Byla e2YT-7099-906/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys I. Ž., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Klaipėdos skyrius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Kristinai Jablonskytei, dalyvaujant pareiškėjui A. V., jo atstovui advokatui Audroniui Mažeikai, suinteresuotam asmeniui I. Ž., nedalyvaujant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atstovui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. V. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys I. Ž., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Klaipėdos skyrius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas patikslintu pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. V. gimė tremtinio J. (dokumentuose ir J.) V., J., pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduoto 2016-11-30 pažymėjimą Nr. ( - ) gimusio ( - ) metais, kuris buvo ištremtas iš Lietuvos TSR ( - ) ir buvo specialiame ištrėmime Krasnojarsko krašto N-Ingašo rajone nuo 1948-05-23 iki 1958-04-07, ir jo sutuoktinės V. N. A., gimusios ( - ), šeimoje, būdamas tremtyje.

5Nurodė, kad jis siekia pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinį statusą, dėl kurio kreipėsi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą, tačiau buvo gautas atsakymas, kad pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija negali svarstyti jo pateikto prašymo pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens ir suteikti tremtinio teisinį statusą, kadangi jo pateiktuose dokumentuose pareiškėjo tėvo vardas ir senelio vardas nesutampa su pareiškėjo gimimo liudijime nurodytais vardais.

6Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras skyrius pateikė atsiliepimą į patikslintą pareiškimą, kuriuo prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra, nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius patikslintu atsiliepimu į patikslintą pareiškimą su pareiškimu nesutiko. Nurodė, jog A. V. turi civilinės metrikacijos įstaigos – Kazačinsko kaimo rajoninio CBAĮ biuro Krasnojansko krašte ( - ) išduotą savo gimimo liudijimą, kuriame tėvu nurodytas V. J. J.. Pareiškėjas teigdamas, kad tėvo vardas, pavardė ir tėvo vardas yra nurodyti neteisingai, turėtų kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą dėl įrašų ištaisymo. Gyventojų registro duomenimis, J. V., asmens kodas ( - ) vaiku yra nurodyta tik I. Ž. (iki santuokos – V.).

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškimą ir nurodė, jog siekdamas nustatyti tremtinio statusą jis kreipėsi į tremtinio sąjungą ir į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro gavo atsakymą, jog jis turi kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kadangi jo tėvo pavardėje yra padaryta klaida ir nesutampa gimimo metai. Pareiškėjas paaiškino, jog jis gimė tremtyje, Krasnojarsko krašte, J. V. šeimoje. Jo gimimo liudijime įrašyta gimimo vieta - Krasnojarsko krašto N-Ingašo rajonas. Jo tėvas yra J. V., J., kuris gimė ( - ) ir vėliau buvo ištremtas į Krasnojarsko krašto N-Ingašo rajoną, o motina - N. A.. Sibire jo tėvą J. visi vadino vardu – J., todėl jo gimimo liudijime nurodytas tėvo vardas J.. Sibire visos šeimos narių pavardės buvo užrašytos „V.“. Vėliau, kuomet jis būdamas Lietuvoje keitė pasą jo pavardė „V.“ buvo sulietuvinta, pridėta galūnė „-ius“. 1958 m. visai šeimai, t. y. tėvui, motinai ir jam, buvo leista grįžti į Lietuvą, tačiau į Lietuvą jie sugrįžo tik 1967 m. Lietuvoje ( - ). gimė sesuo. Daugiau brolių ir seserų jis neturi. Tėvo gimimo datos nepamena, tėvas miręs ( - ). Tėvas turėjo du brolius J. ir S. bei vieną seserį E. V., kurie taip pat buvo ištremti į Sibirą.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokatas nurodė, jog pareiškėjas pareiškimu siekia, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras jam suteiktų tremtinio statusą pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Pareiškėjas negali kitokia nei teismo tvarka gauti šį juridinę reikšmę turintį faktą. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016-11-30 pažymėjime apie tremtį nurodyti asmenys – J. V., A., gimęs ( - ), kuris yra pareiškėjo senelis, S. V., P., gimusi ( - ), kuri yra pareiškėjo senelė, J. V., J., gimęs ( - ), kuris yra pareiškėjo tėvas, J. V., J., gimęs ( - ), kuris yra pareiškėjo dėdė, E. V., J., gimusi ( - )., kuri yra pareiškėjo teta, buvo ištremti iš Lietuvos TSR ( - ) ir buvo specištrėmime nuo 1948-05-23 iki 1958-04-07. Šioje pažymoje taip pat minimas ir pareiškėjo kitas dėdė S. V., J., gimęs ( - ), kuris šiuo metu yra miręs. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2017-01-25 rašte Nr. ( - ) teigiama, kad anksčiau minėtame pažymėjime apie tremtį nurodytas pareiškėjo tėvo vardas ir senelio vardas nesutampa su pareiškėjo gimimo liudijime nurodytais pareiškėjo tėvo ir senelio vardais. Dėl šios priežasties pareiškėjui buvo pasiūlyta kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Tačiau buvo nurodyti kiti kreipimosi į teismą pagrindai, kurie nėra privalomi nei besikreipiančiam pareiškėjui, nei bylą nagrinėjančiam teismui. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro rekomenduojamu pagrindu, numatytu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 2 dalies 4 punktu, pareiškėjas negalėjo kreiptis į teismą, nes teisę nusakančiame dokumente, t. y. pažymėjime apie tremtį, nėra paties pareiškėjo asmens duomenų, t. y. jo vardo, pavardės ar tėvo vardo. Todėl pareiškėjas savo teises gina CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu. Dėl gimimo įrašo klaidų ištaisymo pareiškėjas turėtų kreiptis į atitinkamą Rusijos civilinės metrikacijos įstaigą, nes jis gimė ne Lietuvoje, tačiau tai būtų neproporcinga laiko ir sąnaudų klausimu. Kreiptis dėl gimimo įrašo klaidų ištaisymo būtų būtina tuomet, jei pareiškėjas pageidautų ištaisyti jo dabartiniuose asmens dokumentuose esančius klaidingus įrašus, tačiau šio tikslo pareiškėjas šiuo metu neturi. Ištaisius įrašus, pareiškėjo gimimo liudijime išliktų kitas asmens duomenų neatitikimas. Pažymėjime apie tremtį yra nurodyta, kad pareiškėjo tėvas J. V. gimė ( - ), kai tuo tarpu jo mirties liudijime ir kituose su pareiškimu pateiktuose dokumentuose jo gimimo metai nurodyti ( - ). Pareiškėjas su tėvu J. V., J., ir motina N. A. V., į Lietuvą grįžo 1967 m., o pareiškėjo sesuo I. V. Ž. gimė Lietuvoje, todėl manytina, kad gyventojų registre buvo nurodyta tik viena J. V. dukra I.. Pažymėjime apie tremtį nurodyti asmenys yra viena šeima tėvai ir keturi vaikai. Taip pat pažymėjime nurodyti duomenys – J. (dokumentuose ir J.) V., J., gimęs ( - ). ( - ) santuokos liudijime nurodyta, kad „V.“ su raide „o“, kaip ir pareiškėjo pavardėje, „.“, kaip ir pareiškėjo gimimo liudijime, tėvavardis „J.“ kaip ir pažymėjime apie tremtį. Pareiškėjo tėvas susituokė su V. N. A., gimusia ( - ), santuokos registracijos data ( - ), vieta - Krasnojarsko kraštas, Jenisiejaus rajonas, Podtiosovo kaimas, t. y. tas pats kraštas, kaip nurodyta pažymėjime apie tremtį. ( - ) ištuokos liudijime nurodyta, kad Akmenės rajono civilinės metrikacijos skyrius nutraukė santuoką tarp V. J., J., kurio pavardė nurodyta kaip pareiškėjo, ir V. N. A.. Po santuokos nutraukimo paliktos pavardės tėvo – V., motinos – V.. ( - ) mirties liudijime AA Nr. ( - ) nurodyta, kad J. V., kurio pavardė keičiant asmens dokumentą galimai buvo pakeista iš V. į V.. ( - ) gimimo liudijime asmens pavardė V. pataisyta į V., tėvai nurodyti V. J. J. ir V. N. A.. Pagal pareiškėjo gimimo liudijimą pareiškėjas nurodytas kaip V. A. J., gimęs ( - ), ( - ), ( - ), Krasnojarsko krašte, t. y. vietovė nurodyta kaip ir pažymėjime apie tremtį. Nurodyta tėvo pavardė V. sutampa su ( - ) santuokos liudijime nurodyta pavarde ir iš dalies sutampa su sulietuvinta pavarde nurodyta ( - ) ištuokos liudijime. Vardas J. sutampa su vardu nurodytu anksčiau minėtame santuokos liudijime. Mano, kad atliekant vertimą buvo padaryta klaida, nes šiame dokumente tėvavardžio vardas labiau skaitomas kaip J. ar J., todėl panašu, kad pareiškėjo gimimo liudijimą rašantis asmuo nemokėjo teisingai tėvavardį „J.“ surusinti. Pareiškėjo gimimo liudijime tėvo vardas iš J. į J. „pavirto” neatsitiktinai, nes rusai lietuvius mėgo ir mėgsta vadinti savais rusiškais vardais. Pareiškėjo ir jo sesers gimimo liudijime nurodyta motina – V. N. A., tai patvirtina, jog pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo I. Ž. V. yra brolis ir sesuo, o jų abiejų tėvai yra J. V. ir . N. A.. Taigi J. V., J., pagal su pareiškimu pateiktus dokumentus yra buvęs įrašytas kaip V. J., J., taip pat V. J., J., bei V. J., J.. Prie pareiškimo pridėti dokumentai patvirtina duomenis esančius pažymėjime apie tremtį bei įrodo, kad pareiškėjas yra pažymėjime apie tremtį įrašytos šeimos artimas giminaitis, t. y. sūnus, anūkas ir sūnėnas. Pažymi ir tai, jog jei pareiškėjas nebūtų pažymėjime apie tremtį nurodytų asmenų giminaitis, jis nebūtų galėjęs gauti šio dokumento. Prašo pareiškėjo pareiškimą tenkinti.

10Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo I. Ž. palaikė pareiškimą ir nurodė, jog ji gimė ( - ) Lietuvoje. Jos mergautinė pavardė – V., tėvas - J. V., J., motina – N. A. V.. Tėvas gimė ( - ) ( - ), motina – ( - ). Ji turi tik vieną brolį, kuris yra pareiškėjas A. V., gimęs ( - ). Motina turėjo tik vieną santuoką. Motina jai pasakojo, kad šeima iš ( - ), buvo ištremta į Sibirą, brolis A. V. gimė Krasnojarsko krašte. Mama nežinojo tikro vyro vardo ir pavardės iki tol, kol 1958 m. grįžo į Lietuvą. Tėvą J. S. visi vadino – J. V.. Kuomet motina ištekėjo už tėvo, jos pavardę įrašė V., gimus broliui, jam taipogi buvo suteikta pavardė V.. Šeimai grįžus į Lietuvą tėvas keitė asmens dokumentus, jo pavardė iš V. buvo pakeista į V., todėl jai gimus buvo suteikta tėvo pavardė. Liudytoja nurodė ir tai, jog senelis, močiutė, dėdės ir pusbroliai taipogi yra V.. Parodžius ( - ) gimimo liudijimo kopiją su vertimu į lietuvių kalbą (pareiškimo priedas Nr. 14), liudytoja patvirtino, jos šis dokumentas priklauso jai.

11Teismas

konstatuoja:

12pareiškimas tenkintinas.

13Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra reikšmingas pareiškėjui A. V. pretenduojant į nukentėjusio asmens – tremtinio statusą, pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

14Vadovaujantis CPK 445 straipsniu teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Šiuo atveju pareiškėjas yra kreipęsis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą ir 2017-01-25 gavęs atsakymą, kad pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija negali svarstyti jo pateikto prašymo pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens ir suteikti tremtinio teisinį statusą, kadangi jo pateiktuose dokumentuose pareiškėjo tėvo vardas ir senelio vardas nesutampa su pareiškėjo gimimo liudijime nurodytais vardais, todėl pasiūlė pareiškėjui kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

15Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punktas nurodo, jog tremtiniais pripažįstami asmenys, gimę tremtinių šeimose trėmimo metu ir tremtyje, jeigu bent vienas iš tėvų buvo tremtinys ir jeigu bent vienam iš tėvų buvo taikomas specialios įskaitos (komendantūros) sąlygos arba buvo apribota gyvenamosios vietos pasirinkimo teisė (uždrausta grįžti ir gyventi Lietuvoje).

