Byla II-517-437/2008

Nustatė

1Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros pareigūno 2007m. lapkričio 15 d. nutarimu E. Č. pagal LR ATPK 512 str. 1 d., 5120 str. 3 d. paskirta 2500 litų bauda. Administracinė nuobauda skirta už tai, kad E. Č. individuali įmonė importuoja į Lietuvos Respubliką transporto priemones ir nėra užsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų registravimosi sąvade, nesudaryta ir nustatyta tvarka nesuderinta vykdomos veiklos techninio projekto aplinkos pasaugos dalis su Vilniaus RAAD. Skundžiamame nutarime nurodoma, kad tuo pažeisti LR Atliekų tvarkymo įstatymo 34 str. 1 d. ir LR Aplinkos ministro 2005-11-17 įsakymu Nr. D1-555 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 3.1.1 punkto reikalavimai.

22007-11-14 administracinio teisės pažeidimo protokole pažeidimo esme nurodoma tai, kad E. Č. individuali įmonė importuoja į Lietuvos Respubliką transporto priemones ir nėra vykdoma veikla, užregistruota Gamintojų ir importuotojų registravimosi sąvade, nesudaryta ir nustatyta tvarka nesuderinta techninio projekto aplinkos apsauga su Vilniaus RAAD. Nurodoma, kad pažeista LR Aplinkos apsaugos įstatymo 15 str. 2 d. ir LR Atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d.

3E. Č. prašo panaikinti skundžiamą nutarimą, tvirtina jam inkriminuotų administracinių teisės pažeidimų neįvykdęs. Teigia, kad jis negali būti administracinės atsakomybės subjektas pagal LR ATPK 5120 str. 3 d., nes juo gali būti tik pareigūnas. Jis tokiu neesąs. Tvirtina, kad jo įmonė neturi licencijos netinkamoms eksploatuoti transporto priemonėms įvežti ir tokia veikla ji neužsiima. Institucija nenustatinėjo aplinkybių dėl netinkamų eksploatuoti transporto priemonių įvežimo, jų tvarkymo. Mano, kad negali būti ir atsakomybės pagal LR ATPK 512 str. 1 d. subjektu, nes nėra pareigūnas, o be to, teigia, kad nei akte, nei administracinio teisės pažeidimo protokole nėra fiksuotų jokių objektyvių aplinkybių apie LR ATPK 512 str. numatyto pažeidimo sudėtį egzistavimą, kuo jis pasireiškia, kokia formali tvarka ir kokiu teisės aktu nustatyta yra pažeista, koks pastato ir patalpų statusas ir kuo jis netinkamas.

4Teismo posėdžio metu patraukto administracinėn atsakomybėn asmens atstovas prašė skundą tenkinti. Paaiškino, kad pastatą įmonė pirkusi jos reikmėms, jis buvo įrengtas, dabartiniu metu naudojamas kaip garažas.

5Skundžiamą nutarimą priėmusios institucijos atstovai su skundu nesutiko.

6LR ATPK 5120 str. numato atsakomybę už teisės aktų, reglamentuojančių tik eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, reikalavimų pažeidimus. LR ATPK 5120 str. 3 d. nustato atsakomybę už eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pagaminimą arba importą į Lietuvos Respubliką, neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade.

7LR ATPK 512 str. nustato atsakomybę už ūkinės ar kitokios veiklos objektų statybą, rekonstravimą, plėtimą, atidavimą ir priėmimą naudoti pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus. LR ATPK 512 str. 1 d. nustatyta atsakomybė už ūkinės ar kitokios veiklos objektų statybą, rekonstravimą, plėtimą, atidavimą ir priėmimą naudoti be nustatyta tvarka patvirtintos ir suderintos dokumentacijos arba nesilaikant joje numatytų aplinkos apsaugos reikalavimų.

8Skundas tenkintinas iš dalies. Skundžiamas nutarimas naikintinas. LR ATPK 260 straipsnis reglamentuoja administracinio teisės pažeidimo protokolo turinį. LR ATPK 260 str. 1 d. nustatyta, kad jame turi būti nurodoma jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigybė, pavardė, vardas, žinios apie pažeidėjo asmenybę, administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė; kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo.

9Iš esmės, skundžiamą nutarimą priėmusi institucija pilnai nesilaikė šio LR ATPK 260 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Pagal LR ATPK 5120 str. 3 d. atsakomybė vežėjui gali atsirasti tik tuo atveju, jeigu atsakomybės subjektas gamina ar importuoja į Lietuvos Respubliką transporto priemones neįsiregistravęs Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade. Tačiau tokios transporto priemonės turi būti netinkamos eksploatuoti. Jeigu asmuo gamina ar įveža tinkamas eksploatuoti transporto priemones, pagal minimą straipsnį atsakomybė neatsiranda. Skundžiamą nutarimą priėmusi institucija netyrė aplinkybių kokias transporto priemones įveža patraukto administracinėn atsakomybėn asmens E. Č. individuali įmonė. Nustačius netinkamų eksploatacijai transporto priemonių įvežamo į Lietuvos Respubliką atvejus, administracinio teisės pažeidimo protokole turėtų būti konkretizuojama kada ir kokios konkrečiai netinkamos eksploatuoti transporto priemonės buvo įvežtos į Lietuvos Respubliką. Pažeidimas turi būti įvardintas konkrečiai, detalizuotos jo įvykdymo aplinkybės.

10LR ATPK 512 str. 1 d. nustatyta atsakomybė siejama su objektų statyba, rekonstravimu, plėtimu, atidavimu ar priėmimu naudoti be reikiamos dokumentacijos, arba nesilaikant joje numatytos aplinkos apsaugos reikalavimų. Byloje nesurinkta jokių įrodymų, kad patraukto administracinėn atsakomybėn patraukto asmens įmonė statė, rekonstravo, plėtė ūkinės ar kitokios veiklos objektą, atidėvė, ar priėmė jį naudoti be reikiamos dokumentacijos ar nesilaikant tokioje dokumentacijoje numatytų aplinkos apsaugos reikalavimų. Patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo neigia šiame straipsnyje išvardintus bet kokius panašaus pobūdžio veiksmus. Skundžiamą nutarimą priėmusi institucija turėtų surinkti, tinkamai įforminti surinktus įkalčius ir atitinkamai formuluoti kaltinimus.

11Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodoma, kad pažeista LR Atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d. E. Č. nubaudžiamas pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymo 34 str. 1 d. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyto LR Aplinkos apsaugos įstatymo 15 str. 2 d. nustatyta kad „Juridiniai ir fiziniai asmenys, planuojantys užsiimti ūkine veikla, savo lėšomis nustato, apibūdina ir įvertina planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį aplinkai, parengia poveikio aplinkai vertinimo dokumentaciją ir pateikia ją poveikio vertinimo proceso dalyviams įstatymo nustatyta tvarka. Skundžiamame nutarime nurodoma, kad pažeisti LR Aplinkos ministro 2005-11-17 įsakymu Nr. D1-555 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 3.1.1 punkto reikalavimai. Šios taisyklės tokio punkto neturi.

12Pažymėtina, kad esant pagrindui, administracinė nuobauda turi būti skiriama už kiekvieną administracinį teisės pažeidimą atskirai ir po to skiriama galutinė nuobauda (LR ATPK 33 str.).

13Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ATPK 124 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

14Skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros pareigūno 2007m. lapkričio 15 d. nutarimą, kuriuo E. Č. pagal LR ATPK 512 str. 1 d., 5120 str. 3 d. paskirta 2500 litų bauda.

15Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra įpareigotina surinktų įrodymų pagrindu tinkamai įforminti administracinio teisės pažeidimo dokumentus ir, esant pagrindui, spręsti atsakomybės klausimą.

16Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai.

Proceso dalyviai
Ryšiai