Byla A-556-1231-13
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Laivitė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Laivitė“ skundą atsakovui Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas akcinė bendrovė „Laivitė“ (toliau – ir pareiškėjas, ir AB ,,Laivite“, ir Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-4), kurį patikslino (b. l. 77-80), kuriame prašė:

51) panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – ir Administracija)

62012 m. birželio 28 d. protokolinį sprendimą Nr. LS-16 dalyje, kurioje nuspręsta nekeisti AB „Laivitė“ nuosavybės teise priklausančios jachtos „Fokus“ vieno iš registro duomenų – statybos datos, t. y. palikti 2009 m.; 2) įpareigoti Administraciją pakeisti registre AB „Laivitė“ nuosavybės teise priklausančios jachtos „Fokus“ duomenis – statybos datą – ir išduoti naują tarptautinį burinės jachtos bilietą, registro (identifikavimo) Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ). Pareiškėjas taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Pareiškėjas paaiškino, kad jis paruošė burinės jachtos „Fokus“ projektinę dokumentaciją ir ją suderino su „Lenkijos registrų Statkow“. Nuo 2007 metų pradėjo šios statybą ir 2009 m. pastatė tik plieninį jachtos korpusą. Jachtos paskirtis buvo numatyta savo reikmėms. Nebuvo planuojama įtraukti jachtų statybą į pagrindinę įmonės veiklą ir pradėti serijinę gamybą. Tai buvo vienintelė jūrinio tipo jachta. 2012 m. pareiškėjas kreipėsi į atsakovą su prašymu įregistruoti atliktus jachtai pakeitimus bei pakeisti laivo biliete statybos metus iš 2009 į 2012 m., nes Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 patvirtintų Vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 13 punktas numato, kad, pasikeitus techniniams duomenimis po rekonstrukcijos, remonto arba statybos, registre padaromi atitinkami įrašai pagal šių taisyklių reikalavimus. Padarius įrašus registre, savininkui (valdytojui) išduodami nauji šių taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodyti dokumentai, t. y. laivo bilietas su pakeistais duomenimis. Administracijos sudaryta darbo grupė dėl jachtos „Fokus“ duomenų keitimo pagrįstumo vertinimo 2012 m. birželio 28 d. protokoliniu Nr. LS-16 sprendimu nutarė nekeisti vieno iš registro duomenų – statybos datos, t. y. palikti 2009 m. Atsakovas nurodė, kad 2009 m. pareiškėjo pateiktas prašymas buvo užregistruotas laikantis Taisyklių III skyriaus „Statomų vidaus vandenų transporto priemonių registravimo tvarka“ nuostatų. Jeigu laivas nebaigtas statyti, savininkui išduodamas ne laivo bilietas, o pažyma apie statomą vidaus vandenų transporto priemonę. Ieškovė 2009 m. nepateikė duomenų, kad jachta „Fokus“ nebuvo baigta statyti, todėl jai buvo išduotas laivo bilietas, o ne pažyma. Pažymėjo, kad iki 2011 m. jachtų registravimą vykdė Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija (toliau – ir Inspekcija), o ne atsakovas. Prašymą dėl statomos jachtos įregistravimo pareiškėjas Inspekcijai pateikė pagal paruoštą pavyzdį. Aiškino, jog šiai institucijai buvo žinoma, kad jachta nebaigta statyti, tačiau, nepaisant to, jachta buvo įregistruota ir jai suteiktas laivo bilietas. Techninę apžiūrą tuo metu atliko Lietuvos buriuotojų sąjunga. Remdamasis Taisyklių reikalavimais, pareiškėjas kreipėsi į Inspekciją, kad statoma jachta būtų įregistruota. Tarptautinės burinės jachtos biliete Nr. ( - ) buvo nurodyti 2009 statybos metai, suteiktas registro numeris, indentifikavimo kodas bei įregistruotas gamyklinis numeris. Šių duomenų pagrindu buvo vykdomi tolimesni jachtos užsakymai, perkamos medžiagos bei atliekami statybos darbai, todėl 2009 m. faktiškai ir realiai jachtos statyba dar nebuvo baigta. Kiti biliete nurodyti duomenys – burių plotis, stiebo aukštis, ir buvo įrašyti iš projektinės dokumentacijos, nes statyba ir toliau nepertraukiamai tęsėsi iki 2012 m. Pažymėjo, kad jachtos statyba baigta 2012 m. po nuleidimo į vandenį, krenavimo bandymų ir bandomojo išplaukimo į jūrą. Pasak pareiškėjo, šį faktą patvirtina ir komisijos vidinio užsakymo baigimo akto bei burinės jachtos techninės apžiūros aktų pasirašymas. Jachtos statybos užsakymas baigtas 2012 m. gegužės 4 d., statybos metai - 2012 m. Bendrovė nurodė, jog teismui pateikti rašytiniai įrodymai (statybinių medžiagų įsigijimo dokumentai, buhalterinės pažymos apie darbuotojų dirbtą laiką) patvirtina, kad darbai nepertraukiamai tęsėsi iki 2012 m., todėl atsakovo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Taip pat pažymėjo, kad LR susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 218 patvirtintose Burinių jachtų registravimo taisyklėse (toliau – ir Registravimo taisyklės) nėra numatyta draudimų, kad gali būti užregistruota ir statoma jachta, jog statomai jachtai yra išduodama pažyma, o ne bilietas. Šių taisyklių 17 punkte numatyta, kad, pasikeitus jachtos techniniams duomenims, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre padaromi atitinkami įrašai pagal šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatų reikalavimus ir išduodamas naujas tarptautinis burinės jachtos bilietas. Nurodė, kad jachtos statybos metų pakeitimas laivo biliete pareiškėjui reikalingas tam, kad teisingai būtų konstatuoti jachtos statybos metai. Tai turės įtakos jo tolimesnei techninei eksploatacijai, priežiūrai bei kainos nustatymui.

8Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 84-87) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovas pagrįsdamas savo poziciją paaiškino, kad pareiškėjas 2012 m. birželio 18 d. kreipėsi su prašymu įregistruoti atliktus jachtos pakeitimus. Siekiant įvertinti jachtos „Fokus“ duomenų keitimo pagrįstumą, Administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymu buvo sudaryta darbo grupė, kuri įpareigota išnagrinėti prašymą ir pateikti išvadas. Išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, išanalizavusi ir ištyrusi aplinkybes, darbo grupė teikė išvadą (2012 m. birželio 28 d. protokolas Nr. LS-16): 1) siūlyti nekeisti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančios jachtos „Fokus“ vieno iš registro duomenų – statybos datos, t. y. palikti 2009 m.; 2) pareiškėjui pateikus techninės apžiūros aktus, siūlyti pakeisti jachtos „Fokus“ techninius duomenis: stiebo aukštį bei pagrindinių burių plotą. Administracijos direktorius, remdamasis darbo grupės išvadomis, priėmė sprendimą, apie kurį pareiškėjas buvo informuotas

102012 m. liepos 4 d. raštu Nr. 11(1.15) S-777 „Dėl jachtos „Fokus“ duomenų keitimo“. Tyrimo metu nustatyta, jog pareiškėjas dar 2009 m. Inspekcijai, kuri iki reorganizavimo, t. y. iki

112010 m. liepos 1 d., vykdė vidaus vandenų laivų įregistravimo registre ir atitinkamų dokumentų išdavimo funkcijas, pateikė prašymą ir reikiamus dokumentus dėl jachtos „Fokus“ įregistravimo registre. Prie prašymo pridėti dokumentai, taip pat ir 2009 m. burinės jachtos techninės apžiūros aktas, kuris turi būti pateiktas registruojant baigtą statyti burinę jachtą (šio akto nereikia pateikti registruojant nebaigtą statyti laivą), atitiko pastatytos jachtos registravimui registre keliamus reikalavimus, nustatytus Registravimo taisyklių 8 punkte. Remiantis pateiktais dokumentais ir vadovaujantis Registravimo taisyklių 10 punktu, 2009 m. gegužės 14 d. jachta „Fokus“ buvo įregistruota registre kaip pastatytas laivas. Įrašyti registre Registravimo taisyklių 11 punkte nurodyti duomenys. Vadovaujantis Registravimo taisyklių 14 punktu, pareiškėjui buvo išduotas Tarptautinis burinės jachtos bilietas. Registravimo taisyklės nereglamentuoja nebaigtų statyti jachtų registravimo registre klausimų, todėl nebaigta statyti jachta „Fokus“ turėjo būti registruojama vadovaujantis Taisyklių III skyriaus „Statomų vidaus vandenų transporto priemonių registravimo tvarka“ reikalavimais. Pareiškėjui priklausančios jachtos registravimui registre pateikti dokumentai – prašymas su savininko parašu bei antspaudu, techninės apžiūros aktas, išduotas Buriuotojų sąjungos techninio inspektoriaus A. M., statybos projektas (kaip nuosavybę įrodantis dokumentas) – neatitiko Taisyklių III skyriaus reikalavimų, nes nebuvo pateikta: statomos vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) raštiškas prašymas įregistruoti statomą vidaus vandenų transporto priemonę; duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos įmonę (pavadinimas, kodas, adresas); duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos techninę priežiūrą vykdančią įstaigą, organizaciją (pavadinimas, kodas, adresas). Registruojant registre statomą vidaus vandenų transporto priemonę, vadovaujantis Registravimo taisyklių 20 punktu, be kita ko, registre įrašomi ir šie duomenys: atliktų korpuso statybos darbų apimtis (procentais), statybos pradžios darbų data (metai, mėnuo, diena), numatoma statybos darbų pabaigos data (metai, mėnuo, diena), techninę priežiūrą vykdančios klasifikacinės bendrovės pavadinimas. Duomenys apie nebaigtą statyti jachtą į registrą nebuvo ir negalėjo būti įrašyti, nes pareiškėjas nepateikė tai pagrindžiančių dokumentų. Tokiu būdu įregistruoti jachtą „Fokus“, kaip nebaigtą statyti laivą, Inspekcija neturėjo teisinio pagrindo. Be to, įregistravus registre nebaigtą statyti laivą, vadovaujantis Registravimo taisyklių 21 punktu, išduodama taisyklių 6 priede nustatytos formos pažyma apie statomą vidaus vandenų transporto priemonę, o ne tarptautinis burinės jachtos bilietas. Minėtos aplinkybės, pasak atsakovo, patvirtina Inspekcijos veiksmų, registruojant jachtą „Fokus“, teisėtumą ir pagrįstumą bei paneigia pareiškėjo skundo teiginį, kad Inspekcijai „buvo žinomos aplinkybės, kad jachta nėra baigta statyti, tačiau nepaisant šių aplinkybių jachta buvo įregistruota ir jai suteiktas bilietas“. Inspekcija ne tik neturėjo jokio motyvo nebaigtą statyti jachtą įregistruoti kaip pastatytą laivą, bet ir privalėjo įregistruoti ją kaip nebaigtą statyti, jei pareiškėjas būtų pateikęs tokį prašymą ir įrodančius dokumentus, nes, vadovaujantis Vyriausybės

