Byla 2S-681-510/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Algirdo Remeikos ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens M. B. M. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saverda“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Nestra“, M. B. M., uždarajai akcinei bendrovei „Surfkolita“, uždarajai akcinei bendrovei „Makveta“, G. Z., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos apsaugos ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl nuosavybės teisės gynimo,

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „Saverda“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė teisinės registracijos tikslu nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad UAB „Saverda“ įgijo nuosavybės teise ūkio pastatus ( - ), esančius ( - ).

5Pareiškėjas 2010 m. gruodžio 17 d. teismo posėdžio metu pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, nes pareiškėjui iki 2011 m. balandžio mėnesio pratęstas terminas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą. Teismas nutartyje nurodė, kad pareiškėjas 2010 m. lapkričio 2 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento urbanistikos skyrių su prašymu dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, kad ruošiamas projektas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, be to, tik Kauno miesto savivaldybės administracija gali išduoti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos padarinių šalinimui, o reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas pratęstas iki 2011 m. balandžio 1 d. Tokiu būdu teismas sprendė, jog pareiškėjas savo prašymą įrodė pateiktais rašytinais įrodymais ir jį tenkino.

7Suinteresuotas asmuo M. B. M. atskiruoju skundu prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš esmės. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad nekilnojamojo turto registre siekiami įgyti statiniai registruoti kaip stoginės, į kuriuos nuosavybės teisės nebuvo perduotos pareiškėjui pirkimo–pardavimo sutartimi ir priėmimo–perdavimo aktu. Stoginių rekonstrukcija į ūkio pastatus yra savavališka statyba. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas, pateikdamas prašymą teismui dėl bylos sustabdymo, pažeidė sąžiningumo, teisingumo ir proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus.

8Pareiškėjas UAB „Saverda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad į kiemo statinius (stogines), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teisės VĮ Registrų centre nėra įregistruotos. Šios stoginės UAB „Nestra“ lėšomis yra rekonstruotos, pertvarkytos, todėl pasikeitus Statybos įstatymo nuostatoms atsirado galimybė šią statybą įteisinti. Šios bylos užvedimo metu tokios galimybės nebuvo, todėl yra pagrindas šią bylą stabdyti iki bus išspręstas statinių įteisinimo klausimas.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Makveta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą tenkinti. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad bylą sustabdyti galima tik dėl veiksmo, kurį atlikus stabdomoje byloje atsirastų reikšmingos įrodomąją vertę turinčios aplinkybės. Tokio pobūdžio priežastinio ar prejudicinio ryšio tarp reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir reikalavimo pripažinti, kad pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į savavališkai pastatytą statinį įgyjamosios senaties pagrindu – nėra. Tik nuo pareiškėjo valios priklauso, kada tuos padarinius iki nurodyto termino šalinti. Ar padariniai bus pašalinti – ar nepašalinti – vis tiek išliks nuosavybės įgijimo įgyjamosios senaties pagrindu klausimas, taigi padarinių pašalinimo / nepašalinimo aplinkybė ir rezultatas įrodomosios galios byloje dėl nuosavybės teisės įgijimo – neturi.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

12Kauno miesto apylinkės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu, t. y. neprivalomu fakultatyviu sustabdymo pagrindu, kurį sudarančių aplinkybių vertinimas yra paliktas teismo diskrecijai. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

13Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos Nr. 2-639-568/2010 nagrinėjimą tuo pagrindu, kad pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento urbanistikos skyrių dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

14Nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Saverda“ inicijavo civilinės bylos dėl nuosavybės teisės į ūkio pastatus, esančius adresu ( - ), įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo nagrinėjimą (t. 1, b.l. 5). Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad stoginės 1998 metais buvo rekonstruotos į ūkio pastatus (t. 1, b.l. 3). Kaip matyti iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašo – pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, nuosavybės teisės į kitus statinius (inžinierinius) – kiemo statinius (stogines ( - )), unikalus ( - ), nėra įregistruotos (t.1, 18-21).

15CK 4.68 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą.

16Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnį, reglamentuojantį savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarką, asmuo, t. y. nagrinėjamu atveju statinio dalies savininkas, valdytojas, naudotojas (1 dalies 1 punktas), kuriam pareikšti reikalavimai 1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę (2 dalis), turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir, sumokėjęs nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

17Taigi, pareiškėjas vienu atveju siekia įteisinti nuosavybės teises į stogines (be rekonstrukcijos) pagal įgyjamąją senatį, o kitu atveju, pareiškėjas siekia įteisinti tik stoginių rekonstrukciją savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarka. Remdamasi teisės normomis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad tarp nagrinėjamo prašymo dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo arba stoginių rekonstrukcijos įteisinimo ir teisinio rezultato civilinėje byloje Nr. 2-639-568/2010, kurioje nagrinėjamas UAB „Saverda“ pareiškimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, nėra tiesioginio prejudicinio ryšio. Prašymo dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo arba stoginių rekonstrukcijos įteisinimo išnagrinėjimo rezultatas neturi teisinės reikšmės nagrinėjamoje byloje sprendžiant klausimą dėl nuosavybės teisių į stogines (be rekonstrukcijos), unikalus Nr. ( - ), įgijimo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju nėra objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Pirmosios instancijos teismas sustabdė bylos nagrinėjimą nesant įstatyme numatyto pagrindo, pažeidžiant civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtį, civilinio proceso koncentruotumo ir operatyvumo principus, todėl skundžiama nutartis negali būti palikta galioti.

18Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas tenkinamas, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartis panaikinama (CPK 337 straipsnio 3 punktas).

19Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

20Atskirąjį skundą tenkinti.

21Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Pareiškėjas UAB „Saverda“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 5. Pareiškėjas 2010 m. gruodžio 17 d. teismo posėdžio metu pateikė prašymą... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi sustabdė... 7. Suinteresuotas asmuo M. B. M. atskiruoju skundu prašė Kauno miesto apylinkės... 8. Pareiškėjas UAB „Saverda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Makveta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 12. Kauno miesto apylinkės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą CPK 164... 13. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi sustabdė... 14. Nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Saverda“ inicijavo civilinės bylos dėl... 15. CK 4.68 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris... 16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnį, reglamentuojantį... 17. Taigi, pareiškėjas vienu atveju siekia įteisinti nuosavybės teises į... 18. Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas tenkinamas, Kauno miesto... 19. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337... 20. Atskirąjį skundą tenkinti.... 21. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti....