Byla A-502-912-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Vaidos Urmonaitės - Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui G. P. , pareiškėjo atstovui adv. Sauliui Avižai, atsakovo atstovui Juliui Raškauskui viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų N. P. ir G. P. skundą atsakovams Trakų rajono savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 5 d. sprendimą Nr.AP3-1967 „Dėl tvorelės statybos“ ir įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti pareiškėjams sąlygas tvorelės augalams projektavimui pagal 2008 m. vasario 29 d. pareiškėjų pateiktą paraišką ir be reikalavimo keisti detalųjį žemės sklypo (duomenys neskelbiami), Trakuose planą; 2) panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr.(12.14.V)-2V-325 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“ ir įpareigoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinį padalinį per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti pareiškėjams specialiąsias sąlygas tvorelės augalams projektavimui; 3) panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr.S-286 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“ dalį, kuria nustatyta speciali sąlyga metalinės tvorelės augalams projektavimui - metalinės tvorelės augalams projektinius pasiūlymus rengti remiantis namo (duomenys neskelbiami), Trakuose balkonų metalinių tvorelių atitikmenimis.

5Pareiškėjai nurodė, kad jiems nuosavybės teise priklauso butas su terasa, esantis (duomenys neskelbiami), Trakuose bei buto plotui proporcingai priskirta žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbiami), Trakuose, dalis. Žemės sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir apsaugos zonoje, taip pat Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje. Buto terasa yra valstybiniame žemės sklype, esančiame tarp (duomenys neskelbiami) ir (duomenys neskelbiami), Trakuose. Šiuo metu terasa yra aptverta geležine tvora, o pareiškėjai planuoja aplink terasą pastatyti akyto tinklo papildomą tvorelę augalams. Jie kreipėsi dėl projektavimo sąlygų išdavimo, tačiau atsakovai nepagrįstai priėmė pareiškėjams nepalankius sprendimus. Pareiškėjai nurodė, kad atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija 2008 m. birželio 5 d. raštu Nr.AP3-1967 nepagrįstai pareikalavo iš pareiškėjų parengti žemės sklypo (duomenys neskelbiami), Trakuose detaliojo plano pakeitimą. Pareiškėjų atvejis negali būti priskirtas atvejams, kai turi būti rengiamas (keičiamas) detalusis žemės sklypo planas. Pritvirtinant metalinę tvorelę augalams prie terasos, nebus keičiamas žemės sklypų plotas ir ribos. Pareiškėjai nurodė, kad, įrengiant papildomą tvorelę augalams, nebus pažeidžiami teisės aktuose nustatyti reikalavimai tvoroms (jų aukščiui ir kt.). Taip pat negalima sutikti su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos reikalavimu tvorelės projektinius pasiūlymus rengti remiantis namo balkonų metalinių tvorelių atitikmenimis. Įrengus nesudėtingo dizaino metalinę tvorelę augalams, pastato išorės vaizdui žala nebus padaryta.

6Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjų skundu nesutiko.

7Atsakovas nurodė, kad, pagal Statybos įstatymo 20 straipsnį, gavęs statytojo (užsakovo) prašymą statinio projektavimo sąlygoms gauti, savivaldybės administracijos direktorius turi pateikti paraišką statinio projektavimo sąlygoms parengti už saugomos teritorijos apsaugą atsakingoms institucijoms. Nagrinėjamu atveju projektavimo vieta yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, todėl specialiąsias sąlygas pareiškėjų tvorelės augalams projektavimui savivaldybės administracijos direktorius turėjo gauti iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija tokias sąlygas išdavė ir nurodė metalinės tvorelės augalams projektinius pasiūlymus rengti remiantis namo balkonų metalinių tvorelių atitikmenimis. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys pranešė, kad tvorelė jau įrengta ir kad jos aukštinimui jis nepritaria, ir specialiųjų sąlygų projektavimui neišdavė. Kadangi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys neišdavė specialiųjų sąlygų projektavimui, todėl projektavimo sąlygų sąvadas nagrinėjamu atveju negali būti patvirtintas ir išduotas. Projektavimo sąlygų sąvado išdavimas yra susijęs su Trakų rajono savivaldybės administracijos veiksmais, tačiau kompetentingų institucijų nepritarimas nepriklauso nuo savivaldybės veiksmų, todėl pareiškėjai nepagrįstai skundžia savivaldybės veiksmus. Atsakovas nurodė, kad savo atsakyme pareiškėjams esančia nuoroda dėl detaliojo plano jis tik atkreipė pareiškėjų dėmesį, kad po terasa esančio žemės sklypo statusas nėra iki galo įformintas.

8Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos su pareiškėjų skundu nesutiko.

9Atsakovas nurodė, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis butas su terasa yra pastate, kuris yra registruota nekilnojamoji kultūros vertybė. Šis pastatas taip pat yra Trakų senamiesčio teritorijoje, kurios ribas ir tvarkymo bei naudojimo režimą nustato Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996 m. liepos 17 d. įsakymu Nr.71 patvirtintas Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas. Pagrįstai buvo atsisakyta pareiškėjams išduoti specialiąsias sąlygas metalinės tvorelės aplink terasą įrengimui, nes pastatas yra zonoje, kurios tvarkymo režimas restauracinis - atkuriamasis ir kurioje nėra leidžiama įrengti naujus pastatų elementus, kokia nagrinėjamu atveju būtų pareiškėjų nurodoma tvorelė.

10Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija su pareiškėjų skundu taip pat nesutiko.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 5 d. sprendimą Nr.AP3-1967 „Dėl tvorelės statybos“ ir perdavė klausimą nagrinėti iš naujo; panaikino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr.(12.14.V)-2V-325 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“ ir perdavė klausimą nagrinėti iš naujo; panaikino Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr.S-286 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“ ir perdavė klausimą nagrinėti iš naujo.

13Teismas nurodė, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2008 m. gegužės 6 d. raštas Nr.(12.14.V)-2V-325 negali būti pripažintas teisėtu, nes jis prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas biuletenyje Nr.3(13) paskelbė 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį, kurioje suformulavo nemotyvuoto administracinio akto sukeliamų teisinių pasekmių vertinimo taisykles. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, kad tuo atveju, kai administracinis aktas yra be motyvų, motyvų nepagrįstumo klausimas apskritai neturi būti keliamas ir nagrinėjamas; sprendimas be motyvų neatitinka jam įstatymo keliamų privalomų reikalavimų, yra neteisėtas iš esmės ir todėl naikintinas; administracinio akto priėmimo motyvai turi būti nurodyti pačiame akte, todėl ginčijamo akto priėmimo motyvų nurodymas teismo proceso metu neturi būti vertinamas. Nagrinėjamu atveju Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys savo rašte ne tik nenurodė nei vieno motyvo, dėl kurio atmetė pareiškėjų prašymą, tačiau nepasirėmė nei vienu teisės aktu. Todėl šis atsakovo priimtas aktas naikintinas Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Teismas nurodė, kad ginčijamu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos sprendimu buvo leista rengti metalinės tvorelės projektinius pasiūlymus pagal balkonų metalinių tvorelių atitikmenis. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija teismo proceso metu pripažino, kad kitaip nei pareiškėjų turimas tikslas suprato jų pateiktą prašymą, t. y. vietoje to, kad būtų svarstomas klausimas, ar galima greta esančios tvorelės įrengti dar vieną tvorelę, skirtą augalams, buvo svarstyta, ar vietoje vienos tvorelės galima įrengti kitą. Kadangi Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija netinkamai nustatė prašymo esmę, todėl ginčijamas jos sprendimas turi būti panaikintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ir šis sprendimas nebuvo aiškiai motyvuotas. Teismas nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės administracija 2008 m. birželio 5 d. raštu Nr.AP3-1967 pareiškėjams pateikė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio raštus. Šiuo atsakymu Trakų rajono savivaldybės administracija tinkamai pareiškėjams neatsakė į jų kreipimąsi ir jiems konkrečiai nepaaiškino, kodėl projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas. Todėl skundžiamas Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimas naikintinas remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Teismas taip pat nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos rašte esantis įrašas dėl detaliojo plano rengimo nėra įpareigojantis imtis kokių nors veiksmų. Tai teismo proceso metu pripažino ir pati Trakų rajono savivaldybės administracija. Todėl tarp pareiškėjų ir šio atsakovo nėra atitinkamo administracinio ginčo ir argumentai dėl detaliojo plano rengimo būtinybės nenagrinėtini.

14III.

