Byla I-2528-428/2015
Dėl nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audriaus Grauželio ir Dainos Kukalienės,

2sekretoriaujant Laurai Mukaitei,

3dalyvaujant pareiškėjui M. A., atsakovų Kauno tardymo izoliatoriaus ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno tardymo izoliatoriaus, atstovui Albinui Algimantui Pliaugai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. A. skundą atsakovui Kauno tardymo izoliatoriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl nutarimo panaikinimo

Nustatė

4Pareiškėjas M. A. skundą bei jo tikslinimus palaikė ir prašė panaikinti Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2015 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. 35-4 (b.l. 15) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2015 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. 2S-872 (b.l. 13-14).

5Pareiškėjas skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, kad Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – ir Kauno TI) direktoriaus 2015 m. sausio 19 d. nutarimu už režimo pažeidimą jam buvo paskirta nuobauda - papeikimas. Su paskirta nuobauda nesutiko, todėl nutarimą apskundė Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas). Mano, kad nuobauda nepagrįsta, o Departamentas skundą netinkamai išnagrinėjo, kadangi neatsižvelgė į visas aplinkybes. Paaiškino, kad 2015 m. sausio 13 d. apie 8.15 val. atėjęs prižiūrėtojas („auklėtoja“) į kamerą kurioje laikomas jis su kitais suimtaisiais, paskyrė jį būti tos dienos budėtoju kameroje ir liepė jam pasirašyti žurnale. Pareiškėjas atsisakė pasirašyti, kadangi prižiūrėtojas („auklėtoja“) pas save žurnale nepasižymėjo kameros inventoriaus pažeidimų. Teigė, kad atsisakė pasirašyti, kadangi, nenorėjo, kaip kameros budėtojas, būti atsakingu už kitų padarytus inventoriaus pažeidimus. Pareiškėjas tik atsisakė pasirašyti, budėtojo pareigas vykdė ir auklėtojos neplūdo necenzūriniais žodžiais.

6Atsiliepime (b.l. 22-23) ir teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo reikalavimu, kadangi jis yra nepagrįstas. Paaiškino, kad 2015 m. sausio 13 d. prižiūrėtojui atėjus į kamerą pareiškėjas buvo paskirtas kameros budinčiu, tačiau pažeisdamas nustatytą tvarką atsisakė vykdyti savo pareigas ir pasirašyti suimtųjų ir nuteistųjų atsakingų už kamerų tvarkymą registracijos žurnale (toliau – žurnale). Būrio viršininkei pakartotinai atėjus pas pareiškėją ir pareikalavus pasirašyti žurnale bei informavus, kad bus surašytas tarnybinis pranešimas, pareiškėjas pradėjo įžūliai atsikalbinėti ir vartoti necenzūrinius žodžius bei kalėjimo žargoną, demonstratyviai nusisuko į šalį ir į pareigūnės žodžius visiškai nereagavo. Pareiškėjas buvo paprašytas surašyti pasiaiškinimą, dėl pažeidimo, tačiau jis atsisakė, todėl buvo surašytas socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininkės protokolas ir pažyma dėl suimtojo atsisakymo pasiaiškinti raštu, protokole pažymėta pareiškėjo pozicija dėl pasiaiškinimo - „nematau reikalo aiškintis“ (b.l. 57), pažymoje skiltyje „nuteistojo požiūris į padarytą drausmės pažeidimą“ įrašyta, kad pareiškėjas savo kaltę neigia, pasiaiškinti raštu atsisakė (b.l. 58). Prižiūrėtojui ir Būrio viršininkei surašius tarnybinius pranešimus dėl pareiškėjo vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo, 2015 m. sausio 19 d. įvyko drausmės komisijos posėdis Nr. 73-43 (b.l. 28), kuriame buvo priimtas komisijos siūlymas Nr. 73-43 dėl nuteistojo nubaudimo - pareiškėjui dėl vidaus tvarkos pažeidimo skirti papeikimą (b.l. 29). 2015 m. sausio 19 d. pareiškėjui pažeidus Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau LR BVK) 110 str. 1 d. 1 p., 2 p., 3 p., Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-259 patvirtintu suimtųjų ir laikinai atvežtų nuteistųjų elgesio taisyklių 5.1 p., 5.2 p., 5.4 p. reikalavimus bei Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2009 rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1-88 patvirtintu suimtųjų ir nuteistųjų kamerų tvarkymo, kuriose patys gyvena, tvarkos aprašo 4 p. reikalavimus, buvo skirta nuobauda – papeikimas (b.l. 30).

7Skundas atmestinas.

8Pareiškėjas ginčija Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35-4 (b.l. 15) paskirtą nuobaudą ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2015 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. 2S-872 (b.l. 13-14), kuriuo patvirtintas anksčiau minėto nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas.

9Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35-4 „Dėl nuteistojo nubaudimo“ (b.l. 15) pareiškėjui M. A. paskirta nuobauda – papeikimas – už LR BVK 110 str. 1 d. 1 p., 2 p., 3 p., Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-259 patvirtintu suimtųjų ir laikinai atvežtų nuteistųjų elgesio taisyklių 5.1 p., 5.2 p., 5.4 p. bei Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2009 rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1-88 patvirtintu suimtųjų ir nuteistųjų kamerų tvarkymo, kuriose patys gyvena, tvarkos aprašo 4 p. reikalavimų pažeidimus.

10Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2015 m. sausio 26 d. skundžiamame sprendime Nr. 2S-872 (b.l. 45-46) paliko galioti Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2015 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. 35-4 ir nurodė, jog skirta nuobauda yra pagrįsta. Pareiškėjas 2015 m. sausio 13 d. padarė laisvės atėmimo bausmės atlikimo rėžimo pažeidimą. Paskirta nuobauda yra adekvati padaryto pažeidimo pobūdžiui, todėl vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 143 str. 8 d. nuobaudos panaikinti nėra pagrindo.

11Pareiškėjui nuobauda – papeikimas – paskirta už tai, kad 2015 m. sausio 13 d. pareiškėjas prižiūrėtojo paskirtas kameros budėtoju, atsisakė vykdyti savo pareigas ir pasirašyti žurnale. Būrio viršininkei pakartotinai atėjus pas pareiškėją ir pareikalavus pasirašyti žurnale bei informavus, kad bus surašytas tarnybinis pranešimas, pareiškėjas įžūliai atsikalbinėjo ir vartojo necenzūrinius žodžius bei kalėjimo žargoną, demonstratyviai nusisuko į šalį ir į pareigūnės žodžius visiškai nereagavo. Pareiškėjas nesutikdamas su paskirta nuobauda pateikė skundą Kalėjimų departamentui prie LR teisingumo ministerijos (b.l. 36), kuriame nurodė, kad buvo nubaustas nepagrįstai, pareigūnų paaiškinimai yra išgalvoti, o jis apkaltintas neteisingai. Išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos 2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 2S-872 „Dėl skundo išnagrinėjimo“ pareiškėjo skundo netenkino ir konstatavo, jog nuobauda pareiškėjui paskirta pagrįstai ir teisėtai (b.l. 45-46).

12Dėl 2015 m. sausio 19 d. Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimo Nr. 35-4 ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2015 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 2S-872.

13Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatyme 10 straipsnyje nustatyta, kad bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis. LR BVK 12 str. 1 d. ir 2 d. nustato, jog nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio taisyklių, nuteistieji privalo vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno nurodymus ir įsakymus.

