „PROTHERM LT“ paraiška pripažinta netinkama gauti paramą; 3) įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – ir Žemės ūkio ministerija) iš naujo svarstyti UAB „PROTHERM LT“ 2011 m. lapkričio 30 d. pateiktą paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 m. taisykles (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) projektui „UAB „PROTHERM LT“ konkurencingumo didinimas, pristatant inovatyvią IZOPROK medžiagą“ įgyvendinti, ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą dėl šio projekto įvertinimo; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Paaiškino, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau – ir Komisija) 2012 m. gegužės 7 d. sprendime nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas nepagrindė, jog jo nurodyta veikla patenka į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-698 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) (toliau – Taisyklės) 1 priedą, kuriame pateiktas remiamų veiklų rūšių sąrašas. Teigia, kad teikdamas 2011 m. lapkričio 30 d. paraišką, ne tik nurodė, kokiai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, (toliau – ir EVRK) grupei priskiria savo veiklą, bet ir 2012 m. sausio 11 d., atsakydamas į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) paklausimą, paaiškino, kodėl savo veiklą priskiria būtent EVRK 32.99 grupei („Kita, niekur kitur nepriskirta gamyba“). Paaiškino ir tai, kad gamins šiltinimo medžiagą IZOPROK, kurios gamybai naudojamos ne mineralinės, o organinės medžiagos, konkrečiai išvardijo, kokios organinės medžiagos bus naudojamos šiltinimo medžiagos gamybai, taip pat nurodė, kad ši medžiaga bus gaminama Latvijos įmonės SIA „Thermeko“ patente nurodytu pagrindu. Kadangi Latvijos institucija, atsakinga už ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių sudarymą, SIA „Thermeko“ patente nurodytą veiklą pagal tarptautinius kodus priskyrė 32.99 ekonominių veiklų grupei, todėl pareiškėjas, vadovaudamasis šia aplinkybe ir tuo, kad Europos Sąjungoje galioja vieningi ekonominės veiklos rūšių kodai, savo veiklą taip pat priskyrė Lietuvos EVRK 32.99 grupei. Atsakovas atsiliepime neginčijo duomenų pakankamumo vertinant pareiškėjo veiklos priskyrimą vienai ar kitai EVRK grupei, tik nurodė, kad atsakovui nebuvo žinoma, kurios iš išvardintų IZOPROK šiltinimo medžiagos sudėtinių dalių yra organinės, o kurios ne. Pareiškėjas pažymėjo, kad atsakovo nežinojimas, ar pareiškėjo nurodytos medžiagos yra organinės, ar ne, neturėjo lemti paraiškos atmetimo. Agentūrai kilo neaiškumų dėl pareiškėjo veiklos priskyrimo EVRK 32.99 grupei, todėl atsakovas pats nustatė, kad pareiškėjo veikla priskirtina ne EVRK 32.99 grupei, o EVRK 23.9 grupei. Pareiškėjo teigimu, Komisija sprendime išplėtė Potvarkio motyvuojamąją dalį, nes klaidingai nurodė, kad pareiškėjo veikla atitinka EVRK 23.9 grupės 23.99 klasės išplėstinį apibrėžimą, kuriame nurodyta: „mineralinių izoliacinių medžiagų“ ir padėtas dvitaškis, po kurio išvardintos konkrečios medžiagos. Tokia sakinio struktūra, pasak pareiškėjo, reiškia, kad išplėstinis apibrėžimas apima tik mineralines izoliacines medžiagas, o pareiškėja planuoja gaminti organines izoliacines medžiagas. Dėl šio esminio neatitikimo pareiškėjo planuojama vykdyti veikla negalėjo būti priskirta EVRK 23.9 grupei ir 23.99 klasei. 2012 m. kovo 27 d. Lietuvos statistikos departamento pateiktame rašte Nr. SO-306 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikavimo“, kuriame nurodyta, kad pagal EVRK šiltinimo medžiagų gamyba, t. y. UAB „PROTHERM LT“ planuojama vykdyti veikla, turėtų būti klasifikuojama 22.21 klasėje „Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba“. Nors ši klasė nesutampa su pareiškėjo paraiškoje nurodyta 32.99 grupe, tačiau tiek į 32.99, tiek į 22.21 grupes patenkančios veiklos yra priskiriamos Taisyklių 1 priede nurodytoms tinkamoms paramai gauti veikloms. Lietuvos statistikos departamentas geriausiai gali išaiškinti savo priimtą teisės aktą, todėl jo pateikta išvada laikytina ne konsultacinio pobūdžio aktu, o gali būti prilyginama specialisto išvadai. Vadovaujantis minėtu raštu galima daryti išvadą, kad pareiškėjo veiklą priskyrus EVRK 22.21 grupei, ji patenka į remiamų veiklų sąrašą ir tuo pagrindu gali gauti paramą veiklai vykdyti. Be to, atsakovas iš esmės turi nustatyti ne kokiai konkrečiai EVRK grupei priskirtina pareiškėjo veikla, o tai, ar planuojama vykdyti veikla apskritai yra remiama. Tiek prieš, tiek po Potvarkio priėmimo pareiškėjo planuojama vykdyti veikla nesikeitė, todėl Lietuvos statistikos departamento išaiškinimas bet kuriuo atveju būtų buvęs vienodas. Atsakovas, abejodamas pareiškėjo veiklos priskyrimu EVRK 32.99 grupei bei pareiškėjo paaiškinimu, turėjo pareigą savo iniciatyva išsiaiškinti, kokiai tinkamai EVRK grupei reiktų priskirti jo veiklą (pavyzdžiui, pats kreiptis į Lietuvos statistikos departamentą ir prašyti išaiškinimo), tačiau atsakovo EVRK grupės nustatymas neturėjo būti paremtas spėjimu. Komisija skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo priimtas administracinis aktas yra motyvuotas, nes nėra aišku, kodėl atsakovas pareiškėjo veiklą priskyrė būtent EVRK 23.9 grupei ir 23.99 klasei, kuri pagal Taisyklių 2 priedą yra neremiama. Pareiškėjas nurodo, kad per klaidą buvo pateiktas ne pareiškėjo, o kitos įmonės (UAB „Plast tried“) balansas, o tai laikoma Taisyklių 21.6 punkto pažeidimu, kas neturėjo įtakos priimant administracinį aktą, tačiau atsakovas, pastebėjęs tokį trūkumą, apie jį neinformavo pareiškėjo ir neprašė jo pašalinti, nors tokią pareigą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės), galiojusių nuo 2009 m. vasario 25 d. iki 2012 m. vasario 1 d., 43 ir 44 punktai.