122004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1435 patvirtintais Vidaus vandenų laivų registro nuostatais, registro tvarkymo įstaiga (iki 2010 m. liepos 1 d. ja buvo Inspekcija) privalo užtikrinti, kad registro duomenys atitiktų jai pateiktuose registro duomenų teikėjų dokumentuose nurodytus duomenis. Administracija neprieštaravo, kad jachtos „Fokus“ techniniai duomenys – stiebo aukštis bei pagrindinių burių plotas – būtų pakeisti, remiantis techninių apžiūrų aktais. Išanalizavus pareiškėjo prie 2012 m. birželio 18 d. rašto Nr. 01-87 „Dėl jachtos „Fokus“ įregistravimo“ pridėtus dokumentus, nuspręsta, kad jie neįrodo fakto, jog jachtos statyba vyko nuo 2009 m. iki 2012 m., nes pateiktų 2011–2012 m. dokumentų analizė nepagrindė pareiškėjo teiginių dėl jachtos statybos datos ir neleido padaryti išvadą, kad vyko statyba, o ne rekonstrukcija ar kiti darbai.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. sprendimu (b. l. 104-114) pareiškėjo skundą atmetė.

15Teismas nustatė, kad Bendrovė 2012 m. birželio 5 d. kreipėsi į Administraciją su prašymu įregistruoti burinę jachtą „Fokus“. Šiame prašyme, be kita ko, nurodoma, kad jachtos statybos data – 2012 metai. Administracijos darbo grupės 2012 m. birželio 28 d. sprendimu

