Byla II-5-94/2012
Dėl 2012 m. gegužės 2 d. nutarimo ir 2012 m. liepos 9 d. nutarimo panaikinimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Šuminaitė, sekretoriaujant Silverinai Jankauskienei, dalyvaujant institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams Romualdui Sližauskui ir Kęstučiui Urbonavičiui, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam E. S. ir jo atstovui, nedalyvaujant suinteresuoto asmens UAB GP Auto“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal patraukto administracinėn atsakomybėn pareiškėjo E. S. skundą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūrai, kurio pareigūnai surašė administracinio teisės pažeidimo protokolus ir priėmė administracinio teisės pažeidimo bylose nutarimus, dėl 2012 m. gegužės 2 d. nutarimo ir 2012 m. liepos 9 d. nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

32012 m. gegužės 2 d. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūros vyresniojo inspektoriaus Kęstučio Urbonavičiaus nutarimu E. S. yra nubaustas pagal LR ATPK 58 str. 3 dalį administracine nuobauda 500 litų bauda. E. S. yra nubaustas už tai, kad, būdamas paskirtas atsakingu už Širvintų tvenkinio hidrotechnikos statinių naudojimą ir priežiūrą, eksploatuojant UAB „GP Auto“ HE, esančius Širvintų miesto teritorijoje, nuo 2012 m. balandžio 15 d. nesiėmė reikiamų veiksmų tinkamai reguliuoti ir atstatyti vandens tvenkinyje iki NPL ir neužtikrino, kad vandens lygis būtų kuo stabilesnis ir ne žemesnis už normalųjį patvankos lygį. Neplaninio patikrinimo metu, atlikto š.m. balandžio 15-16 dienomis, buvo nustatyta, kad vandens lygis neleistinai yra nukritęs ir aukštutiniame Širvintų tvenkinio bjefe jis buvo žemesnis 62 cm už normalųjį vandens patvankos lygį. Tuo pažeidė Širvintų tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių 14 ir 25 punktų reikalavimus.

42012 m. liepos 9 d. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūros vyresniojo inspektoriaus Kęstučio Urbonavičiaus nutarimu E. S. yra nubaustas pagal LR ATPK 58 str. 3 dalį administracine nuobauda 400 litų bauda. Šiuo nutarimu E. S. yra nubaustas už tai, kad, būdamas paskirtas atsakingu už Širvintų tvenkinio hidrotechnikos statinių naudojimą ir priežiūrą, eksploatuojant UAB „GP Auto“ HE, esančius Širvintų mieste, 2012 m. birželio 27 d. patikrinimo metu buvo nustatyta, kad vandens lygis aukštutiniame bjefe yra nukritęs žemiau žemiausios leistinos normos, nustatyto Širvintų tvenkinio naudojimo taisyklėse. Tuo pažeidė Širvintų tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių 14 punkto reikalavimus.

5Pareiškėjas E. S. su jam paskirtomis nuobaudomis nesutinka. Skunduose nurodo, kad būdamas UAB „GP Auto“ atstovas, paskirtas atsakingu asmeniu už Širvintų tvenkinio hidrostatinius, Širvintų tvenkinio vandens negali reguliuoti dėl sugedusių užtvankos uždorių pakėlimo mechanizmų, o Širvintų savivaldybės administracija neatlieka jų kapitalinio remonto. Dėl šios priežasties jis negali užtikrinti, kad vandens lygis būtų reguliuojamas taip, kad jis nenukristų žemiau Taisyklėse nustatyto ŽVL 109,35 m.

6Pareiškėjas E. S. į teismo posėdį neatvyko.

7Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūra tiek atsiliepimuose į skundus, tiek jos atstovai teismo posėdžiuose nurodė, kad E. S. nepagrįstai teisinasi, kad kapitalinį Širvintų miesto užtvankos remontą turi atlikti Širvintų rajono savivaldybės administracija ir jo kaltės dėl padaryto pažeidimo nėra. Pagal 2009 m. gruodžio 8 d. materialiojo turto nuomos sutartį UAB „GP Auto“ perėmė hidrotechnikos komplekso priežiūros funkcijas ir su jų atlikimu susijusias pareigas. Šios sutarties pagrindu UAB „GP Auto“ tapo teisėta hidrotechnikos statinio naudotoja, todėl privalo vadovautis LR Aplinkos apsaugos ministro 2000-10-16 įsakymu Nr. 419 patvirtintomis Statybos techninio reglamento STR 1.12.03:2006 „Hidrotechnikos statinių priežiūros taisyklėmis, kurios numato, kad Hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą organizuoja naudotojas(11 p.). Hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą sudaro: hidrotechnikos statinių apžiūra; defektų-deformacijos šalinimas bei remonto(paprastojo ar kapitalinio) ar rekonstravimo darbų organizavimas. Nuomos sutartis neatleidžia nuo pareigos UAB „GP Auto“ atlikti remonto darbus, nes kitaip būtų pažeista jos tinkamai vykdyti organizacines ir technines priemones hidrotechnikos statinių hidrotechninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti hidrotechninio statinio reikalavimai. Pagal tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisykles eksploatuojant hidrotechnikos statinius, turi būti užtikrintas patikimas ir saugus jų naudojimas bei nepažeidžiami aplinkosaugos reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „GP Auto“ yra hidrotechnikos komplekso naudotoja, o E. S. yra paskirtas atsakingu asmeniu už hidrotechnikos statinių priežiūrą, todėl administracinės nuobaudos jam paskirtos teisėtai. Atsiliepime dėl 2012-07-09 nutarimu paskirtos nuobaudos nurodo, kad pažeidimas buvo užfiksuotas 2012-06-27 patikrinimo metu Vandens lygis buvo nukritęs iki 109,25m, t.y., 10 cm žemiau leistino vandens lygio (109,35 m). Patikrinimo metu dalyvavo pats E. S. ir su nustatytu vandens lygiu sutiko. Širvintų tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių 14 punktas nustato aukščiausią ir žemiausią leistiną vandens lygį tik viršutiniame bjefe, todėl matavimai žemutiniame bjefe jokios įtakos atliktiems matavimams viršutiniame bjefe neturi.

8Suinteresuotas asmuo UAB „GP Auto“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiųstame teismui paaiškinime nurodo, kad UAB „GP Auto“ 2010-09-23 sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Lavisos koncernas“, pagal kurią UAB „Lavisos koncernas“ įsipareigojo teikti Širvintų tvenkinio hidrokomplekso techninės priežiūros paslaugas. Šių paslaugų teikimui UAB „Lavisos koncernas“ 2010-10-13 atsakingu asmeniu paskyrė E. S.. Mano, kad E. S. nuobaudos paskirtos nepagrįstai, nes pažeidimai yra padaryti ne nuo E. S. ar UAB „GP Auto“ valios ir kaltės. UAB „GP Auto“ 2009-12-08 pagal nuomos sutartį išsinuomojo iš Širvintų savivaldybės administracijos Širvintų miesto užtvanką, esančią Totorių g., Širvintose. Užtvankos perdavimo metu buvo užfiksuota visa eilė trūkumų, kurių, kaip aukštutinio šlaito ir risbernos tvirtinimui bei uždorių pakėlimo mechanizmams būtinas kapitalinis remontas. Tokį remontą turi atlikti nuomotojas - Širvintų savivaldybės administracija, kuri yra apie tai informuota. Neatlikus kapitalinio remonto, neįmanoma tokių uždorių pagalba tinkamai reguliuoti vandens lygį tvenkinyje ir nepagrįstai verčiama kaltė asmeniui, niekaip negalinčiam to įtakoti.

9Skundai netenkinami. ATPK 58 str. 3 dalis numato administracinę atsakomybę už tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatytų tvenkinio darbo režimo ar aplinkosaugos reikalavimų pažeidimą, padaryto asmens, bausto administracine nuobauda. E. S. 2012 m. kovo 15 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų aplinkos apsaugos inspektoriaus buvo nubaustas už tvenkinio darbo režimo ir aplinkosaugos reikalavimų pažeidimą pinigine bauda pagal ATPK 58 str. 2 dalį. Šis nutarimas yra įsiteisėjęs ir įvykdytas.

10E. S. nuo 2010 m. spalio 13 d. yra paskirtas atsakingu už Hidrotechnikos statinių, esančių Totorių g., Širvintos techninę priežiūrą(b.l. 69). Širvintų tvenkinio darbo režimą, aplinkosaugos, eksploatavimo reikalavimus, tvenkinio vandens naudojimo apskaitą, jo naudojimo ir priežiūros tvarką, eksploatuojant UAB GP „Auto“ HE, nustato Širvintų tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.AV-56, taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995-03-07 įsakymu Nr. 33 patvirtintos Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės. Tipinių taisyklių 7 punkte numatyta, kad taisyklėse nustatyti reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Šiuose abiejuose aktuose nustatytais reikalavimais ir turėjo vadovautis E. S. Širvintų tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių 14 punkte yra numatyta, kad vandens lygis tvenkinyje turi būti reguliuojamas taip, kad vandens lygis nenukristų žemiau taisyklėse nustatyto ŽVL 109,35 m ir nepakiltų aukščiau pagrindinio ir kontrolinio AVL 109,85 m. Normaliomis sąlygomis Tvenkinio vandens lygis turi būti artimas NPL 109,50 m ir negali būti dirbtinai paaukštinamas ar pažeminamas. Jeigu vandens lygis žemėja dėl kitų priežasčių, būtina išsiaiškinti priežastį ir jį atstatyti. Taisyklių 25 punktas numato, kad žuvų neršto migracijos metu(teorinis žuvų neršto migracijos laikotarpis – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.) tvenkinio lygis turi būti kiek galima stabilesnis ir ne žemesnis už NPL 109,5 m.