9Atsakovas Žemės ūkio ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir 2012 m. liepos 5 d. atsiliepimu į skundą (II. t., b. l. 1–5) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Paaiškino, kad vadovaujantis Administravimo taisyklių 5.7 punktu, už pateiktų paramos paraiškų vertinimą ir tikrinimą, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, yra atsakinga Agentūra. Pareiškėjas nei 2011 m. lapkričio 30 d. paraiškoje, nei atsakydamas į Agentūros 2012 m. sausio 2 d. paklausimą Nr. S-PP-0054011, nei skunde nenurodo, kuriai konkrečiai iš minėtų EVRK 32.99 klasės veiklų priskiria projekte numatytą vykdyti veiklą ir kokie paraiškoje esantys duomenys, informacija įrodo, kad projekte numatyta vykdyti veikla tikrai yra priskiriama EVRK 32.99 klasei. Pareiškėjo teigimas, jog IZOPROK drožlių bei plokščių gamyboje bus naudojamos ne mineralinės, bet organinės medžiagos, kad ši medžiaga yra unikali, todėl jai nėra atskiros EVRK grupės, nėra pagrindžiantis paraiškoje nurodytos veiklos priskirtinumą EVRK 32.99 klasei. Pareiškėjo teiginys, jog jo nurodytų duomenų atsakovui turėjo pakakti nustatant, ar veikla patenka į Taisyklių 1 priedo remiamų veiklos rūšių sąrašą, yra nesuprantamas, nes Agentūra, vertindama paraišką, paklausime pareiškėjo prašė paaiškinti, kokiu pagrindu projekte numatytą veiklą pareiškėjas priskyrė EVRK 32.99 grupei, jeigu reikia, buvo prašoma patikslinti pateiktą informaciją, ją pagrindžiant atitinkamais dokumentais. Paraiškoje trūko informacijos, duomenų, kurie aiškiai rodytų, kodėl pareiškėjas planuojamą vykdyti veiklą priskiria EVRK 32.99 grupei. Agentūra, vertindama pareiškėjo paraišką, vadovaudamasi paraiškoje esančiais duomenimis, informacija, registruose esančiais duomenimis, taip pat dokumentais ir informacija, gautais iš pareiškėjo po užklausos pateikimo, vertino, ar projekto veikla patenka į pagal priemonę remiamų veiklų sąrašą, pateiktą Taisyklių 1 priede, ar nepatenka į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede. Nei paraiškoje, nei pareiškėjo paaiškinime Agentūrai nėra konkrečių duomenų, įrodančių paraiškoje nurodytos veiklos priskirtinumą EVRK 32.99 klasei, todėl Žemės ūkio ministerija skundžiamame sprendime neturėjo pagrindo konstatuoti paraiškoje nurodytos veiklos priskirtinumo Taisyklių 1 priede išvardytoms remiamoms veikloms. Lietuvos statistikos departamento 2012 m. kovo 27 d. raštas Nr. SD-306 taip pat patvirtina, kad IZOPROK termoplokščių gamyba nėra klasifikuojama EVRK 32.99 klasėje. Atsakovo manymu, šiuo Statistikos departamento raštu šiame ginče negalima vadovautis, nes jį pareiškėjas gavo ir pateikė Komisijai jau po skundžiamo sprendimo priėmimo. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas akcentuoja tik tai, jog nesutinka su Žemės ūkio ministerijos nustatytu pareiškėjo projekto veiklos priskyrimu EVRK 23.9 grupei, tačiau nepateikia jokių konkrečių įrodymų, kurie pagrįstų, kodėl projekte numatytą vykdyti veiklą priskyrė EVRK 32.99 klasei.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir 2012 m. liepos 9 d. atsiliepimu į skundą (I. t., b. l. 48–49) prašė jį atmesti.