16Byloje esančiame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016-11-30 pažymėjime apie tremtį Nr. ( - ) (toliau – pažymėjimas apie tremtį) (pareiškimo priedas Nr. 5) nurodyta, jog asmenys: J. V., A., gimęs ( - ), S. V., P., gimusi ( - ), J. V., J., gimęs ( - ), J. V., J., gimęs ( - ), E. V., J., gimusi ( - ), buvo ištremti iš Lietuvos TSR ( - ) ir buvo specištrėmime nuo 1948-05-23 iki 1958-04-07. Šiame pažymėjime taip pat nurodyta ir tai, kad J. V. tremtinio asmens anketoje įrašytas brolis S. V., J., gimęs ( - ). Lietuvos Respublikos Telšių vyskupijos Luokės R. K. parapijos jungtuvių metrikos ištraukos kopija (pareiškimo priedas Nr. 7) nustatyta, jog J. V. ir S. V. priėmė moterystės Sakramentą ( - ) Luokės parapijos bažnyčioje. Jaunojo tėvai - A. V. ir T. G., jaunosios tėvai - P. V. ir O. S.. ( - ) gimimo liudijimo Nr. ( - ) kopija (pareiškimo priedas Nr. 8) nustatyta, jog J. V., J., gimusio ( - ), tėvas - V. J., A., motina V. S.. ( - ) sutuoktuvių liudijimo Nr. ( - ) kopija (pareiškimo priedas Nr. 9) nustatyta, jog E. V., J., gimusi ( - ), susituokė su K. V.. ( - ) mirties liudijimo Nr. ( - ) kopija (pareiškimo priedas Nr. 10) nustatyta, jog V. J., A., mirė ( - ). ( - ) mirties liudijimo Nr. ( - ) kopija (pareiškimo priedas Nr. 11) nustatyta, jog S. V. mirė ( - ). Šie dokumentai patvirtina, jog pažymėjime apie tremtį nurodytus asmenis sieja giminystės ryšiai. Pareiškėjas teismo posėdžio metu patvirtino aplinkybę, kad jo tėvas J. V., J., turėjo du brolius J. V. ir S. V. bei vieną seserį E. V. (buvusi V.).

17Bylos medžiaga nustatyta ir tai, jog A. V. gimė ( - ) ( - ), ( - ), Krasnojarsko krašte, pareiškėjo tėvas – V. J. J., motina – V. N. A. (pareiškimo priedai Nr. 3 ir Nr. 13). ( - ) santuokos liudijimo kopija (pareiškimo priedas Nr. 12) nustatyta, jog V. J., J., gimęs ( - ) ( - ), ( - ) susituokė su V. N. A., gimusia ( - ), Krasnojarsko krašte, ( - ), t. y. tame pačiame krašte, į kurį buvo ištremtas J. V., J., ir kuriame gimė pareiškėjas. Atkreiptina, jog pareiškėjo pavardė sutampa su minėtame santuokos liudijime nurodyto asmens V. J., J., pavarde, o šio asmens vardas J., sutampa su pareiškėjo gimimo liudijime nurodytu tėvavardžiu. ( - ) ištuokos liudijimo kopija (pareiškimo priedas Nr. 15) nustatyta, kad ( - ) buvo nutraukta santuoka tarp V. J., J., ir V. N. A., po santuokos nutraukimo paliktos pavardės „V.“ ir „V.“. Atkreiptina, jog šiame dokumente nurodyto asmens V. J., J., pavardė taipogi sutampa su pareiškėjo pavarde. ( - ) mirties liudijimo AA Nr. ( - ) kopija (pareiškimo priedas Nr. 16) nustatyta, jog J. V., asmens kodas ( - ) mirė ( - ). ( - ) gimimo liudijimo LR Nr. ( - ) kopija (pareiškimo priedas Nr. 14) nustatyta, jog V. (pavardė nubraukta ir ištaisyta į V.) I., J., gimė ( - ), ( - ), ir nurodyti jos tėvai V. J., J., ir V. N. A.. Atkreiptina ir tai, jog pareiškėjo sesers ir pareiškėjo gimimo liudijime nurodyti motinos asmenvardžiai sutampa, o pareiškėjo sesers tėvas gimimo liudijime jau nurodomas kaip J. V., J., kurio vardas, pavardė bei tėvavardis sutampa su asmeniu nurodytu pažymėjime apie tremtį, bei, kuris ( - ) mirė (( - ) mirties liudijimo AA Nr. ( - ) kopija). Pareiškėjas tiek pareiškime, tiek posėdžio metu nurodė, jog jis gimė tremtyje, Krasnojarsko krašte, jo tėvas yra J. V., J., kuris gimė ( - ) ir vėliau buvo ištremtas į Krasnojarsko krašto N-Ingašo rajoną, kuriame vedė jo motiną - N. A.. Sibire jo tėvą J. visi vadino vardu – J., todėl jo gimimo liudijime nurodytas tėvo vardas – J., visos šeimos narių pavardės buvo užrašytos „V.“, tik vėliau, kuomet tėvas grįžo į Lietuvą ir keitė asmens dokumentus, tėvo pavardė buvo sulietuvinta. Suinteresuotas asmuo I. Ž. teismo posėdžio metu nurodė, jog jos tėvas - J. V., J., motina – N. A. V., motina turėjo tik vieną santuoką bei tai, jog motina jai pasakojo, kad šeima iš ( - ), buvo ištremta į Sibirą, kuriame, Krasnojarsko krašte, ( - ) tėvui ir motinai gimė sūnus, jos brolis, A. V.. Tėvą J. S. visi vadino – J. V.. Kuomet motina ištekėjo už tėvo, jos pavardę įrašė V., gimus broliui, jam taipogi buvo suteikta pavardė V.. Šeimai grįžus į Lietuvą, tėvas keitė asmens dokumentus, jo pavardė iš V. buvo pakeista į V., todėl jai gimus buvo suteikta tėvo pavardė.

