Byla I-7638-561/2007

1

2Vilnius

3Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Irenos Paulauskienės bei Alvydo Barkausko, sekretoriaujant D.Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjų atstovui E.Skurvydui, atsakovo Labanoro regioninio parko direkcijos atstovui V.Laurinavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. P. ir G. P. skundą atsakovams Labanoro regioninio parko direkcijai bei Molėtų rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5pareiškėjai A. P. ir G. P. su skundu kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau-Direkcija) 2007-04-05 sprendimą Nr.Vl(8.2)-162 „Dėl projektavimo sąlygų“, prašydami panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos (toliau-Administracija) 2007-04-13 sprendimą Nr.P9(19.1)-351 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo“ bei prašydami įpareigoti Administraciją ne vėliau kaip per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pareiškėjams A. P. ir G. P. pagal 2007-03-30 paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti, reg. Nr.P3-116, patvirtinti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą 3 statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ) k., Čiulėnų sen., Molėtų raj., kadastrinis Nr.( - ) Mindūnų k.v..

6Savo reikalavimus pareiškėjai A. P. ir G. P. pagrindė tuo, kad dėl administracinių teisės aktų panaikinimo bei įpareigojimo patvirtinti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą jie 2007-03-30 pateikė Administracijos vyriausiajam architektui paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti (toliau-Paraiška), prašydami išduoti projektavimo sąlygų sąvadą 3 statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ) k., Čiulėnų sen., Molėtų rajone. 2007-05-20 jie gavo Administracijos 2007-04-13 sprendimą „Dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo“ Nr. P9(19.1)-351, kuriuo Administracija atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, kadangi Direkcija 2007-04-05 sprendimu „Dėl projektavimo sąlygų“ Nr.Vl(8.2)-162 atsisakė išduoti projektavimo sąlygas, motyvuojant, kad atsisakoma išduoti projektavimo sąlygas, nes nėra patvirtintas Labanoro regioninio parko tvarkymo planas (toliau-Planas).

7Pareiškėjai A. P. ir G. P. paaiškino, kad Direkcijos ir Administracijos sprendimai yra nepagrįsti ir naikintini, nes LR Vyriausybė 2002-10-01 nutarimu Nr.1530 patvirtino Labanoro regioninio parko ribų ir funkcinio zonavimo planą, pagal kurį jiems priklausantis žemės sklypas, kuriame planuojama statyti rekreacinius pastatus, yra pažymėtas kaip rekreacinės paskirties žemė, kurioje galima rekreacinių įrenginių ir pastatų statyba. Be to, rengiamame Plano projekte pareiškėjams A. P. ir G. P. priklausantis žemės sklypas, taip pat, yra numatytas kaip rekreacinės paskirties žemė, kurioje yra galima rekreacinių įrenginių ir pastatų statyba. Direkcijos atsisakymas išduoti projektavimo sąlygas kelia nuostabą ir dėl to, kad šalia esančio žemės sklypo, esančio ( - ) k., Čiulėnų sen., Molėtų raj., savininkui A.A. P. Direkcija 2006-02-08 sprendimu išdavė projektavimo sąlygas rekreacinių pastatų statybai, o šių sąlygų pagrindu Administracija 2006-02-10 išdavė projektavimo sąlygų sąvadą.

8Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjų A. P. ir G. P. atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti, pabrėždamas, kad šios situacijos formaliai vertinti negalima, nes Planas, kuriame pareiškėjų A. P. ir G. P. žemė priskirta rekreacinės paskirties žemei, yra parengtas, tik nepatvirtintas.

9Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjų A. P. ir G. P. skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, jog pareiškėjų A. P. ir G. P. prašymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą 3 statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame Budrikų kaime, Molėtų rajone, neišdavė vadovaudamasi Direkcijos 2007-04-05 raštu Nr.V1(8.2)-162. Atsakovas Direkcija atsiliepime į pareiškėjų A. P. ir G. P. skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti, paaiškindama, kad A. P. ir G. P. projektavimo sąlygos nebuvo išduotos, vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymo 13 str., reglamentuojančiu veiklą valstybiniuose parkuose, kuriame nustatyta, jog draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose, ir, vadovaujantis Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr.419 47. punktu, kuriame pažymėta, kad intensyvaus rekreacinio naudojimo teritorijose (rekreacinės paskirties žemėje), rekreacinės funkcijos prioriteto miesteliuose ir kaimuose pagal detaliuosius planus galima rekreacinių įrenginių ir pastatų statyba, jei tai numatyta Plane. Remiantis šiais teisės aktais projektavimo sąlygos statiniams gali būti išduodamos tik parengus detalųjį sklypo planą. Detalieji planai rengiami, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, kurio 24 str. išdėstytas reikalavimas detaliuosius planus statinių statybai rengti tik tais atvejais, kai statyba numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, saugomų paveldo objektų, taip pat gyvenamųjų ar kitų teritorijų išdėstymo planuose, o tokie planai galutinai nėra patvirtinti.

10Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Direkcijos atstovas prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Šioje byloje yra kilęs ginčas, ar atsakovai Direkcija ir Administracija teisėtai ir pagrįstai atsisakė išduoti pareiškėjams A. P. ir G. P. specialiąsias sąlygas 3 statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ) k., Čiulėnų sen., Molėtų raj..

12Teismas daro išvadą, kad pareiškėjai A. P. ir G. P. 2007-03-30 pateikė Paraišką (b.l.6) Administracijai, prašydami išduoti projektavimo sąlygų sąvadą dviems pastatams kaimo turizmui ir pagalbiniam pastatui (sporto inventoriui, pirčiai) statyti. Pareiškėjų nuosavybės teises į žemės sklypą, esantį ( - ) k., Molėtų raj., patvirtina VĮ Registrų centro Utenos filialo pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (b.l.9-10). Administracija, gavusi pareiškėjų A. P. ir G. P. Paraišką, 2007-04-02 raštu Nr.P9(19.1)-301 „Dėl A. P. ir G. P. projektavimo sąlygų parengimo“ (b.l.21) kreipėsi į Direkciją, prašydama parengti projektavimo sąlygas 3 statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame Budrikių k., Molėtų raj. Direkcija 2007-04-05 rašte Nr.V1(8.2)-162 „Dėl projektavimo sąlygų“ (b.l.8) Administracijai paaiškino, kad A. P. ir G. P. sklypas, esantis Budrikių k., Molėtų raj., įeina į Ešerinio ežero rekreacinę intensyvaus naudojimo teritoriją, todėl Direkcija neturi teisės išduoti projektavimo sąlygų rekreaciniams pastatams, kol nebus patvirtintas Planas. Administracija, gavusi Direkcijos atsakymą, 2007-04-13 raštu Nr.P9(19.1)-351 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“ nusprendė, kad, vadovaudamasi Direkcijos atsakymu, atsisako išduoti projektavimo sąlygų sąvadą 3 pastatų kaimo turizmo paslaugai teikti statybai (b.l.7).

13LR saugomų teritorijų įstatymo (toliau-STĮ) 5 str. 1 d. 1-5 p. nustatyta, kad veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja STĮ, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kiti įstatymai; saugomų teritorijų nuostatai; saugomų teritorijų planavimo dokumentai; saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, įskaitant laikinus reglamentus; apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos dėl veiklos apribojimų saugomose teritorijose, konkrečių žemės, miško bei vandens telkinio naudojimo sąlygų nustatymo. STĮ 2 str. 43 d. nustatyta, kad valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai - didelio ploto saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu. Valstybinių parkų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato STĮ, Vyriausybės patvirtinti nacionalinių ir regioninių parkų nuostatai, kiti STĮ 5 str. nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai (STĮ 13 str. 1 d.). STĮ 13 str. 2 d. 4 p. nustatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Šio įstatymo 28 str. 5 d. reglamentuoja, kad saugomų teritorijų tvarkymo planai (planavimo schemos) rengiami, naudojantis Vyriausybės patvirtintais tipiniais apsaugos reglamentais.

14LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr.419 patvirtintame Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento (toliau-Reglamentas) 47 p. įtvirtinta, jog intensyvaus rekreacinio naudojimo teritorijose (rekreacinės paskirties žemėje), rekreacinės funkcijos prioriteto miesteliuose ir kaimuose pagal detaliuosius planus galima rekreacinių įrenginių ir pastatų statyba, jei tai numatyta Plane.

