Byla B2-575-440/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RBS statyba“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RBS statyba“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus (toliau – VSDFV Šiaulių skyrius) pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „RBS statyba“. Ieškinyje nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymu, įmonė už apdraustuosius privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau UAB „RBS statyba“ šios nuostatos nepaiso, nevykdo draudėjo pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje - nemoka įmokų. 2013 m. spalio 1 dienos duomenimis, atsakovės skola ieškovui siekė 25651,99 Lt (24553,17 Lt VSD įmokų ir 1098,82 Lt delspinigių už darbuotojus). Pažymėjo, kad VSDFV Šiaulių skyrius 2013 m. vasario 27 d. raštu kreipsi į Šiaulių apygardos teismą su prašymu iškelti minėtai bendrovei bankroto bylą. UAB „RBS statyba“ pateikus motyvuotą prašymą ir įsipareigojus skolą sumokėti per prašyme nurodytą terminą, VSDFV Šiaulių skyrius atsisakė nuo ieškinio. Atsakovė šio įsipareigojimo neįvykdė, skolos nesumokėjo. VSDFV Šiaulių skyrius UAB „RBS statyba“ atžvilgiu taikė visas įstatymų numatytas sankcijas bei ėmėsi visų priemonių, siekiant išieškoti skolą, tačiau lėšų iš atsakovės nebuvo gauta. Antstolio kontora per laikotarpį nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 18 d. piniginių lėšų taip pat nepervedė. Ieškovas 2013 m. spalio 10 d. raštu Nr. (8.1) S-46989 informavo atsakovę apie tai, kad bendrovei toliau nevykdant pareigų, nemokant Valstybinio socialinio draudimo įmokų, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „RBS statyba“ į ieškovo pranešimą nesureagavo, skolos nesumokėjo, todėl ieškovo nuomone, atsakovė atitinka Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies nuostatas dėl nemokumo. Prašė skirti įmonės administratoriumi KB „Jonas ir sūnūs“ (2 b.l.).

3Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

4Vadovaujantis LR ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalimi, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius (kreditoriai).

5Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti LR ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (LR ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

6Sprendžiant dėl įmonės (ne)mokumo ir bankroto bylos iškėlimo, reikšmės turi pačios įmonės įsiskolinimų santykis su jos turimo turto verte, taip pat ar vykdoma veikla ir gaunamos pajamos, kokios įmonės veiklos perspektyvos ir kita.

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 27 d. nutartimi įpareigojo atsakovę UAB „RBS statyba“ per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą bei šiuos dokumentus: įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, paaiškinamuosius raštus (arba kitas įstatymo nustatyta tvarka teikiamas įmonės ataskaitas), pradelstų kreditorinių ir debitorinių reikalavimų (įsipareigojimų) sąrašus, nurodant skolų grąžinimo terminus 2012 m. gruodžio 31 dienai ir 2013 m. gruodžio 31 dienai, duomenis apie darbo užmokesčio įsiskolinimą 2013 m. gruodžio 31 d., duomenis apie visą turimą turtą, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus ) 2012 m. gruodžio 31 dienai ir 2013 m. gruodžio 31 dienai, teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka 2013 m. gruodžio 31 dienai, įmonės rejestro registravimo dokumentus bei kita (19-20 b.l.). Bylos duomenimis, iki nutartyje nustatytos datos atsakovė nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą ar nemokumą, todėl teismas spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei remiasi valstybinės įmonės (toliau - VĮ) „Registrų centras“ pateikta informacija (LR CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „RBS statyba“ nuosavybės teise registruotų transporto priemonių ir nekilnojamo turto neturi (26-27 b.l.). Įmonė Juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m. kovo 20 d. (35 b.l.). Iš finansinės atskaitomybės dokumentų už laikotarpį nuo 2012 m. kovo 20 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. matyti, kad atsakovės ilgalaikis turtas sudaro 19775,00 Lt (nematerialus turtas – 967,00 Lt, materialus turtas – 18808,00 Lt), trumpalaikis turtas sudaro 10070,00 Lt (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 635,00 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 9147,00 Lt, pinigai – 288,00 Lt) (34 b.l.). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 120408,00 Lt (34 b.l.).Iš bylos duomenų matyti, kad įsiskolinimas ieškovui VSDFV Šiaulių skyriui sudaro 25651,99 Lt (1 b.l.). Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Šiaulių apskrities VMI) pateiktais duomenimis, UAB „RBS statyba“ valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis skolinga 14711,13 (39 b.l.). Iš 2012 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų matyti, kad atsakovės nuostoliai 2012 metais sieke 100563,00 Lt (32-33 b.l.).