11Iš byloje esančio 2012 m. balandžio 16 d. patikrinimo akto Nr. VR-10.10-27-12, kurio pagrindu buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir E. S. patrauktas administracinėn atsakomybėn, matosi, kad š.m. balandžio 15 d. buvo nustatyta, kad Širvintų vandens tvenkinyje krenta vandens lygis: aukštutiniame Širvintų tvenkinio bjefe vandens lygis yra žemiau vandens lygio(62 cm žemesnis už normalų vandens patvankos lygį NPL – 109,5), dešinysis vandens pralaidos uždoris pakeltas ir per uždorio apačią pastoviai bėga vanduo. Apie neleistiną vandens lygio kritimą buvo informuotas E. S., kuris pažadėjo imtis neatidėliotinų veiksmų vandens lygiui stabilizuoti. Balandžio 16 d. vandens lygis buvo ir toliau neleistinai žemas. Pro neuždarytą vandens pralaidos dešiniojo uždorio apačią buvo praleidžiamas vanduo, o vandens paimos į HE vietoje šandorai neuždaryti(pakelti). Apžiūrėjus segmentinius vandens pralaidos uždorius ir HE paimos šandorus, vizualiai matėsi, kad nuo 2012-04-15 GP „Auto“ atsakingi asmenys už eksploataciją nesiėmė reikiamų veiksmų tinkamai reguliuoti ir atstatyti vandens lygį vandenyje iki NPL, nes minėti skydai ir šandorai nebuvo nužeminti. Patikrinimo metu atlikus vandens lygio tvenkinyje registruotų duomenų patikrinimą nustatyta, kad vandens lygis žemesnis už normalų vandens patvankos lygį ir yra 108,87 m. Patikrinimo metu buvo užfiksuota, kad vizualiai matėsi tvenkinio šlaitų ir intakų nužemėjimas ir atsivėrusios sausos vietos. Dėl neleistinai nužeminto vandens žuvų pavasarinio neršto metu, padarytas neigiamas poveikis žuvų ištekliams. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad HTS įrenginiai tinkamai neveikė, kadangi uždorio pakėlimo trosas buvo netinkamai pritvirtintas ir negalėjo tinkamai veikti. Vandens lygio altitutė rodo, kad Širvintų tvenkinyje vandens lygio pastovus kritimas matėsi jau nuo balandžio 9-10 dienos, tačiau traukiamas atsakomybėn E. S. priežasčių nesiaiškino ir priemonių vandens lygiui atstatyti nesiėmė, kviečiamas dalyvauti patikrinime, nedalyvavo. Surašant balandžio 18 d. administracinio teisės pažeidimo protokolą, paaiškinime tik nurodė, kad gailisi dėl pažeidimo.

122012-06-27 patikrinimo akte Nr. VR-10-70-12 yra konstatuota, kad vandens lygis viršutiniame bjefe yra 109,25 m., t.y. nukritęs žemiau žemiausiai leistino vandens lygio 109,35 m 10 cm, tačiau vanduo praleidžiamas pro segmentinio uždorio apačią. Vandens lygis yra dirbtinai pažemintas. Vandens lygis, nurodytas duomenų bazėje ir vietoje patikrintas, neatitiko. Šio patikrinimo pagrindu E. S. buvo surašytas liepos 4 d. administracinio teisės pažeidimo protokolas. Vandens lygis tvenkinyje buvo matuojamas su hidrometrine liniuote vandens lygiui matuoti. Patikrinime dalyvavo pats E. S. ir su vandens lygio nustatymu sutiko. Patikrinimo metu elektroninis vandens lygio matavimas nebuvo daromas. Tai patvirtino raštiškame paaiškinime ir pats E. S., jis pripažino, kad vandens lygis buvo nukritęs iki 10,25 m.