12Paaiškino, kad pareiškėjas kartu su 2012 m. sausio 11 d. raštu Nr. 401 pateikdama papildomą informaciją ir dokumentus neįrodė, jog planuojama veikla priskirtina EVRK 32.99 grupėje nurodytai veiklai. Lietuvos statistikos departamento 2012 m. kovo 27 d. raštas Nr. SD-306 nei Agentūrai paraiškos vertinimo metu, nei Žemės ūkio ministerijai Potvarkio priėmimo metu pateiktas nebuvo, todėl juo vadovautis Žemės ūkio ministerija neturėjo pagrindo.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 26 d. sprendimu (II. t., b. l. 18–26) pareiškėjo UAB „PROTHERM LT“ skundą tenkino.

15Teismas pažymėjo, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-698, bei Administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153. Pareiškėjas Agentūrai pateiktoje paraiškoje numatomą vykdyti veiklą priskyrė prie EVRK 32.99 klasės („Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba“). Atsakovas pareiškėjo paraišką atmetė nustatęs, kad numatoma vykdyti veikla turi būti priskirta EVRK 23.9 grupėje nurodytai veiklai – abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba (23.99 klasė – kitų, niekur nepriskirtų mineralinių produktų gamyba). Sistemiškai aiškindamas prie EVRK 23.99 klasės priskiriamus gaminius, teismas padarė išvadą, kad prie EVRK 23.99 klasės priskiriama išimtinai tik mineralinių produktų gamyba. Kadangi byloje nebuvo duomenų, pagal kokius vertinimo kriterijus atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo pareiškėjo siekiamą vykdyti veiklą priskyrė būtent prie EVRK 23.99 klasės, kuriai būdinga mineralinių produktų gamyba, kai pareiškėjas, atsakydamas į Agentūros paklausimą 2012 m. sausio 11 d. raštu nurodė organines medžiagas, iš kurių gamins šiltinimo medžiagą IZOPROK, ir paaiškino, kad medžiaga IZOPROK ypatinga būtent tuo, kad būtų gaminama iš organinių medžiagų, todėl vien šiuo požiūriu pareiškėjo numatomos veiklos priskyrimas prie neremiamos EVRK 23.99 klasės, kuriai priskiriama tik mineralinių produktų gamyba, yra negalimas. Pirmosios instancijos teismo manymu, Žemės ūkio ministerija bei Agentūra, tiksliai nežinodamos prie kokios veiklos pagal EVRK priskirti paraiškoje nurodytą veiklą, galėjo kreiptis į Statistikos departamentą, kuriam 1995 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 696 pavesta konsultuoti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus taikymo klausimais, arba pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kaip tai numatyta Administravimo taisyklių 36 punkte. Neatlikęs šių veiksmų, atsakovas nesilaikė gero administravimo principo.

16Atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose įtvirtintą atsakingo valdymo (gero administravimo) principą, taip pat į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2010 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010, 2008 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 1 straipsnio, 3 straipsnio, 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, padarė išvadą, kad atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo nesilaikė šiose nuostatose įtvirtintų viešojo administravimo principų. Iš teisėtumo, skaidrumo principų išplaukia, kad Agentūra kaip viešojo administravimo subjektas, vertinantis pareiškėjo paraišką, bei Žemės ūkio ministerija, manydamos, kad UAB „PROTHERM LT“ savo veiklą neteisingai priskyrė prie EVRK 32.99 klasės, galėjo planuojamą vykdyti veiklą priskirti prie kitos EVRK grupės ar klasės, tačiau tai padaryti privalėjo taip, kad nekiltų jokių abejonių dėl šio priskyrimo teisėtumo ir pagrįstumo. Veiklos priskyrimo prie EVRK 23.9 grupės (23.99 klasės) nemotyvavimas sudaro pagrindą daryti išvadą apie Agentūros ir Žemės ūkio ministerijos gero administravimo principo nesilaikymą.

17Teismas sutiko su Agentūros ir Žemės ūkio ministerijos argumentais, kad Statistikos departamento 2012 m. kovo 27 d. raštas, pateiktas Komisijai jau po skundžiamo potvarkio dalies priėmimo, negalėtų būti pagrindu panaikinti ginčijamą Potvarkio dalį, nes remiantis Administravimo taisyklių 41 punktu pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo. Vis dėlto, teismo nuomone, ši išvada nepaneigia atsakovo pareigos pagrįsti, pateikti atitinkamų teiginių argumentavimą. Teismas atkreipė dėmesį, kad ginčijamoje Potvarkio dalyje nurodyta tik tai, kad Agentūra nustatė, jog pareiškėjo planuojama vykdyti veikla priskirtina EVRK 23.9 grupei, kuri yra neremiama, tačiau kuo remiantis tai nustatyta, neargumentavo, nepagrindė ir nedetalizavo, todėl Potvarkio ginčijama dalis nepagrįsta objektyviais duomenimis ir nelaikytina tinkamu skundžiamo akto pagrindimu. Pagal administracinių teismų suformuotą praktiką administracinis sprendimas, kuris nepagrįstas objektyviais duomenimis, iš esmės prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatoms. Minėti pažeidimai laikytini esminiais vertinant skundžiamos Potvarkio dalies pagrįstumą bei teisėtumą.

18Remdamasis Administravimo taisyklių 37 punktu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kad esant kreipimosi neaiškumams arba pareiškimo trūkumams administravimo institucijai kyla pareiga išsiaiškinti visus su pareiškimu bei pareiškėjo valia susijusius klausimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A-10-655/2005, Nr. A-10-661/2005), pirmos instancijos teismas nusprendė, kad teiginys, jog pareiškėjo pateiktas projektas taip pat pripažintas netinkamu gauti paramą tuo pagrindu, kad neatitinka Taisyklių 21.6 punkte nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų, nes su paramos paraiška pateikė kitos bendrovės ūkinės veiklos pradžios balansą, negali būti pripažintas esminiu trūkumu neskirti paramos, nes Agentūra galėjo, iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo paprašyti pateikti papildomų dokumentų. Šiuo atveju Agentūra paklausimo dėl pareiškėjo balanso nepateikė taip pažeisdama jau minėtą gero viešojo administravimo principą.

19Teismas pažymėjo, kad nors galutinį sprendimą skirti paramą priima Žemės ūkio ministerija, tačiau Projektų atrankos komiteto ir Agentūros parengiami tarpiniai dokumentai yra svarbūs, nes jais remiantis skiriama parama. Tokią išvadą teismas daro vertindamas Administravimo taisyklių 78 punkto nuostatas, pagal kurias netinkamai įvertinta paraiška turi būti grąžinama Agentūrai vertinti pakartotinai, bet tai turi padaryti ministerija, todėl negali būti tenkintinas pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Žemės ūkio ministeriją iš naujo svarstyti UAB „PROTHERM LT“ 2011 m. lapkričio 30 d. pateiktą paramos paraišką. Nagrinėjamu atveju Agentūra privalo vertinimo ataskaitoje tinkamai motyvuoti priskyrimą atitinkamai EVRK grupei ar klasei.

20Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad tarpiniai sprendimai, priimti nagrinėjant paraišką, bei ginčijama Potvarkio dalis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies prasme nelaikytini pagrįstais bei teisėtais, nes nepagrįsti objektyviais duomenimis, nemotyvuoti, todėl yra pagrindas panaikinti Vyriausios administracinių ginčų komisijos 2012-05-07 sprendimą Nr. 3R-104 (AG-89/04-2012) ir Potvarkį toje dalyje, kurioje UAB „PROTHERM LT“ paraiška pripažinta netinkama gauti paramą bei įpareigoti Žemės ūkio ministeriją grąžinti pareiškėjo projektą pagal paraišką Nr. 3VK-KL-11-1-008147-PR001 Agentūrai pakartotiniam vertinimui.

21Kadangi pareiškėjo skundas tenkintas, yra pagrindas atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas (ABTĮ 44 straipsnis 2 dalis). Bendrovei „PROTHERM LT“ priteista 900 Lt teismo išlaidų iš atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

22III.

23Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2012 m. lapkričio 8 d. apeliaciniu skundu (II. t., b. l. 28–34) prašo panaikinti pirmos instancijos teismo 2012 m. spalio 26 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Nurodo, kad teismas spręsdamas bylą ir priimdamas sprendimą netinkamai taikė teisės normas, neįvertino visų byloje esančių faktinių aplinkybių, sprendimo tinkamai nemotyvavo, todėl priėmė nepagrįstą, neteisėtą ir neteisingą sprendimą.

25Remdamasis Administravimo taisyklių 41 punktu, atsakovas teigia, kad teismas netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes bei pateiktus rašytinius įrodymus, todėl padarė klaidingą išvadą, jog pareiškėjo veiklos priskyrimas EVRK 23.9 grupei yra nemotyvuotas. Potvarkyje nurodyta, kad pareiškėjo planuojama vykdyti veikla priskiriama EVRK 23.9 grupei ir tai patvirtina pareiškėjo kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat pareiškėjo Agentūrai 2012 m. sausio 25 d. teikti paaiškinimai ir prie jų pridėta Latvijos Respublikos patento, kuriame nurodyta, jog paraiškoje nurodyta produkcija bus gaminama pagal minėtą patentą, kopija. Potvarkyje ir pačioje paramos paraiškoje aiškiai nurodyta, kad įmonė numato gaminti šilumos ir garso izoliacinę medžiagą, tinkančią pastatams šiltinti, o minėtame patente nurodoma, kad patentas išduotas išradimui, apibūdinamam kaip šilumą ir garsą izoliuojančios putplasčio statybinės medžiagos gamyba, tad tai atitinka EVRK 23.9 grupės 23.99 klasės išplėstinį apibrėžimą.

26Nesuprantamas teismo teigimas, jog „paraiškos vertinimo ataskaitoje nurodymas, kad į EVRK 23.99 klasę įeina šlako vatos, akmens vatos ir panašios mineralinės vatos; pūstojo vermikulito, keramzito bei kitų šilumą ir garsą izoliuojančių ar garsą sugeriančių medžiagų gamyba taip pat nepagrindžia, kad pareiškėjo numatoma vykdyti veikla turi būti priskiriama būtent šiai klasei“. Atsakovas pažymi, kad tiek paramos paraiškoje, tiek Agentūrai kartu su atsakymu į paklausimą pateiktame patente, kurio pagrindu planuojama vykdyti veikla, aiškiai nurodyta, jog numatoma gaminti šilumos ir garso izoliacinę medžiagą, kuri patenka į EVRK 23.99 klasės išplėstinį apibrėžimą.

27Pažymi, kad teismas to paties sprendimo motyvuojamoje dalyje pasisako skirtingai, vienoje vietoje teigdamas, jog šiame ginče negali būti vadovaujamasi Statistikos departamento 2012 m. kovo 27 d. raštu, nes jis sudarytas jau po pareiškėjo skundžiamo sprendimo priėmimo, tačiau toliau motyvuodamas savo sprendimą teismas minėtu raštu vadovaujasi teigdamas, kad byloje esantis Lietuvos Statistikos departamento 2012 m. kovo 27 d. raštas Nr. SD-306 akivaizdžiai ir aiškiai patvirtina, kad EVRK šiltinimo medžiagų IZOPROK termoplokščių gamyba, atsižvelgiant į pateiktas gaminio charakteristikas, turi būti klasifikuojama pagal 22.21 klasę. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. kovo 28 d. nutarimais, atsakovas teigia, kad teisėtame ir pagrįstame teismo sprendime motyvuojamoji sprendimo dalis negali būti prieštaringa, o motyvai turėtų būti aiškūs ir pagrįsti.

28Atkreipia dėmesį, kad teismas sprendime nevertina faktinių aplinkybių, nulėmusių skundžiamo sprendimo priėmimą, t. y. to, kad paraiškoje bei kartu su ja pateiktame verslo plane pareiškėjas nurodė prašanti paramos veiklai, klasifikuojamai EVRK 32.99 klasėje, tačiau duomenų, pagrindžiančių minėtos veiklos priskyrimą šiai klasei, nepateikė ir konkrečiai nenurodė, prie kokios šioje klasėje detalizuojamos produktų gamybos yra priskiriama planuojamo gaminti produkto gamyba. Pareiškėjo argumentai, kad IZOPROK drožlių bei plokščių gamyboje naudojamos ne mineralinės, o organinės medžiagos, kad ši medžiaga unikali ir nėra atskiros grupės, nėra pagrindžiantys paraiškoje nurodytos veiklos priskyrimą EVRK 32.99 klasei. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad pareiškėjas paraiškoje nurodė netinkamą EVRK klasę, ir nevertino vienos iš bylos šalių veiksmų, suteikė prioritetą subjektyviai kitos šalies nuomonei, todėl teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje padarytos išvados yra subjektyvios ir pakankamai abstrakčios, stokojančios konkretumo bei tikslumo, o tai prieštarauja teisinio saugumo principui bei stabilumo idėjai. Pažymi, kad pareiškėjui nesilaikius Administravimo taisyklių 24 punkte jam nustatytos pareigos tinkamai užpildyti paramos paraišką, pateikiant išsamią ir teisingą informaciją, Agentūra remdamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis nustatė, jog pareiškėjo planuojama veikla priskiriama EVRK 23.9 klasei. Nesuprantama, kodėl teismas įsitikinęs pareiškėjo teigimu, jog šiltinimo medžiaga IZOPROK bus gaminama tik iš organinių medžiagų, nes byloje nėra jokių tai įrodančių duomenų. Atsakydamas į Agentūros paklausimą, pareiškėjas įvardijo, pasak jo, iš kurių organinių medžiagų bus gaminama šiltinimo medžiaga, o tarp jų minimos ir organinės trąšos, kurios, vadovaujantis logika, negali būti priskiriamos organinėms medžiagoms.

29Nesuprantama, kodėl teismas vadovaujasi bylos nagrinėjimo metu apklausto liudytojo, t. y. darbuotojo Latvijos įmonės, pagal kurios patentuotą gamybos technologiją pareiškėjas gamins savo produkciją, parodymais, nes akivaizdu, jog tokio liudytojo parodymai negali būti laikomi objektyviais duomenimis. Pareiškėjas skunde nurodo, kad Agentūra neinformavo apie finansinių ataskaitų duomenų neatitikimą bei neprašė jų patikslinimo ar paaiškinimo. Atsakovas paaiškina, kad vadovaujantis Administravimo taisyklių 41 punktu, Agentūra paraiškas vertina pagal dokumentus ir informaciją, pateiktą paraiškos pateikimo dieną, o Administravimo taisyklių 37 ir 38 punktai nustato Agentūrai teisę, bet ne pareigą, iškilus tam tikriems klausimams kreiptis į pareiškėją su prašymu pateikti papildomus dokumentus ar patikslinti informaciją.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. lapkričio 26 d. atsiliepimu į apeliacinį skundą (II. t., b. l. 48–49) sutinka su atsakovo Žemės ūkio ministerijos apeliaciniu skundu, prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, pareiškėjo 2012 m. birželio 11 d. patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą. Remiasi iš esmės analogiškais argumentais kaip ir atsakovas.

31Pareiškėjas UAB „PROTHERM LT“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir 2012 m. lapkričio 26 d. atsiliepimu į apeliacinį skundą (II. t., b. l. 51–57) prašo ginčijamą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

32Nurodo, kad teismas išnagrinėjo visas byloje esančias aplinkybes, tinkamai jas įvertino ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Pareiškėjas sutinka su pirmos instancijos teismo pateiktu vertinimu. Papildomai nurodo, kad pareiškėjo veiklos priskyrimas EVRK 23.99 klasei buvo paremtas subjektyviu Agentūros vertinimu, o tokio sprendimo subjektyvumą yra patvirtinusi ir pats atsakovas Komisijos posėdžio metu nurodęs, kad esant neaiškumams dėl nurodytos paraiškoje paramai gauti veiklos klasifikavimo, Agentūra tikrina veiklą ir priskiria ją jų pačių manymu artimiausiai EVRK grupei. Taigi, pareiškėjo veiklos priskyrimas EVRK 23.99 klasei buvo paremtas subjektyviu vertinimu, o ne objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis.

