Byla 2A-1614/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės, Danutės Milašienės ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4758-345/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims: uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“, uždarajai akcinei bendrovei „Vitaresta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „BSS grupė“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Corpus A“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau - Seimo kanceliarija) veiksmus, priimant 2014 m. balandžio 28 d. sprendimą, neteisėtais ir šį sprendimą panaikinti; įpareigoti atsakovą nutraukti pirkimą, o nustačius, kad nutraukti pirkimo nėra pagrindo – įpareigoti atsakovą pakartotinai atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimą.

4Ieškovas teigė, kad jis dalyvavo atsakovo vykdytame atvirame konkurse Seimo kanceliarijai priklausančių patalpų valymo paslaugoms pirkti. Įvykus pirkimo procedūroms ir atlikus pasiūlymų vertinimą, atsakovas 2014 m. kovo 13 d. informavo tiekėjus apie pasiūlymų aplinkosaugos ir proceso vertinimo rezultatus. Vertinime buvo nurodyta, kad ieškovo pateiktos valymo priemonės atitinka tik vieną vertinimo parametrą. Nesutikdamas su vertinimo rezultatais jis (ieškovas) 2014 m. kovo 20 d. pateikė pretenziją, prašydamas pripažinti ieškovą atitinkantį aplinkosaugos ir valymo procesų aprašymo kriterijus, tačiau pretenzija buvo atmesta. Vykdant pirkimo procedūras, atsakovas identifikavo neįprastai mažą ieškovo pasiūlymo kainą, palygindamas ją su kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų kainomis, o 2014 m. balandžio 28 d., įvertinęs konkurso dalyvių pasiūlymus, informavo tiekėjus apie sudarytą pasiūlymų eilę. Nesutikdamas su atsakovo sudaryta pasiūlymu eile, 2014 m. gegužės 13 d. pateikė pretenziją, prašydamas nutraukti neteisėtas atliktas pirkimo procedūras, tačiau pretenzija buvo atmesta.

5Pirkimo sąlygų 9.6. punkte nustatytas neįprastai mažos kainos apskaičiavimo principas. Ieškovo įsitikinimu ne tik jo, bet ir pirmoje pasiūlymų eilėje esančio tiekėjo UAB „Dussmann Service“ kaina atitiko neįprastai mažos kainos kriterijų, tačiau atsakovas, vertindamas pasiūlymus, nesikreipė į pirmoje pasiūlymų eilėje esantį tiekėją, su prašymu pagrįsti neįprastai mažą kainą ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 40 straipsnio 1 dalį.

6Pirkimo sąlygų 1 priedo 8 dalyje perkančioji organizacija nustatė specialius aplinkosaugos reikalavimus tiekėjų naudojamoms valymo priemonėms bei teikiamoms valymo paslaugoms, o 10.3 punkte nustatė kriterijus, pagal kuriuos bus vertinamas atitikimas 1 priede nurodytiems reikalavimams. Jis (ieškovas) pateikė dokumentus, nurodytus pirkimo sąlygų 1 priedo 8.11 - 8.13 punktuose, įrodančius, kad siūlomos paslaugoms teikti valymo priemonės bei paslaugos atitinka visus kriterijus, tačiau atsakovas informavo, kad jo (ieškovo) pasiūlymas atitiko tik vieną P8 parametrą. Aplinkos apsaugos agentūros rašte nurodyta, kad dalis ieškovo kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų atitiko keliamus reikalavimus, todėl jie privalėjo būti vertinami.

7Ieškovo įsitikinimu, atsakovas, priimdamas sprendimą dėl pasiūlymų vertinimo, nukrypo nuo savo paties suformuluotų ir paskelbtų pirkimo sąlygų, tuo pažeisdamas skaidrumo principą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas nustatė, kad įvykus pirkimo procedūroms ir atlikus pasiūlymų vertinimą, atsakovas 2014 m. kovo 13 d. informavo dalyvius apie pasiūlymų aplinkosaugos ir proceso vertinimo rezultatus. Vertinime buvo nurodyta, kad ieškovo pateiktos valymo priemonės atitinka tik vieną vertinimo parametrą. Nesutikdamas su vertinimo rezultatais, ieškovas 2014 m. kovo 20 d. pateikė pretenziją, prašydamas pripažinti ieškovą atitinkančiu aplinkosaugos ir valymo procesų aprašymo kriterijus. Atsakovas 2014 m. kovo 28 d. pranešimu informavo tiekėjus, kad gavus pakartotines ekspertų išvadas bus atliktas tiekėjų pasiūlymų atitikimo aplinkosaugos bei valymo proceso organizavimo ir vykdymo kriterijų parametrams pakartotinis įvertinimas. Gavusi pakartotines ekspertų išvadas, pagrįstas Aplinkos apsaugos agentūros išvadomis, perkančioji organizacija nusprendė tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų iš naujo nevertinti ir savo 2014 m. kovo 13 d. sprendimo nekeisti. Įvykus konkurso procedūroms ir pakartotinai įvertinus konkurso dalyvių pateiktus pasiūlymus, atsakovas 2014 m. balandžio 28 d. informavo pirkimo dalyvius apie konkurse sudarytą pasiūlymų eilę: 1) UAB „Dussmann Service“; 2) UAB „Corpus A“; 3) UAB „Vitaresta“; 4) UAB „BSS grupė“.

11Teismas, įvertinęs paminėtas faktines aplinkybes bei remdamasis VPĮ 93 straipsnio 2 dalimi, konstatavo, kad ieškinys dalyje, kurioje pateikiami argumentai dėl pasiūlymo techninių duomenų vertinimo, nenagrinėtinas, nes šis klausimas buvo spręstas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje. Ieškovas per įstatymo nustatytą terminą ieškinio dėl 2014 m. kovo 20 d. pretenzijos nagrinėjimo rezultatų nepateikė.

12Teismas nustatė, kad ginčas yra kilęs dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai įvertino tiekėjų pateiktus neįprastai mažos kainos pagrindimus ir pirkimo laimėtoju pripažino UAB ,,Dussmann Service“.

13Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad dalyvio pasiūlymo kaina atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakyme Nr. 1S-96 įtvirtintus mažos kainos kriterijus, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą. Įstatymo pagrindu patvirtintame neįprastai mažos kainos apibrėžime nustatoma perkančiosios organizacijos pareiga vertinti visų tiekėjų, kurių pasiūlymai yra neatmesti, kainų vidurkį. Teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, kad visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinis vidurkis sudarė 71 274,92 Lt, todėl visos kainos, kurios buvo 15 proc. mažesnės nei 71 274,92 Lt, t. y. mažesnės nei 60 583,68 Lt, buvo laikomos neįprastai mažomis. Iš visų tiekėjų tik ieškovo UAB „Corpus A“ pasiūlymo kaina atitiko neįprastai mažos kainos kriterijų. Atsižvelgdamas į tai, teismas priėjo prie išvados, kad atsakovas pagrįstai nusprendė kreiptis tik į ieškovą dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo. Pažymėjo, kad pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir t. t., sprendžia, ar kaina yra neįprastai maža.

14Teismas nenustatė perkančiosios organizacijos veiksmų, pažeidusių lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.) bei kitų imperatyviųjų VPĮ nuostatų, dėl kurių būtų galima naikinti ginčijamus perkančiosios organizacijos sprendimus.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Ieškovas UAB „Corpus A“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

17Apeliacinio skundo argumentai:

18Atsakovas pirkimo sąlygų 9.6 punkte nustatė neįprastai mažos kainos kriterijus, o minėtos sąlygos paskutinėje pastraipoje suformulavo kitus, nei nustatyta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakyme, neįprastai mažos kainos kriterijus, t. y. kad perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Lingvistiškai analizuojant šią nuostatą „kiti“ tiekėjai – tai kiti, ne vertinamąją kainą pateikę konkurso dalyviai (tiekėjai). Visiems tiekėjams iš anksto buvo žinoma, kaip perkančioji organizacija identifikuos neįprastai mažas pasiūlymų kainas, tačiau pirkimo eigoje atsakovas kainas identifikavo ne pagal savo suformuluotus kriterijus, o pagal Įsakymo nuostatas. Atsakovas pažeidė kasacinio teismo suformuotas ir VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintas perkančiosios organizacijos pareigą pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti tokį pasiūlymą. Taigi perkančioji organizacija pažeidė ne tik pagrindinius neįprastai mažos kainos instituto taikymo principus, bet ir VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

19Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pateikė atsiliepimą, prašydama apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Nurodė, kad VPĮ 40 straipsnis nustato perkančiosios organizacijos pareigą reikalauti, kad pirkimo dalyvis pagrįstų savo siūlomų prekių, paslaugų ar darbų kainą, jei ji yra neįprastai maža, o teisė apibrėžti neįprastai mažos kainos sąvoką suteikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai. Toks apibrėžimas nustatytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo 2.1 punkte. Konkurso sąlygų 9.6 punkto „a“ papunktyje paminėtą Įsakymo nuostata pakartota. Perkančioji organizacija negalėjo nustatyti reikalavimų ir apibrėžimų, koreguojančių ar paneigiančių imperatyvius teisės aktų reikalavimus. Apelianto argumentai dėl kainų palyginimo neatitinka ne tik teisinės, bet ir aritmetinės logikos. Apeliantas nenurodė argumentų, dėl kurių pirmosios instancijos teismo sprendimas galėtų būti naikinamas.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas netenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

24Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Corpus A“ pateikė pasiūlymą atsakovo vykdytame atvirame konkurse Seimo kanceliarijai priklausančių patalpų valymo paslaugoms pirkti. Pasiūlymams vertinti pasirinktas ekonominio naudingumo kriterijus (Pirkimo sąlygų 10.3 p.). UAB „Vitaresta“ pasiūlymo kaina buvo 77 916,49 Lt, UAB „Dussmann Service“ – 60 961,16 Lt, apelianto UAB „Corpus A“ – 58 059,96 Lt, o UAB „BSS grupė“ – 88 162,05 Lt (1 t., 78 b. l.). Atsakovas, įvertinęs pasiūlymų kainas, konstatavo apelianto pasiūlymo kainą kaip neįprastai mažą ir kreipėsi į jį su prašymu šią kainą pagrįsti. Byloje esantys duomenys įrodo, kad apeliantas pagrindė pasiūlymo kainą, po ko atsakovas įvertino visų pasiūlymų bendrą ekonominį naudingumą ir nustatė pasiūlymų eilę. Laimėjusiu konkursą pripažintas UAB „Dussmann Service“, surinkęs 91,620 ekonominio naudingumo balų (pasiūlymo kaina 60 961,16 Lt), o apelianto pasiūlymas liko antras, surinkęs 68,275 balus (pasiūlymo kaina 58 059,96 Lt). Trečiojoje vietoje liko UAB „Vitaresta“ (63,908 balai, pasiūlymo kaina 77 916,49 Lt), o ketvirtoje - UAB „BSS grupė“ (39,603 balai, pasiūlymo kaina 88 162,05 Lt).

25Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl neįprastai mažos pasiūlymų kainos instituto taikymo. Apelianto teigimu, perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 9.6 punkto paskutinėje pastraipoje suformulavo kitokius neįprastai mažos pasiūlymų kainos kriterijus, nei nustatytus Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakyme, tačiau pirkimo procedūrų metu pasiūlymų kainas identifikavo ne pagal pirkimo sąlygų kriterijus, o pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo nuostatas. Be to, atsakovas pažeidė VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintas pareigas.

26Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio 1 dalis nustato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. VPĮ nepateikia neįprastai mažos kainos sampratos ar ribos, nuo kurios pasiūlymai pripažintini neįprastai mažais, nustatymo metodo, o tik įtvirtina, kad teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką turi Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (VPĮ 40 str. 1 d.), taip pat nustato tam tikrus neįprastai mažos kainos pagrįstumo tikrinimo kriterijus (VPĮ 40 str. 2 d.). Neįprastai mažos pasiūlymo kainos sąvoka apibrėžta paminėto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo 1 punkte, kuriame nustatyta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Įsakymo 2 punkte įtvirtina neįprastai mažos kainos prezumpcija, pagal kurią prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (Įsakymo 2.1 p.); yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (Įsakymo 2.2 p.).

27Vertinant atsakovo parengtas ginčo konkurso sąlygas, konkrečiai 9.6 punkto turinį, bei atsakovo vykdytų pirkimo procedūrų eigą, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantu, kad atsakovas paminėta nuostata pažeidė VPĮ 40 straipsnio reikalavimus ar Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo nuostatas dėl neįprastai mažos pasiūlymų kainos nustatymo ir jos tikrinimo, ar, vertindamas pasiūlymų kainas, konstatuodamas neįprastai mažą kainą, nukrypo nuo konkurso sąlygų ar teisės normų, reglamentuojančių neįprastai mažos kainos nustatymo kriterijus. Akivaizdu, kad atsakovas į ginčo konkurso sąlygą perkėlė paminėtas teisines nuostatas ir, pasiūlymų kainų vertinimo metu, konstatavęs apelianto pasiūlymo neįprastai mažą kainą, jų nepažeidė. Konstatuoti apelianto pasiūlymo neįprastai mažą kainą atsakovas turėjo pagrindą. Tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinis vidurkis sudarė 71 274,92 Lt (77 916,49 Lt + 60 961,16 Lt + 58 059,96 Lt + 88 162,05 Lt/4), todėl visos pasiūlymų kainos, kurios buvo 15 procentų mažesnės nei 71 274,92 Lt, t. y. kainos, mažesnės nei 60 583,68 Lt, remiantis pirkimo sąlygų 9.6 punkto „a“ papunkčiu, buvo pripažįstamos neįprasti mažomis. Byloje esantys duomenys įrodo, kad tik apelianto UAB „Corpus A“ pasiūlymo kainą (58 059,96 Lt) buvo pagrindas pripažinti neįprastai maža, todėl perkančioji organizacija privalėjo sudaryti galimybę tiekėjui šią kainą pagrįsti, ir tokią galimybę apeliantui suteikė (VPĮ 40 str. 2 d.).

28Akivaizdu ir tai, kad apeliantas pagrindė neįprastai mažą kainą, ir jo pasiūlymas dėl to nebuvo atmestas – jis buvo vertinamas kartu su kitais pasiūlymais, remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijais (VPĮ 39 str. 4 d.). Apeliantas neginčija atsakovo sprendimo nepripažinti jo pasiūlymą ekonomiškai naudingiausiu.

29Konkurso sąlygos buvo paskelbtos viešai, todėl kiekvienas dalyvis, taip pat ir apeliantas, turėjo teisę susipažinti su jų turiniu, prašyti paaiškinti, jo nuomone, neaiškias nuostatas, ir net jas (nuostatas) ginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Į bylą nepateikta įrodymų, kad apeliantui kilo abejonių dėl pirkimo dokumentų aiškumo, jų prieštaravimo įstatymui, konkrečiai dėl pirkimo sąlygų 9.6 punkte nustatytų neįprastai mažos pasiūlymų kainos identifikavimo kriterijų ir kad jis (apeliantas) būtų prašęs atitinkamas sąlygas paaiškinti, dėl to būtų pareiškęs pretenzijų. Nesant tokių duomenų, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantui atsakovo paskelbtos ginčo konkurso sąlygos, taip pat ir dėl neįprastai mažos kainos nustatymo kriterijų (9.6 p.), buvo aiškios.

30Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi bylos faktinių aplinkybių visetą, prieina prie išvados, kad apeliantas UAB „Corpus A“ neįrodė, jog atsakovas pažeidė VPĮ 40 straipsnio ar Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 nuostatas, ar kitas VPĮ bei poįstatyminių aktų nuostatas, ir nesilaikė pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (9.6 p.), o taip pat, kad apelianto pasiūlymui būtų taikyti kitokie nei kitiems konkurso dalyviams neįprastai mažos kainos skaičiavimo kriterijai, taip pažeidžiant VPĮ įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo bei kitus esminius viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str.).

31Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus apelianto UAB „Corpus A“ apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos.

34Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, pateikęs atsiliepimą į apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašė, jų dydį pagrindžiančių dokumentų nepateikė.

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Corpus A“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškovas teigė, kad jis dalyvavo atsakovo vykdytame atvirame konkurse Seimo... 5. Pirkimo sąlygų 9.6. punkte nustatytas neįprastai mažos kainos... 6. Pirkimo sąlygų 1 priedo 8 dalyje perkančioji organizacija nustatė... 7. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas, priimdamas sprendimą dėl pasiūlymų... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nustatė, kad įvykus pirkimo procedūroms ir atlikus pasiūlymų... 11. Teismas, įvertinęs paminėtas faktines aplinkybes bei remdamasis VPĮ 93... 12. Teismas nustatė, kad ginčas yra kilęs dėl to, ar perkančioji organizacija... 13. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad dalyvio pasiūlymo kaina atitinka... 14. Teismas nenustatė perkančiosios organizacijos veiksmų, pažeidusių... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Ieškovas UAB „Corpus A“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus... 17. Apeliacinio skundo argumentai:... 18. Atsakovas pirkimo sąlygų 9.6 punkte nustatė neįprastai mažos kainos... 19. Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pateikė atsiliepimą,... 20. Nurodė, kad VPĮ 40 straipsnis nustato perkančiosios organizacijos pareigą... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Corpus A“ pateikė pasiūlymą... 25. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl neįprastai mažos pasiūlymų kainos... 26. Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio 1... 27. Vertinant atsakovo parengtas ginčo konkurso sąlygas, konkrečiai 9.6 punkto... 28. Akivaizdu ir tai, kad apeliantas pagrindė neįprastai mažą kainą, ir jo... 29. Konkurso sąlygos buvo paskelbtos viešai, todėl kiekvienas dalyvis, taip pat... 30. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi bylos faktinių aplinkybių... 31. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 34. Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, pateikęs atsiliepimą į... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą palikti...