Byla I-450-561/2010
Dėl projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo Arūno Kaminsko, teisėjų Violetos Balčytienės ir Arūno Dirvono, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei A. Račkauskienei, atsakovės atstovui R. Tamošiūnui, trečiojo suinteresuotojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovui R. Kvikliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro skundą atsakovei Molėtų rajono savivaldybės administracijai dėl projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

3

4

Nustatė

5pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau – Vyriausiasis prokuroras) su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus 2005-04-01 patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. P4-73 (toliau – Projektavimo sąlygų sąvadas) ir Molėtų rajono savivaldybės 2005-11-21 išduotą statybos leidimą Nr. ( - ) (toliau – Statybos leidimas) administracinio pastato, esančio ( - ) g. 55, Molėtuose (toliau – Administracinis pastatas), mansardos įrengimui. Savo reikalavimus ir nesutikimą su ginčijamais aktais Vyriausiasis prokuroras pagrindė tuo, kad Projektavimo sąlygų sąvadas ir Statybos leidimas priimti pažeidžiant aukštesnės galios teisės normas, todėl yra neteisėti ir turi būti panaikinti. Vyriausiasis prokuroras paaiškino, kad Aministracinio pastato bendraturčiai yra Miško savininkų kooperatyvas „Aukštaitijos šilas“ (toliau – MSK „Aukštaitijos šilas“) ir Lietuvos Respublika, kuriai priklausančią dalį minėto turto patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Utenos RAAD). Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija patalpų, įrengtų Aministracinio pastato mansardoje, nepripažįsta tinkamomis naudoti, nes komisijos narys, atstovaujantis Utenos RAAD, nepasirašo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto. Šį sprendimą aplinkos apsaugos institucijos atstovas motyvavo tuo, kad MSK „Aukštaitijos šilas“ Statybos leidimas buvo išduotas pažeidžiant Statybos techninio reglamento 1.07.01:2002 IV skyriaus „Statybos leidimo išdavimo bendroji tvarka“ 15.3 p. reikalavimus. Nepaisant to, kad minėtos patalpos teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo pripažintos tinkamomis naudoti, MSK „Aukštaitijos šilas“ jas eksploatuoja neteisėtai. Vyriausiasis prokuroras pažymėjo, jog pagal ginčijamo Statybos leidimo išdavimo metu galiojusią norminę bazę Administracinio pastato rekonstrukcijai Utenos RAAD turėjo duoti sutikimą, tačiau toks sutikimas Savivaldybės administracijai nebuvo pateiktas. Be to, Projektavimo sąlygų sąvadas išduotas pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnio 3 dalies nuostatas. Atsižvelgiant į Projektavimo sąlygų sąvado tvirtinimo metu galiojusios minėtas nuostatas, Savivaldybės administracijos direktorius privalėjo kreiptis į aplinkos apsaugos instituciją, nes jos planavimo sąlygos yra būtinas projektavimo sąlygų sąvado elementas. Projektavimo sąlygų sąvadas ir Savivaldybės administracijos 2009-05-27 raštas Vilniaus apygardos prokuratūrai patvirtina, kad Savivaldybės administracija į aplinkos apsaugos instituciją nesikreipė. Atsižvelgiant į tai, nei Projektavimo sąlygų sąvadas, nei Statybos leidimas Administracinio pastato rekonstrukcijai negalėjo būti išduoti, todėl yra naikintini. Teisę kreiptis į teismą Vyriausiasis prokuroras pagrindė tuo, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus išduotas Statybos leidimas prieštarauja jo priėmimo metu ir šiuo metu galiojantiems teisės aktams, o neteisėtai suteikus leidimą rekonstruoti Administracinį pastatą, buvo pažeistos Lietuvos Respublikos teisės įstatymų nustatyta tvarka valdyti, naudoti ir disponuoti jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, t.y. pažeistas viešasis interesas, kurį ginti yra prokuro pareiga. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo Vyriausiojo prokuroro atstovė palaikė pareiškime išdėstytus reikalavimus ir prašė pareiškimą tenkinti jame išdėstytų argumentų pagrindu. Atsakovė Savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo Vyriausiojo prokuroro pareiškimą su pareiškime išdėstytais reikalavimais nesutiko, paaškindama, kad išduoti leidimą statybai nesant aplinkos apsaugos agentūros atstovo pritarimo rekomendavo Savivaldybės Nuolatinė statybos komisija (toliau – Nuolatinė statybos komisija). Tokį Nuolatinės statybos komisijos sprendimą lėmė tai, kad buvo prašoma išduoti sąlygų sąvadą mansardos virš esamo pastato įrengimui, o ne naujai statybai. Kadangi sklypui, kuriame buvo numatomas Administracinio pastato mansardos įrengimas, specialiosios naudojimo sąlygos, kurios įpareigotų kreiptis dėl sąlygų išdavimo į Utenos RAAD, nebuvo keliamos, aplinkos apsaugos atstovui Nuolatinėje statybos komisijoje projektas derinimui nebuvo teikiamas. Tuo tarpu, Statybos leidimas buvo išduotas nesant Administracinio pastato bendrasavininkio sutikimo dėl to, kad Administracinio pastato nuosavybės teisės pažymėjime nurodytas tik vienas savininkas – MSK „Aukštaitijos šilas“. Savivaldybės administracija taip pat pabrėžė, kad Vyriausiasis prokuroras akivaizdžiai praleido įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą kreiptis į administracinį teismą, nes apie galimai pažeistą viešąjį interesą Vyriausiasis prokuroras žinojo dar 2009-05-05 (raštas Nr. 7.2-474), tačiau į teismą su pareiškimu kreipėsi tik 2009-11-13. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Savivaldybės administracijos atstovas nesutiko su pareiškėjo Vyriausiojo prokuroro reikalavimais, palaikė atsiliepime į pareiškimą išdėstytus argumentus ir prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Tretysis suinteresuotasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) atsiliepime į pareiškėjo Vyriausiojo prokuroro pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka ir prašė jį tenkinti. Sutikimą su Vyriausiojo prokuroro pareiškime išdėstytais reikalavimais Inspekcija pagrindė tuo, kad Savivaldybės administracijos direktorius ginčijamus administracinius aktus išdavė neteisėtai. Projektavimo sąlygų sąvadas MSK „Aukštaitijos šilas“ išduotas pažeidžiant Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punktą. Savivaldybės administracijos direktorius, pažeisdamas tuo metu galiojusių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-28 įsakymu Nr. D1-696 „Dėl Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų nuostatų 24 punktą, išdavė Statybos leidimą, nors vienas iš komisijos narių, t.y. Molėtų aplinkos apsaugos agentūros atstovas, nepritarė Statybos leidimo išdavimui. Be to, Statybos leidimas MSK „Aukštaitijos šilas“ išduotas neturint Utenos RAAD, kuris valdo rekonstruojamo Administracinio pastato dalį patikėjimo teise, sutikimo, o toks sutikimas buvo būtinas.

6Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Inspekcijos atstovas palaikė Vyriausiojo prokuroro pareiškime išdėstytus reikalavimus ir prašė juos tenkinti.

7Tretysis suinteresuotasis asmuo Utenos RAAD atsiliepime į Vyriausiojo prokuroro pareiškimą su pareiškimu sutiko, jį palaikė ir prašė tenkinti, pabrėždamas, kad nesant bendraturčio sutikimo, Projektavimo sąlygų sąvadą ir Statybos leidimą MSK „Aukštaitijos šilas” Savivaldybė išdavė nepagrįstai. Atkreipė dėmesį, kad mansardą, MSK „Aukštaitijos šilas” prašymu, Savivaldybė leido įrengti ne dalyje, o visame bendrai su bendraturčiu Utenos RAAD valdomo pastato stogo plote. Padarė išvadą, jog nesant bendraturčio sutikimo, MSK „Aukštaitijos šilas” iš esmės siekia padidinti ne bendrą, bet individualią nuosavybę, kas reiškia, kad vieno bendraturčio dalis nuosavybėje didėja kito bendraturčio dalies sąskaita, o Statybos leidimu tai buvo leista.

8Byloje kilęs ginčas, ar MSK „Aukštaitijos šilas“ išduoti Projektavimo sąlygų sąvadas ir Statybos leidimas Administracinio pastato mansardinio aukšto įrengimui, yra teisėti ir pagrįsti.

9Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad Administracinį pastatą, kurio mansardinio aukšto įrengimui Savivaldybės administracija išdavė ginčijamus Projektavimo sąlygų sąvadą ir Statybos leidimą, bendrosios dalinės nuosavybės teise (po ½ pastato) valdo MSK „Aukštaitijos šilas“ (b. l. 27-29) ir Lietuvos valstybė, kuriai priklausančio pastato dalį patikėjimo teise valdo Utenos RAAD (b. l. 30-32). Ginčo dėl šio fakto byloje nėra.

10Teismas nustatė, kad MSK „Aukštaitijos šilas“ 2005-03-15 Savivaldybės administracijai pateikė paraišką projektavimo sąlygų sąvadui mansardos Administraciniame pastate įrengimui gauti (b. l. 72). Paraiškoje nurodytas apytikslis užstatymo plotas – per visą statinio plotą. Projektavimo sąlygų sąvadą Administracinio pastato mansardos įrengimui statytojui MSK „Aukštaitijos šilas“ Savivaldybės administracijos direktorius patvirtino 2005-04-01 (b. l. 36). Projektavimo sąlygų sąvade nustatytas reikalavimas įrengiamo Administracinio pastato mansardinio aukšto projektą derinti Nuolatinėje statybos komisijoje. 2005-09-08 Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus Nuolatinės statybos komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo Utenos apskrities visuomenės sveikatos centro Molėtų filialo atstovas, Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas ir Molėtų rajono vyriausiasis architektas, protokolu Nr. P2-28-1 pritarta mansardinio aukšto statybos leidimo išdavimui (b. l. 37). 2005-11-21 Savivaldybė išdavė MSK „Aukštaitijos šilas“ Statybos leidimą rekonstrukciniams darbams atlikti – Administracinio pastato mansardai įrengti (b. l. 38).

11Byloje nėra ginčo dėl fakto, kad administracinės patalpos, įrengtos rekonstruoto Administracinio pastato mansardoje, nėra pripažintos tinkamomis naudoti ir MSK „Aukštaitijos šilas“ jomis naudojasi savavališkai. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 113 M nėra įregistruotas (b. l. 18-20), nes vienas iš komisijos narių – atstovaujantis Utenos RAAD, – jo nepasirašo, motyvuodamas tuo, kad Statybos leidimas MSK „Aukštaitijos šilas“ buvo išduotas, pažeidžiant STR 1.07.01:2002 IV skyriaus „Statybos leidimo išdavimo bendroji tvarka“ 15.3 p. reikalavimus (b. l. 21).

12Teismas daro išvadą, kad Vyriausiojo prokuroro reikalavimas panaikinti Projektavimo sąlygų sąvadą grindžiamas tuo, kad Savivaldybės administracijos direktorius privalėjo kreiptis, bet nesikreipė į aplinkos apsaugos instituciją, kurios planavimo sąlygos yra būtinas planavimo sąlygų sąvado elementas, o reikalavimas panaikinti Statybos leidimą grindžiamas tuo, kad Administracinio pastato mansardinio aukšto įrengimo darbams nebuvo gautas Administracinio pastato bendrasavininko – Utenos RAAD – sutikimas. Aplinkybių, kad išduodant Projektavimo sąlygų sąvadą nebuvo kreiptasi į Utenos RAAD dėl sąlygų projektavimui išdavimo ir, kad Statybos leidimas buvo išduotas, nesant Administracinio pastato bendrasavininko sutikimo, Savivaldybės administracija neneigia. Taigi, byloje ginčo dėl faktų nėra. Šalių pozicijos skiriasi dėl to, ar Savivaldybės administracija teisėtai ir pagrįstai išdavė MSK „Aukštaitijos šilas“ Projektavimo sąlygų sąvadą ir Statybos leidimą, t.y., ar pagrįstai, išduodant Projektavimo sąlygų sąvadą, nebuvo kreiptasi į Utenos RAAD dėl sąlygų projektavimui išdavimo ir, ar teisėtai Statybos leidimas buvo išduotas, nesant Administracinio pastato bendraturčio sutikimo.