16Nr. LS-16 buvo nuspręsta: 1) nekeisti jachtos „Fokus“ vieno iš registro duomenų – statybos datos, t. y. palikti 2009 m.; 2) po atliktų papildomų darbų bei pateikus techninės apžiūros aktus, pakeisti jachtos „Fokus“ duomenis: stiebo aukštį bei pagrindinių burių plotą. Teismas konstatavo, kad byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimų panaikinti Administracijos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. LS-16 dalį, kuria atsisakyta pakeisti jachtos „Fokus“ statybos datą, ir įpareigoti atsakovą pakeisti duomenis apie statybos datą pagrįstumo ir teisėtumo. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Taisyklių 3, 3.1, 3.6, 10, 21 punktais, Registravimo taisyklių 8 punktu. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, jog pareiškėjas 2009 m. pateikė Inspekcijai, kuri iki 2010 m. liepos 1 d. vykdė vidaus vandenų laivų įregistravimo registre ir atitinkamų dokumentų išdavimo funkcijas, prašymą įregistruoti jachtą ir visus kitus Registravimo taisyklių 8 punkte nurodytus dokumentus, todėl jachta „Fokus“ buvo įregistruota registre kaip pastatytas laivas ir jai buvo išduotas tarptautinis būrinės jachtos bilietas. Pagal Registravimo taisyklių 2.3 punktą, tarptautinis burinės jachtos bilietas – dokumentas, suteikiantis teisę Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotai burinei jachtai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava ir patvirtinantis jachtos savininko nuosavybės teisę į jachtą. Vadovaujantis Registravimo taisyklių 27 punktu, techninės apžiūros vykdomos pagal Lietuvos buriuotojų sąjungos patvirtintas ir suderintas su Susisiekimo ministerija Burinių jachtų techninių apžiūrų taisykles. Esant teigiamiems techninių apžiūrų rezultatams, jachtos savininkui (valdytojui) išduodamas burinės jachtos techninės apžiūros aktas ir įdėklas į tarptautinį burinės jachtos bilietą. Eksploatuoti jachtą leidžiama tik su galiojančiu įdėklu. Jei techninės apžiūros rezultatai neigiami, išduodamas burinės jachtos techninės apžiūros aktas, nurodant esamus trūkumus ir patvirtinant laivo priklausomybę jachtų klasei. Įdėklas į tarptautinį burinės jachtos bilietą neišduodamas. Pakartotinė techninė apžiūra atliekama tik pašalinus nurodytus trūkumus. Taigi, burinės jachtos techninės apžiūros aktu yra patvirtinama burinės jachtos techninė būklė ir plaukiojimo sąlygos, kurioms esant laivas gali būti saugiai eksploatuojamas. Be to, iš Registravimo taisyklių 27 punkto nuostatų analizės akivaizdu, kad įdėklas į tarptautinį burinės jachtos bilietą privalo būti išduotas, jeigu jachtos techninės apžiūros rezultatai yra teigiami ir tai patvirtinama techninės apžiūros aktu. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija nusprendė, kad jachtai „Fokus“ 2009 m. išdavus tarptautinį burinės jachtos bilietą buvo pripažinta, kad ši jachta atitinka jai keliamus reikalavimus ir gali būti eksploatuojama. Teismas pažymėjo, kad registruojant registre statomą laivą (jachtą) pateikiami dokumentai, nurodyti Taisyklių 19 punkte: „statomos vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) raštiškas prašymas įregistruoti statomą vidaus vandenų transporto priemonę; statomos vidaus vandenų transporto priemonės patvirtintas techninis projektas; vidaus vandenų transporto priemonės statybos rangos sutarties kopija; duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos įmonę (pavadinimas, kodas, adresas); duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos techninę priežiūrą vykdančią įstaigą, organizaciją (pavadinimas, kodas, adresas); registruojant statomus plaukiojančius vasarnamius, restoranus, viešbučius, valgyklas, turistinius plaustus, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginius, pateikiamas Inspekcijos bei Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas statybos projektas ir eksploatacijos sąlygos“. Pagal byloje surinktus įrodymus nenustatyta, kad Bendrovė būtų teikusi Taisyklių 19 punkte nurodytus dokumentus, būtinus statomam laivui registruoti. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, nusprendė, kad jie nepaneigia to fakto, jog 2009 m. tarptautinio burinės jachtos bilieto išdavimu buvo pripažinta, kad jachtos „Fokus“ statyba faktiškai buvo baigta ir ją buvo galima eksploatuoti. Taip pat minėti įrodymai nepatvirtina tų aplinkybių, jog nuo 2009 iki 2012 m. buvo vykdoma ne jachtos „Fokus“ rekonstrukcija ar kiti darbai, o statyba. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo pateiktos nuotraukos nėra informatyvios, t. y. iš jų negalima daryti vienareikšmės išvados, kad šios nuotraukos darytos būtent pačiose nuotraukose nurodytu metu, o jose atspindėti jachtoje „Fokus“ atlikti darbai. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pareiškėjas nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog jachtos „Fokus“ statyba buvo baigta ne

172009 m., o 2012 metais. Teisėjų kolegija nusprendė, kad Administracija 2012 m. birželio 28 d. sprendimu atmesdama pareiškėjo prašymą dėl jachtos „Fokus“ statybos metų tikslinimo faktines aplinkybes vertino ir ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas taikė tinkamai, minėta sprendimo dalis pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį yra pagrįsta ir teisėta, todėl skundo reikalavimas ją panaikinti atmestinas. Skundo reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti administraciją pakeisti registre įrašus apie jachtos „Fokus“ statybos datą, yra išvestinis reikalavimo panaikinti 2012 m. birželio 28 d. sprendimo dalį, kuria atsisakyta patikslinti jachtos „Fokus“ statybos metus, atžvilgiu. Konstatavus, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, atmestinas ir išvestinis skundo reikalavimas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundo reikalavimas atmestas, teismas nepatenkino ir prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18III.

19Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 117-120) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

20Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes teismas netinkamai įvertino pateiktus rašytinius įrodymus, o apsiribojo formaliu bei vienpusišku įrodymu vertinimu. Iš byloje esančių pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad jachtos „Fokus“ statybos darbai nepertraukiamai buvo vykdomi iki 2012 m., ką patvirtino pažymos apie gamybos išlaidų ataskaitą pagal pateiktą užsakymą nuo 2006 m. iki 2012 m. gegužės mėnesio, teismo posėdžio metu apklaustas buriuotojų sąjungos techninis inspektorius liudytojas A. M., foto nuotraukos, 2012 m. balandžio 18 d. svyravimo bandymų protokolas, iš kurio matyti, kad tik tada jachta buvo nuleista į vandenį ir 2012 m. balandžio 19 d. jai buvo išduotas įdėklas į tarptautinį burinės jachtos bilietą, suteikiantis teisę eksploatuoti jachtą. Teismas nepagrįstai nurodė, jog burinės jachtos registravimui taikomos Taisyklės. Taisyklių 18 punkte įsakmiai nurodyta, jog burinės jachtos registruojamos Registravimo taisyklių nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos buriuotojų sąjungos 2002 m. balandžio 10 d. patvirtintas bei suderintas su LR Susisiekimo ministerijos vandens transporto departamentu burinių jachtų techninės priežiūros taisykles su vėlesniais 2011 m. balandžio 12 d. papildymais (toliau – ir Techninės priežiūros taisyklės) nuostatas burinės jachtos savininkas turi teisę ją įregistruoti savo nuosavybe, jeigu ši jachta nėra baigta įrengti ar remontuojama (1.6 p.). Remiantis LR susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-301 ,,Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“ 6.2.3 punkto pagrindu pareiškėjas, siekdamas įteisinti burinės jachtos pradėtą statybą kaip savo nuosavybę, nes 2009 m. jau buvo atlikta ne mažiau kaip 20 procentų statomo jachtos korpuso statybos darbų, Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai pateikė prašymą. Prašymą dėl statomos jachtos įregistravimo pareiškėjas Inspekcijai pateikė pagal paruoštą pavyzdį, ir nebaigta statyti jachta buvo įregistruota savininko vardu ir suteiktas jai laivo bilietas. Jachtos techninę apžiūrą atlieka Lietuvos buriuotojų sąjunga. Šiam tikslui įgyvendinti burinės jachtos savininkas techniniam inspektoriui pateikė nustatytos formos prašymą, kuriam 2009 m. buvo žinomos aplinkybės, jog jachta nėra baigta statyti. Pagal Techninės priežiūros taisyklių nuostatas techninis inspektorius atlieka pirminę techninę apžiūrą ir surašo techninės apžiūros aktą, o Inspekcija išduoda tarptautinį burinės jachtos bilietą.

212009 m. gegužės 14 d. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija pareiškėjui išdavė tarptautinės burinės jachtos bilietą. Registravimo taisyklių 17 punkte numatyta, kad, pasikeitus jachtos techniniams duomenims, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre padaromi atitinkami įrašai pagal šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatų reikalavimus ir išduodamas naujas tarptautinis burinės jachtos bilietas. Tokiu būdu pareiškėjui pateikus pasikeitusius jachtos techninius duomenis, atsakovas turėjo teisinį pagrindą išduoti naują tarptautinį burinės jachtos bilietą, nes jachtos statyba galutinai buvo baigta

222012 m., tačiau šių paminėtų nuostatų atsakovas nesilaikė. Sprendime nurodoma, kad, pagal Registravimo taisyklių 27 punkto nuostatas, jeigu burinės jachtos techninės apžiūros aktu yra patvirtinama burinė jachtos būklė, tai besąlygiškai privalo būti išduodamas ir įdėklas į tarptautinį burinės jachtos bilietą. Su šitokia teismo išvada sutikti negalima, nes, pagal Techninės priežiūros taisyklių 1.6.1.2 punktą, jei burinė jachta parengta ir sukomplektuota reikiamu inventoriumi bei įranga, tai tik tada buriuotojų sąjunga išduoda įdėklą į tarptautinį burinės jachtos bilietą. Registravimo taisyklių 27 punkte numatyta, jog eksploatuoti jachtą galima tik su galiojančiu įdėklu. Ši nuostata akivaizdžiai patvirtina tai, kad nors ir yra išduotas burinei jachtai techninės priežiūros aktas bei tarptautinis burinės jachtos bilietas, tačiau šie dokumentai nesuteikia teisę eksploatuoti jachtą, jei nėra įdėklo. Šias aplinkybes patvirtino ir teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju buriuotojų sąjungos techninis inspektorius liudytojas A. M. Šiuos liudytojo parodymus patvirtina teismui ir pateikti rašytiniai įrodymai: 1) 2012 m. balandžio 18 d. jachtos „Fokus“ svyravimo bandymų protokolo su vertimu į lietuvių kalbą kopija; 2) foto nuotraukos, iš kurių akivaizdžiai matyti kokia jachtos būklė buvo įregistravimo metu - 2009 m, ir kokia jos būklė jau buvo 2012 m. balandžio mėn.; 3) 2012 m. gegužės 4 d. komisijos vidinio užsakymo baigimo akto kopija; 4) įdėklo į tarptautinį burinės jachtos bilietą kopija, tačiau į šias nurodytas aplinkybes teismas neatsižvelgė. Teismo sprendime nėra logiškumo, nes neužbaigus jachtos statybos iš esmės, negalima vykdyti jos rekonstrukcijos, todėl teismo teiginys, kad buvo vykdoma rekonstrukcija, o ne statyba, prieštarauja visumai pateiktų rašytinių įrodymų. Teismas visiškai nevertino pareiškėjo pateiktų rašytinių įrodymų dėl vykdomos nepertraukiamos jachtos statybos iki 2012 m. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad užsakymas buvo priimtas

