Byla Ik-1092-406/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Urbonienės ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant pareiškėjui G. D., pareiškėjo atstovui advokatui Mindaugui Vasiliauskui, atsakovo atstovui Gediminui Gudeliauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. D. skundą atsakovui VĮ „Regitra“ Kauno filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei įmonei „Regitra“ dėl sprendimų panaikinimo

Nustatė

2Pareiškėjas prašo panaikinti 2011 m. vasario 1 d. Valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo sprendimą Nr. 7199236 ir Valstybės įmonės „Regitra“ 2011 m. kovo 30 d. sprendimą, kuriais atsisakyta įregistruoti transporto priemonę Seat Altea. Pareiškėjas ir jo atstovas nurodė, kad 2008 m. spalio 20 d. pirkimo - pardavimo sutartimi iš pardavėjos V. Č. įsigijo transporto priemonę Seat Altea, kurią 2008 m. spalio 24 d. VĮ “Regitra“ įregistravo ir gavo transporto priemonės registracijos liudijimą. 2010 m., įdėjus dujų įrangą ir pateikus automobilį apžiūrai, „Regitroje“ kilo įtarimai dėl identifikacinio numerio klastojimo, todėl automobilis buvo paimtas. 2010 m. spalio 22 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, kad automobilio Seat Altea identifikacinis numeris yra suklastotas. Pareiškėjas pažymėjo, kad Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2010 m. gruodžio 2 d. nutarimu automobilis jam buvo grąžintas. Po automobilio grąžinimo, pakartotinai kreipėsi su prašymu registruoti automobilį, tačiau atsakovas 2011 m. vasario 1 d. ginčijamu sprendimu atsisakė tai daryti, motyvuodamas, kad neįvykdytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 60 punkto nuostatos. Nesutikdamas su šiuo sprendimu, paklausęs VĮ „Regitra“ Kauno filialo darbuotojų žodinių nurodymų, kreipėsi į VĮ „Regitra“, tačiau 2011 m. kovo 30 d. gavo atsakymą, kad VĮ „Regitra“ Kauno filialo darbuotojų atsisakymas registruoti automobilį pagrįstas. Tuomet jis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris vėliau bylą persiuntė į Kauną. Mano, kad tokie tiek VĮ „Regitra“ Kauno filialo, tiek VĮ „Regitra“ veiksmai neteisėti, nes minėtų taisyklių 67.1 punktas leidžia registruoti transporto priemonę ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai ji yra grąžinta jos valdytojui po teisėsaugos institucijų atlikto tyrimo. Prašo skundą tenkinti, panaikinti skundžiamus sprendimus atsisakyti registruoti transporto priemonę. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad termino skųsti ginčijamus sprendimus jis nepraleido, o jeigu teismas manys kitaip, prašo terminą atnaujinti, nes jį praleido dėl svarbios priežasties – prašymą VĮ „Regitra“ pateikė suklaidintas VĮ „Regitra“ Kauno filialo specialistų.

3Atsakovo atstovas su pareiškėjo skundu nesutinka. Atsakovo atstovas nurodo, kad skundas paduotas praleidus įstatyme numatytus terminus, todėl byla nutrauktina. Be to, mano, jog vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 60.3 punkto nuostatomis nebuvo pateiktas ankstesnio transporto priemonės registravimą patvirtinančio

