Byla A-294-552/2015
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Ramūno Gadliausko (pranešėjas), rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovų Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kauno arka“ skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Kauno arka" (toliau – ir Bendrovė) skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo" Nr. (A27V128)-R-5031 bei įpareigoti Administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas; 2) panaikinti Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" dalį dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, iš šio sąrašo; 3) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės Finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka" valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pritaikant 2012 m. birželio 28 d. Kauno miesto savivaldybės sprendime „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo" 1.2.7 punkte komercinės ir kitos paskirties žemei nustatytą 0,7 proc. tarifą.

5Pareiškėjas paaiškino, jog Kauno miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba) 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas). Taryba 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-313 nustatė nenaudojamai, įtrauktai į nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą, žemės nuomos mokesčio tarifą – 4 proc. žemės mokestinės vertės. Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-3340 buvo patvirtintas nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašas, kuriuo pareiškėjo nuomos teise valdomas sklypas, esantis adresu: ( - ), Kaune, buvo įtrauktas į nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašą. Pareiškėjas nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 20 d. gavo Administracijos Finansų skyriaus raštą dėl valstybinės žemės mokesčio, t. y., kad 2012 m. už pareiškėjo nuomojamą valstybinės žemės sklypą mokestis bus skaičiuojamas taikant 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą. Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, 2012 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai ir atsakovui pateikė prašymą dėl 2012 m. valstybinės žemės mokesčio tarifo, kuriuo prašė išbraukti jo valdomą sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo, sudaryti ir patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas pareiškėjo nuomos teise valdomas sklypas. 2012 m. lapkričio 24 d. pareiškėjas gavo Administracijos atsakymą, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti prašymą. Pareiškėjas rėmėsi Aprašo 4 punktu ir darė išvadą, kad Bendrovė neatitinka nurodytų kriterijų ir dėl šios priežasties nuomojamas žemės sklypas turi būti išbrauktas iš šio sąrašo, o šio sklypo žemės nuomos mokesčiui neturėtų būti taikomas padidintas mokesčio tarifas. Pareiškėjas paaiškino, kad sklypas ir jame esantis pastatas yra kiek įmanoma prižiūrimas: teritorija yra aptverta tvora, ant pastato ir tvoros uždėti ženklai, kad pašaliniams eiti draudžiama, visi įėjimai rakinami. Pareiškėjas vadovavosi Aprašo 4.2 punktu ir pažymėjo, kad nuo pat valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo aktyviai siekia sutvarkyti šį sklypą bei jame stovintį pastatą ir ne dėl savo kaltės šiuo metu nevykdo statybos ar rekonstrukcijos darbų. Pareiškėjas jau pasirašydamas sklypo nuomos sutartį turėjo sklypo detalųjį planą, kuris patvirtintas 2007 m. kovo 21 d., tačiau jo pagrindu vykdyti jokių statybos darbų negalėjo ir negali. Pareiškėjas pažymėjo, kad sklypas yra urbanistiškai svarbi Kauno vieta, todėl tiek rengiant detalųjį planą, tiek statinio techninį projektą, to padaryti neįmanoma trumpiausiais įstatymuose nustatytais terminais vien dėl paties objekto sudėtingumo bei atsakingų institucijų keliamų reikalavimų. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad Kauno apygardos administraciniame teisme pagal Kauno apygardos prokuratūros prašymą buvo nagrinėjama administracinė byla dėl detalaus plano panaikinimo. 2012 m. lapkričio 22 d. teismo nutartimi byla buvo nutraukta bei patvirtinta taikos sutartis, kuria pareiškėjas įsipareigojo teisės aktų nustatyta tvarka parengti naują detalųjį planą sklypui, esančiam ( - ), Kaune. Taikos sutarties šalys taip pat įsipareigojo pagal detalaus plano pagrindu išduotus statybos leidimus nevykdyti jokių statybos darbų. Pareiškėjas darė išvadą, kad šioje situacijoje jokie projektavimo ar statybų darbai esamo detalaus plano pagrindu yra negalimi. Pareiškėjo teigimu, šiuo atveju yra taikytinas Aprašo 11.1 punktas, nes dėl susiklosčiusios situacijos neįmanoma vystyti statybų ir, vadovaujantis Taikos sutarties nuostatomis, bet kokie statybos darbai minėtame sklype gali būti vykdomi tik parengus naują detalųjį planą.

6Atsakovai Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimuose į skundą prašė skundą atmesti.