232007 m. sausio mėn. ir atliekamų darbų aprašas: jachtos statyba. Šis užsakymas niekada nebuvo keistas ir galutinai baigtas vykdyti 2012 m. gegužės 4 d. (vidinio užsakymo baigimo aktas, užsakymas Nr. ( - )). Pateikta AB „Laivitė“ pažyma bei sunaudotų medžiagų ataskaitos neginčytinai patvirtina faktą, kad atidarytas užsakymas Nr. ( - ) buvo užsakytas jachtos „Fokus“ statybai, o ne rekonstrukcijai, kad darbus nepertraukiamai atliko AB ,,Laivitė“ savo lėšomis ir savo darbuotojų pastangomis, todėl jachtos statyba užsitęsė keletą metų, t. y. iki 2012 m. Pareiškėjas jachtos statybai pastoviai įsigydavo medžiagų. Teismas nesilaikė Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 1, 2 dalių, 87 straipsnio 4 dalies, 81 straipsnio nuostatų. Be to, šioje byloje sprendžiant pareiškėjo skundą teismas turėjo vadovautis ir teisingumo bei protingumo kriterijais (Administracinių bylų teisenos įstatymo

244 str. 6 d.).?

25Atsakovas Administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 125-129) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Atsakovas nurodo, kad ištirtos jachtos „Fokus“ registravimo aplinkybės visiškai įrodė Inspekcijos veiksmų, registruojant jachtą „Fokus“, teisėtumą ir pagrįstumą. Išanalizavus pareiškėjo prie 2012 m. birželio 18 d. rašto Nr. 01-87 „Dėl jachtos „Fokus“ įregistravimo“ pridėtus dokumentus, buvo nuspręsta, jog jie neįrodo fakto, kad nuo 2009 m. iki 2012 m. vyko jachtos statyba. Pareiškėjo nurodytos Techninės priežiūros taisyklių su 2011 m. balandžio 12 d. papildymais nuostatos burinės jachtos „Fokus“ įregistravimo registre metu negaliojo. Teisę registruoti registre nebaigtą statyti laivą reglamentavo Registravimo taisyklių III skyriaus „Statomų vidaus vandenų transporto priemonių registravimo tvarka“ nuostatos. Tačiau pareiškėjas, registruodamas burinę jachtą „Fokus“, nepateikė dokumentų, pagrindžiančių, kad atlikta 20 procentų jachtos statybos darbų, nepateikė prašymo įregistruoti nebaigtą statyti laivą. Pateiktame prašyme nenurodyta, kad registruojamas nebaigtas statyti laivas. Pareiškėjas neteisingai nurodo, kad prašymą įregistruoti nebaigtą statyti laivą pateikę pagal paruoštą formą, nes tokia prašymo forma nėra nustatyta. Pareiškėjas klaidingai teigia, kad, registruojant nebaigtą statybą, atliekama pirminė laivo apžiūra. Techninės priežiūros taisyklių (galiojusių burinės jachtos registravimo metu) 23 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios techninių apžiūrų vykdymą (rūšis), nenustato, kad registruojant nebaigtą statyti laivą turi būti atlikta techninė apžiūra. Teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad pagal byloje surinktus duomenis nenustatyta, jog pareiškėjas būtų teikęs Registravimo taisyklių 19 punkte nurodytus dokumentus, būtinus statomam laivui registruoti. Teismas teisingai konstatavo, kad burinės jachtos techninės apžiūros aktu yra patvirtinama burinės jachtos techninė būklė ir plaukiojimo sąlygos, kurioms esant laivas gali būti saugiai eksploatuojamas. Liudytojo A. M. parodymai vertintini kritiškai, nes jie prieštarauja šio liudytojo atliktiems veiksmams: 2009 m. A. M. išdavė burinės jachtos „Fokus“ techninės apžiūros aktą, kuriame nurodyta, kad burinė jachta atitinka Lietuvos Respublikos burinių jachtų eksploatacijai keliamus reikalavimus. Nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad teismas nevertino pareiškėjo pateiktų rašytinių įrodymų dėl vykdomos jachtos statybos. Teismas įvertino pareiškėjo pateiktus dokumentus ir nusprendė, kad jie nepaneigia to fakto, jog 2009 m. išduodant Tarptautinį burinės jachtos bilietą buvo pripažinta, kad jachtos „Fokus“ statyba faktiškai buvo baigta ir ją buvo galima eksploatuoti. Teismas taip pat konstatavo, jog pateikti įrodymai nepatvirtino, jog nuo 2009 m. iki 2012 m. buvo vykdoma ne jachtos „Fokus“ rekonstrukcija ar kiti darbai. Teismas pasisakė, kad pareiškėjo pateiktos nuotraukos nėra informatyvios, t. y. iš jų negalima daryti vienareikšmės išvados, jog šios nuotraukos darytos būtent pačiose nuotraukose nurodytu metu, o jose atspindėti jachtoje „Fokus“ atlikti darbai.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinis skundas atmestinas.

