Byla 2-5885-160/2012
Dėl bankrutuojančios UAB ,,Litvent“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant UAB „Klaipėdos magma“ atstovams A. M. ir V. C., bankrutuojančios UAB „Litvent“ administratoriaus įgaliotam asmeniui V. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „Klaipėdos magma“ skundą dėl bankrutuojančios UAB ,,Litvent“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2UAB „Klaipėdos magma“ skundu prašo panaikinti 2012-08-23 bankrutuojančios UAB „Litvent“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimus dienotvarkės klausimais Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6 ir išspręsti šiuos klausimus iš esmės: patvirtinti bankrutuojančios UAB „Litvent“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, įgalioti bankrutuojančios UAB „Litvent“ kreditorių susirinkimo pirmininką sudaryti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi pagal bankroto administratoriaus pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktą pavedimo sutarties projektą; patvirtinti turto pardavimo tvarką; įpareigoti bankrutuojančios UAB „Litvent“ kreditorių susirinkimą paskirti lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Paaiškino, kad bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo V. V. bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje išlaikė visus bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos turiniui keliamus reikalavimus. Kreditoriai, kurie balsavo prieš bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimą nepateikė jokių objektyvių bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumų, dėl kurių jos nebūtų galima tvirtinti (nutarimas Nr. 2). Kreditorių susirinkimas nepatvirtindamas administravimo išlaidų sąmatos nepagrįstai apribojo bankroto administratoriaus teisę disponuoti bankrutuojančios bendrovės lėšomis ir jas naudoti bankroto administravimo procedūroms apmokėti, dėl ko gali būti apriboti bankroto administravimo veiksmai, kuriems atlikti yra reikalinga pirkti prekes ir paslaugas. Didžioji dalis kreditorių, kurie balsavo prieš administratoriaus pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą nepateikė savo pasiūlymų, kurie taip pat galėtų būti svarstomi pirmojo bankrutuojančios UAB „Litvent“ kreditorių susirinkimo metu. Dalis kreditorių galimai tyčia veikia prieš bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus (nutarimas Nr. 3). Pirmojo kreditorių susirinkimo metu nebuvo nurodyti motyvai, dėl kurių kreditorių susirinkimas atsisakė suteikti įgaliojimus bankrutuojančios UAB „Litvent“ kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi. Tokiu būdu buvo nepagrįstai apribotos bankroto administratoriaus funkcijos, vilkinama visa bankroto procedūra, atitolinant bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų realizavimo galimybes, taip pažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises (nutarimas Nr. 4). Kreditorių susirinkimas taip pat nepagrįstai nepriėmė bankroto administratoriaus pateikto bankrutuojančios įmonės pasiūlymo turto pardavimo kainų ir tvarkos. Nei vienas iš kreditorių nepateikė savo pasiūlymo arba pastabų, todėl toks kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas ne siekiant užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą bei jos kreditorių turtinius interesus, o priešingai – veikti destruktyviai, trukdyti bankroto procesui ir vilkinti bankroto procedūrą (nutarimas Nr. 6).

3Bankrutuojanti UAB „Litvent“ atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ atsiliepimu prašo UAB „Klaipėdos magma“ skundą tenkinti iš dalies: patvirtinti bankrutuojančios įmonės administratoriaus veiklos ataskaitą; įpareigoti bankrutuojančios UAB „Litvent“ kreditorių susirinkimą patvirtinti bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainas ir tvarką artimiausiame kreditorių susirinkime. Paaiškino, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui nebuvo pagrindo atsisakyti tvirtinti pateiktos bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos. Nors administratoriaus veiklos ataskaitoje buvo nurodytas trumpalaikis turtas ir jo vertė nedetalizuotai, tačiau detalus trumpalaikio turto sąrašas buvo pateiktas pirmajam kreditorių susirinkimui kitoje lydinčioje kreditorių susirinkimo medžiagoje. Dėl ypatingai didelio informacijos kiekio ataskaitoje nebuvo pateikta informacija apie bankrutuojančios įmonės turtui taikomus disponavimo apribojimus. Tačiau nei vienas iš kreditorių nepareikalavo šios informacijos pateikti, todėl ši administratoriaus klaida neturėjo įtakos tam, kad kreditoriai būtų tinkamai informuoti apie bankrutuojančios įmonės bei administratoriaus atliktus veiksmus iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Pareiškėjo reikalavimas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo negali būti tenkinamas, kadangi ši prerogatyva tenka kreditorių susirinkimui. Reikalavimas dėl pavedimo sutarties sudarymo su bankroto administratoriumi taip pat netenkintinas, kadangi aplinkybė, kad iki šiol tarp bankrutuojančios UAB „Litvent“ ir bankroto administratoriaus nėra sudaryta pavedimo sutartis iš esmės neapriboja bankroto administratoriui atlikti savo funkcijų, kurios yra privalomos pagal įstatymą bei nestabdo bankroto proceso. Operatyvus bankrutuojančios įmonės turto pardavimas ir iš gautų lėšų kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimas yra vienas pagrindinių bankroto proceso tikslų. Dalis kreditorių, kurie nepateikė jokių pastabų dėl bankroto administratoriaus pasiūlytos turto pardavimo kainos ir tvarkos, iš esmės pažeidė kreditorių balsavusiųjų už bankroto administratoriaus pateiktą turto pardavimo tvarką ir kainas lūkesčius ir teisėtus interesus kuo greičiau realizuoti savo finansinį reikalavimą arba jo dalį. Todėl teismas turėtų įpareigoti kreditorių susirinkimą nustatyti turto pardavimo kainas ir tvarką artimiausiame kreditorių susirinkime.

4Skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus tenkintinas iš dalies.

5Vilniaus apygardos teismo 2012-03-08 nutartimi UAB „Litvent“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Admivira“. 2012-07-27 nutartimi patvirtintas bankrutuojančios UAB „Litvent“ kreditorinių reikalavimų sąrašas, kuris 2012-11-20 nutartimi buvo patikslintas. 2012-06-13 nutartimi patvirtinta bendra 4555 Lt administravimo išlaidų sąmata iki kreditoriai patvirtins bankroto administravimo sąmatą kreditorių susirinkime. 2012-08-23 įvykusio pirmojo bankrutuojančios UAB „Litvent“ kreditorių susirinkimo metu (byla Nr. B2-2259-160/2012, t. II, b. l. 113-119), kuriame dalyvavo 13 kreditorių ir 10 balsavo raštu (90,918 proc. nuo visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos), ginčijamais nutarimais nepatvirtinta administratoriaus darbo ataskaita (Nr. 2) bei administravimo išlaidų sąmata (Nr. 3); kreditorių susirinkimo pirmininkas neįpareigotas pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi (Nr. 4); nepatvirtinta turto pardavimo tvarka ir kaina (Nr. 6). Nutarimai priimti laikantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatų, nepažeidžiant nustatytos jų procedūrinės priėmimo tvarkos (ĮBĮ 24 str. 1 d.).

6Dėl nutarimo nepatvirtinti bankroto administratoriaus darbo ataskaitos (Nr. 2)

7Kreditorių susirinkimo protokolas (byla Nr. B2-2259-160/2012, t. II, b. l. 111-119) tvirtina, kad antru darbotvarkės klausimu 38,01 proc. balsų „už“, 52,9 proc. balsų „prieš“ buvo nutarta nepatvirtinti administratoriaus darbo ataskaitos. Kreditorius IĮ „Arkam“ pažymėjo, jog bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje trūksta informacijos apie bankrutuojančios UAB „Litvent“ ilgalaikį ir trumpalaikį turtą ir areštus, todėl pasiūlė papildyti bankroto administratoriaus ataskaitą, o klausimą spręsti kitame susirinkime.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 4 p. kreditorių susirinkimas gali reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir susirinkimui pareikalavus – kitas savo veiklos ataskaitas. Pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija (Įmonių bankroto įstatymo 13 str. 3 d. 25 p.).