42

5dokumento (registracijos liudijimo) abi dalys, todėl registruoti automobilį, kurio identifikavimo numeris suklastotas, atsisakyta pagrįstai. Atsakovo nuomone, nepateikus tokio dokumento, neįmanoma nustatyti, kurioje šalyje šis automobilis registruotas paskutinį kartą, ar jis išregistruotas, ar nėra likę mokestinių bei kitų įsipareigojimų, susijusių su šiuo automobiliu. Atlikus automobilio registraciją pagal suklastotą liudijimą galima situacija, kai automobilis bus registruotas dviejose valstybėse. Atsakovo atstovas pabrėžė, kad iš Vokietijos federalinės kelių transporto priemonių tarnybos gautas atsakymas, jog automobilis Seat Altea, kurio identifikavimo numeris VSSZZZ5PZ6R046415, tebėra registruotas Vokietijos transporto priemonių registre lizingo bendrovės vardu, taip pat nurodant, jog ši bendrovė turi originalią automobilio registracijos (nuosavybės) liudijimo II-ąją dalį UL002521. Vokietijos registrų tarnybos atsakyme pažymėta, kad automobilis Seat Altea, kurio identifikavimo Nr. VSSZZZ5PZ5R029971 (šis numeris suklastotas), taip pat tebėra registruotas Vokietijoje, o registravimui Lietuvoje pateiktas dokumentų rinkinys – visiška klastotė. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Skundas nepagrįstas ir atmestinas.

7Dėl termino skundui paduoti.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas, naudodamasis įstatymu jam suteikta teise, nesutikdamas su 2011 m. vasario 1 d. VĮ „Regitra“ Kauno filialo sprendimu, 2011 m. vasario 8 d. skundė jį VĮ “Regitra“. Gavęs VĮ „Regitra“ 2011 m. kovo 30 d. sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta registruoti automobilį Seat Altea, 2011 m. balandžio 20 d. jį apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui,. 2011 m. birželio 6 d. pareiškėjas, suvokęs, jog teisines pasekmes sukelia būtent VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2011 m. vasario 1 d. sprendimas, apskundė jį patikslintu skundu, taigi praleido įstatyme nustatytą terminą skundui paduoti.

10Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Ar įstatymu nustatytas terminas praleistas dėl svarbių priežasčių teismas turi nustatyti kiekvienu konkrečiu atveju vertindamas bylai reikšmingų aplinkybių visumą, tarp jų faktinių aplinkybių, kurias asmuo prašo pripažinti svarbiomis terminų praleidimo priežastimis, realų buvimą (nebuvimą), jų atsiradimo momentą, trukmę, įtaką pretendento realioms galimybėms pačiam ar per atstovą atlikti atitinkamus veiksmus iki įstatymu nustatyto termino pabaigos.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą (pavyzdžiui administracinėje byloje Nr. AS146 – 31/2010) yra pažymėjęs, kad įstatymas (šiuo atveju – ABTĮ 5 straipsnis) kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, garantuoja galimybę kreiptis į teismą, siekiant jas apginti. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių įrodymų visumą sprendžia, jog nors pareiškėjas, ginčydamas VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2011 m. vasario 1 d. sprendimą, praleido terminą skundui paduoti, tačiau gindamas savo pažeistą teisę, operatyviai reagavo į savo teisių pažeidimą, buvo pakankamai pareigingas, rūpestingas, aktyvus ir atidus. Todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei jas patvirtinančius įrodymus, teismas sprendžia, kad terminas skundui dėl ginčijamų sprendimų panaikinimo praleistas dėl svarbių priežasčių ir atnaujintinas.

12Dėl sprendimų panaikinimo.

13Byloje ginčas kilęs dėl transporto priemonės Seat Altea, kurios identifikavimo numeris suklastotas, perregistravimo.

14Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 32 p. apibrėžta Motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimo sąvoka – tai veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonių registravimą patvirtinančių dokumentų išdavimo Lietuvos Respublikoje tvarka yra reglamentuota 2001 m. gegužės 25 d. Vidaus Reikalų ministro įsakymu Nr. 260 patvirtintose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse. (Toliau - Taisyklės). Šių Taisyklių nuostatos taikytinos sprendžiant nagrinėjamą ginčą.