14Suimtųjų ir laikinai atvežtų nuteistųjų elgesio taisyklių (toliau ir Taisyklės), patvirtintų Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-259, 5.1 p. nustato, jog suimtieji ir laikinai atvežti nuteistieji Kauno TI privalo laikytis suėmimo vykdymo įstatyme numatytų reikalavimų ir įstaigos direktoriaus nustatytų tvarkų ir taisyklių bei dienotvarkės; 5.2 p. - vykdyti teisėtus įstaigos darbuotojų nurodymus ir reikalavimus; 5.4 p. – bendraujant su įstaigos darbuotojais elgtis mandagiai, nevartoti necenzūrinių žodžių, kalėjimo žargono ir išsireiškimų, pravardžių, nerodyti nepadorių gestų, nelaikyti rankų kišenėse, įėjus į įstaigos darbuotojui į kamerą ar patalpą, kurioje jie tuo metu yra, atsistoti ir pasisveikinti (b.l. 55).

15Taisyklių 6 p. numatyta, jog suimtieji ir laikinai atvežti nuteistieji už grubius ir piktybiškus elgesio taisyklių pažeidimus gali būti baudžiami drausmine tvarka.

16Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1-88 patvirtintame suimtųjų ir nuteistųjų kamerų tvarkymo, kuriose patys gyvena, tvarkos apraše 4 p. nurodyta, jog socialinės reabilitacijos skyriaus būrių viršininkai rytinio patikrinimo metu skiria suimtąjį ar nuteistąjį atsakingu už kameros tvarkymą, kurioje pats gyvena, iki kito asmens atsakingo už kameros tvarkymą paskyrimo. Atsakingas už kameros tvarkymą asmuo privalo pasirašyti suimtųjų ir nuteistųjų atsakingų už kamerų tvarkymą registracijos žurnale.

17Konkrečiu atveju, pareiškėjas ginčija paskirtos nuobaudos pagrįstumą, teigdamas, kad pažeidimo nepadarė, tačiau šį jo argumentą paneigia byloje surinkti įrodymai.

18Iš byloje esančių Kauno TI prižiūrėtojo Vaido Jurkevičiaus ir Būrio viršininkės Laimos Butėnienės tarnybinių pranešimų (b.l. 24-25) matyti, kad 2015 m. sausio 13 d. apie 8.15 val. nuteistasis M. A. kameroje Nr. 240, padarė rėžimo pažeidimą – patikrinimo metu atsisakė budėti kameroje ir pasirašyti suimtųjų ir nuteistųjų atsakingų už kamerų tvarkymą registracijos žurnale, o pareikalavus pakartotinai pasirašyti žurnale ir informavus, kad bus surašytas tarnybinis pranešimas, nuteistasis įžūliai atsikalbinėjo, vartojo necenzūrinius žodžius bei kalėjimo žargoną, demonstratyviai nusisuko į šalį ir į reikalavimus visiškai nereagavo.

19Pažymėtina, kad administracinei bylai reikšmingos faktinės aplinkybės nustatytinos įvertinant byloje esančius įrodymus pagal taisykles, nustatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje. Šioje teisės normoje nurodyta, kad įrodymai administracinėje byloje yra visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Minėti faktiniai duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais, specialistų paaiškinimais ir ekspertų išvadomis, daiktiniais įrodymais, dokumentais ir kitais rašytiniais, garso bei vaizdo įrodymais.

20Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje esantys tarnybiniai pranešimai, protokolai, bei šalių parodymai posėdžio metu laikytini tinkamais (leistinais) įrodymais šioje administracinėje byloje. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, daro išvadą, kad nėra pagrindo abejoti pareigūnų: prižiūrėtojo Vaido Jurkevičiaus ir Būrio viršininkės Laimos Butėnienės tarnybiniais pranešimais ir protokolais, Kauno tardymo izoliatoriaus atstovo Albino Algimanto Pliaugos paaiškinimais teismo posėdyje.