9Įvertinus bendrovės veiklos rezultatus bei byloje esančių duomenų visumą, matyti, kad įmonės skolos ieškovei ir Šiaulių apskrities VMI sudaro 40363,12 Lt, šie įsipareigojimai yra uždelsti. 2012 m. finansinės atskaitomybės dokumentų duomenimis, iš viso mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 120408,00 Lt, registruotino kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įmonė neturi, 2012 metais įmonės turtas siekė 29845,00 Lt, 2012 metais įmonė veikė nuostolingai, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovė neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais, negali sumokėti įstatymuose nustatytų mokesčių, įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Remiantis LR ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis yra pagrindo vertinti, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų ir yra nemoki.

10Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovei UAB „RBS statyba“ keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

11Remiantis LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, uždėtinas areštas įmonės nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

12LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui, o vadovaujantis LR ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

13Ieškovas teismui pateiktame pareiškime bankroto administratoriumi prašė skirti KB „Jonas ir sūnūs“. Teismas nenustatė aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, dėl kurių KB „Jonas ir sūnūs“ negalėtų būti UAB „RBS statyba“ administratoriumi. Teismui pateiktas leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (4 b.l.), deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (3 b.l.), bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (5 b.l.). Pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos raštas dėl administratoriaus kandidatūros, kuriame nurodyta, kad pretenduojanti administruoti KB „Jonas ir sūnūs“ atitinka LR ĮBĮ reikalavimus keliamus bankroto administratoriui. Bylos duomenimis, abejonių dėl bankroto administratoriaus šališkumo ir suinteresuotumo bylos baigtimi nėra. Įmonės administratoriumi skirtina KB „Jonas ir sūnūs“, įmonės kodas 245823620, buveinė – Tilžės g. 80B-4, Šiauliai.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 7 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

15Iškelti bankroto bylą UAB „RBS statyba“, įmonės kodas 302748020, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 55b-71, Šiauliai.

16Bankrutuojančios UAB „RBS statyba“ administratoriumi paskirti KB „Jonas ir sūnūs“, įmonės kodas 245823620, buveinė – Tilžės g. 80B-4, Šiauliai, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 83, pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos sutikimas.

17Areštuoti UAB „RBS statyba“, įmonės kodas 302748020, nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB „RBS statyba“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

19Uždrausti UAB „RBS statyba“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti UAB „RBS statyba“ turtą.

20Nustatyti terminą UAB „RBS statyba“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte, 7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 3 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

22Įpareigoti UAB „RBS statyba“ valdymo organus per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

24Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „RBS statyba“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

25Apie iškeltą UAB „RBS statyba“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

26Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

27Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo... 3. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 4. Vadovaujantis LR ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalimi, pareiškimą dėl bankroto bylos... 5. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti LR ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje,... 6. Sprendžiant dėl įmonės (ne)mokumo ir bankroto bylos iškėlimo, reikšmės... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 27 d. nutartimi įpareigojo... 8. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „RBS statyba“... 9. Įvertinus bendrovės veiklos rezultatus bei byloje esančių duomenų visumą,... 10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovei UAB „RBS statyba“ keltina... 11. Remiantis LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, priėmus nutartį iškelti... 12. LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus... 13. Ieškovas teismui pateiktame pareiškime bankroto administratoriumi prašė... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291... 15. Iškelti bankroto bylą UAB „RBS statyba“, įmonės kodas 302748020,... 16. Bankrutuojančios UAB „RBS statyba“ administratoriumi paskirti KB „Jonas... 17. Areštuoti UAB „RBS statyba“, įmonės kodas 302748020, nekilnojamąjį ir... 18. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB „RBS... 19. Uždrausti UAB „RBS statyba“ vykdyti visas finansines prievoles,... 20. Nustatyti terminą UAB „RBS statyba“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 21. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 22. Įpareigoti UAB „RBS statyba“ valdymo organus per 15 dienų po šios... 23. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 24. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „RBS statyba“ įgyja... 25. Apie iškeltą UAB „RBS statyba“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 26. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 27. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...