Byla A2-446-266/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant pareiškėjui (atsakovui ) R. Š., dalyvaujant suinteresuoto asmens ( ieškovo) ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros skyriaus atstovei Kristinai Grižaitei, Suinteresuoto asmens ( trečiojo asmens ) Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovei Zitai Karaliūnienei , Suinteresuoto asmens (trečiojo asmens )Anykščių regioninio parko direkcijos atstovui Kęstučiui Šerepkai viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal pareiškėjo (atsakovo) R. Š. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-504-786/2008 dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjo (atsakovo) R. Š. prašymu atnaujinus procesą civilinėje byloje dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo, pareiškėjas (atsakovas) prašė jo prašymą tenkinti, pakeisti 2008m. gruodžio 9d., Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje N r.2-504-786/2008 ir įpareigoti jį per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui- pagalbiniam ūkio pastatui- klėčiai, esančiai ( - ).Teismo posėdžio metu pareiškėjas (atsakovas) paaiškino , kad Anykščių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-504-786/2008, 2008 m. gruodžio 9d. sprendimu patenkino ieškovo ieškinį ir įpareigojo jį per penkis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal projekto reikalavimus pertvarkyti statinį- pagalbinį ūkio pastatą- klėtį, esančią ( - ). Kitu punktu teismas nurodė, jog jam neįvykdžius teismo įpareigojimo, ieškovui buvo suteikta teisė pertvarkyti statinį jo lėšomis. Tuo metu ieškovo ieškinys ir teismo sprendimas buvo grindžiamas Civilinio kodekso 4.103 straipsnio reikalavimais, Statybos įstatymo ir kitais dokumentais. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2011m. sausio 31d. išnagrinėjęs teismų prašymus priėmė nutarimą, jog minėtas Civilinio kodekso straipsnis , Statybos įstatymo 28 straipsnis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, jos 109 straipsnio nuostatoms, jog įpareigojimas nugriauti statinį ar jį pertvarkyti neturi būti taikomas, nes tai akivaizdžiai neproporcingas padarytam teisės pažeidimui, neteisingas . Konstituciniam teismui priėmus tokį nutarimą, matyti, jog teismo sprendimas civilinėje byloje prieštarauja Konstitucijai, neatitinka teisingumo , protingumo kriterijų. Po teismo sprendimo jis atliko dalį nurodytų statinio pataisymų , tačiau visiškai statinio neištaisė pagal projekto reikalavimus. Būtų visiškai neteisinga nugriauti jo statinį . Po Konstitucinio teismo priimto nutarimo paaiškėjus naujoms aplinkybėms, prašo , atnaujinus procesą byloje , pakeisti priimtą civilinėje byloje teismo sprendimą ir leisti jam per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sutvarkyti statinio dokumentaciją ir gauti leidimą statybai Jis jau kreipėsi į savivaldybę dėl sąlygų išdavimo.

3Suinteresuoto asmens (ieškovo) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovė neprieštaravo tokiam pareiškėjo ( atsakovo) prašymui . Paaiškino, jog po Konstitucinio teismo nutarimo ir įsiteisėjus naujam Statybos įstatymui , yra pagrindas pakeisti priimtą teismo sprendimą . Atsakovo statinis nėra sudėtingas, todėl jis turi visas galimybes jį įsiteisinti. Atstovė taip pat prašė teismo sprendime nurodyti sąlygas, jog jei atsakovas per teismo skirtą laiką nesusitvarkys dokumentacijos, tai įpareigoti jį per 3 mėnesius nugriauti statinį, o jei jis ir to neįvykdys, tai leisti ieškovui statinį nugriauti atsakovo lėšomis.

4Suinteresuoto asmens (trečiojo asmens) Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovė nurodė, jog teismo sprendimas tuo metu buvo priimtas pagal galiojusius įstatymus ir negalima jo laikyti neteisingu. Šiuo metu esant Konstitucinio teismo nutarimui, įsigaliojus naujam Statybos įstatymui, yra pagrindas byloje pakeisti priimtą sprendimą ir leisti R. Š. per nustatytą terminą susitvarkyti statinio dokumentaciją ir gauti leidimą statyboms . Kol galioja senas teismo sprendimas nugriauti statinį, nieko negalima daryti.

5Trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovas paaiškino, jog atsakovas statydamas klėtį, nukrypo nuo projekto reikalavimų, jį padidino, todėl pagal tuo metu galiojusius įstatymas jis buvo įpareigotas statinį pertvarkyti pagal projektą arba nugriauti. Šiuo metu pasikeitus įstatymo reikalavimui, direkcija neprieštarauja atsakovo prašymui leisti jam parengti projektinę dokumentaciją ir gauti leidimą tokiai statybai.

6Prašymas tenkintinas.

7Bylos medžiaga, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais nustatyta, kad pareiškėjas (atsakovas) R. Š. Anykščių regioninio parko teritorijoje, žemės sklype ( - ), pagal išduotą leidimą, statė pagalbinį ūkio pastatą - klėtį. Statydamas pagalbinį ūkio pastatą (klėtį) nukrypo nuo parengto ir suderinto statinio projekto . Dėl nukrypimų pareiškėjo (atsakovo) R. Š. vykdytos statybos buvo sustabdytos. Pareiškėjas ( atsakovas) ir pats pripažino, kad statydamas klėtį nukrypo nuo parengto projekto .