153

16Taisyklių 60 punkte nustatyta, kokius dokumentus kartu su patvirtintos formos prašymu privalo pateikti pareiškėjas, prašydamas įregistruoti transporto priemonę. Vienas iš privalomų pateikti dokumentų – ankstesnis transporto priemonės registravimą patvirtinantį užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumentas (kai transporto priemonė registruota); kai šį dokumentą sudaro dvi dalys – pateikiamos abi dalys. (Taisyklių 60.3 p.).

17Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas prašė įregistruoti automobilį Seat Altea, kurio identifikavimo numeris suklastotas. Ši aplinkybė įrodyta, jos neginčija ir pats pareiškėjas.

18Pareiškėjas tvirtina, kad ginčijami sprendimai nepagrįsti ir neteisėti, kadangi Taisyklių 67.1 punktas leidžia registruoti transporto priemonę ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai ji grąžinama valdytojui po teisėsaugos pareigūnų atlikto tyrimo. 2010 m. gruodžio 2 d. Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu Nr. 15-2369 automobilis Seat Altea buvo jam grąžintas, jis pripažintas sąžiningu įgijėju ir savininku, be to, automobilis nepaieškomas, todėl atsakovas nurodytu teisiniu pagrindu privalėjo registruoti automobilį. Tokie pareiškėjo argumentai nepagrįsti. Aplinkybė, kad pareiškėjas yra sąžiningas įgijėjas, kad Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu automobilis jam buvo grąžintas, kaip teisėtam savininkui, kad automobilis nepaieškomas, nesudaro teisinio pagrindo pripažinti VĮ „Regitra“ Kauno filialo sprendimą neteisėtu, registruoti automobilį pareiškėjo vardu. Kolegijos nuomone, vadovautis Taisyklių 67.1 punkto nuostatomis galima tik tais atvejais, kai teisėsaugos institucijos nusprendžia ne tik grąžinti automobilį jo savininkui, bet visapusiškai nustato visas registracijai reikšmingas teisines bei faktines aplinkybes, kuriomis arba objektyviai paneigiamas automobilio identifikacinio numerio klastojimo faktas, arba konstatuojamos tikrosios automobilio registracijos aplinkybės, taip užkertant kelią galimiems trečiųjų asmenų teisių pažeidimams ir būsimiems civiliniams ginčams ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Nagrinėjamu atveju ikiteisminio tyrimo metu tokios aplinkybės nekonstatuotos, ankstesnės automobilio pirkimo-pardavimo, registracijos aplinkybės nenustatytos, be to, ikiteisminis tyrimas vis dar atliekamas ir nebaigtas, procesinis sprendimas kol kas nepriimtas, todėl Taisyklių 67.1 punkto nuostatos ginčo atveju netaikytinos. Pažymėtina, kad tokioje situacijoje atsakovas VĮ „Regitra“ už netinkamą pirkimo pardavimo sutarties sąlygų vykdymą ar jų nevykdymą ir dėl to pareiškėjui kilusias teisines pasekmes, nėra atsakingas. Tai yra sutartį sudariusių šalių pareigos ir teisės. Nagrinėjamu atveju toks automobilio savininkas (sąžiningas įgijėjas) savo pažeistą teisę naudotis automobiliu gali ginti kitais įstatymų nustatytais būdais, pavyzdžiui, ginčyti sandorį, kuriuo įgytas automobilis, CK 57 str. ar kitais pagrindais. Patenkinus tokį ieškinį, jam būtų grąžinta visa, ką yra perdavęs pagal sandorį antrajai šaliai.

