Byla Ik-617-629/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Žalnieriūnienės (buvusi Šidagienė), Raimondo Blauzdžiaus,

2sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei,

3dalyvaujant pareiškėjos UAB „AV investicija plius“ atstovui A. V.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „AV investicija plius“ skundą atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie sveikatos apsaugos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

5Pareiškėja UAB „AV investicija plius“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1-6) kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiu Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir atsakovė) 2011 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. (2.3)-A4-2321, kuriuo panaikintas 2009 m. spalio 7 d. išduotos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ( - ) (toliau – ir Licencija) galiojimas.

6Nurodė, kad 2010 m. birželio 28 d. UAB „AV investicija plius“ buvo įteiktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Panevėžio RAAD) 2010 m. birželio 23 d. raštas Nr. V3-3084, kuriuo pranešama apie UAB „AV investicija plius“ išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. ( - ) (toliau – ir TIPK leidimas) pavojingų atliekų, t. y. atliekų, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (švirkštai, adatos, infuzinių tirpalų taros) (atliekų kodai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą – 180103* ir 180202*), tvarkymui naudojimo būdais R3, R4, R11, R12, R13, S3 ir kitų leidimo dokumentų, susijusių su pavojingų atliekų tvarkymu, panaikinimą. Pažymėjo, kad nesutikdama su Panevėžio RAAD nutarimu dėl TIPK leidimo panaikinimo pateikė skundą atsakovei, tačiau per įstatymų nustatytą skundo išnagrinėjimo terminą jokio atsakymo dėl pateikto skundo iš atsakovės negavo. Pareiškėja minėtą nutarimą apskundė Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

7Nurodė, kad atsakovė, remdamasi tuo, kad Panevėžio RAAD panaikino TIPK leidimą, 2010 m. liepos 9 d. raštu Nr. (2.3)-A4-2321 informavo apie sprendimą, kuriuo panaikintas Licencijos galiojimas. Pažymėjo, kad sprendimas panaikinti Licencijos galiojimą priimtas remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 (toliau – ir Įsakymas Nr. 684) patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 25.1 p. nuostata, t. y. kai TIPK leidimas panaikinamas. Taigi UAB „AV investicija plius“ Licencijos galiojimas panaikintas remiantis tuo, kad panaikintas TIPK leidimo galiojimas. Pareiškėjo nuomone, Panevėžio RAAD nutarimas priimtas nepagrįstai, neatlikus patikrinimo, todėl jame pažeidimai nustatyti nepagrįstai, o TIPK leidimas pavojingų atliekų tvarkymui panaikintas neteisėtai. Atsižvelgiant į tai, kad nutarimas dėl TIPK leidimo galiojimo panaikinimo neatitinka nei nustatytų formos, nei turinio reikalavimų ir yra naikintinas, Licencijos galiojimo panaikinimas taip pat yra neteisėtas.

8Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į pareiškėjos skundą (b. l. 96-97) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Nurodė, kad gavusi raštą, kuriuo Panevėžio RAAD informavo, kad 2010 m. birželio 23 d. priėmė sprendimą panaikinti UAB „AV investicija plius“ TIPK leidimą, atsakovė, vadovaudamasi Taisyklėmis, 2010 m. liepos 9 d. priėmė sprendimą panaikinti pareiškėjui išduotos Licencijos galiojimą.