21Išanalizavęs teisės aktų nuostatas bei byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjas privalėjo vykdyti pareigūnų nurodymus paklusti nurodymui būti kameros budinčiu ir pasirašyti suimtųjų ir nuteistųjų atsakingų už kamerų tvarkymą registracijos žurnale (Suimtųjų ir nuteistųjų kamerų tvarkymo, kuriose patys gyvena, tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1-88(b.l. 56)), elgtis mandagiai, tačiau priešingai, pareiškėjas kelis kartus jam davus nurodymą, pareigūnų teisėtų reikalavimų pasirašyti žurnale, įžūliai atsikalbinėjo ir vartojo necenzūrinius žodžius bei kalėjimo žargoną, demonstratyviai nusisuko į šalį ir į pareigūnės žodžius visiškai nereagavo. Taigi, darytina išvada, kad Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius 2015 m. sausio 19 d. nutarime Nr. 35-4 pagrįstai konstatavo, jog M. A. padarė režimo pažeidimą ir už tai jam paskyrė nuobaudą - papeikimą.

22Teismo vertinimu, Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius, skirdamas pareiškėjui nuobaudą, atsižvelgė į pažeidimo padarymo aplinkybes, laikėsi nustatytos nuobaudų skyrimo tvarkos (Suėmimo vykdymo įstatymo 12 str. 3 d. ir 4 d. ir Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso 142 str.) neviršijo savo įgaliojimų, nuobauda yra adekvati padarytam pažeidimui, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

23Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos, gavęs M. A. skundą, (b.l. 36), įvertinęs surinktą medžiagą, patikrinęs nuobaudos skyrimo procedūrą ir tvarką, nenustatęs pagrindų jos panaikinimui, 2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 2S-872 Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimą paliko nepakeistą. Teismo vertinimu, Departamento sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas.

24Teismas, pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis minėtais teisės aktais, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, surinktų įrodymų pakankamumu, jų nuoseklumu, konstatuoja, kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti atsakovo Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2015 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. 35-4 ir trečiojo suinteresuoto asmens Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos 2015 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. 2S-872. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo skundą atmesti.

27Pareiškėjo M. A. skundą dėl 2015 m. sausio 19 d. Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimo Nr. 35-4 ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2015 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 2S-872 panaikinimo, atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Laurai Mukaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui M. A., atsakovų Kauno tardymo izoliatoriaus ir... 4. Pareiškėjas M. A. skundą bei jo tikslinimus palaikė ir prašė panaikinti... 5. Pareiškėjas skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, kad Kauno tardymo... 6. Atsiliepime (b.l. 22-23) ir teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė,... 7. Skundas atmestinas.... 8. Pareiškėjas ginčija Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2015 m. sausio... 9. Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog Kauno tardymo izoliatoriaus... 10. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2015... 11. Pareiškėjui nuobauda – papeikimas – paskirta už tai, kad 2015 m. sausio... 12. Dėl 2015 m. sausio 19 d. Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimo Nr.... 13. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatyme 10 straipsnyje nustatyta, kad... 14. Suimtųjų ir laikinai atvežtų nuteistųjų elgesio taisyklių (toliau ir... 15. Taisyklių 6 p. numatyta, jog suimtieji ir laikinai atvežti nuteistieji už... 16. Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr.... 17. Konkrečiu atveju, pareiškėjas ginčija paskirtos nuobaudos pagrįstumą,... 18. Iš byloje esančių Kauno TI prižiūrėtojo Vaido Jurkevičiaus ir Būrio... 19. Pažymėtina, kad administracinei bylai reikšmingos faktinės aplinkybės... 20. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje esantys... 21. Išanalizavęs teisės aktų nuostatas bei byloje surinktus įrodymus, teismas... 22. Teismo vertinimu, Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius, skirdamas... 23. Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos, gavęs M. A. skundą,... 24. Teismas, pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Pareiškėjo skundą atmesti.... 27. Pareiškėjo M. A. skundą dėl 2015 m. sausio 19 d. Kauno tardymo... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...