15LR Vyriausybė 1999-04-29 nutarimu Nr.490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Labanoro regioninio parko nuostatus (tolia-Nuostatai). Šių nuostatų 4 punkte nustatyta, kad regioninio parko teritorija tvarkoma pagal regioninio parko planavimo schemą ir patvirtintus miestelių ir kaimų bendruosius (detaliuosius) planus, nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo, miškotvarkos, žemėtvarkos, vandentvarkos, rekreacijos, inžinerinių komunikacijų ir kitus projektus (Nuostatų 4 punktas).

16Sistemiškai vertindamas šias teisės aktų nuostatas, teismas daro išvadą, kad projektavimo sąlygų sąvadui valstybiniame parke išduoti reikalingas valstybinio parko tvarkymo planas (planavimo schema). Teismas daro išvadą, kad Labanoro regioninis parkas neturi šiuo metu galiojančio patvirtinto Plano, kuriuo vadovaujantis būtų galima spręsti projektavimo sąlygų sąvado išdavimo pareiškėjams A. P. ir G. P. klausimą, tačiau atsisakymas išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pareiškėjams, remiantis tik tuo, kad nėra patvirtintas Labanoro regioninio parko Planas, nagrinėjamo ginčo atveju nėra tinkamas bei pagrįstas.

17LR Konstitucijos 23 str. įtvirtinta, kad nuosavybės teises saugo įstatymai. Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (Konstitucijos 28 str.).

18Teismas daro išvadą, kad pareiškėjai A. P. ir G. P. nustatyta tvarka kreipėsi į viešojo administravimo subjektą - Administraciją, prašydami išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, t.y. veikė vadovaudamiesi įstatymais, teisėtai ir pagrįstai. Atsakovų Direkcijos ir Administracijos pareiga šiuo atveju buvo, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, tenkinti arba netenkinti pareiškėjų A. P. ir G. P. prašymą. Teismas daro išvadą, kad tiek pareiškėjai A. P. ir G. P., tiek atsakovai veikė, vadovaudamiesi įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ginčo dalyką - projektavimo sąlygų sąvado valstybiniuose parkuose išdavimo tvarką. Tačiau atsakovų Direkcijos bei Administracijos pareiškėjų A. P. ir G. P. prašymo vertinimas, t.y. atsisakymas išduoti projektavimo sąlygų sąvadą tik dėl to, kad nėra Plano, kuris šiuo atveju būtinas, nes jo reikalingumą vertinant pareiškėjų Paraišką numato STĮ, Nuostatai ir Reglamentas, nėra pagrįstas. Pareiškėjai A. P. ir G. P. turi teisę kreiptis į Administraciją dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, o Direkcija ir Administracija turi pareigą objektyviai ir realiai išspręsti tokį prašymą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nepažeidžiant pareiškėjų teisių. Tai, kad nėra galutinai parengtas ir patvirtintas Planas, nėra pakankama priežastis atsisakyti išduoti pareiškėjams A. P. ir G. P. projektavimo sąlygų sąvadą 3 statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ) k., Molėtų raj. Atsižvelgiant į tai, jog Plano rengimo procesas šiuo metu yra sustabdytas ir nėra žinoma, kada šis procesas bus atnaujintas (šio fakto atsakovai neneigia), kad patvirtinto Plano gali tekti laukti ne vienerius metus, o esant tokiai situacijai, būtų pažeistos pareiškėjų A. P. ir G. P. teisės ir teisėti lūkesčiai, teismas vadovaujasi protingumo principu ir įvertina, kad LR Vyriausybės 2002-10-01 nutarimu Nr.1530 patvirtintose Labanoro regioninio parko ribų ir funkcinio zonavimo plano pagrindinėse nuostatose, kurios pripažintos netekusiomis galios, 2 p. buvo nurodyta, kad Labanoro regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Girutiškio ir Kiauneliškio gamtiniai rezervatai, Maldžiūnų, Panatryčio, Plėšiškių, Salduškio ir Žiežulinio geomorfologiniai draustiniai, Alnio, Kertuojų, Luknelės, Peršokšnų, Siesarties ir Stirnių hidrografiniai draustiniai, Mekšrinio botaninis draustinis, Antaliedės, Kanio raisto, Kuliakampio, Padumblės botaniniai-zoologiniai draustiniai, Alsuodžio, Dumblio, Ešerinio I, Ešerinio II, Juodežerio, Krakinio, Laukagalio, Serlediškio, Snieginio, Tramių, Urkio ir Vadokšno telmologiniai draustiniai, Aiseto, Kulionių, Obelynės, Lakajų, Lakajos, Pažemio ir Peršokšnos kraštovaizdžio draustiniai ir Labanoro urbanistinis draustinis, o pareiškėjų A. P. ir G. P. žemės sklypas, kuriame jie prašo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą 3 statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai, patenka į Ešerinio ežero intensyvaus naudojimo teritoriją (b.l.8), be to, galutinai nepatvirtintame Plano projekte pareiškėjų A. P. ir G. P. žemės sklypas, taip pat, priskirtas prie urbanizuotos rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zonos (b.l.32), o pagal Reglamento 48 p. rekreacinio prioriteto zonose plėtojama poilsio ir turizmo infrastruktūra, todėl atsakovų Direkcijos ir Administracijos atsisakymas išduoti pareiškėjų prašomą projektavimo sąlygų sąvadą, vadovaujantis tik tuo, jog nėra patvirtintas Planas, yra neteisėtas ir nepagrįstas.

