Byla e2YT-8523-617/2018
Dėl rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Anatolij Januševskij sekretoriaujant Agnei Usovienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Gražinai Butovič, Ingai Vaitkevičienei suinteresuotiems asmenims B. M., L. J., Švenčionėlių socialinių paslaugų centro atstovui direktoriui Miroslavui Lazdiniui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareiškimą su suinteresuotais asmenimis L. J., B. M., Švenčionėlių socialinių paslaugų centru dėl rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kreipdamasi į teismą su pareiškimu, prašo atleisti L. J., gim. 1931 m., iš vaiko B. M., gim. 2001 m., rūpintojo pareigų; paskirti B. M. rūpintoju Švenčionėlių socialinių paslaugų centrą; nustatyti B. M. rūpybos vietą Švenčionėlių socialinių paslaugų centre; pavesti Švenčionėlių socialinių paslaugų centrui disponuoti rūpintinio B. M. gaunamomis pajamomis; paskirti Švenčionėlių socialinių paslaugų centrą vaikui priklausančio turto administratoriumi.

4Pareiškėjo atstovė G.Butovič teismo posėdyje paaiškino, kad Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-06-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-570-763/2012 vaikui B. M. nustatyta nuolatinė globa, globėja paskirta jo močiutė L. J.. Vaiko tėvui S. M. neterminuotai apribota tėvo valdžia, motina mirusi. 2018-05-28 vaiko globėja L. J. dėl pablogėjusios sveikatos hospitalizuota VšĮ Švenčionių rajono ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje. Globėja negali atlikti savo funkcijų, vaikas liko be globos, todėl prašo pareiškimą patenkinti visiškai ir atleisti L. J., gim. 1931 m., iš vaiko B. M., gim. 2001 m., rūpintojo pareigų; paskirti B. M. rūpintoju Švenčionėlių socialinių paslaugų centrą; nustatyti B. M. rūpybos vietą Švenčionėlių socialinių paslaugų centre; pavesti Švenčionėlių socialinių paslaugų centrui disponuoti rūpintinio B. M. gaunamomis pajamomis; paskirti Švenčionėlių socialinių paslaugų centrą vaikui priklausančio turto administratoriumi.

5Pareiškėjo atstovė I.Vaitkevičienė prašo pareiškimą patenkinti visiškai.

6Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo L. J. nurodė, kad nuo 2012-06-27 teismo sprendimu yra paskirta vaiko – jos nepilnamečio anūko B. M., globėja. Mirus vaiko motinai ji B. M. globojo, rūpinosi juo ir augino. Su vaiku ja sieja geri santykiai, stiprus emocinis ryšys – vaikas jos klauso, ji vaiką myli, juo rūpinasi ir toliau sutinka bei pageidauja vaiku rūpintis. Pablogėjus sveikatai ji gydėsi ligoninėje, dabar jos sveikata gera. Taip pat ir Benediktas pageidauja gyventi su ja, prašo pareiškimo netenkinti.

7Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo B. M. paaiškino, kad jis nori gyventi kartu su močiute, kurios sveikatos būklė pagerėjo. Močiutė šiuo metu yra namuose. Jo ir močiutės santykiai geri. Prašo pareiškimo netenkinti.

8Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo Švenčionėlių socialinių paslaugų centro atstovas su pareiškimu sutiko iš dalies. Nurodė, kad 2018-05-29 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Švenčionėlių socialinių paslaugų centras laikinai – pablogėjus B. M. globėjos, jo močiutės L. J. sveikatai, paskirtas vaiko B. M. rūpintoju ir B. M. apgyvendintas Švenčionėlių socialinių paslaugų centre. Švenčionėlių socialinių paslaugų centras sutinka būti paskirtas vaiko B. M. rūpintoju, tačiau atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus – į tai, kad vaiko močiutės sveikata pagerėjo, vaiką ir globėją L. J. sieja artimi santykiai ir stiprus emocinis ryšys, dėl rūpintojos paskyrimo prašo spręsti teismo nuožiūra.

9Pareiškimas netenkinamas.

10Nustatyta, kad Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-06-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-570-763/2012 vaikui B. M., gim. 2001-05-28, nustatyta nuolatinė globa, globėja ir vaikui priklausančio turto administratore paskirta L. J. bei vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su globėja. Tuo pačiu sprendimu vaiko tėvui S. M. neterminuotai apribota tėvo valdžia, vaiko motina mirusi.

11Vaiko globos ( rūpybos ) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti ( CK 3.248 straipsnio 1 dalis ).

12CK 3.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti vaiko globos ( rūpybos ) nustatymo principai, tai: 1) geriausių vaiko interesų pirmumas; 2) pirmumo teisę tapti globėjais ( rūpintojais ) turi vaiko globėjais ( rūpintojais ) turi vaiko giminaičiai ir kiti su vaiku emociniais ryšiais susiję asmenys, jeigu tai atitinka vaiko interesus; 3) vaiko globa ( rūpyba ) šeimoje; 4) brolių ir seserų neišskyrimas, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus.

13Nustatant ar naikinant vaiko globą ( rūpybą ), skiriant globėją ( rūpintoją ), vaikui, galinčiam išreikšti savo nuomonę, suteikiama galimybė būti išklausytam ir jo nuomonė yra svarbi priimant sprendimus ( CK 3.249 straipsnio 2 dalis ).

14Sprendžiant tokio pobūdžio bylas, svarbu turėti omenyje vaiko interesų, t. y. visų pirma įstatymuose nustatytų vaiko teisių ir galimybės šias teises įgyvendinti konkrečioje situacijoje, viršenybės principą, įtvirtintą Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 9, 18 ir kituose straipsniuose, CK 3.3 straipsnio 1 dalyje. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės, ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo institucijos, svarbiausia yra vaiko interesai. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte taip pat įtvirtinta, kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus. Taigi tiek tarptautinės, tiek Lietuvos teisės sistemoje yra įtvirtintas prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas ( CK 3.3 straipsnio 1 dalis ), reiškiantis, kad, tiek priimant teisės aktus, tiek juos taikant, tiek sprendžiant klausimus, kurių teisės aktai nereglamentuoja, visada būtina įvertinti sprendimą ar bet kokį kitą veiksmą vaiko interesų požiūriu bei užtikrinti, kad jie nebūtų pažeisti ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V.-Mažylienė v. F. A. S., bylos Nr. 3K-3-223/2003 ).

15Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu pakeisti vaikui B. M. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-06-27 sprendimu paskirtą globėją ( rūpintoją ), nes vaiko B. M. globėja L. J. pablogėjus sveikatos būklei 2018-05-28 buvo hospitalizuota VšĮ Švenčionių ligoninėje ir dėl to negalėjo rūpintis vaiku – B. M.. Šiuo metu, pagerėjus sveikatos būklei, L. J. 2018-07-05 išleista iš ligoninės, gyvena savo namuose, vaikas ją lanko, palaiko glaudžius santykius. Teismas sutinka su suinteresuoto asmens pastebėjimu dėl garbingo globėjos amžiaus ( 87 m. ) ir galimų sveikatos sutrikimų ateityje, tačiau šiuo metu byloje nėra duomenų, sudarančių teismui pagrindą atleisti vaiko globėją ( rūpintoją ) L. J. nuo globėjo pareigų ( CK 3.246 straipsnis ). L. J. pateikė raštišką sutikimą globoti ( rūpintis ) vaiku ir jos anūku B. M. ir apklausiama teisme patvirtino, kad gali, sutinka ir pageidauja globoti bei rūpintis vaiku B. M., nurodė, kad šiuo metu jos sveikata yra pakankamai gera. Teisme išklausytas vaikas B. M., kurio rūpybos klausimas sprendžiamas, išreiškė pageidavimą gyventi su jo globėja – močiute L. J. jos gyvenamojoje vietoje, kadangi jaučiasi mylimas, juo tinkamai rūpinamasi, jį su globėja sieja stiprus emocinis ryšys. Suinteresuotas asmuo Švenčionėlių socialinių paslaugų nurodė, kad vaikas B. M. gyvendamas Švenčionėlių socialinių paslaugų centre palaiko glaudžius ryšius su globėja L. J., lanko ją, jį su globėja sieja stiprus emocinis ryšys, todėl nors sutinka būti paskirtas vaiko B. M. globėju, tačiau neprieštarauja, kad vaiko globėja ( rūpintoja ) būtų palikta L. J..

16Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus, t. y. į tai, kad vaikui B. M. gyvenant su artima giminaite – močiute bus sudaryta galimybė turėti savo aplinką ( tiek fizine, tiek socialine prasme ), kurioje jis galėtų būti, užsiimti vaiko vystymuisi reikalingais dalykais, ir esant byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, atsižvelgiant ir į vaiko B. M. amžių – jam yra 17 metų, teismas sprendžia, kad pareiškėjo prašymas negali būtin tenkinamas.

17Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų 2018-06-26 nutartimi, tenkinus pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vaikui B. M., iki teismo nutarties, kuria bus sprendžiamas klausimas dėl B. M. jau paskirtos globėjos L. J. atleidimo iš vaiko globėjos pareigų, B. M., gim. 2001-05-28, globėju paskirtas Švenčionėlių socialinių paslaugų centras. Kadangi teismas pareiškimo nepatenkino minėta nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos.

18Vadovaudamasis LR CPK 290, 291, 494, 496 straipsniais, teismas

Nutarė

19Pareiškimo netenkinti.

20Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų 2018-06-26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Anatolij... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie... 4. Pareiškėjo atstovė G.Butovič teismo posėdyje paaiškino, kad Švenčionių... 5. Pareiškėjo atstovė I.Vaitkevičienė prašo pareiškimą patenkinti... 6. Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo L. J. nurodė, kad nuo 2012-06-27 teismo... 7. Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo B. M. paaiškino, kad jis nori gyventi... 8. Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo Švenčionėlių socialinių paslaugų... 9. Pareiškimas netenkinamas.... 10. Nustatyta, kad Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-06-27 sprendimu... 11. Vaiko globos ( rūpybos ) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir... 12. CK 3.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti vaiko globos ( rūpybos ) nustatymo... 13. Nustatant ar naikinant vaiko globą ( rūpybą ), skiriant globėją (... 14. Sprendžiant tokio pobūdžio bylas, svarbu turėti omenyje vaiko interesų, t.... 15. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu pakeisti... 16. Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus, t.... 17. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų 2018-06-26 nutartimi,... 18. Vadovaudamasis LR CPK 290, 291, 494, 496 straipsniais, teismas... 19. Pareiškimo netenkinti.... 20. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...