7Atsakovai vadovavosi Aprašo 3 punktu, Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-3340 patvirtintu Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo (toliau – ir Sąrašas) 19 punktu, buvo įtrauktas žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, priklausantis nuomos teise pareiškėjui. Atsakovai nurodė, kad pareiškėjo nuomojama valstybinė žemė atitiko kriterijus, nurodytus Aprašo 4.2, 4.4 ir 4.5 punktuose. Atsakovų teigimu, pareiškėjo nuomojamas sklypas atitiko Aprašo 4.5 punkte nurodytą kriterijų, nes minėtas statinys yra nebaigtas statyti, apleistas, neprižiūrimas, nenaudojamas, žemė, kurioje yra toks statinys, patenka į nenaudojamos žemės apibrėžimą, ir nuo žemės nuomos sutarties sudarymo praėjo daugiau kaip metai. Atsakovai nurodė, kad pareiškėjo nuomojamas sklypas atitinka Aprašo 4.2 punkte nurodytą kriterijų, nes pareiškėjo nekilnojamasis turtas yra neremontuojamas, nerekonstruojamas, nenugriaunamas, tolesnis jo naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Atsakovai pažymėjo, kad pareiškėjo nuomojamas sklypas atitinka Aprašo 4.4 punkte nurodytą kriterijų, kad žemės naudojimas neatitinka Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-20 patvirtintų Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių (toliau – ir Taisyklės) reikalavimų. Atsakovų manymu, nei vienas iš pareiškėjo 2012 m. rugsėjo 25 d. rašte pateiktų dokumentų neįrodė, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.2, 4.4 ir 4.5 punktuose nurodytų kriterijų arba, kad atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar kelių Aprašo 11 punkte nurodytų aplinkybių, t. y. pareiškėjas nepateikė įrodymų: kad jis remontuoja, rekonstruoja, griauna statinius, tolesnis jų naudojimas nekelia pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai; kad nuo nenaudojamo žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo (naudojimo) praėjo mažiau kaip metai. Pareiškėjas taip pat 2012 m. rugsėjo 25 d. rašto nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų, kad atitikimas Aprašo 4.2, 4.4 ir 4.5 kriterijams yra sąlygotas atitinkamų aplinkybių. Atsakovai darė išvadą, kad Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. (A27V128)-R-5031 pareiškėjui pagrįstai buvo nurodyta, jog išbraukti žemės sklypą adresu ( - ), Kaune, nėra pagrindo. Aplinkybė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 22 d. priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. 1-1252-428/2012, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis, atsakovų nuomone, nekeičia aplinkybių. Atsakovai pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Kauno miesto savivaldybės Finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka" valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pritaikant Kauno miesto savivaldybės 2012 m. birželio 28 d. sprendimo „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo" 1.2.7 punkte komercinės ir kitos paskirties žemei nustatytą 0,7 proc. tarifą, yra perteklinis, nes teismui tenkinus pareiškėjo reikalavimo panaikinti Administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nr. (A27V128)-R-5031 ir panaikinti Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. A-3340 dalyje dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, iš šio sąrašo, žemės nuomos mokestis bus skaičiuojamas pagal tuo metu galiojantį atitinkamos žemės paskirties tarifą. Atsakovų teigimu, tas pats pasakytina ir dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, panaikino Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" dalį dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, iš šio sąrašo. Teismas taip pat panaikino Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nr. (A27V128)-R-5031 „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo". Kitoje dalyje teismas skundą atmetė.

10Pasisakydamas dėl pareiškėjo reikalavimų, susijusių su Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 panaikinimu ir įpareigojimu atlikti veiksmus, teismas vadovavosi Aprašo 4 punktu, pažymėjo, kad iš pateiktų nuotraukų nėra galimybės nustatyti, kada jos padarytos, prie nuotraukų nėra pateikta tarnybinių pranešimų, kitokių šiose nuotraukose pavaizduotų fragmentų aprašymų ar paaiškinamųjų raštų. Teismas darė išvadą, kad pateikti byloje įrodymai nėra informatyvūs ir nesudaro pagrindo įtraukti žemės sklypą į Sąrašą. Teismas rėmėsi Aprašo 2, 5-7 punktais ir konstatavo, kad seniūnas privalėjo nustatyti ginčo žemės sklypo naudotoją, išsiaiškinti priežastis, dėl kurių žemės sklypas nenaudojamas, jas įvertinti ir nustačius naudotojo kaltę pateikti tai patvirtinančius įrodymus, tačiau 2012 metais tokių įrodymų seniūnas nesurinko.

11Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal pareiškėjo atstovės paaiškinimą aptvertoje teritorijoje žemės sklypas priklauso ne tik pareiškėjui, jame yra trys naudotojai ir pareiškėjui priklauso nedidelė sklypo dalis, esanti po pastatu ir prie pastato. Teismas pažymėjo, kad iš pateiktos vaizdinės medžiagos nėra aišku, kokia teritorija buvo fotografuojama, tokios aplinkybės (pareiškėjo naudojamo sklypo ribos) nebuvo išsiaiškintos prieš teikiant medžiagą dėl žemės sklypo įtraukimo į Sąrašą. Teismas darė išvadą, kad nėra paneigti pareiškėjo teiginiai, jog į Sąrašą žemės sklypas įtrauktas nepagrįstai, 2012 metais teritorija buvo prižiūrima, aptverta, rakinama ir į ją patekti nebuvo galimybės, todėl visuomenei pastato teritorija nekėlė pavojaus. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo atstovė nurodė, jog 2012 metais buvo sudarytos sutartys su reklamos agentūra, kuri užtvarą padengė reklaminiais skydais, kad aptvaras negadintų vaizdo. Be to, dėl detaliajame plane padarytos klaidos (ne dėl pareiškėjo kaltės) nebuvo galimybės tęsti projektavimo ir statybos darbų, ir pareiškėjas turėjo paruošti naują detalųjį planą, o tam reikėjo laiko.

12Teismas pažymėjo, kad visi kiti atsakovo argumentai ir byloje pateikti įrodymai netiriami, kadangi jie pateikti jau 2013 metais ir negalėjo įtakoti ginčijamo įsakymo, kuris priimtas 2012 metais. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjo reikalavimas dėl panaikinimo Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" dalies dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, iš šio sąrašo tenkintinas, kadangi atsakovas įtraukė žemės sklypą į Sąrašą nepagrįstai, neturėdamas tinkamai surinktos medžiagos ir įrodymų, neištyręs situacijos, nenustatęs žemės sklypo nenaudojimo priežasčių, kaip to reikalauja Aprašo nuostatos.