8Tokiu būdu konstatavus pareiškėjo (atsakovo) veiksmus , dėl pagalbinio ūkinio pastato (klėties) statymo nukrypus nuo statinio projekto, jog jie iš esmės pažeidė tuo metu galiojusio Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimus, pareiškėjas (atsakovas 2008m. gruodžio 9d., teismo sprendimu buvo įpareigotas per penkis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal projekto reikalavimus pertvarkyti statinį - pagalbinį ūkio pastatą - klėtį.

9Pareiškėjas (atsakovas) teismo sprendimo neįvykdė, tačiau per tą laiką pasikeitė Statybos įstatymas, pasikeitė CK 4.103 straipsnio nuostatos ir LR Konstituciniam teismui nutarimu nustačius , kad Civilinio kodekso 4.103 straipsnio ir Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatos prieštaravo Konstitucijai , pareiškėjas (atsakovas) su prašymo dėl proceso atnaujinimo kreipėsi į teismą dėl proceso byloje atnaujinimo ir atnaujinus procesą prašo jam suteikti 6 mėnesių terminą statinio – klėties statybai įteisinti.

10Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, įsigaliojęs 2010m. spalio 1d., (toliau tekste – Statybos įstatymas) įtvirtino galimybę teismui savo sprendimu įpareigoti statytoją savo lėšomis , per nustatytą terminą , teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą , tai atvejais , kai žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus, taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos , paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. (Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punktas.) Kaip nustatyta pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, konstatavo pareiškėjo (atsakovo) padarytus pažeidimus statant klėtį . Suinteresuoti asmenys (ieškovas ir tretieji asmenys) neprieštaravo pareiškėjo (atsakovo) prašymui suteikti jam terminą neteisėtai statybai įteisinti , nes tokia statyba toje vietovėje yra galima . Toks pareiškėjo (atsakovo) prašymas reikalavimas visiškai pagrįstas ir atitinka Statybos įstatymo reikalavimus. Todėl teismas, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis, priimto 2011-01-31 LR Konstitucinio teismo nutarimo nuostatomis, bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais , pareiškėjo (atsakovo) prašymą tenkina ir pakeičia priimta teismo sprendimą dėl statybos padarinių šalinimo. Pareiškėjas a(tsakovas) įpareigotinas per 6 mėnesius parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą

11Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nuostata teismo sprendime nurodytinos pasekmės, jei per teismo paskirtą 6 mėnesių terminą atsakovas neįvykdys teismo įpareigojimo. (LR CPK 273 str. 1d.).

12Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos ( CPK 96 str.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 273 str.,

Nutarė

14prašymą tenkinti .

15Pakeisti 2008m. gruodžio 9d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr.2-504-786/2008 ir jį išdėstyti taip:

16Įpareigoti pareiškėją (atsakovą) R. Š. per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis teisė aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus jo statinio – pagalbinio ūkio pastato – klėties, esančios ( - ), žemės sklype (kadastrinis numeris ( - )) statybai įteisinti.

17Jei pareiškėjas (atsakovas ) per teismo nustatytą terminą neįvykdys teismo įpareigojimo, įpareigoti pareiškėją (atsakovą) R. Š. per 3 mėnesius savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą pagalbinį pastatą - klėtį , esančią ( - ).

18Jei pareiškėjas (atsakovas) R. Š. per teismo nustatytą terminą neįvykdys įpareigojimo nugriauti savavališkai pastatytą pagalbinį pastatą –klėtį , tai suteikti teisę statybos valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – ieškovui nugriauti savavališkai pastatytą statinį bei sutvarkyti statybvietę , išieškant patirtas su statinio nugriovimu ir statybvietės sutvarkymu , išlaidas iš R. Š. .

19Išieškoti iš R. Š. į valstybės biudžetą 22,40Lt teismo turėtų pašto išlaidų. (sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660)

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita... 2. Pareiškėjo (atsakovo) R. Š. prašymu atnaujinus procesą civilinėje byloje... 3. Suinteresuoto asmens (ieškovo) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 4. Suinteresuoto asmens (trečiojo asmens) Anykščių rajono savivaldybės... 5. Trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovas paaiškino,... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Bylos medžiaga, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais nustatyta, kad... 8. Tokiu būdu konstatavus pareiškėjo (atsakovo) veiksmus , dėl pagalbinio... 9. Pareiškėjas (atsakovas) teismo sprendimo neįvykdė, tačiau per tą laiką... 10. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, įsigaliojęs 2010m. spalio 1d.,... 11. Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nuostata teismo... 12. Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos pašto... 13. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 273 str.,... 14. prašymą tenkinti .... 15. Pakeisti 2008m. gruodžio 9d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimą... 16. Įpareigoti pareiškėją (atsakovą) R. Š. per šešis mėnesius nuo teismo... 17. Jei pareiškėjas (atsakovas ) per teismo nustatytą terminą neįvykdys teismo... 18. Jei pareiškėjas (atsakovas) R. Š. per teismo nustatytą terminą neįvykdys... 19. Išieškoti iš R. Š. į valstybės biudžetą 22,40Lt teismo turėtų pašto... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...