13Ginčijamo Projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo metu galiojusio Statybos įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje statinio projektavimo sąlygų sąvadas buvo apibrėžiamas kaip savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų, įvardytų šio straipsnio 32 dalyje, bendrasis dokumentas. Statinio projektavimo sąlygos – privalomieji reikalavimai, jeigu jie nenustatyti ar nepakankamai išsamiai nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose (Statybos įstatymo 2 str. 32 d.). Ginčui aktualiu metu galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 20 straipsnio 3 dalies normos nustatė, kad savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, gavęs šio straipsnio 2 dalyje išvardytus dokumentus, per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms šio įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, parengti (pagal kompetenciją): inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams ar naudotojams; aplinkos apsaugos institucijai; už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingai įgaliotai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projektui rengti); už saugomos teritorijos apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos statinio, statomo saugomoje teritorijoje, projektui rengti); kitoms institucijoms, jei tai nustatyta įstatymų. Projektavimo sąlygos įrašomos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą (Statybos įstatymo 20 str. 5 d.).

14Išanalizavęs aukščiau išdėstytą teisinį reguliavimą, teismas daro išvadą, kad Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies nuostatos yra imperatyvaus pobūdžio ir turi būti taikomos be išlygų. Tai reiškia, kad Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs MSK „Aukštaitijos šilas“ paraišką projektavimo sąlygoms mansardos įrengimui Administraciniame pastate gauti ir kitus dokumentus, privalėjo per 3 dienas pateikti paraiškas minėtoje normoje nurodytoms institucijoms, tame tarpe ir aplinkos apsaugos institucijai, kurios projektavimo sąlygos pagal tuo metu galiojusią Statybos įstatymo redakciją buvo sudėtinė kiekvieno statinio projektavimo sąlygų sąvado dalis.

15Atsižvelgdamas į byloje surinktus įrodymus ir į tai, kad Savivaldybės administracija neneigia, jog, išduodant Projektavimo sąlygų sąvadą MSK „Aukštaitijos šilas“, Savivaldybės administracija į Utenos RAAD ar kitą aplinkos apsaugos instituciją dėl sąlygų projektavimui išdavimo nesikreipė, teismas daro išvadą, kad Projektavimo sąlygų sąvadas MSK „Aukštaitijos šilas“ išduotas pažeidžiant imperatyvias tuo metu galiojusio Statybos įstatymo nuostatas, todėl yra neteisėtas ir naikintinas.

16Ginčijamo Statybos leidimo išdavimo metu galiojęs Statybos įstatymo 12 straipsnis, reglamentuojantis statytojo pareigas ir teises, nustatė, kad statytojas (užsakovas) turi ir kitų teisių bei pareigų, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) ir kituose įstatymuose (12 str. 3 d.). Statytojas (užsakovas) už šiame straipsnyje nustatytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Civilinio kodekso 12 str. 4 d.).

17Ginčui aktualiu laikotarpiu Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta bendro pobūdžio norma, kurioje nustatyta, kad bendrosios nuosavybės teisės objektas yra valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutikimu. Civilinio kodekso 4.77 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta nuostata, numatanti bendraturčio teisę savo lėšomis padidinti bendrąjį daiktą ar jo vertę, tačiau ši teisė galėjo būti įgyvendinama, tik turint kitų bendraturčių sutikimą ir laikantis įstatymų nustatytų taisyklių.

18Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojęs Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustatė, jog norint gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui kartu su prašymu be kitų dokumentų turi būti pateiktas ir statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas tuo atveju, kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai.

19Pagal STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas” 15.3 punktą, kuris galiojo ir ginčijamo Statybos leidimo išdavimo metu, kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas be kitų dokumentų savivaldybės merui arba administracijos subjektui turėjo pateikti ir statinio bendraturčių sutikimą.

20Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotos dviejų asmenų – MSK „Aukštaitijos šilas” ir Utenos RAAD – bendrosios dalinės nuosavybės teisės į Administracinį pastatą, kurio mansardinio aukšto įrengimui buvo išduotas Statybos leidimas. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad mansardą Savivaldybės administracija MSK „Aukštaitijos šilas“ prašymu leido įrengti ne dalyje, o visame bendrai su bendraturčiu – Utenos RAAD – valdomo pastato stogo plote. Todėl teismas, vadovaudamasis Civiliniame kodekse įtvirtintomis bendraturčio teisėmis ir pareigomis, konkrečiai 4.75 straipsnio 1 dalies normomis, daro išvadą, kad MSK „Aukštaitijos šilas“, rekonstruodamas bendrai valdomą pastatą, neturėdamas bendraturčio sutikimo, siekė padidinti ne bendrą, bet individualią nuosavybę, t.y. savavališkai išplėsti valdomą plotą ir jį įteisinti. Esant tokiai situacijai, vieno bendraturčio (MSK „Aukštaitijos šilas“) nuosavybė didėja kito bendraturčio (Lietuvos valstybės, kurios turtą patikėjimo teise valdo Utenos RAAD) dalies sąskaita, šiam dėl to nesutikus, o tai yra neteisėta.

21Sistemiškai aiškindamas aptartą teisinį reguliavimą ir vadovaudamasis teismų praktika, teismas daro išvadą, jog, nepaisant to, kad tuo metu galiojęs Statybos įstatymas numatė pareigą savivaldybės administracijos direktoriui kartu su prašymu be kitų dokumentų pateikti ir statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą tik tuo atveju, kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai, nagrinėjamu atveju MSK „Aukštaitijos šilas” kartu su prašymu be kitų dokumentų Savivaldybės administracijai privalėjo pateikti Administracinio pastato bendraturčio –Utenos RAAD – sutikimą atlikti pastato rekonstrukcijos darbus. Kadangi Utenos RAAD sutikimas rekonstruoti Administracinį pastatą Savivaldybės administracijai nebuvo pateiktas, laikytina, kad Statybos leidimas išduotas neteisėtai, todėl naikintinas.

22Teismas atmeta Savivaldybės administracijos atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą išdėstytus argumentus, kad Statybos leidimas buvo išduotas nesant Administracinio pastato bendraturčio sutikimo dėl to, jog kreipiantis į Savivaldybę buvo pateiktas Administracinio pastato nuosavybės teisės pažymėjimas, kuriame yra nurodytas tik vienas savininkas – MSK „Aukštaitijos šilas“. Teismas atkreipia dėmesį, kad žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro pažymėjimas, kuris buvo pateiktas kreipiantis į Savivaldybės administraciją, išduotas 2001-03-16 (b. l. 142-143), kad minėtame pažymėjime yra aiškiai nurodyta, jog MSK „Aukštaitijos šilas“ yra tik patalpos pastate, esančio ( - ) g. 55, Molėtuose, o ne viso pastato savininkas, todėl Savivaldybės administracija, kurią Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas įpareigoja veikti laikantis tarnybinio bendradarbiavimo principo, reiškiančio, kad viešojo administravimo institucijos, rengdamos administracinius aktus, prireikus teikia viena kitai reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą, išduodama Statybos leidimą MSK „Aukštaitijos šilas” po daugiau nei 4 metų, privalėjo pasidomėti, kas tiksliai yra Administracinio pastato savininkai, t.y. su tikslu gauti tokią informaciją privalėjo pateikti užklausą atitinkamai institucijai arba pareikalauti, kad tokią informaciją pateiktų statytojas – MSK „Aukštaitijos šilas“. Nesiėmusi nurodytų veiksmų, Savivaldybės administracija veikė nerūpestingai, ko pasekoje priėmė neteisėtą administracinį aktą.

23Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą. Ši pareiga atsiranda prokurorui nustačius asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą pagal asmens, valstybės ar savivaldybės institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Prokuroras, turintis pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas. Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra aiškiai apibrėžtos viešojo intereso sąvokos, ši sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, tačiau įvertinus nusistovėjusią teisminę praktiką, darytina išvada, kad imperatyvių teisės normų pažeidimas, susijęs su Lietuvos valstybės nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą apribojimu turi esminės reikšmės valstybės ir visuomenės teisėms ir teisėtiems interesams, todėl vertintinas kaip viešasis interesas.

24Teismas daro išvadą, kad 2009-04-24 Utenos apskrities viršininko administracija kreipėsi į Vyriausiąjį prokurorą, prašydama apginti viešąjį interesą, susijusį su Administracinio pastato, esančio ( - ) g. 55, Molėtuose, rekonstrukcija. Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai 2009-10-23 nutarimu panaikinus Vilniaus apygardos prokuratūros 2009-06-05 nutarimą, kuriuo buvo atsisakyta kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, Vyriausiasis prokuroras tinkamai įvykdė Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros nurodymus, surinko ir įvertino papildomai pateiktus dokumentus, kurie buvo gauti 2009-11-12, bei laiku kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, tinkamai vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-01 patvirtintas Projektavimo sąlygų sąvadas ir Savivaldybės Administracinio pastato mansardos įrengimui 2005-11-21 išduotas Statybos leidimas yra priimti pažeidžiant įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų nuostatas, yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl naikintini.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str., teismas

Nutarė

28pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą tenkinti. Panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-01 patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. P4-73 ir Molėtų rajono savivaldybės 2005-11-21 išduotą statybos leidimą Nr. ( - ) administracinio pastato, esančio ( - ) g. 55, Molėtuose, mansardos įrengimui.

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ... 4. ... 5. pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau –... 6. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Inspekcijos... 7. Tretysis suinteresuotasis asmuo Utenos RAAD atsiliepime į Vyriausiojo... 8. Byloje kilęs ginčas, ar MSK „Aukštaitijos šilas“ išduoti Projektavimo... 9. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad Administracinį pastatą, kurio... 10. Teismas nustatė, kad MSK „Aukštaitijos šilas“ 2005-03-15 Savivaldybės... 11. Byloje nėra ginčo dėl fakto, kad administracinės patalpos, įrengtos... 12. Teismas daro išvadą, kad Vyriausiojo prokuroro reikalavimas panaikinti... 13. Ginčijamo Projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo metu galiojusio Statybos... 14. Išanalizavęs aukščiau išdėstytą teisinį reguliavimą, teismas daro... 15. Atsižvelgdamas į byloje surinktus įrodymus ir į tai, kad Savivaldybės... 16. Ginčijamo Statybos leidimo išdavimo metu galiojęs Statybos įstatymo 12... 17. Ginčui aktualiu laikotarpiu Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje buvo... 18. Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojęs Statybos įstatymo 20 straipsnio 2... 19. Pagal STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas” 15.3 punktą, kuris galiojo ir... 20. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad Nekilnojamojo turto registre... 21. Sistemiškai aiškindamas aptartą teisinį reguliavimą ir vadovaudamasis... 22. Teismas atmeta Savivaldybės administracijos atsiliepime į pareiškėjo... 23. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta... 24. Teismas daro išvadą, kad 2009-04-24 Utenos apskrities viršininko... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...