30Pareiškėjas (apeliantas) 2012 m. birželio 18 d. atsakovui padavė prašymą dėl vandens transporto priemonės (jachtos) techninių duomenų pakeitimo ir kartu pateikė prašymą įregistruoti burinę jachtą (b.l. 8, 9). Kadangi prašymo dalis dėl jachtos įregistravimo, o iš esmės dėl statybos datos pakeitimo buvo atmesta, ginčas persikėlė į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris taip pat priėmė nepalankų AB „Laivitė“ sprendimą, o pastarasis, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, - visiškai teisėtas bei pagrįstas.

31AB „Laivitė“, pateikdama 2012 m. birželio 6 d. prašymą (2012 m. birželio 18 d. prašymo sudėtinė dalis) dėl burinės jachtos įregistravimo, jau turėjo tos pačios vandens transporto priemonės – Tarptautinės burinės jachtos bilietą Nr. ( - ), išduotą

322009 m. gegužės 14 d. (b.l. 12-13).

33Susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 patvirtintose Vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklėse (redakcija galiojusi 2009 m. gegužės 14 d.) buvo numatyta teisinė galimybė įregistruoti užbaigtą statyti vandens transporto priemonę (II skirsnis) arba statomą vandens transporto priemonę (Taisyklių III skirsnis). Pirmuoju atveju buvo išduodamas vandens transporto priemonės bilietas, o antruoju atveju - įregistravus statomą vidaus vandenų transporto priemonę, jos savininkui (valdytojui) buvo išduodama pažyma apie statomą vidaus vandenų transporto priemonę (Taisyklių 21 punktas). Tai du skirtingo teisinio pobūdžio dokumentai savyje talpinantys ir skirtingo faktinio pobūdžio aplinkybes. Kai išduodamas bilietas, yra pagrindas teiginiui, jog vandens transporto priemonė yra pastatyta ir siekiant ją eksploatuoti reikalinga atlikti kitus teisėkūros subjektų numatytus veiksmus. Kai išduodama pažyma, galima tvirtinti, kad vandens transporto priemonės statybos procesas nėra užbaigtas.

34Taigi gavus vandens transporto priemonės liudijimą jame užfiksuojami transporto priemonės registro numeris, identifikavimo kodas, kiti duomenys, taip pat statybos data, kuri lieka galioti ir išduodant paskesnius vandens transporto priemonės bilietus, jei, pavyzdžiui, pasikeičia tos transporto priemonės techniniai duomenys atliekant rekonstrukciją ar kitus teisėkūros subjektų numatytus veiksmus.

35Pagal byloje turimus duomenis spręstina, jog pareiškėjas (apeliantas) iš principo siekia paneigti 2009 m. išduotą statybos leidimą, o kartu ir vandens transporto priemonės pastatymo datą, remdamasis faktinėmis aplinkybėmis ir tvirtindamas, kad leidimas buvo išduotas dar nepastatytai transporto priemonei.

36Visų pirma, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, skundas administraciniam teismui paduodamas nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Vadinasi, nesutikdamas su priimtu viešojo administravimo sistemos subjekto – Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu išduoti jachtai „Fokus“ Tarptautinį burinės jachtos bilietą, pareiškėjas (apeliantas) turėjo jį prašyti panaikinti ir išduoti pažymą apie statomą vandens transporto priemonę, kas įstatymų leidėjo nustatytu terminu nebuvo padaryta, o tai netiesiogiai, bet patvirtina buvusią faktinę situaciją 2009 m. – jachtos „Fokus“ statyba buvo užbaigta ir atlikus kitus privalomus teisinius imperatyvus buvo galimas jos eksploatavimas.

37Antra, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pateikti įrodymai nepatvirtina, kad ginčo vandens transporto priemonės statyba buvo baigta tik 2012 m.

38Prie administracinės bylos pridėtos fotonuotraukos niekaip neleidžia identifikuoti, kad tai tos pačios jachtos fotonuotraukos (b.l. 15-19).

39Byloje esančios ataskaitos apie patirtas išlaidas neįrodo, kad įsigyti daiktai ar suteiktos paslaugos buvo nukreipti į jachtos „Fokus“ statybą, o ne rekonstrukciją, tobulinimą po jachtos pastatymo 2009 m. Kita vertus, atitinkami išlaidas patvirtinti dokumentai datuojami ir iki Tarptautinės burinės jachtos bilieto Nr. ( - ) išdavimo, t.y. iki

402009 m. gegužės 14 d.