15Apeliaciniu skundu atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Atsakovas nurodo, kad Kultūros vertybių apsaugos departamento 1996 m. liepos 17 d. įsakymu Nr.71 patvirtintas Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas yra registruotas teritorijų planavimo dokumentų registre ir tai yra specialusis teritorijų planavimo dokumentas. Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą įregistravus registre, taip pat jį skelbus Trakų istorinio nacionalinio parko tinklalapyje, buvo sudaryta galimybė su šiuo teritorijų planavimo dokumentu susipažinti visiems asmenims bei taip buvo užtikrintas jo reikalavimų viešumas. Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalį bei kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr.IV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ 1.4 ir 2 punktus, Trakų senamiestis yra saugomas remiantis specialiuoju teritorijų planavimo dokumentu - Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimu.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjai prašo apeliacinį skundą atmesti.

18Pareiškėjai nurodo, kad apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nepatvirtina pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo, nes teismas panaikino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio sprendimą kitu teisiniu pagrindu nei nurodyta apeliaciniame skunde. Pirmosios instancijos teismas šį sprendimą panaikino, nes jis prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams. Teismas pagrįstai konstatavo, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys savo atsisakymo pareiškėjams išduoti specialiąsias sąlygas tvorelės augalams projektavimui nepagrindė nei atitinkamomis teisės normomis, nei faktinėmis aplinkybėmis, t. y. nenurodė, kokie teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai bus pažeisti, papildomai ant pareiškėjams priklausančios terasos pritvirtinant metalinę tvorelę augalams. Apeliaciniame skunde nurodomo Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo galiojimo ir taikymo klausimai byloje nebuvo nagrinėti iš esmės. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad bet kuriuo atveju Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimu šioje byloje negali būti remiamasi, nes jis nebuvo paskelbtas teisės aktų nustatyta tvarka.

19Teisėjų kolegija:

konstatuoja:

20IV.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Administracinis ginčas kilo dėl viešojo administravimo subjektų atitinkamų sprendimų. Nagrinėjant bylą tikrinamas administracinių aktų teisėtumas ir pagrįstumas.

23Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis nustato bendruosius reikalavimus individualiam administraciniam aktui. Toks aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės normomis, taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nurodyta akto apskundimo tvarka ( 1, 2 dalys).

24Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2008 m. gegužės 6 d. raštas Nr.(12.14.V)-2V-325 negali būti pripažintas teisėtu, dėl to, jog prieštarauja paminėtiems reikalavimams.

25Tinkamai atkreiptas dėmesys į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr.3(13) paskelbtą 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį, kurioje suformuluotos nemotyvuoto administracinio akto sukeliamų teisinių pasekmių vertinimo taisykles. Išaiškinta, kad tuo atveju, kai administracinis aktas yra be motyvų, motyvų nepagrįstumo klausimas apskritai neturi būti keliamas ir nagrinėjamas; sprendimas be motyvų neatitinka jam įstatymo keliamų privalomų reikalavimų, yra neteisėtas iš esmės ir todėl naikintinas; administracinio akto priėmimo motyvai turi būti nurodyti pačiame akte, todėl ginčijamo akto priėmimo motyvų nurodymas teismo proceso metu neturi būti vertinamas. Nagrinėjamu atveju Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys savo rašte ne tik nenurodė motyvų, dėl ko atmetė pareiškėjų prašymą, tačiau sprendimo negrindė teisės akto normomis. Todėl šis atsakovo priimtas aktas pagrįstai panaikintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Paminėti pirmosios instancijos teismo argumentai apeliaciniu skundu neginčijami, o išdėstyti neturi teisinės reikšmės teismo sprendimo vertinimui.

26Tinkamai byloje vertinti ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos bei Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimai.

27Nenustačius sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinis skundas atmetamas.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

29Atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėjai nurodė, kad jiems nuosavybės teise priklauso butas su terasa,... 6. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjų skundu... 7. Atsakovas nurodė, kad, pagal Statybos įstatymo 20 straipsnį, gavęs... 8. Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos su... 9. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis butas su... 10. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija su pareiškėjų skundu... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimu... 13. Teismas nurodė, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 14. III.... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 16. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjai prašo apeliacinį skundą... 18. Pareiškėjai nurodo, kad apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nepatvirtina... 19. Teisėjų kolegija:... 20. IV.... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Administracinis ginčas kilo dėl viešojo administravimo subjektų atitinkamų... 23. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis nustato bendruosius reikalavimus... 24. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Kultūros paveldo... 25. Tinkamai atkreiptas dėmesys į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 26. Tinkamai byloje vertinti ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos bei... 27. Nenustačius sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinis skundas atmetamas.... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 29. Atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinį... 30. Nutartis neskundžiama....