33Nesutinka su apeliaciniame skunde išdėstytu teiginiu, kad teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje pasisako skirtingai. Atsakovas iškreipia teismo sprendimo motyvus ir juos aiškina visiškai kitame kontekste. Pareiškėjas pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime niekur nenurodė, jog šiame ginče negalima vadovautis Statistikos departamento raštu. Teismas nurodė tik tai, kad toks Statistikos departamento raštas negali būti savarankišku pagrindu panaikinti ginčijamą potvarkio dalį, tačiau iš toliau teismo išdėstytų motyvų matyti, kad šis raštas yra tinkamas įrodymas byloje, pagrindžiantis, kad atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, vertindami pareiškėjo paraišką, padarė esminę klaidą. Atkreipia dėmesį, kad Potvarkis panaikintas ne dėl Statistikos departamento pateikto išaiškinimo, o dėl esminių paties Potvarkio, kaip individualaus administracinio akto, trūkumų.

34Pažymi, kad Latvijos įmonė SIA „Thermeko“, nurodžiusi, kad jos veikla (šiltinimo plokščių gamyba) pagal tarptautinius kodus priskiriama 32.99 grupei, gavo paramą ir sudarė su Latvijos Investicijų ir plėtros agentūra sutartį dėl paramos teikimo. Kadangi Taisyklės patvirtintos atsižvelgiant į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo plėtrai paramos kaimo plėtrai ir 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 taikymo taisykles, o reglamentais užtikrinamas vienodas Bendrijos teisės taikymas visose valstybėse narėse, situacija, kuomet ta pati veikla pagal tą pačią programą Latvijoje yra remiama, o Lietuvoje neremiama, laikytina prieštaraujančia Europos Sąjungos teisei.

35Paraiškos vertinimo metu nebuvo analizuota ir iš pareiškėjo nebuvo prašyta pateikti faktinių duomenų apie cheminę organinių medžiagų, iš kurių bus gaminamas IZOPROK gaminys, cheminę sudėtį. Konkrečių medžiagų sudėtis buvo nurodyta prie atsakymo į 2012 m. sausio 2 d. paklausimą pridėtame patente, pagal kurį pareiškėjas planuoja gaminti produkciją. Teismo posėdžio metu tokių plokščių gamybos procesą ir jų cheminę sudėtį paaiškino liudytojas, kurio parodymų objektyvumu nėra pagrindo abejoti, nes jis, prieš duodamas parodymus teismui, prisiekė sakyti tiesą. Kadangi šį klausimą, kaip naują aplinkybę, atsakovas iškėlė tik apeliaciniame skunde, pareiškėjas pateikia teismui papildomus įrodymus, kad pareiškėjo planuojamo gaminti produkto sudėtyje yra organinės medžiagos (SIA „Thermeko“ raštas, kuriame nurodoma, kokią dalį atitinkamos medžiagos sudaro gaminyje).

36Pareiškėjas remiasi Administravimo taisyklių 44 punktu, kuriame nustatyta, kad, jei atliekant paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimą yra nustatoma, kad pareiškėjas pateikė ne visus paramos paraiškoje nurodytus dokumentus ir (arba) paramos paraiška netinkamai užpildyta, pareiškėjo prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis. Todėl Agentūra, pastebėjusi, kad pareiškėjas per klaidą pateikė kitos įmonės balansą, apie jį privalėjo informuoti pareiškėją, tačiau to nepadarė. Teigia, kad nesuprantama, kodėl apeliantas apeliaciniame skunde nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo motyvais šioje dalyje, nes tiek Potvarkyje, tiek bylos nagrinėjimo metu buvo išreikšta pozicija, kad ši aplinkybė neturėjo įtakos prašymo netenkinimui.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV.

39Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

40Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atisakymo skirti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurį lėmė pareiškėjo paraiškoje paramai gauti nurodytos veiklos priskyrimas atitinkamai ekonominės veiklos rūšiai.

41Nustatyta, kad Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. kovo 19 d. potvarkiu Nr. 4D-26 buvo nuspręsta UAB „PROTHERM LT“ neskirti paramos projektui „UAB „PROTHERM LT“ konkurencingumo didinimas, pristatant inovatyvią IZOPROK medžiagą“. Minėtas sprendimas priimtas atsižvelgus į Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento projektų vertinimo skyriaus 2012 m. sausio 25 d. paraiškos dėl paramos skyrimo vertinimo ataskaitoje pateiktą išvadą, kad projektas netinkamas paramai gauti, kaip neatitinkantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-698 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 metais taisyklių 21.3 punkte bei Taisyklių 21.6 nustatytų kriterijų. Remiantis minėtų Taisyklių 21.3 punktu tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijų sudaro ta aplinkybė, kad projekto veikla patenka į pagal Priemonę remiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 1 priede, ir nepatenka į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede. Tuo tarpu Taisyklių 21.6 punkte nustatytas kitas tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijus - pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį - skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas - kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje. Ginčijamas sprendimas grindžiamas ta aplinkybe, kad pagal paraiškoje pateiktą informaciją pareiškėjo planuojama veikla patenka į Taisyklių 2 priede pateiktą ekonominės veiklos, kuriai vykdyti ir plėtoti neskiriama parama, rūšių sąrašą, be to, neužtikrintas tinkamas finansavimo šaltinis. Tuo tarpu pareiškėjas, teikdamas paraišką, planuojamą veiklą priskyrė Taisyklių 1 priede nurodytoms veikloms, Ekonominių veiklų rūšių klasifikatoriaus 32.99 klasei „Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.55 punkte nurodytą gamybą)“. Agentūra 2012 m. sausio 2 d. paklausimu dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo Nr. S-PP-0054011 paprašė pareiškėjo minėtą priskyrimą pagrįsti. Atsakydamas pareiškėjas nurodė, iš kokių medžiagų gaminama šiltinimo medžiaga IZOPROK, pažymėjo, jog tai organinės medžiagos, gamyba unikali, todėl sunku nustatyti klasifikatoriuje tikslią grupę, kuriai būtų galima ją priskirti. Pateikė Latvijos Respublikos gamintojų SIA „Thermeko“ išrašą iš LURSOFT duomenų bazės ir Išradimų paskelbimo publikacijų (patentai ir prekių ženklai) išrašą, kuriuose nurodoma medžiagos IZOPROK sudėtis.

42Atlikęs Paraiškos vertinimą Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento projektų vertinimo skyrius, savo nuožiūra, pareiškėjo planuojamą vykdyti veiklą – IZOPROK šiltinančios medžiagos gamybą priskyrė Taisyklių 2 priede nurodytoms ekonominėms veikloms, t. y. EVRK 23.9 grupėje nurodytai veiklai – abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba (23.99 klasė – kitų, niekur nepriskirtų mineralinių produktų gamyba). Taip pat nustatyta, kad su paraiška pateiktas ne UAB „PROTHERM LT“, o UAB „Plast treid“ balansas ir tai įvertinta kaip tinkamo finansavimo šaltinio neužtikrinimas.

43Nagrinėjamu atveju vertintinas Agentūros sprendimo priskirti pareiškėjo planuojamą veiklą EVRK grupėje 23.9 nurodytai veiklai, t .y. veiklai patenkančiai į Taisyklių 2 priede nurodytų veiklų, kurioms vykdyti parama neskiriama, sąrašą, pagrįstumas ir teisėtumas, nes, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, būtent ši aplinkybė lėmė Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. kovo 19 d. potvarkyje Nr. 4D-26 išreikštą sprendimą neskirti Paramos.

44Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad minėtas Agentūros sprendimas nelaikytinas pagrįstu ir teisėtu, nes nepagrįstas objektyviais duomenimis, nemotyvuotas. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje esantys įrodymai yra nepakankami pirmosios instancijos teismo išvadai pagrįsti.

45Pirma, paramos paraiškoje pareiškėjas nurodė, kad gamins IZOPROK drožles ir IZOPROK plokštes, tačiau įrodinėdamas, kad gamins šiltinimo medžiagą iš organinių medžiagų nepateikė informacijos apie skirtingą planuojamą gaminti produkciją. Atsakydamas į Agentūros prašymą dėl patikslintos informacijos pareiškėjas pateikė duomenis tik apie šiltinimo medžiagos IZOPROK, o ne apie gaminių iš jos, sudėtį, nenurodė informacijos, kaip keisis gaminio sudėtis iš IZOPROK medžiagos gaminant plokštes, t. y. byloje nėra duomenų, kad ir pareiškėjo planuojamos gaminti IZOPROK plokštės laikytinos ne mineraline, o organine šiltinimo medžiaga. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjo pateikto Išradimų paskelbimo publikacijų išrašo vertime šiltinimo medžiaga vadinama „putplasčiu“, o Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 27 d. rašte Nr. SD-306 kalbama apie „Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybą“. Taigi, skirtinguose dokumentuose nurodomi skirtingi pareiškėjo planuojamos gaminti produkcijos pavadinimai gali sukelti prieštaravimus siekiant tinkamai nustatyti planuojamos ekonominės veiklos pobūdį, todėl šie duomenys tikslintini.

46Antra, teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas, siekdamas gauti paramą ir pats nurodydamas, jog planuoja gaminti unikalią šiltinimo medžiagą – naują produktą Lietuvos rinkoje, turėjo įvertinti, jog Lietuvos Respublikos institucijoms gali būti sudėtinga tiksliai priskirti IZOPROK kuriai nors nustatytų produkcijos rūšių. Be to, nagrinėjamu atveju, tikslus IZOPROK šiltinimo medžiagos gamybos priskyrimas konkrečiai ekonominės veiklos rūšiai tiesiogiai susijęs su produkcijos cheminės sudėties nustatymu. Taip pat, pažymėtina, kad šiltinimo medžiagos apskritai gamyba nėra tiesiogiai nurodyta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcijos 32.99 klasės plėtinyje ar priskirtina kitai Taisyklių 1 priede nurodytai, t. y. remiamai, ekonominės veiklos rūšiai. Pagal duomenis, kuriuos pareiškėjas nurodė paraiškoje paramai gauti, ir kitus byloje esančius pareiškėjo paaiškinimus darytina išvada, jog pareiškėjui buvo žinomi tinkamumo paraiškai gauti kriterijai, vienas kurių yra tai, kad veikla turi patekti į remiamų ekonominių veiklų sąrašą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas, kreipdamasis dėl paramos jo plėtojamam verslui turėtų pagrįsti savo teisę paramą gauti – taip pat ir planuojamos veiklos priskyrimą remiamoms ekonominėms veikloms.

47Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nagrinėjamoje byloje vertintina pareiškėjo pareiga būti aktyviam ir suinteresuotam pateikti visą įmanomą tikslią, abejonių nepaliekančią, galimai net specialisto ar eksperto išvadomis pagrįstą, informaciją apie planuojamą vykdyti ekonominę veiklą, planuojamą gaminti produkciją.

48Trečia, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių 39 punktą visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, <...>, ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami. Siekiant užtikrinti vertinimo nuoseklumą, Agentūra turi nustatyti detalias metodines rekomendacijas vertintojams. Byloje nėra duomenų, koks yra šių Administravimo taisyklėse nurodytų metodinių rekomendacijų turinys bei ar Agentūra vertindama UAB „PROTHERM LT“ paramos paraišką jomis vadovavosi.

49Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Taisyklių 21.3. punktą kaip vienas tinkamumo gauti paramą kriterijų nurodyta tai, kad projekto veikla patenka į pagal priemonę remiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 1 priede, ir nepatenka į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede. Lingvistiniu požiūriu, šios dvi sąlygos vertintinos sistemiškai, t. y. tai, kad veikla nepatenka į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, dar nereiškia, kad ji gali būti remiama, nes ji turi atitikti kitą sąlygą – patekti į remiamos veiklos rūšių sąrašą. Taigi, dviejų sąrašų įtvirtinimas suponuoja numatymą galimybės, jog gali būti veiklų, nepatenkančių nė į vieną sąrašą, kitu atveju, dviejų sąrašų sudarymas netektų prasmės – visos veiklos nepatenkančios į neremiamų sąrašą galėtų būti remiamos. Kaip minėta, pagal byloje esančius duomenis vertintina, kad šiltinimo medžiagos gamyba nepatenka į remiamų veiklų sąrašą. Tai, kad Agentūra priėmė sprendimą priskirti pareiškėjo nurodytą veiklą neremiamoms ekonominėms veikloms užuot konstatavusi, kad parama neskirtina dėl to, kad veikla nenurodyta Taisyklių 1 priedo sąraše, reikalauja detalesnio Agentūros atliekamų paraiškų vertinimo metodų tyrimo.

50Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių, nesurinko visų galimų įrodymų, kuriuos galėjo surinkti, siekdamas nustatyti visas bylai reikšmingas aplinkybes. Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas naikintinas ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

52Atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

53Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 26 d. sprendimą ir bylą grąžinti tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatui Sauliui Šukiui ir 4. viešame teismo posėdyje apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas UAB „PROTHERM LT“ 2012 m. birželio 11 d. skundu (I. t., b.... 8. Paaiškino, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau – ir... 9. Atsakovas Žemės ūkio ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir 2012 m.... 10. Paaiškino, kad vadovaujantis Administravimo taisyklių 5.7 punktu, už... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir... 12. Paaiškino, kad pareiškėjas kartu su 2012 m. sausio 11 d. raštu Nr. 401... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 26 d. sprendimu (II.... 15. Teismas pažymėjo, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Taisyklės,... 16. Atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose... 17. Teismas sutiko su Agentūros ir Žemės ūkio ministerijos argumentais, kad... 18. Remdamasis Administravimo taisyklių 37 punktu bei Lietuvos vyriausiojo... 19. Teismas pažymėjo, kad nors galutinį sprendimą skirti paramą priima Žemės... 20. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, pirmos instancijos teismas padarė... 21. Kadangi pareiškėjo skundas tenkintas, yra pagrindas atlyginti patirtas... 22. III.... 23. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2012 m. lapkričio 8... 24. Nurodo, kad teismas spręsdamas bylą ir priimdamas sprendimą netinkamai... 25. Remdamasis Administravimo taisyklių 41 punktu, atsakovas teigia, kad teismas... 26. Nesuprantamas teismo teigimas, jog „paraiškos vertinimo ataskaitoje... 27. Pažymi, kad teismas to paties sprendimo motyvuojamoje dalyje pasisako... 28. Atkreipia dėmesį, kad teismas sprendime nevertina faktinių aplinkybių,... 29. Nesuprantama, kodėl teismas vadovaujasi bylos nagrinėjimo metu apklausto... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 31. Pareiškėjas UAB „PROTHERM LT“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir 2012 m.... 32. Nurodo, kad teismas išnagrinėjo visas byloje esančias aplinkybes, tinkamai... 33. Nesutinka su apeliaciniame skunde išdėstytu teiginiu, kad teismas sprendimo... 34. Pažymi, kad Latvijos įmonė SIA „Thermeko“, nurodžiusi, kad jos veikla... 35. Paraiškos vertinimo metu nebuvo analizuota ir iš pareiškėjo nebuvo prašyta... 36. Pareiškėjas remiasi Administravimo taisyklių 44 punktu, kuriame nustatyta,... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV.... 39. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 40. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atisakymo skirti paramą pagal Lietuvos... 41. Nustatyta, kad Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. kovo 19 d.... 42. Atlikęs Paraiškos vertinimą Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės... 43. Nagrinėjamu atveju vertintinas Agentūros sprendimo priskirti pareiškėjo... 44. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad minėtas Agentūros sprendimas... 45. Pirma, paramos paraiškoje pareiškėjas nurodė, kad gamins IZOPROK drožles... 46. Antra, teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas, siekdamas gauti paramą ir... 47. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nagrinėjamoje byloje vertintina... 48. Trečia, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6... 49. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Taisyklių 21.3.... 50. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. Atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą... 53. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 26 d.... 54. Nutartis neskundžiama....