Byla eB2-558-553/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Saganas“, tretieji asmenys MB „Aurilina, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Saganas“, tretieji asmenys MB „Aurilina, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu iškelti bankroto bylą supaprastinto bankroto proceso tvarka atsakovui UAB „Saganas“. Nurodė, kad 2015-05-07 įmonės mokestinė nepriemoka buvo 5 981,03 EUR. Atsakovo mokestinė nepriemoka susidarė atsakovui atitinkamų mokesčių įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose lydimuosiuose teisės aktuose nustatytais terminais nesumokėjus deklaruotų mokesčių. Ieškovo viršininkas priėmė sprendimus išieškoti mokestinę nepriemoką iš atsakovo turto, tačiau antstolis V. M. grąžino vykdomąjį dokumentą.

3Atsakovas UAB „Saganas“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškovo pareiškimą, kuriame nurodo, kad sutinka su bankroto bylos iškėlimu.

4Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu į pareiškimą sutiko su ieškovo pareiškimu ir taip pat prašė kelti bankroto bylą.

5Trečiasis asmuo MB „Aurilina“ atsiliepimu į pareiškimą sutiko su bankroto bylos iškėlimu atsakovui UAB „Saganas“. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-02-26 priėmė sprendimą, kuriuo MB „Aurilina“ ieškinį tenkino ir priteisė iš UAB „Saganas“ 23 529,35 EU dydžio nuostolių atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 705 00,00 EUR žyminio mokesčio ir 1 093,99 EUR bylinėjimosi išlaidų. Iki šiol UAB „Saganas“ nėra įvykdęs šio įsiteisėjusio teismo sprendimo.

6Prašymas iškelti UAB „Saganas“ bankroto bylą tenkinamas.

7Bankroto bylos nagrinėjamos pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

8ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis reglamentuoja, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

9Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu atsakovui UAB „Saganas“ iškelti bankroto bylą atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra nemoki įmonė. Įmonės nemokumas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis). Įmonės nemokumas – tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus teismui pateiktus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę su įmonės (ne)mokumu susijusias aplinkybes pateikia ieškovas ieškinyje bei atsakovas atsikirtimuose, taip pat tretieji asmenys savo procesiniuose dokumentuose. Remiantis šių asmenų pateiktais duomenimis teismas sprendžia ieškinio dėl įmonės pripažinimo nemokia pagrįstumo klausimą. Viešąjį interesą turinčioje bankroto byloje spręsdamas klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutuojančia, teismas yra aktyvus ir gali įpareigoti proceso šalis pateikti konkrečius įrodymus, rinkti įrodymus savo iniciatyva tam, kad būtų išsiaiškinta, ar yra pagrindas ieškinį tenkinti (atmesti).

10Iš atsakovo pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų (t.y. balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitų už 2014 metus ir laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-05-29) matyti, kad 2014 metų pabaigoje įmonės turtą sudarė 1,00 EUR (5,00 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 8 547,00 EUR (29 512,00 Lt), 2015-05-29 dienai įmonės turtas sudarė 1,00 EUR, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai –

118 547,00. 2015-05-29 atsakovo įmonės nuostoliai sudarė 16 081,00 EUR. Anksčiau nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad šiai dienai UAB „Saganas“ atitinka nemokios įmonės statusą, nes 16 081,00 EUR sumai pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, kuri lygi 1,00 EUR sumai. Teismas sprendžia, jog byloje surinktų duomenų pakanka, kad daryti išvadą, jog UAB „Saganas“ neturi galimybių atsiskaityti su savo kreditoriais, kadangi yra nemoki bendrovė (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis) ir rentabilios veiklos nevykdo, todėl UAB „Saganas“ keltina bankroto byla ir skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

12Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį (teisės akto redakcija, įsigaliojusi nuo 2015-01-01) teismas parenka administratoriaus kandidatūrą naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Įmonės administratore sutiko būti Violeta Laimienė. Kadangi nėra duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 ir 6 dalių normoms, UAB „Saganas“ bankroto administratore skiriama Violeta Laimienė.

13Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, uždėtinas UAB „Saganas“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštas, galiojantis iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis).

14Administratorė įpareigotina atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte (ĮBĮ 10 straipsnio 6 dalis).

15Taip pat nustatytinas terminas UAB „Saganas“ valdymo organams prievolei įvykdyti – perduoti administratorei įmonės turtą ir visus dokumentus, o įmonės kreditoriams – finansiniams reikalavimams pareikšti.

16Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi, 10, 11 straipsniais bei CPK 145, 152, 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

17iškelti bankroto bylą UAB „Saganas“, į. k. 303190077, buveinė – E. Šimkūnaitės g. 10, Vilnius.

18Paskirti įmonės bankroto administratore Violetą Laimienę (buv. Savanorių pr. 278-36, 50210 Kaunas, bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA485).

19Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Saganas“ nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos bankrutuojančios UAB „Saganas“ įmonės kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

21Pavesti bankrutuojančios UAB „Saganas“ bankroto administratorei Violetai Laimienei:

  1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatytus veiksmus;
  1. ne vėliau kaip per 20 darbo dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sumą;
  2. ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;
  3. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

22Įpareigoti įmonės administratorę Violetą Laimienę sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Saganas“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, ir perimti turto arešto dokumentus, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Saganas“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

23Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Saganas“ valdymo organus per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratorei Violetai Laimienei visus bankrutuojančios UAB „Saganas“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

24Nutarties dalį dėl UAB „Saganas“ nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą, išskyrus dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.

26Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui.

27Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir bankroto administratorei Violetai Laimienei.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu iškelti bankroto bylą... 3. Atsakovas UAB „Saganas“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškovo... 4. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 5. Trečiasis asmuo MB „Aurilina“ atsiliepimu į pareiškimą sutiko su... 6. Prašymas iškelti UAB „Saganas“ bankroto bylą tenkinamas.... 7. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 8. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis reglamentuoja, jog bankroto byla iškeliama, jeigu... 9. Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu atsakovui UAB „Saganas“ iškelti... 10. Iš atsakovo pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų (t.y. balansų ir... 11. 8 547,00. 2015-05-29 atsakovo įmonės nuostoliai sudarė 16 081,00 EUR.... 12. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį (teisės akto redakcija, įsigaliojusi nuo... 13. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, uždėtinas UAB... 14. Administratorė įpareigotina atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4... 15. Taip pat nustatytinas terminas UAB „Saganas“ valdymo organams prievolei... 16. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi, 10, 11 straipsniais bei... 17. iškelti bankroto bylą UAB „Saganas“, į. k. 303190077, buveinė – E.... 18. Paskirti įmonės bankroto administratore Violetą Laimienę (buv. Savanorių... 19. Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Saganas“ nekilnojamąjį turtą ir... 20. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos... 21. Pavesti bankrutuojančios UAB „Saganas“ bankroto administratorei Violetai... 22. Įpareigoti įmonės administratorę Violetą Laimienę sužinojus apie... 23. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Saganas“ valdymo organus per 15 dienų... 24. Nutarties dalį dėl UAB „Saganas“ nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos... 26. Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Centrinės hipotekos... 27. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir...