Byla I-993-0437/2009
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Raimondo Blauzdžiaus, Veslavos Ruskan, Rūtos Miliuvienės, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjui J. I., atsakovės atstovei Audronei Kapočienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo J. I. skundą atsakovei Trakų rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui VšĮ „Šėlos parkas“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas J. I. su skundu (b. l. 3-5) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimą, įformintą 2008-12-31 rašte Nr. AP-3-5014, atsisakyti patikslinti 2005-03-08 statybos leidime Nr. AS1-38 pastato „administracinių ir poilsio (gyvenamųjų) patalpų pastatas“ pavadinimą ir įpareigoti atsakovą šiame statybos leidime pastato pavadinimą įrašyti pagal LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 3 priede pateiktą Pastatų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties klasifikatorių.

3Skunde paaiškino, kad projektuojant rekreacinio objekto – turizmo ir poilsio parko ( - ), Trakuose, statinius, tausodamas užstatomą plotą ir siekdamas kuo universalesnio pastatų panaudojimo, parko steigėjo šeimos gyvenimui skirtame pastate buvo suprojektuota kontoros patalpa su sanmazgais ir pedagogo poilsio bei higienos patalpos. Statybos techniniame projekte ir statybos leidime pastatas buvo įvardintas kaip trijų paskirčių (administracines, poilsio ir gyvenamąsias) patalpas turintis pastatas.

4Nekilnojamojo turto kadastro tarnyba, formuodama Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą ir atsižvelgdama į Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – Nuostatai) 3 priede „Pastatų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis“ pateiktą klasifikaciją, pastato pavadinimą pagrįstai įrašė pagal sunormintų pavadinimų formuluotę – „gyvenamasis namas su administracinėmis patalpomis“. Nagrinėjamu atveju pastato statytojas – fizinis asmuo, prilyginti jį įstaigai ar organizacijai nėra prielaidų. Taip pat nėra pagrindo vadinti jo „poilsio pastatu“, nes pagal išaiškinimą tai „kempingai, poilsio namai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai“. Teigia, kad nuo 2006 m. pabaigos, kai buvo užsakyta kadastrinių matavimų byla, iki šiol statytojui nepavyksta įregistruoti nuosavybės su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

5Nurodė, kad su 2008-10-09 prašymu kreipėsi į techninio projekto vadovą, kuris, atsižvelgdamas į galiojantį teismo sprendimą, pastato pavadinimą patikslino. 2008-10-20 kreipėsi į Trakų rajono vyriausiąją architektę dėl pastato pavadinimo patikslinimo, tačiau ji informavo, kad leidimas statybai bus patikslintas, kai bus atlikti techninės dokumentacijos pakeitimai.

6Pakartotinai prašė patikslinti statybos leidimą pagal jau patikslintą techninį projektą, nes Vyriausiasis administracinis teismas sprendime konstatavo, kad jokių kitų nukrypimų nenustatyta, o „pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties kvalifikacija būtent ir pateikiama Kadastro nuostatų 3-5 prieduose“, todėl „viena sąvoka negali būti pakeista kita sąvoka“. Trakų rajono savivaldybės administracijos 2009-01-10 rašte Nr. AP-3-5014 nenurodoma, kodėl išduodant statybos leidimą nebuvo laikomasi Nuostatų reikalavimų ir kas trukdo pataisyti netiksliai įvardinto pastato pavadinimą pagal Nuostatų 3-5 prieduose nustatytus pastatų (patalpų) paskirties pavadinimus. Jeigu pagal projektą ir pradinį pastato pavadinimą jis butų buvęs vienos paskirties, o tikslinant pavadinimą pagal kadastro bylą, pagrindinė pastato paskirtis tariamai būtų pakeista, tai rajono vyriausiajai architektei nėra kliūčių parašyti statybos leidime pradinę projektinę pastato paskirtį, kurią ji, išduodama statybos leidimą, turėjo išsiaiškinti, tačiau nukrypstant nuo Nuostatuose pateiktų pastato paskirties pavadinimų, kas taptų pagrindu pakeisti pastato pavadinimą Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje. Kadastro tarnyba įvardijo pastatą pagal jo paskirtį, o statybą kontroliuojančios institucijos nenustatė jokių esminių nukrypimų nuo projekto, tik konstatavo redakcinius netikslumus projektiniame (iki patikslinimo) pastato pavadinime, todėl mano, kad pastato pavadinimas turėtų būti patikslintas.

7Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti remiantis jame išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad remiantis Nuostatais pastatas įrašomas į bylą pagal vieną pagrindinę paskirtį.

8Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 34-36) paaiškino, kad J. I. 2002-08-23 nekilnojamojo turto dovanojimo su sąlyga sutartimi iš UAB „Kristiana“ įsigijo statinį-siurblinę, kuris pagal žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Vilniaus filialo 2002 m. pažymėjime yra Nekilnojamojo turto registre neįregistruotame žemės sklype ir kurio detalus planas patvirtintas 2000-09-28 Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 133 bei 2001-04-17 Trakų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 190 buvo nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas – vandenvietei ir gręžiniams įrengti bei eksploatuoti.

9Nurodė, kad vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-11-21 nutartį 2004-02-17 Vilniaus apskrities viršininko administracijos vardu kitos paskirties (būdas – infrastruktūros teritorija; pobūdis – vandenvietei ir gręžiniams įrengti bei eksploatuoti) žemės sklypas, esantis ( - ), Trakuose buvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre. 2004-04-30 tarp VAVA Trakų žemėtvarkos skyriaus ir J. I. buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 025, kurios viena iš punktų numatė, kad išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis, žemės naudojimo būdas ir pobūdis – kita (ne žemės ūkio) (infrastruktūros teritorijos: požemio vandens telkinių eksploatavimui). Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004-12-30 sprendimu Nr. S1-382 patvirtinus detaliojo plano sprendinius, buvo pakeistas žemės sklypo ( - ) dalies naudojimo būdas į komercinės paskirties ir smulkaus verslo teritorijos, o naudojimo būdas – teritorijos poilsio ir turizmo informacijos, pramogų centrams, koncertų, parodų, teatrų ir kitiems komerciniams objektams statyti, įrengti bei eksploatuoti. 2005-03-08 Trakų rajono savivaldybės administracija išdavė statybos leidimą Nr. AS1-38 statytojui J. I. ir VšĮ „Šėlos parkas“.

10Trakų rajono Nuolatinėje komisijoje 2005-03-08 Nr. AS-34 suderintame techniniame projekte ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus J. I. išduotame statybos leidime Nr. AS1-38 ginčo pastato paskirtis nurodyta „administracinis ir poilsio (gyvenamųjų patalpų) pastatas“. Trakų rajono savivaldybės administracija netenkino pareiškėjo prašymų dėl statybos leidimo patikslinimo, nes statybos leidime Nr. AS1-38 statinių kompleksui statyti Trakų m., ( - ), pavadinimas atitinka nurodytiems: 1. žemės sklypo ( - ) detaliajame plane (sprendiniai patvirtinti Trakų r. tarybos 2004-12-30 sprendimu Nr. S1-382); 2. Trakų r. savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus išduotame projektavimo sąlygų sąvade 2005-01-05 Nr. 04-332; 3. techniniame projekte – Administracinių ir poilsio (gyvenamųjų) patalpų pastato, sanitarijos ir higienos pastatų, pagalbinių ir ūkinių pastatų statyba, medinių – liepto ir apėjimo tako, dviejų gėlo vandens gręžinių įrengimui Trakų m., ( - ).

11Pažymėjo, kad minėto komplekso pavadinimas atitinka pavadinimą, tikslus ir sprendinius, nurodytus detaliajame plane. Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje „detaliojo plano galiojimo ribose“ (sutartinis žymėjimas) nėra nurodytos zonos G1, kaip teigia pareiškėjas. Trakų rajono taryba 2004-12-30 sprendimu Nr. S1-382 patvirtino žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, naudojimo būdai: infrastruktūros teritorijos bei komercinės paskirties ir smulkaus verslo teritorijos.

12Vadovaujasi LR aplinkos ministro 2006-05-30 įsakymo Nr. D1-266 „Dėl LR aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 53, 54, 56 punktų nuostatomis. Nuostata dėl privalomumo gauti naują statybos leidimą išdėstyta LR aplinkos ministro 2007-05-15 įsakymo Nr. D1-259 „Dėl LR aplinko ministro 2002-04-630 įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 29 punkte.

13Nurodė, kad Statybos įstatymas neišskiria patikslinto statybos leidimo gavimo tvarkos, todėl taikytina bendra 23 str. 6 dalyje numatyta statybos leidimo gavimo procedūra.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-10-08 sprendime administracinėje byloje Nr. A556-1724/2008 nurodė, kad nesutampant statybos leidime numatytam statybos objektui su statybos objektu, įvardijamu Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje, nepriklausomai nuo to, kad pats statinys pastatytas projekto nurodytoje sklypo vietoje, neužstatant didesnio sklypo ploto, negu nurodyta projekte, nestatant aukštesnio, negu nurodyta projekte, statinio ar jo dalies, laikantis saugomos teritorijoje apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, laikantis kultūros paveldo statinio laikinojo apsaugos reglamento, nustatytų reikalavimų, nėra pagrindo teigti apie statybos darbų atlikimą be esminių nukrypimų nuo projekto.

15Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

16Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas nedalyvavo, pateikė atsiliepimą (b. l. 163-164), kuriame palaikė pareiškėjo skundą ir nurodė, kad nėra jokių kliūčių tenkinti J. I. prašymą, nes juo siekiama laikytis teisės normomis nustatytų, registruojamų pastato pavadinimų, nesiekiant kokios nors teisiniu požiūriu abejotinos pastato paskirties, kaip tai bando interpretuoti atsakovas.

17Skundas netenkinamas.

18Ginčo esmė – ar pagrįstai atsakovė atsisakė patikslinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2005 m. kovo 8 d. pareiškėjui išduotame statybos leidime Nr. AS1-38, galiojančiame iki 2015 m. kovo 8 d. (b. l. 13-14, 44-45), pastato „administracinių ir poilsio (gyvenamųjų) patalpų pastatas“ pavadinimą. Pareiškėjas nurodo, kad pastatas pagal statybos leidimą įvardintas kaip trijų paskirčių (administracinės, poilsio, gyvenamosios) patalpas turintis pastatas neatitinka Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje nurodytai pastato paskirčiai „gyvenamasis namas su administracinėmis patalpomis“.

19Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad pareiškėjas 2008 m. spalio 20 d. ir pakartotinai 2008 m. gruodžio 1 d. su prašymais (b. l. 7, 9-10, 40-41, 43) kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl statybos leidimo patikslinimo. Trakų rajono savivaldybės administracija 2008 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. AP3-4658 ir 2008 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. AP3-5014 netenkino pareiškėjo prašymų (b. l. 8, 11-12, 38-39, 42). Ginčijamu 2008 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. AP3-5014 (b. l. 11-12, 38-39) įformintu sprendimu Trakų rajono savivaldybės administracija atsisakė patikslinti pastato pavadinimą pareiškėjui išduotame statybos leidime tuo pagrindu, kad statybos leidime nurodytas statinio komplekso pavadinimas atitinka pavadinimą, tikslus ir sprendinius, nurodytus žemės sklypo Trakų m., ( - ) detaliajame plane. Trakų rajono taryba 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. S1-382 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) Trakų m., ( - ), detaliojo plano, reg. Nr. 010793000225, dalinio pakeitimo tvirtinimo“ patvirtino žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, naudojimo būdai: infrastruktūros teritorijos bei komercinės paskirties ir smulkaus verslo teritorijos (b. l. 53).

20Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-266 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 53, 54 punkto nuostatas, po statybos leidimo išdavimo keičiant projekto sprendinius, privaloma gauti naują statybos leidimą, jei dėl projekto sprendinių pakeitimo: keičiasi pagrindinė statinio naudojimo paskirtis (53.1 p.); būtina pakeisti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius arba statinio projektavimo sąlygų sąvadą (53.2 p.). Projekto pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą (56 p.).

21Kaip teisingai savo atsiliepime į skundą pažymėjo atsakovė, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas neišskiria patikslinto statybos leidimo gavimo tvarkos, todėl taikytina 23 straipsnio 6 dalyje nustatyta statybos leidimo gavimo procedūra, t. y. statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) net ir tuo atveju, kai šį leidimą išduoda apskrities viršininko administracija (išskyrus statinio, skirto krašto apsaugos reikmėms, statybos leidimą), pateikia atitinkamus dokumentus (nustatytos formos prašymą, statinio projektą, statinio projekto patvirtinimo dokumentą ir kt.), kurie perduodami Nuolatinei statybos komisijai, kuri juos patikrina ir nustato statybos atitikimą teritorijų planavimo dokumentuose nustatytiems statybos sklypo tvarkymo reikalavimams, projektavimo sąlygų sąvado reikalavimams. Komisijos protokolu įforminami statinio projekto patikrinimo rezultatai ir rekomenduojama administracijos direktoriui išduoti ar neišduoti statytojui jo prašomą statybos leidimą.

22Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. spalio 8 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A556-1724/2008 pažymėjo, kad įstatymų leidėjas išskiria gyvenamųjų, poilsio ir kitų pastatų sąvokas bei nesuponuoja nuomonės, jog tarp „administracinių ir poilsio (gyvenamųjų) patalpos“ sąvokos bei „gyvenamojo namo su administracinėmis patalpomis“ sąvokos galimas lygybės ženklas. Viena sąvokia negali būti pakeista kita sąvoka (b. l. 46-52).

23Remiantis išdėstytų motyvų visuma ir paminėtu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad pareiškėjo skundžiamas Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. AP3-5014 įformintas sprendimas, kuriuo Trakų rajono savivaldybės administracija atsisakė patikslinti pastato pavadinimą Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2005 m. kovo 8 d. pareiškėjui išduotame statybos leidime Nr. AS1-38, yra pagrįstas ir teisėtas. Todėl pareiškėjo skundas dėl šio sprendimo panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

24Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 ir 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

25atmesti pareiškėjo J. I. skundą kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas J. I. su skundu (b. l. 3-5) kreipėsi į... 3. Skunde paaiškino, kad projektuojant rekreacinio objekto – turizmo ir poilsio... 4. Nekilnojamojo turto kadastro tarnyba, formuodama Nekilnojamojo daikto... 5. Nurodė, kad su 2008-10-09 prašymu kreipėsi į techninio projekto vadovą,... 6. Pakartotinai prašė patikslinti statybos leidimą pagal jau patikslintą... 7. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti... 8. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu... 9. Nurodė, kad vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-11-21... 10. Trakų rajono Nuolatinėje komisijoje 2005-03-08 Nr. AS-34 suderintame... 11. Pažymėjo, kad minėto komplekso pavadinimas atitinka pavadinimą, tikslus ir... 12. Vadovaujasi LR aplinkos ministro 2006-05-30 įsakymo Nr. D1-266 „Dėl LR... 13. Nurodė, kad Statybos įstatymas neišskiria patikslinto statybos leidimo... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-10-08 sprendime... 15. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus... 16. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas nedalyvavo, pateikė... 17. Skundas netenkinamas.... 18. Ginčo esmė – ar pagrįstai atsakovė atsisakė patikslinti Trakų rajono... 19. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad pareiškėjas 2008 m. spalio 20 d.... 20. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 30 d. įsakymo... 21. Kaip teisingai savo atsiliepime į skundą pažymėjo atsakovė, Lietuvos... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008... 23. Remiantis išdėstytų motyvų visuma ir paminėtu teisiniu reglamentavimu,... 24. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str.... 25. atmesti pareiškėjo J. I. skundą kaip nepagrįstą.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...