13Visi šie duomenys patvirtina, kad Širvintų tvenkinyje vandens lygio svyravimai tiek balandžio, tiek birželio mėnesiais buvo dideli, žymiai viršijantys žemiausiai leistiną vandens lygį, kas rodo, kad tvenkinyje nebuvo palaikomas kiek galima stabilesnis vandens lygis. Darytina išvada, kad eksploatuojant elektrinę, buvo nesilaikyta nustatytų aplinkos saugos normatyvų ir buvo pažeisti LR aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 5 dalies, Širvintų tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių 14 ir 25 punkto reikalavimai.

14Teismui nurodytos pareiškėjo aplinkybės, kad dėl kapitalinio remonto nėra reikšmingos, sprendžiant jo atsakomybės klausimą, nes nėra teisinė prielaida atleisti jį nuo atsakomybės. Pareiškėjas yra atsakingas už Hidrotechninių statinių priežiūrą nuo 2010 metų ir privalo vykdyti Širvintų tvenkinio naudojimo priežiūros taisykles. Jo prižiūrimo hidrotechninio statinio būklė buvo konstatuota ir nurodyti būdai jiems pašalinti 2010 m balandžio 28 d. Širvintų hidromazgo neeilinės apžiūros aktu.

15Pareiškėjui 2012-05-02 nutarimu yra paskirta maksimali bauda, numatyta už ATPK 58 str. 3 dalyje pažeidimo padarymą. Nuobaudos sąvoką ir jos taikymo tikslus nustato ATPK, kurio 20 str. yra nurodoma, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiam asmeniu nubausti bei siekiant jį auklėti, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Parenkant administracinę nuobaudą, ATPK 30 str. 2 dalis įpareigoja atsižvelgti į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Nutarime nenurodytos nei atsakomybę sunkinančios, nei lengvinančios aplinkybės. Teismas taip pat jų nenustatė. Todėl pagal ATPK 302 str. nustatytas baudos skyrimo taisykles skiriamos baudos dydis neturėtų būti didesnis, kaip minimumo ir maksimo vidurkis, t.y. 375 litai. Bylos duomenys rodo, kad E. S. padaręs pažeidimą pripažįsta. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, laiko, kad nuobaudos tikslams pasiekti bei administracinės atsakomybės proporcingumo ir teisingumo principams užtikrinti, 2012-05-02 nutarimu pareiškėjui turėjo būti paskirta sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkio dydžio bauda. Todėl paskirtos baudos minėtų nutarimu dydis mažinamas.

162012-07-09 nutarimu baudos dydis paskirtas, vadovaujantis ATPK 302 str. nustatytomis baudų skyrimo taisyklėmis

17Teismas, vadovaudamasi LR ATPK 302 str.,

Nutarė

18Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūros vyriausiojo inspektoriaus 2012 m. gegužės 2 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo E. S. pagal LR ATPK 58 str. 3 dalį paskirta administracinė nuobauda – 500 Lt bauda, ją sumažinant iki 375 litų.

19Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono vyresniojo inspektoriaus 2012-07-09 nutarimą palikti nepakeistą.

20Nutartis gali būti skundžiama per 20 dienų nuo jos paskelbimo Vilniaus apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. 2012 m. gegužės 2 d. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 4. 2012 m. liepos 9 d. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 5. Pareiškėjas E. S. su jam paskirtomis nuobaudomis nesutinka. Skunduose nurodo,... 6. Pareiškėjas E. S. į teismo posėdį neatvyko.... 7. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūra... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „GP Auto“ atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 9. Skundai netenkinami. ATPK 58 str. 3 dalis numato administracinę atsakomybę... 10. E. S. nuo 2010 m. spalio 13 d. yra paskirtas atsakingu už Hidrotechnikos... 11. Iš byloje esančio 2012 m. balandžio 16 d. patikrinimo akto Nr.... 12. 2012-06-27 patikrinimo akte Nr. VR-10-70-12 yra konstatuota, kad vandens lygis... 13. Visi šie duomenys patvirtina, kad Širvintų tvenkinyje vandens lygio... 14. Teismui nurodytos pareiškėjo aplinkybės, kad dėl kapitalinio remonto nėra... 15. Pareiškėjui 2012-05-02 nutarimu yra paskirta maksimali bauda, numatyta už... 16. 2012-07-09 nutarimu baudos dydis paskirtas, vadovaujantis ATPK 302 str.... 17. Teismas, vadovaudamasi LR ATPK 302 str.,... 18. Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono... 19. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono vyresniojo... 20. Nutartis gali būti skundžiama per 20 dienų nuo jos paskelbimo Vilniaus...