10Atsakovė nurodė, jog pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės), nuostatas, regiono aplinkos apsaugos departamentai priima sprendimą dėl TIPK leidimo. Pagal TIPK taisyklių 64 p. TIPK leidimas panaikinamas, kai vykdoma ūkinė veikla sustabdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nuostatomis. Pagal TIPK taisyklių 66 p. TIPK leidimas panaikinamas jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimu, TIPK leidimo turėtojas apie tai informuojamas raštu, nurodant TIPK leidimo panaikinimo priežastis. Regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimas dėl TIPK leidimo išdavimo, atnaujinimo, koregavimo ar panaikinimo įsigalioja jo pasirašymo dieną remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 str. 3 d. Pažymėjo, kad Įsakymas Nr. 684 ir Taisyklės nustato pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo teisinį režimą. Įsakymo Nr. 684 2.2 punktas (2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. Dl-875 redakcija) suteikė įgaliojimus Aplinkos apsaugos agentūrai išduoti pavojingų atliekų tvarkymo licencijas, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijas ir koreguoti jų priedus. Pagal Taisyklių 10 p. nuostatas Aplinkos apsaugos agentūra išduoda licencijas, sustabdo jų galiojimą, panaikina licencijų galiojimo sustabdymą, panaikina licencijas ir koreguoja jų priedus. Pagal Taisyklių 25.1 p. Aplinkos apsaugos agentūra panaikina licencijos galiojimą, kai TIPK leidimas panaikinamas arba nustatyta tvarka neatnaujinamas. Pagal Taisyklių 26 p. licencijų galiojimas panaikinamas Aplinkos apsaugos agentūros vadovo sprendimu. Pagal Taisyklių 28 p. panaikinta licencija (originalas) per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo turi būti grąžinta ją išdavusiai institucijai. Pagal Taisyklių 43 p. regionų aplinkos apsaugos departamentai per 5 darbo dienas privalo informuoti licencijas išdavusią instituciją apie licencijuotas įmones, kurių leidimas neteko galios. Todėl, atsakovės nuomone, jos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. (2.3)-A4-2321 yra pagrįstas ir teisėtas.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į skundą (b. l. 102-105) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 str. yra nustatyti privalomojo nurodymo davimo atvejai, vienas iš jų – „kai yra grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant tokių pažeidimų ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti“. Vienas iš svarbiausių ir pagrindinių aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės principų, tai prevencijos principas – užkirsti kelią aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams, siekti išvengti neigiamo poveikio aplinkai. Įstatymas expressis verbis nurodo, kad privalomasis nurodymas surašomas nelaukiant kol įvyks ekologinė katastrofa ar sukels tiesioginį pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, atsiras infekcija ir kils epidemija. Privalomojo nurodymo surašymas nelaukiant neigiamų pasekmių, kai nėra įrodymų, kad veikla nekelia pavojaus aplinkos teršimui, žmonių sveikatai ar gyvybei, tai užbėgimas už akių gresiančiai nelaimei. Taigi, pagal įstatymą ex lege privalomasis nurodymas nedelsiant nutraukti pavojingų atliekų, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialus reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, tvarkymą naudojimo būdais R3, R4, R11, R12, R13, S3, surašytas teisėtai ir pagrįstai.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVSPT) atsiliepime į skundą (b. l. 140-141) paaiškino, kad atsakovė 2010 m. birželio 1 d. kreipėsi į VVSPT prašydama tarnybinės pagalbos įvertinti UAB „AV investicija plius“ paraišką koreguoti TIPK leidimą bei pateikti išvadas apie įmonės planuojamos veiklos, įrangos ir gamybinių procesų atitikimą visuomenės sveikatos saugos reikalavimams. VVSPT, išnagrinėjusi paraišką koreguoti TIPK leidimą, 2010 m. birželio 21 d. pateikė savo pastabas ir pasiūlymus, kuriuose nėra teiginių, tvirtinančių, kad pareiškėjos atliekų nukenksminimui naudoja įrangą bei taiko procedūras, negalinčias užtikrinti efektyvaus infekuotų atliekų nukenksminimo. VSPT rašte buvo nurodyta, kad įvertinus paraišką koreguoti TIPK leidimą neaišku, ar bus tinkamai vykdomas ir užtikrinamas infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimas (nukenksminimas). Atsižvelgdama į informaciją, kad pareiškėja kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą dėl Panevėžio RAAD sprendimo, prašė teismo sustabdyti bylą kol bus išspręsta administracinė byla Panevėžio apygardos administraciniame teisme.

13Teismo posėdžio metu pareiškėjos UAB „AV investicija plius“ atstovas A. V. prašė patenkinti skundą jame nurodytais argumentais (b. l. 184-185).

14Teismo posėdyje atsakovės Aplinkos apsaugos agentūros atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 171).

15Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 171).

16Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 172).

17Skundas tenkinamas.

18Ginčas šioje byloje kilęs dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. (2.3)-A4-2321, kuriuo buvo panaikintas 2009 m. spalio 7 d. išduotas Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ( - ) galiojimas, teisėtumo bei pagrįstumo.

19Nustatyta, kad 2009 m. kovo 9 d. Panevėžio RAAD išdavė pareiškėjai taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. ( - ) (b. l. 17-22).

202009 m. spalio 7 d. UAB „AV investicija plius“ buvo suteikta pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. ( - ) (b. l. 8), kuri suteikė pareiškėjai teisę rinkti, saugoti, naudoti pavojingas atliekas.

212010 m. birželio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (2.3)-A4-1880 (b. l. 142) kreipėsi į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl tarnybinės pagalbos suteikimo vertinant pareiškėjos pateiktą paraišką koreguoti TIPK leidimą.

222010 m. birželio 21 d. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos raštu Nr. S-1536 (b. l. 126-127 abi lapo pusės) informavo atsakovę, jog nėra aišku, ar pareiškėja tinkamai vykdys bei užtikrins efektyvų infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimą.

232010 m. birželio 23 d. Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (2.3)-A4-2171 (b. l. 125) informavo Panevėžio RAAD, kad kyla grėsmė, jog infekuotos (nenukenksmintos) atliekos pateks į nepavojingų atliekų sąvartyną arba bus perduotos kitiems subjektams kaip žaliava, taigi pareiškėjos veikla pažeidžia galiojančio TIPK leidimo sąlygas, todėl paprašė imtis neatidėliotinų priemonių nutraukiant aplinkosauginius reikalavimus pažeidžiančią UAB „AV Investicija plius“ veiklą, paliekant teisę priimti tik rūšiuotas (metalų ir plastmasių) nukenksmintas medicinines atliekas, kurias įmonė gali ir turi teisę naudoti ar perdirbti..

242010 m. birželio 23 d. Panevėžio RAAD priėmė sprendimą Nr. V3-3084 (b. l. 100-101), kuriuo sustabdė pareiškėjos veiklą, panaikino pareiškėjai išduotą TIPK leidimą ir panaikino pavojingų atliekų tvarkymo veiklos registraciją Atliekas tvarkančių įmonių registre. Apie šį savo sprendimą Panevėžio RAAD 2010 m. birželio 28 d. raštu Nr. V3-3095 (b. l. 99) informavo Aplinkos apsaugos agentūrą.

252010 m. liepos 9 d. Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (2.3)-A4-2321 (b. l. 9) informavo pareiškėją, kad išnagrinėjusi Panevėžio RAAD 2010 m. birželio 28 d. raštą Nr. V3-3095 apie TIPK leidimo Nr. ( - ) pavojingų atliekų tvarkymo dalies panaikinimą ir vadovaudamasi Įsakymu Nr. 684 patvirtintų Taisyklių 2.2, 10, 25.1, 26 p., panaikino pareiškėjai išduotos 2009 m. spalio 7 d. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ( - ) galiojimą. Iš pastarojo rašto turinio darytina išvada, kad šiuo raštu Aplinkos apsaugos agentūra ne tik informavo pareiškėją apie Licencijos panaikinimą, bet juo ji buvo ir panaikinta, juolab, kad jokių kitų sprendimų dėl Licencijos panaikinimo teismui nebuvo pateikta. Taigi darytina išvada, kad būtent skundžiamas 2010 m. liepos 9 d. Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (2.3)-A4-2321 ir sukelia pareiškėjai teisines pasekmes, todėl gali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

26Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2011 m. liepos 14 d. įsiteisėjusia nutartimi administracinėje byloje Nr. A662-2605/2011 (Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00362-2010-1), išnagrinėjęs UAB „AV investicija plius“ apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria palikta galioti Panevėžio RAAD rašto dalis dėl TIPK leidimo panaikinimo, panaikinimo, nusprendė pareiškėjos apeliacinį skundą tenkinti. LVAT

Nutarė

27, kad Panevėžio RAAD netinkamai, neišsamiai ir nevisapusiškai įvertino susidariusią faktinę situaciją, priėmė netinkamai motyvuotą ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (aplinkai kenksmingos veiklos sustabdymo prasme), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo bei taip pat Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių reikalavimų neatitinkantį sprendimą.

28Licencija, dėl kurios panaikinimo sprendžiamas ginčas, pareiškėjui išduota Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pagrindu kaip pavojingas atliekas tvarkančiai įmonei. Toks reikalavimas (įmonėms, kurios surenka, saugo, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, gauti licenciją Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka) įtvirtintas paminėto įstatymo 12 str. Aplinkos ministras 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtino Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisykles (toliau – ir Taisyklės). Būtent Taisyklėse nustatyti reikalavimai, kurie taikomi išduodant licencijas, o taip pat licencijų sustabdymo ir panaikinimo pagrindai. Vienas iš Taisyklių 25 p. nurodytų licencijos panaikinimo pagrindų yra gamtos išteklių naudojimo leidimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo panaikinamas arba nustatyta tvarka neatnaujinamas.

29Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2010 m. liepos 9 d. sprendime Nr. (2.3)-A4-2321 dėl licencijos panaikinimo licencijos panaikinimo pagrindu nurodytas Taisyklių 25.1 p. ir pažymėta, kad sprendimas priimtas, remiantis Panevėžio RAAD 2010 m. birželio 28 d. rašte Nr. V3-3095 pateikta informacija. Kaip matyti, pastaruoju Aplinkos apsaugos agentūra, vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 43 p., buvo informuota, kad UAB „AV Investicija plius“ 2010 m. birželio 23 d. buvo panaikintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. ( - ) pavojingų atliekų tvarkymui naudojimo būdais R3, R4, R11, R12, R13, S3 ir su leidimu susijusių dokumentų pavojingų atliekų tvarkymui galiojimas (b. l. 99).

30Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 14 str. ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 9 str., įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikoje. ABTĮ 58 str. 2 d. reglamentuojama, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.

31Atsižvelgdama į tai, kad Panevėžio RAAD sprendimas dėl TIPK leidimo panaikinimo ir pareiškėjos veiklos sustabdymo, kuris buvo pagrindu skundžiamam sprendimui dėl Licencijos panaikinimo, LVAT buvo pripažintas neteisėtu bei nepagrįstu, kolegija pripažįsta, kad pareiškėjai išduotos pavojingų atliekų tvarkymo Licencijos galiojimas taip pat buvo panaikintas neteisėtai bei nepagrįstai, nes jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

32Apibendrindama išdėstytą, kolegija daro išvadą, kad Aplinkos apsaugos agentūros 2011 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. (2.3)-A4-2321, kuriuo panaikintas pareiškėjai išduotos licencijos galiojimas, naikinamas, o pareiškėjos skundas tenkinamas.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

n u s p r e n d ž i a :

35Pareiškėjos UAB „AV investicija plius“ skundą patenkinti ir panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2011 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. (2.3)-A4-2321, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjai 2009 m. spalio 7 d. išduotos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ( - ) galiojimas.

36Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos UAB „AV investicija plius“ atstovui A. V.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 5. Pareiškėja UAB „AV investicija plius“ (toliau – ir pareiškėja) su... 6. Nurodė, kad 2010 m. birželio 28 d. UAB „AV investicija plius“ buvo... 7. Nurodė, kad atsakovė, remdamasi tuo, kad Panevėžio RAAD panaikino TIPK... 8. Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į pareiškėjos skundą (b.... 9. Nurodė, kad gavusi raštą, kuriuo Panevėžio RAAD informavo, kad 2010 m.... 10. Atsakovė nurodė, jog pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėjos UAB „AV investicija plius“ atstovas A.... 14. Teismo posėdyje atsakovės Aplinkos apsaugos agentūros atstovas nedalyvavo,... 15. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos... 16. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės visuomenės... 17. Skundas tenkinamas.... 18. Ginčas šioje byloje kilęs dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. liepos 9... 19. Nustatyta, kad 2009 m. kovo 9 d. Panevėžio RAAD išdavė pareiškėjai... 20. 2009 m. spalio 7 d. UAB „AV investicija plius“ buvo suteikta pavojingų... 21. 2010 m. birželio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (2.3)-A4-1880 (b.... 22. 2010 m. birželio 21 d. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba... 23. 2010 m. birželio 23 d. Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (2.3)-A4-2171... 24. 2010 m. birželio 23 d. Panevėžio RAAD priėmė sprendimą Nr. V3-3084 (b. l.... 25. 2010 m. liepos 9 d. Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (2.3)-A4-2321 (b. l.... 26. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir... 27. , kad Panevėžio RAAD netinkamai, neišsamiai ir nevisapusiškai įvertino... 28. Licencija, dėl kurios panaikinimo sprendžiamas ginčas, pareiškėjui... 29. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2010 m. liepos 9 d. sprendime 30. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. Atsižvelgdama į tai, kad Panevėžio RAAD sprendimas dėl TIPK leidimo... 32. Apibendrindama išdėstytą, kolegija daro išvadą, kad Aplinkos apsaugos... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 35. Pareiškėjos UAB „AV investicija plius“ skundą patenkinti ir panaikinti... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...