13Teismas nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Kauno miesto savivaldybės Finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka" valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pritaikant Kauno miesto savivaldybės 2012 m. birželio 28 d. sprendime „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo" 1.2.7 punkte komercinės ir kitos paskirties žemei nustatytą 0,7 proc. tarifą, yra perteklinis, kadangi Kauno miesto savivaldybės 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 1.2.9. punktu nustatyta, jog už nenaudojamą žemę arba žemę, kurioje stovi nenaudojamais, naudojamais ne pagal paskirtį, apleistais arba neprižiūrimais pripažinti pastatai (patalpos) ir statiniai taikytinas 4 proc. tarifas. Teismas darė išvadą, kad toks padidintas tarifas taikytinas tik tuomet, kai yra nustatyta, jog žemės sklypas yra nenaudojamas, arba žemė, kurioje stovi nenaudojamais, naudojamais ne pagal paskirtį, apleistais arba neprižiūrimais pripažinti pastatai (patalpos) ir statiniai, t. y. tuomet, kai toks žemės sklypas įtrauktas į Sąrašą. Išbraukus žemės sklypą iš Sąrašo, teismo teigimu, nelieka ir pagrindo taikyti padidintą tarifą. Teismas pažymėjo, kad neturi kompetencijos nustatyti kitą, pareiškėjo prašomą 0,7 proc. tarifą. Teismas pareiškėjo reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus laikė pertekliniu, nepagrįstu ir atmestinu.

14Pasisakydamas dėl pareiškėjo reikalavimų, susijusių su Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. (A27V128)-R-5031 panaikinimu ir įpareigojimu atlikti veiksmus, teismas rėmėsi Aprašo 11 punktu, nustatė, kad pareiškėjas 2012 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. 60 kreipėsi į Administraciją, ir pažymėjo, kad atsakovas, įtraukdamas pareiškėjo valdomą žemės sklypą į Sąrašą už 2012 metus, nepateikė įrodymų, neginčijamai patvirtinančių įtraukimo į Sąrašą pagrįstumą.

15Teismas nustatė, kad pareiškėjas, naudodamasis Aprašo 11 punkte suteikta teise, pateikė prašymą ir 11 dokumentų, kurie, jo teigimu, įrodo, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1-4.5 punktuose nurodytų kriterijų bei kad ši atitiktis yra sąlygota aplinkybės, jog kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti valdomame žemės sklype esančiu nekilnojamuoju turtu ir negalima juo naudotis dėl teisėsaugos institucijų veiksmų. Teismas darė išvadą, kad, pateikdamas minėtą prašymą, pareiškėjas siekė įrodyti ne tik Aprašo 4.1-4.7 punktuose nurodytų kriterijų nebuvimą, bet ir Aprašo 11.1 punkte nurodytas sąlygas, dėl kurių žemės sklypas nors ir atitinka 4.1-4.5 punkte nurodytus kriterijus, tačiau jis turi būti išbrauktas iš Sąrašo dėl to, kad pareiškėjas ne dėl savo kaltės tinkamai nesutvarkė, neprižiūrėjo, neremontavo ginčo pastatų ir žemės sklypo teritorijos, nes Kauno apygardos administraciniame teisme pagal Kauno apygardos prokuratūros prašymą buvo nagrinėjama administracinė byla Nr. 1-1252-423-2012 dėl ginčo teritorijos detalaus plano panaikinimo, paaiškėjus, kad detaliajame plane buvo neteisingai nurodytas sklypo užstatymo tankis. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi administracinėje byloje 1-1252-423-2012 nutraukė bylą bei patvirtino taikos sutartį, kuria UAB „Kauno arka" įsipareigojo teisės aktų nustatyta tvarka parengti naują detalųjį planą sklypui, esančiam adresu ( - ), Kaune. Taikos sutartimi šalys taip pat įsipareigojo pagal detalaus plano pagrindu išduotus statybos leidimus nevykdyti jokių statybos darbų, todėl projektavimo ar statybų darbai pagal esamą detalųjį planą nebegalėjo būti vykdomi, o naujas detalusis šios teritorijos planas ne nuo pareiškėjo priklausančių aplinkybių sklypo patikrinimo metu dar nebuvo parengtas.

16Teismas pažymėjo, kad Administracijos atsisakymas tenkinti pareiškėjo prašymą, įformintas 2012 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. (A27V128)-R-5031, turi būti vertinamas kaip viešojo administravimo subjekto priimtas individualus administracinis aktas, kuriam turi būti taikomos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos. Teismas vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1, 2 dalimis, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nustatė, kad Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. rašte Nr. (A27V128)-R-5031 nenurodytas atsisakymo išbraukti ginčo žemės sklypą iš Sąrašo teisinis pagrindas, neįvertinta Apraše nurodyta informacija, nors pareiškėjas kaip priedus su prašymu buvo pateikęs šio pobūdžio dokumentus. Teismas konstatavo, kad dėl Apraše nurodytų kriterijų iš esmės nebuvo pateiktas nei faktinis, nei teisinis įvertinimas, nepateiktas pareiškėjo prašyme nurodytų faktinių aplinkybių ir pateiktų dokumentų įvertinimas dėl Aprašo 11.1 punkte nurodytų aplinkybių taikymo. Teismo nuomone, pareiškėjo prašymas išbraukti jo nuomojamą sklypą iš Sąrašo nebuvo tinkamai išnagrinėtas ir motyvuotas, todėl jį priimant buvo pažeistos Viešojo administravimo įstatymo 8 dalies nuostatos. Teismas darė išvadą, kad ginčijamas raštas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų individualaus administracinio akto turiniui keliamų reikalavimų. Teismas konstatavo, kad minėti procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą jį panaikinti, nes dėl pažeistų procedūrų nebuvo užtikrintas visų aplinkybių, turinčių įtakos sprendimo pagrįstumui, įvertinimas (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.). Kadangi sprendimas panaikinamas dėl procedūrinių pažeidimų, todėl pareiškėjo argumentų dėl atsakovo atsisakymo pagrįstumo teismas nesvarstė.