9Iš bankroto administratoriaus darbo ataskaitos už laikotarpį nuo 2012-05-17 iki 2012-08-17 matyti (byla Nr. B2-2259-160/2012, t. II, b. l. 120-146), kad ataskaitoje pateikti duomenys apie bankrutuojančią įmonę, vykdytą veiklą, darbuotojus, akcininkus, įstatinį kapitalą, balansą (iki 2012-05-31), taip pat aptarti bankroto administratoriaus atlikti veiksmai ir kt. Ataskaitoje nėra nurodyti bankrutuojančios UAB „Litvent“ ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašai bei nėra informacijos apie įmonės turtui pritaikytus turto areštus. Kadangi įstatyme aiškiai reikalaujama administratoriaus darbo ataskaitoje pateikti informaciją apie įmonės turimą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei apie turto areštus, ataskaitos nepatvirtinimas atidedant ataskaitos tvirtinimą sekančiam kreditorių susirinkimui, neprieštarauja įstatymui. Administratoriui nebuvo pareikšta kitų pastabų dėl ataskaitos, papildžius ataskaitą informacija apie bankrutuojančios įmonės turtą bei turtui pritaikytus areštus, ataskaita turi būti pateikta tvirtinti sekančiam kreditorių susirinkimui. Jei kreditorių susirinkimas ataskaitos nepatvirtintų sekančiame kreditorių susirinkime ataskaitą papildžius apie įmonės turtui pritaikytus areštus, administratorius turi teisę dėl ataskaitos patvirtinimo kreiptis į teismą. Todėl skundas dėl ataskaitos nepatvirtinimo nepagrįstas.

10Dėl nutarimų nepatvirtinti administravimo išlaidų sąmatos ir pavedimo sutarties (Nr. 3, 4)

11Trečiu darbotvarkės klausimu 21,82 proc. balsų „už“, 69,05 proc. balsų „prieš“, 0,05 proc. balsų „susilaikė“ (pagal bankroto administratoriaus pateiktą projektą) bei 14,47 proc. balsų „už“ (pagal Vilniaus AVMI ir VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktą projektą) buvo nutarta nepatvirtinti administravimo išlaidų sąmatos. Kreditoriai UAB „Italinox Baltic, UAB „Eltalis“, A. G. balsavo prieš administratoriaus pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą ir pateikė pastabą „Nesvarstyti, klausimą deleguoti komitetui“.

12Pagal Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p., 9 p., 10 p. 36 str. administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimas turi įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu per 10 darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį. Pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje (Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 4 d., 5 d.).

13Kreditorių susirinkimas atsisakė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą kreditorių susirinkime bei šio klausimo spręsti neperdavė kreditorių komitetui. Pirmajame kreditorių susirinkime išrinkto kreditorių komiteto darbo reglamentas nepatvirtintas (byla Nr. B2 -2259-160/2012, t. II, b. l. 117), todėl faktiškai sekančiame kreditorių susirinkime šio klausimo perdavimas svarstyti kreditorių komitetui vilkintų sprendimo priėmimą. Todėl skundas dėl administravimo sąmatos tvirtinimo tenkintinas iš dalies, bankrutuojančios UAB „Litvent“ kreditorių susirinkimas įpareigotinas patvirtinti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatą sekančiame kreditorių susirinkime.

14Ketvirtu darbotvarkės klausimu 38,01 proc. balsų „už“, 52,9 proc. balsų „prieš“ buvo nutarta neįgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti pavedimo sutartį pagal pateiktą projektą. Kreditoriai UAB „Italinox Baltic“, UAB „Eltalis“, A. G. balsavo prieš pasiūlytą projektą, tačiau pateikė pastabą „Nesvarstyti, klausimą deleguoti komitetui“.

15Tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą, kreditorių susirinkimas taip pat turės nustatyti bankroto administratoriaus atlyginimo sumą, kuri nustatoma pavedimo sutartyje (Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 5 d.). Pavedimo sutartį sudaro kreditorių susirinkimo pirmininkas, turintis kreditorių susirinkimo įgaliojimą pavedimo sutarties sudarymui (Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 10 p.). Taigi įstatymas teisę ir pareigą įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką sudaryti pavedimo sutartį suteikė kreditorių susirinkimui, o ne kreditorių komitetui. Todėl toks nutarimas nepagrįstas. Skundas tenkintinas iš dalies, kreditorių susirinkimas įpareigotinas priimti sprendimą dėl kreditorių susirinkimo pirmininkui įgaliojimų suteikimo pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi.

16Dėl nutarimo nepatvirtinti turto pardavimo tvarkos ir kainos (Nr. 6)

17Šeštu darbotvarkės klausimu 15,78 proc. balsų „už“, 75,12 proc. balsų „prieš“, 0,02 proc. balsų „susilaikė“ buvo nutarta nepatvirtinti bankrutuojančios UAB „Litvent“ turto pardavimo tvarkos ir kainos. Kreditoriai UAB „Italinox Baltic“, UAB „Eltalis“, A. G. balsavo prieš pasiūlytą projektą, tačiau pateikė pastabą „Nesvarstyti, klausimą deleguoti komitetui“.

18Pagal Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p. kreditorių susirinkimas tvirtina įmonės turto pardavimo kainą. Nekilnojamasis turtas, taip pat įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, o neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas (Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 2, 3 p). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 60 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 7 punktas nustatė, kad iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo, taip pat įkeisto turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Todėl kreditorių susirinkimas, nenustatęs kreditorių komiteto teisių (Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 3 d.) ir nepatvirtinęs kreditorių komiteto darbo reglamento, klausimą dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos privalo išspręsti pats. Kadangi sprendimo nepriėmė – įpareigotinas sprendimą dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos priimti.

19Vadovaudamasi CPK 290-291 str.,

Nutarė

20Pareiškėjo UAB „Klaipėdos magma“ skundą tenkinti iš dalies.

21Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Litvent“ kreditorių susirinkimą sekančiame kreditorių susirinkime patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, priimti sprendimą dėl kreditorių susirinkimo pirmininkui suteikimo įgaliojimų pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi ir patvirtinti turto pardavimo kainą ir tvarką.

22Kitoje dalyje UAB „Klaipėdos magma“ skundą atmesti.

23Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė,... 2. UAB „Klaipėdos magma“ skundu prašo panaikinti 2012-08-23... 3. Bankrutuojanti UAB „Litvent“ atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 4. Skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir įpareigojimo... 5. Vilniaus apygardos teismo 2012-03-08 nutartimi UAB „Litvent“ iškelta... 6. Dėl nutarimo nepatvirtinti bankroto administratoriaus darbo ataskaitos (Nr. 2)... 7. Kreditorių susirinkimo protokolas (byla Nr. B2-2259-160/2012, t. II, b. l.... 8. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 4 p. kreditorių susirinkimas gali... 9. Iš bankroto administratoriaus darbo ataskaitos už laikotarpį nuo 2012-05-17... 10. Dėl nutarimų nepatvirtinti administravimo išlaidų sąmatos ir pavedimo... 11. Trečiu darbotvarkės klausimu 21,82 proc. balsų „už“, 69,05 proc. balsų... 12. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p., 9 p., 10 p. 36 str.... 13. Kreditorių susirinkimas atsisakė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą... 14. Ketvirtu darbotvarkės klausimu 38,01 proc. balsų „už“, 52,9 proc. balsų... 15. Tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą, kreditorių susirinkimas taip pat... 16. Dėl nutarimo nepatvirtinti turto pardavimo tvarkos ir kainos (Nr. 6)... 17. Šeštu darbotvarkės klausimu 15,78 proc. balsų „už“, 75,12 proc. balsų... 18. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p. kreditorių susirinkimas... 19. Vadovaudamasi CPK 290-291 str.,... 20. Pareiškėjo UAB „Klaipėdos magma“ skundą tenkinti iš dalies.... 21. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Litvent“ kreditorių susirinkimą... 22. Kitoje dalyje UAB „Klaipėdos magma“ skundą atmesti.... 23. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...