41Taigi, pirmosios instancijos teismas byloje esančius faktinius duomenis vertino tinkamai ir neturėjo pagrindo konstatuoti apie jachtos „Fokus“ statybą 2012 m., kaip teigia pareiškėjas (apeliantas).

42Apeliaciniame skunde remiamasi Susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-301 ,,Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“ 6.2.3 punktu, neva suteikusiu teisę ir nebaigtos statyti jachtos registracijai.

43Nurodyta apeliacija teisiškai nepagrįsta, nes ką tik paminėtos taisyklės nereglamentuoja Lietuvos Respublikos karo laivų, Lietuvos Respublikos pakrančių apsaugos laivų, laivų, priklausančių pagrindiniam laivui kaip gelbėjimo priemonės arba techninis inventorius, sportinių ir nekomercinės paskirties pramoginių laivų registravimo tvarkos. O juk, kaip nurodo ir pats pareiškėjas (apeliantas), jachta buvo skirta savo reikmėms (b.l. 9), t.y. nekomercinei, o pramoginei paskirčiai. Burinė jachta - pramoginis burinis laivas (Registravimo taisyklių 2.1 p.), todėl akivaizdu, kad turėjo būti taikomas tas teisinis reguliavimas, kuris ir nurodytas Vilniaus apygardos administracinio teismo – Taisyklės, Registravimo taisyklės.

44Išdėstytos aplinkybės suponuoja skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą bei apeliacinio skundo argumentų visišką atmetimą.

45Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o akcinės bendrovės „Laivitė“ apeliacinį skundą atmesti.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas akcinė bendrovė „Laivitė“ (toliau – ir pareiškėjas, ir... 5. 1) panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – ir... 6. 2012 m. birželio 28 d. protokolinį sprendimą Nr. LS-16 dalyje, kurioje... 7. Pareiškėjas paaiškino, kad jis paruošė burinės jachtos „Fokus“... 8. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 84-87) prašė skundą... 9. Atsakovas pagrįsdamas savo poziciją paaiškino, kad pareiškėjas 2012 m.... 10. 2012 m. liepos 4 d. raštu Nr. 11(1.15) S-777 „Dėl jachtos „Fokus“... 11. 2010 m. liepos 1 d., vykdė vidaus vandenų laivų įregistravimo registre ir... 12. 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1435 patvirtintais Vidaus vandenų laivų... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. sprendimu (b.... 15. Teismas nustatė, kad Bendrovė 2012 m. birželio 5 d. kreipėsi į... 16. Nr. LS-16 buvo nuspręsta: 1) nekeisti jachtos „Fokus“ vieno iš registro... 17. 2009 m., o 2012 metais. Teisėjų kolegija nusprendė, kad Administracija 2012... 18. III.... 19. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 117-120) prašo panaikinti Vilniaus... 20. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismo sprendimas yra... 21. 2009 m. gegužės 14 d. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija... 22. 2012 m., tačiau šių paminėtų nuostatų atsakovas nesilaikė. Sprendime... 23. 2007 m. sausio mėn. ir atliekamų darbų aprašas: jachtos statyba. Šis... 24. 4 str. 6 d.).?... 25. Atsakovas Administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 125-129)... 26. Atsakovas nurodo, kad ištirtos jachtos „Fokus“ registravimo aplinkybės... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Apeliacinis skundas atmestinas.... 30. Pareiškėjas (apeliantas) 2012 m. birželio 18 d. atsakovui padavė prašymą... 31. AB „Laivitė“, pateikdama 2012 m. birželio 6 d. prašymą (2012 m.... 32. 2009 m. gegužės 14 d. (b.l. 12-13).... 33. Susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 patvirtintose... 34. Taigi gavus vandens transporto priemonės liudijimą jame užfiksuojami... 35. Pagal byloje turimus duomenis spręstina, jog pareiškėjas (apeliantas) iš... 36. Visų pirma, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1... 37. Antra, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pateikti įrodymai... 38. Prie administracinės bylos pridėtos fotonuotraukos niekaip neleidžia... 39. Byloje esančios ataskaitos apie patirtas išlaidas neįrodo, kad įsigyti... 40. 2009 m. gegužės 14 d.... 41. Taigi, pirmosios instancijos teismas byloje esančius faktinius duomenis... 42. Apeliaciniame skunde remiamasi Susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d.... 43. Nurodyta apeliacija teisiškai nepagrįsta, nes ką tik paminėtos taisyklės... 44. Išdėstytos aplinkybės suponuoja skundžiamą pirmosios instancijos teismo... 45. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 46. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimą... 47. Nutartis neskundžiama....