17Teismas pareiškėjo reikalavimą įpareigoti Administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas, laikė pertekliniu, nes Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" dalis dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą panaikinta ir nuspręsta išbraukti UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, iš šio sąrašo. Išbraukus žemės sklypą iš Sąrašo, teismo vertinimu, nelieka ir pagrindo įpareigoti Administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas.

18Teismas nesutiko su atsakovo argumentais, jog pareiškėjo ginčijamas sprendimas yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2012 metų sąrašo patvirtinimo" ir pareiškėjui jo nuginčijimas nesukels teisinių pasekmių. Teismas nurodė, kad Aprašo III skyriaus nuostatos, reglamentuojančios Sąrašo keitimą, suteikia galimybę asmeniui, nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdančiam (naudojančiam) sklypą, kuris įrašytas į Sąrašą, kreiptis į seniūną dėl jo išbraukimo iš Sąrašo, todėl nagrinėjamu atveju teismui nekilo abejonių dėl to, jog pareiškėjas siekia ginti objektyviai egzistuojančią subjektinę teisę, o ne tariamą teisę, pagrįstą vien asmens subjektyviu suvokimu (ABTĮ 5 str.).

19Teismas atkreipė dėmesį į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką ir pažymėjo, kad visus likusius proceso dalyvių argumentus laiko pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo atmetimui (patenkinimui), todėl jų detaliau neanalizavo.

20III.

21Atsakovai Kauno miesto savivaldybės administracija ir Kauno miesto savivaldybė apeliaciniais skundais prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ panaikinimo dalyje dėl UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, iš šio sąrašo ir Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. (A27V128)-R-5031 „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo“ panaikinimo ir priimti naują sprendimą šioje dalyje – pareiškėjo skundą atmesti.

22Atsakovai remiasi Aprašo 1-4 punktais, pabrėžia, kad tam, jog į Sąrašą būtų įrašoma fiziniams ir juridiniams asmenims priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė žemė, ji turi atitikti vieną arba kelis Aprašo 4 punkte įtvirtintus kriterijus, o pareiškėjo nuomojama valstybinė žemė atitiko tris kriterijus. Atsakovų teigimu, 2010 m. sausio 28 d. susitarimas „Dėl 2007 m. rugpjūčio 28 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N19/2007-177 pakeitimo“, 2012 m. liepos 20 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, fotonuotraukos, darytos prieš įtraukiant žemės sklypą į Sąrašą, Administracijos Centro seniūnijos 2012 m. spalio 19 d. raštas Nr. 04-9-172, Centro seniūno pavaduotojo bylos nagrinėjimo metu duoti parodymai patvirtina, kad pareiškėjo nuomojamas žemės sklypas atitiko Aprašo 4.2, 4.4 ir 4.5 punktų kriterijus. Atsakovai atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1911/2013, 2014 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-163/2014. Atsakovai nurodo, kad teismas nevertino visų byloje esančių įrodymų. Atsakovų teigimu, pareiškėjo naudojamo sklypo ribos buvo išsiaiškintos. Atsakovai atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas nepateikė jokių sutarčių, kurių pagrindu sklypas būtų tvarkomas. Kadangi žemės sklype, kurio nuomos sutartis sudaryta daugiau nei prieš metus iki įtraukimo į Sąrašą, sklype esantis statinys yra nenaudojamas, apleistas, nevykdoma statinių priežiūra, todėl atitinka Aprašo 4.5 punkto kriterijų, nes nuo nenaudojamos žemės sklypo įsigijimo ar nuomos sutarties sudarymo (naudojimo pradžios) praėjo daugiau nei metai. Atsakovai remiasi Aprašo 11 punktu, pažymi, kad nei vienas iš pareiškėjo 2012 m. rugsėjo 25 d. rašte pateiktų dokumentų neįrodė, jog žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.2, 4.4, 4.5 punktuose nurodytų kriterijų, ar kad atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar kelių Aprašo 11 punkte nurodytų aplinkybių. Atsakovo manymu, Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-1252-428/2012, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis, nekeičia aplinkybių, kad nebaigtas statyti viešbutis yra neremontuojamas, nerekonstruojamas, negriaunamas, tolesnis jo naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, žemės naudojimas neatitinka Taisyklių reikalavimų, nuo nenaudojamos žemės sklypo įsigijimo ar nuomos sutarties sudarymo (naudojimo pradžios) praėjo daugiau kaip metai. Atsakovų manymu, pareiškėjas gavo išsamią informaciją ir jam nebuvo sukliudyta suprasti atitinkamo sprendimo esmę ir turinį bei identifikuoti jo teisių, pareigų ir teisėtų interesų gynybą. Atsakovai atkreipia dėmesį, kad byloje nebuvo ginčo, jog Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. raštas Nr. (A27V128)-R-5031 neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio keliamų reikalavimų.

23Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo atsakovų apeliacinius skundus atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

24Pareiškėjo manymu, Aprašo 4.2 punkte nurodyti kriterijai jam netaikytini, nes šiuo punktu reikalaujama vykdyti remonto darbus, tačiau sklype yra nebaigtas statyti statinys, todėl norint sutvarkyti pastatą, turi būti vykdoma rekonstrukcija, nauja statyba arba griovimas. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Aprašo 4.2 punkte nurodytus kriterijus ir remontuoti, turi būti gauti leidimai, parengtas žemės sklypo detalusis planas, suderintas statybų planas su Kauno miesto savivaldybe bei paveldo atstovais. Pareiškėjas pabrėžia, kad nuo pat valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo aktyviai siekia sutvarkyti ginčo sklypą bei jame stovintį pastatą ir ne dėl savo kaltės 2012 metais nevykdė statybos ar rekonstrukcijos darbų. Pareiškėjas paaiškina, kad statybos darbai neprasidėjo, nes 2007 m. kovo 21 d. Administracijos direktoriaus patvirtintame sklypo plane buvo užstatymo tankio klaida, kurią ištaisyti buvo galima tik rengiant naują detalųjį planą, kuris buvo patvirtintas 2014 m. kovo 26 dieną. Pareiškėjas tvirtina, kad nuo pat sklypo nuomos sutarties sudarymo dienos aktyviai veikia, siekdamas kuo greičiau pradėti statybos darbus, tačiau šis procesas yra užsitęsęs ne dėl jo kaltės. Pareiškėjas pažymi, kad sklypas yra urbanistiškai svarbi Kauno vieta, todėl tiek rengiant teritorijų planavimo dokumentus, tiek statinio techninį projektą, to padaryti neįmanoma trumpiausiais terminais. Pareiškėjas daro išvadą, kad vien faktas, jog sklype stovi nebaigtas statyti pastatas, kuris yra prižiūrimas, jo fasadas 2012 metais buvo naudojamas reklamos tikslais, neatitinka Aprašo 4.2 punkte nurodytos sąlygos. Pareiškėjas remiasi Aprašo 4.4 punktu ir atkreipia dėmesį, kad atsakovas sklypo nepriežiūrą įrodinėja 2013 m. dokumentais. Pareiškėjas pažymi, kad iš fotonuotraukų nėra galimybės nustatyti, kada jos padarytos. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. balandžio 13 d. pažymą Nr. FAK-1062, patvirtinančią, kad iš sklypo yra išvežtas po griovimo darbų likęs statybinis laužas. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) Kauno miesto skyriaus 2012 m. birželio 29 d. Žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. 8ŽH-(14.8.66)-50 ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugsėjo 7 d. raštas Nr. (15.2)2D-11378 patvirtina, kad teritorija yra aptverta tvora, ant pastato ir tvoros uždėti ženklai, jog pašaliniams eiti draudžiama, visi įėjimai rakinami. Pareiškėjas remiasi Aprašo 4.5 punktu ir pažymi, kad atsakovas turėjo išsiaiškinti, dėl kokių objektyvių priežasčių sklypas nėra tvarkomas ir tik nustačius kaltę taikyti sankcijas. Pareiškėjo teigimu, jam taikytinas Aprašo 11.1 punkte nurodytas kriterijus, nes dėl susiklosčiusios situacijos neįmanoma vystyti statybų. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad atsakovas netyrė jo prašyme nurodytų faktinių aplinkybių, nenagrinėjo pateiktų motyvų, sprendime nepateiktas nei faktinis, nei teisinis prašyme nurodytų aplinkybių atitikimo Aprašo kriterijams vertinimas. Pareiškėjas pažymi, kad Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. (A27V128)-R-5031 priėmimo procedūra buvo pažeista iš esmės, nes didžioji dalis prašyme nurodytų faktinių aplinkybių bei dokumentų nebuvo vertinti.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinius skundus dėl apeliacinių skundų pagrįstumo prašo spręsti teismo nuožiūra.

26Tarnyba remiasi Aprašo 3, 4 punktais, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1911/2013. Tarnybos manymu, teismas nevertino Administracijos filialo Centro seniūnijos 2012 m. spalio 19 d. rašto Nr. 04-9-172, nes jis buvo parašytas vėliau nei priimtas ginčijamas Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. A-3340. Tarnyba remiasi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką ir daro išvadą, kad įvertinus ne vien tik individualų administracinį aktą, bet ir kartu papildomos dokumentacijos buvimą, galima nustatyti, ar iš ginčijamo akto motyvacijos pareiškėjas galėjo suvokti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į teisių ir teisėtų interesų gynybą. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad teismo sprendimas neturės jokios įtakos Tarnybos teisėms ir pareigoms.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Šios administracinės bylos dalykas yra Kauno miesto savivaldybės administracijos veiksmų, kuriais pareiškėjo valdomas žemės sklypas buvo įtrauktas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, teisėtumas ir pagrįstumas.

30Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-3340 (t. I, b. l. 30) pareiškėjo naudojamą valstybinį žemės sklypą, adresu ( - ), Kaune įtraukė į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, o 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. (A27V128)-R-5031 (t. I, b. l. 22), atsisakė šį žemės sklypą išbraukti iš minėto sąrašo.

31Kauno apygardos administracinis teismas apeliantų skundžiamu sprendimu panaikino pareiškėjo ginčijamą Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nr. (A27V128)-R-5031. Pirmosios instancijos teismas taip pat panaikino 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 dalį, išbraukiant UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, iš šio sąrašo. Atsakovai nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, tvirtina, kad teismas netinkamai vertino nagrinėjamo ginčo faktinę situaciją bei byloje pateiktus įrodymus, netinkamai aiškino teisės normas ir nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos.

32Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio 6 dalis įtvirtina, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ABTĮ 57 straipsnio 6 dalies taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

33Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.). Taip pat akcentuotina, jog, vadovaujantis ABTĮ 138 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik tuomet, jeigu teismas pripažino, jog tai būtina. Taigi apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis jau byloje esančia medžiaga. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-747/2007, 2013 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013 ir kt.).

34Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo ginčijami Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 dalis ir Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimas Nr. (A27V128)-R-5031 yra neteisėti ir nepagrįsti, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinti minėtus aktus priimtas objektyviai ir visapusiškai įvertinus visas reikšmingas aplinkybes. Pabrėžtina, jog priimdamas ginčijamą sprendimą pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, sprendime nuosekliai išdėstė, kuriais teisės aktais ir įrodymais grindžiamos teismo išvados, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino teismo posėdyje ištirtus duomenis ir padarė teisės aktų nuostatas bei faktines aplinkybes atitinkančias išvadas. Atsakovų apeliaciniuose skunduose nėra jokių argumentų, kurių pagrindu reikėtų pirmosios instancijos teismo ištirtas aplinkybes vertinti iš naujo ar naikinti ginčijamą sprendimą, apeliantai naujų aplinkybių, kurių nebūtų įvertinęs pirmosios instancijos teismas, iš esmės nenurodė.

35Byloje nustatyta, kad pareiškėjo valdomas žemės sklypas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą įtrauktas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-3340, priimtu, be kita ko, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 patvirtintu Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašu. Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 ir 1.4 punktais ir Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2 ir 3 punktais numatyta, kad savivaldybė turi teisę nustatyti žemės nuomos mokesčio tarifą nuo 0,1 iki 4 proc. nuo žemės vertės. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 1.2.9. punktu už nenaudojamą žemę arba žemę, kurioje stovi nenaudojamais, naudojamais ne pagal paskirtį, apleistais arba neprižiūrimais pripažinti pastatai (patalpos) ir statiniai, nustatytas 4 proc. nuomos mokesčio tarifas.

36Žemės, kuriai taikomas padidintas nuomos mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo, keitimo procedūras reglamentuoja Aprašas (Aprašo 1 p.). Aprašo tikslas yra nustatyti nenaudojamus žemės sklypus ir jų savininkus, nuomininkus (naudotojus), siekiant išsiaiškinti šių žemės sklypų nenaudojimo priežastis ir apmokestinti jų savininkus, nuomininkus (naudotojus) maksimaliais žemės ir žemės nuomos mokesčių tarifais (Aprašo 2 p.). Aprašo 4 punkte yra įtvirtinti tokie fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančios ar jų nuomojamos (naudojamos) valstybinės žemės, kuri yra žemės mokesčio objektas, įtraukimo į Sąrašą kriterijai: 1) asmenų nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą; 2) asmenys neremontuoja, nerekonstruoja, nenugriauna statinių, tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai; 3) asmenims, valdantiems žemės sklypą, išduotas leidimas statybai, rekonstrukcijai, griovimui ir darbai ilgiau kaip metai nepradėti ar išduoto leidimo terminas pasibaigęs; 4) žemės naudojimas neatitinka Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų; 5) nuo nenaudojamos žemės sklypo įsigijimo ar nuomos sutarties sudarymo (naudojimo pradžios) praėjo daugiau kaip metai. Nenaudojama žemė yra apibrėžiama kaip žemė, kurioje esantys statiniai apleisti arba neprižiūrimi, nenaudojami (Aprašo 3 p.). Nagrinėjamu atveju, atsakovų teigimu, pareiškėjo nuomojama valstybinė žemė atitiko kriterijus, nurodytus Aprašo 4.2., 4.4., 4.5. punktuose.

37Vertindamas Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 dalies teisėtumą ir pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas įtraukė žemės sklypą į Sąrašą nepagrįstai, neturėdamas tinkamai surinktos medžiagos ir įrodymų, neištyręs situacijos, nenustatęs žemės sklypo nenaudojimo priežasčių.

38Atsakovų teigimu, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog žemės sklype esantys statiniai yra remontuojami, rekonstruojami, griaunami, todėl žemės sklypas pagrįstai įtrauktas į Sąrašą kaip atitinkantis Aprašo 4.2 punkte nurodytą kriterijų. Žemės sklype, kurio nuomos sutartis sudaryta daugiau nei prieš metus iki įtraukimo į Sąrašą, esantis statinys yra nenaudojamas, apleistas, nevykdoma statinių priežiūra, todėl sklypas atitinka Aprašo 4.5 punkte numatytą kriterijų. Atsakovo manymu, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad jis remontuoja, rekonstruoja, griauna statinius, tolesnis jų naudojimas nekelia pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai, nuo nenaudojamo žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo praėjo mažiau kaip metai, teritorija yra tvarkinga ir prižiūrima.

39Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu byloje esančių įrodymų vertinimu. Byloje esančios Administracijos filialo Centro seniūnijos 2013 m. balandžio 23 d. raštu Nr. 04-9-79 Administracijos Teisės skyriui adresuotos nuotraukos (t. II, b. l. 36-38) nevertintinos kaip nagrinėjamam ginčui reikšmingu laikotarpiu aktualūs įrodymai, kadangi nei pačios nuotraukos, nei kiti byloje esantys įrodymai neabejotinai nepatvirtina vaizdinės medžiagos užfiksavimo datos bei joje užfiksuotos vietovės atitikties ginčo žemės sklypui. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, prie šių nuotraukų nėra pateikta tarnybinių pranešimų ar kitų nuotraukose pavaizduotų fragmentų aprašymų ar paaiškinamųjų raštų. Atsakovai nepaneigė pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad Bendrovė nėra viso žemės sklypo aptvertoje teritorijoje naudotoja, todėl nėra aiški nuotraukose užfiksuotos vietovės priklausomybė pareiškėjui. Darytina išvada, kad ginčo žemės sklypas į Sąrašą buvo įtrauktas tinkamai neišsiaiškinus pareiškėjo valdomo žemės sklypo ribų. Tokios aplinkybės nepatvirtina atsakovų teiginių dėl ginčo žemės sklypo atitikties Aprašo 4 punkte išvardintiems kriterijams.