19Remiantis išdėstytu, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo kriterijumi, teismas daro išvadą, kad patvirtinto Plano nebuvimas nėra pakankamas pagrindas atsisakyti išduoti pareiškėjams A. P. ir G. P. projektavimo sąlygų sąvadą 3 statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ) k., Molėtų raj., todėl pareiškėjų A. P. ir G. P. skundas tenkintinas, atsakovo Direkcijos 2007-04-05 sprendimas „Dėl projektavimo sąlygų“ Nr.V1(8.2)-162 ir atsakovo Administracijos 2007-04-13 sprendimas „Dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo“ Nr.P9(19.1)-351 naikintini ir atsakovas Administracija įpareigotina per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti pareiškėjams A. P. ir G. P. projektavimo sąlygų sąvadą pagal jų Paraišką.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 ir 3 p., 127 str., teismas

Nutarė

21pareiškėjų A. P. ir G. P. skundą tenkinti.

22Panaikinti Labanoro regioninio parko direkcijos 2007-04-05 sprendimą Nr.V1(8.2)-162 „Dėl projektavimo sąlygų“.

23Panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2007-04-13 sprendimą Nr.P9(19.1)-351 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo“.

24Įpareigoti Molėtų rajono savivaldybės administraciją per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos A. P. ir G. P. pagal 2007-03-30 paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti, reg. Nr.P3-116, patvirtinti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą 3 statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ) kaime, Čiulėnų seniūnijoje, Molėtų rajone, kadastrinis Nr.( - ) Mindūnų k.v.

25Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Vilnius... 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. pareiškėjai A. P. ir G. P. su skundu... 6. Savo reikalavimus pareiškėjai A. P. ir 7. Pareiškėjai A. P. ir G. P.... 8. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjų A. P. ir 9. Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjų A.... 10. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Direkcijos atstovas prašė skundą... 11. Šioje byloje yra kilęs ginčas, ar atsakovai Direkcija ir Administracija... 12. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjai A. P. ir 13. LR saugomų teritorijų įstatymo (toliau-STĮ) 5 str. 1 d. 1-5 p. nustatyta,... 14. LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr.419 patvirtintame Labanoro... 15. LR Vyriausybė 1999-04-29 nutarimu Nr.490 „Dėl regioninių parkų nuostatų... 16. Sistemiškai vertindamas šias teisės aktų nuostatas, teismas daro išvadą,... 17. LR Konstitucijos 23 str. įtvirtinta, kad nuosavybės teises saugo įstatymai.... 18. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjai A. P. ir 19. Remiantis išdėstytu, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo kriterijumi,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. pareiškėjų A. P. ir G. P. skundą... 22. Panaikinti Labanoro regioninio parko direkcijos 2007-04-05 sprendimą... 23. Panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2007-04-13 sprendimą... 24. Įpareigoti Molėtų rajono savivaldybės administraciją per 20 dienų nuo... 25. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...