18Vadovaujantis ištirtais rašytiniais įrodymais bei pareiškėjo ir suinteresuoto asmens I. Ž. (buvusios V.) parodymais, teismas daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. V. gimė tremtinio J. (dokumentuose ir J.) V., J., pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduoto 2016-11-30 pažymėjimą Nr. ( - ) gimusio ( - ) metais, kuris buvo ištremtas iš Lietuvos TSR ( - ) ir buvo specialiame ištrėmime Krasnojarsko krašto N-Ingašo rajone nuo 1948-05-23 iki 1958-04-07, ir jo sutuoktinės V. N. A., gimusios ( - ), šeimoje, būdamas tremtyje. Šis juridinis faktas nustatytinas pareiškėjui A. V. pretenduojant į nukentėjusio asmens – tremtinio statusą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas, 448 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, 442, 444, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

20tenkinti pareiškimą.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. V., asmens kodas ( - ) gimė tremtinio J. (dokumentuose ir J.) V., J., pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą 2016-11-30 pažymėjimą Nr. ( - ) gimusio ( - ) metais, kuris buvo ištremtas iš Lietuvos TSR ( - ) ir buvo specialiame ištrėmime Krasnojarsko krašto N-Ingašo rajone nuo 1948-05-23 iki 1958-04-07, ir jo sutuoktinės V. N. A., gimusios ( - ), šeimoje, būdamas tremtyje.

22Juridinis faktas nustatytas pareiškėjui A. V. siekiant įgyti nuo okupacijų nukentėjusio asmens - tremtinio teisinį statusą.

23Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Svajūnas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas patikslintu pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę... 5. Nurodė, kad jis siekia pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens –... 6. Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškimą ir nurodė, jog... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokatas nurodė, jog... 10. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo I. Ž.... 11. Teismas... 12. pareiškimas tenkintinas. ... 13. Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių... 14. Vadovaujantis CPK 445 straipsniu teismas nustato juridinę reikšmę turinčius... 15. Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų,... 16. Byloje esančiame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016-11-30... 17. Bylos medžiaga nustatyta ir tai, jog A. V. gimė ( - ) (... 18. Vadovaujantis ištirtais rašytiniais įrodymais bei pareiškėjo ir... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270,... 20. tenkinti pareiškimą.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas 22. Juridinis faktas nustatytas pareiškėjui A. V. siekiant... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...