40Byloje esančios Administracijos filialo Centro seniūnijos 2013 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 04-9-234 Administracijos Teisės skyriui adresuotos ginčo žemės sklypo nuotraukų kopijos (t. II, b. l. 132-149) nagrinėjamoje byloje taip pat nelaikytinos pakankamu įrodymu dėl jose esančios vaizdinės medžiagos užfiksavimo laiko aktualumo vertinant ginčijamų aktų teisėtumą ir pagrįstumą. Administracijos filialo Centro seniūnijos 2013 m. birželio 5 d. rašte Nr. 04-2-173 (t. II, b. l. 44) pateikta informacija apie ginčo žemės sklypo būklę, tačiau rašto priėmimo data nėra aktuali nagrinėjamam ginčui, o byloje esantys įrodymai nepatvirtina, kad nurodoma informacija apima nagrinėjamo ginčo laikotarpį. Atsakovų vėliau nei ginčijami administraciniai aktai priimti dokumentai nėra pakankami įrodymai sprendžiant dėl skundžiamų aktų pagrįstumo. Atsakovo apeliaciniame skunde akcentuojamas Administracijos filialo Centro seniūnijos 2014 m. kovo 12 d. raštas Nr. 04-2-102 nepatvirtina byloje esančiose nuotraukose užfiksuotos teritorijos priklausymo pareiškėjui. Byloje nėra pakankamų įrodymų, o ir apeliantai tokių nenurodė, kad būtent pareiškėjo valdomos teritorijos naudojimas ginčui aktualiu metu neatitiko Taisyklių reikalavimų (Aprašo 4.4 p.). Pirmosios instancijos teismas, vertindamas Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 dalies pagrįstumą, tinkamai atsižvelgė ir į kitas faktines aplinkybes (pvz., pareiškėjo sutartys su reklamos agentūra, detaliojo plano klaida ne dėl pareiškėjo kaltės), kurios šiuo individualiu atveju yra reikšmingos sprendžiant dėl pareiškėjo valdomo žemės sklypo įtraukimo į Sąrašą pagrįstumo ir teisėtumo. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo valdomas valstybinis žemės sklypas Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-3340 buvo įtrauktas į Sąrašą nepagrįstai, t. y. nesant pakankamų įrodymų, neįvertinus individualios žemės sklypo nenaudojimo situacijos.

41Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad tam tikrais atvejais ir be detaliojo plano parengimo galima prižiūrėti teritoriją, apriboti trečiųjų asmenų patekimą į ją ar atlikti paprastojo remonto darbus, tačiau, kaip minėta, nagrinėjamu atveju įtraukiant pareiškėjo valdomą žemės sklypą į Sąrašą, nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, jog ginčui aktualiu laiku pareiškėjo sklypas atitiko Aprašo reikalavimus įtraukiant žemės sklypą į Sąrašą. Be to, pažymėtina ir tai, kad priimant sprendimą įtraukti ginčo žemės sklypą į Sąrašą, nebuvo tinkamai įvertintos individualios aplinkybės, neatsižvelgta į statinio ypatumus, rekonstrukcijos, statybos ar griovimo darbų neatlikimo ginčo laikotarpiu aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys, kad, priešingai nei tvirtina apeliantai, skundžiamas teismo sprendimas priimtas įvertinus liudytojo R. D. parodymus. Pažymėtina, kad apeliantai niekaip nepagrindė savo teiginių, jog šio liudytojo parodymai neabejotinai patvirtina, kad pareiškėjo nuomojamas žemės sklypas atitiko Aprašo 4.2, 4.4., 4.5 punktų kriterijus.

42Apeliaciniuose skunduose nurodomose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose ir šioje administracinėje byloje faktinės aplinkybės nėra analogiškos, todėl šiuo pagrindu apeliaciniai skundai negali būti tenkinami. Atsakovai pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. spalio 30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A492-1911/2013 išaiškino, jog vienas esminių kriterijų, lemiančių žemės sklypo įtraukimą į Sąrašą, yra jame esančių statinių būklė, kuri nustatoma pagal objektyvius požymius. Aptariamoje byloje teisėjų kolegija vertino, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog žemės sklype esantys statiniai yra remontuojami, rekonstruojami, griaunami, todėl konstatuotas atitikimas Aprašo 4.2 punktui. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovas, išvardindamas ir pacituodamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, iš esmės ginčija teismo atlikto įrodymų vertinimo pagrįstumą. Kaip minėta, ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje suformuluotos įrodymų vertinimo taisyklės, kurių esmė yra ta, kad bylos įrodymus vertina teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Atsakovai nepagrindė apeliaciniais skundais ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo prieštaravimo suformuotai teismų praktikai.

43Aprašo 11 punkte numatyta, kad asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas (naudojamas) žemės sklypas įrašytas į Sąrašą, gali per 30 dienų nuo pranešimo apie jų valdomo objekto įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka 4.1–4.5 punktuose nurodytų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto Aprašo 11 punkto papunkčiuose nurodytų aplinkybių.

44Pareiškėjas, nesutikdamas su žemės sklypo įtraukimu į Sąrašą, kreipėsi į atsakovą, prašydamas išbraukti jo naudojamą žemės sklypą iš Sąrašo. Ginčijamame Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. rašte Nr. (A27S128)-R-5031 konstatuota, jog pareiškėjo prašymas išbraukti jo naudojamą žemės sklypą iš Sąrašo neatitinka Aprašo 11 punkte nurodytų kriterijų, todėl jo prašymą atsisakyta tenkinti. Vertindamas Administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. (A27V128)-R-5031 teisėtumą ir pagrįstumą, apygardos administracinis teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas išbraukti jo nuomojamą sklypą iš Sąrašo nebuvo tinkamai išnagrinėtas ir motyvuotas, todėl jį priimant buvo pažeistos Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos.

45Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Administracijos direktoriui 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-3340 įtraukus jo valdomą žemės sklypą į Sąrašą, pasinaudojo Aprašo 11 punkte įtvirtinta nuostata ir, nesutikdamas su tokiu sprendimu, 2012 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. 60 (t. I, b. l. 40) kreipėsi į Administraciją, pateikdamas prašymą ir dokumentus, siekiant įrodyti, jog žemės sklypas neatitinka Aprašo 4 punkte įtvirtintų kriterijų dėl individualios aplinkybės, t. y. nustatyto apribojimo disponuoti valdomame žemės sklype esančiu nekilnojamuoju turtu. Administracija 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. (A27V128)-R-5031 netenkino pareiškėjo prašymo, nurodydama, kad pareiškėjo prašyme nurodyti motyvai neatitinka Tvarkos 11 punkte nurodytų kriterijų, todėl nėra pagrindo išbraukti prašyme nurodytą žemės sklypą iš Sąrašo. Tačiau skundžiamas sprendimas nėra tinkamai motyvuotas, nėra įvertinti pareiškėjo prašyme pateikti dokumentai, nepateiktas Aprašo 4 punkte įtvirtintų kriterijų ir 11 punkte nurodytų aplinkybių vertinimas šiuo individualiu atveju. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėjo pagrįstą išvadą, jog toks individualus administracinis aktas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų individualaus administracinio akto turiniai keliamų reikalavimų, dėl pažeistų procedūrų nebuvo užtikrintas visų aplinkybių, turinčių įtakos sprendimo pagrįstumui, įvertinimas. Kaip nustatyta nagrinėjamoje administracinėje byloje, pareiškėjo valdomas žemės sklypas į Sąrašą buvo įtrauktas nesant pakankamų įrodymų, pagrindžiančių tokio įtraukimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliantų teiginys, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo kilęs ginčas dėl Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 atitikties Viešojo administravimo 8 straipsniui, nepaneigia teismo pareigos tikrinant ginčijamo viešojo administravimo subjekto priimto individualaus administracinio akto pagrįstumą ir teisėtumą įvertinti jo atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje tokiam aktui keliamiems reikalavimams.

46Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nustatytos aplinkybės patvirtina pareiškėjo valdomo žemės sklypo įtraukimo į Sąrašą nepagrįstumą. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, tenkinti atsakovų apeliacinius skundus juose nurodytais motyvais nėra pagrindo. Atsakovų apeliaciniai skundai atmetami, o Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 30 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48atsakovų Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus atmesti.

49Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Kauno arka" (toliau – ir Bendrovė) skundu kreipėsi į... 5. Pareiškėjas paaiškino, jog Kauno miesto savivaldybės taryba (toliau – ir... 6. Atsakovai Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės... 7. Atsakovai vadovavosi Aprašo 3 punktu, Administracijos direktoriaus 2012 m.... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu... 10. Pasisakydamas dėl pareiškėjo reikalavimų, susijusių su Administracijos... 11. Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal pareiškėjo atstovės paaiškinimą... 12. Teismas pažymėjo, kad visi kiti atsakovo argumentai ir byloje pateikti... 13. Teismas nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Kauno miesto... 14. Pasisakydamas dėl pareiškėjo reikalavimų, susijusių su Administracijos... 15. Teismas nustatė, kad pareiškėjas, naudodamasis Aprašo 11 punkte suteikta... 16. Teismas pažymėjo, kad Administracijos atsisakymas tenkinti pareiškėjo... 17. Teismas pareiškėjo reikalavimą įpareigoti Administracijos direktorių... 18. Teismas nesutiko su atsakovo argumentais, jog pareiškėjo ginčijamas... 19. Teismas atkreipė dėmesį į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką ir... 20. III.... 21. Atsakovai Kauno miesto savivaldybės administracija ir Kauno miesto... 22. Atsakovai remiasi Aprašo 1-4 punktais, pabrėžia, kad tam, jog į Sąrašą... 23. Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo... 24. Pareiškėjo manymu, Aprašo 4.2 punkte nurodyti kriterijai jam netaikytini,... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 26. Tarnyba remiasi Aprašo 3, 4 punktais, atkreipia dėmesį į Lietuvos... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Šios administracinės bylos dalykas yra Kauno miesto savivaldybės... 30. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. rugsėjo 10 d.... 31. Kauno apygardos administracinis teismas apeliantų skundžiamu sprendimu... 32. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 33. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 34. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad teisėjų kolegija, patikrinusi bylą... 35. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo valdomas žemės sklypas į Nenaudojamų,... 36. Žemės, kuriai taikomas padidintas nuomos mokesčio tarifas, sąrašo... 37. Vertindamas Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr.... 38. Atsakovų teigimu, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog žemės sklype... 39. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu byloje... 40. Byloje esančios Administracijos filialo Centro seniūnijos 2013 m. rugsėjo 20... 41. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad tam tikrais atvejais ir... 42. Apeliaciniuose skunduose nurodomose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 43. Aprašo 11 punkte numatyta, kad asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas ar... 44. Pareiškėjas, nesutikdamas su žemės sklypo įtraukimu į Sąrašą,... 45. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Administracijos direktoriui 2012 m.... 46. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 48. atsakovų Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės... 49. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 30 d. sprendimą... 50. Nutartis neskundžiama....