19Pareiškėjas savo reikalavimus grindžia ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos raštu (b.l. 67), kuriame nurodyta, kad automobilis nėra registruotas Vokietijoje. Tačiau pažymėtina, kad šie duomenys objektyviai paneigti vėliau gautais rašytiniais įrodymais iš Federalinės automobilių valdybos centrinio transporto priemonių registro, EUCARIS duomenų bazės duomenimis. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad prašoma registruoti transporto priemonė Seat Altea, kurios tikrasis identifikacinis Nr. VSSZZZ5PZ6R046415, vis dar tebėra registruota Vokietijoje lizingo bendrovės Interleasing Hausler Munchen GmbH & Co KG vardu. Ši bendrovė turi ir originalią automobilio registracijos (nuosavybės) liudijimo II-ąją dalį UL002521. Transporto priemonė, kurios identifikacinis Nr. VSSZZZ5PZ5R029971 (suklastotas), taip pat registruota Vokietijoje, nurodant, kad paskutinis perrašymas, kurio metu transporto priemonei suteikti numerio ženklai LOS-BR 670, atliktas 2011 m. rugpjūčio 2 d., paskutinis savininkas - ( - ). Be to, Federalinės automobilių valdybos atsakyme pagal VĮ „Regitra“ užklausimą nurodyta, kad tiek vienos, tiek kitos transporto priemonės leidimai eksploatacijai dar galioja.

20Lietuvos Vyriausias administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl neidentifikuotų transporto priemonių registravimo yra pažymėjęs, kad tokių transporto priemonių registravimas apsunkintų vogtų automobilių paiešką ir savininkų nustatymą bei transporto priemonių grąžinimą jiems, turėtų neigiamos įtakos nusikalstamumo mažinimui, kadangi sudarytų sąlygas vogtoms transporto priemonėms įteisinti. Toks registravimas taip pat apsunkintų padėtį, sprendžiant žalos, padarytos autoavarijos metu kitų asmenų turto, sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu, atlyginimo klausimus, kadangi pasunkėtų dalyvavusių autoavarijose automobilių, o kartu jų valdytojų (kai žalą privalo atlyginti transporto priemonės, kaip padidinto pavojaus šaltinio,

214

22valdytojas) bei žalą padariusių asmenų nustatymas. Teismas pripažino, kad grąžinus savininkui (sąžiningam įgijėjui) neidentifikuotą transporto priemonę, atsisakymas ją registruoti yra teisėtas, nes priešingu atveju galėtų būti pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. (2001 m. gegužės 7 d. administracinė byla Nr. I2-4/2001).

23Darytina išvada, kad atsakovas, atsisakydamas registruoti transporto priemonę, pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė transporto priemonės registracijos dokumento. Nepateikus tokio dokumento, nėra galimybės tiksliai nustatyti jo ankstesnės registracijos, jos išregistravimo fakto, o be šios informacijos registruojant transporto priemonę, galima situacija, kai tas pats automobilis būtų registruotas du kartus, dviejose skirtingose valstybėse, tokiu būdu pažeidžiant kitų fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teisių apsaugą. Pažymėtina, kad pareiškėjui norint perregistruoti transporto priemonę Seat Altea, kurios identifikacinis Nr. VSSZZZ5PZ6R046415, jis turi gauti iš Vokietijos lizingo bendrovės Interleasing Hausler Munchen GmbH & Co KG registracijos liudijimo Nr. UL112521 originalą 2-ąją dalį arba minėtą transporto priemonę registravusios užsienio registracijos tarnybos ar atitinkamo registro patvirtinimą dėl transporto priemonės registravimo kitoje valstybėje galimybės. (Taisyklių 69 p.).

24Remiantis išdėstytais argumentais pripažintina, kad ginčijami sprendimai dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę, yra teisėti ir pagrįsti.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 straipsniu 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

26Atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

27Skundą atmesti.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas prašo panaikinti 2011 m. vasario 1 d. Valstybės įmonės... 3. Atsakovo atstovas su pareiškėjo skundu nesutinka. Atsakovo atstovas nurodo,... 4. 2... 5. dokumento (registracijos liudijimo) abi dalys, todėl registruoti automobilį,... 6. Skundas nepagrįstas ir atmestinas.... 7. Dėl termino skundui paduoti.... 8. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau –... 9. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas, naudodamasis įstatymu jam... 10. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą (pavyzdžiui... 12. Dėl sprendimų panaikinimo.... 13. Byloje ginčas kilęs dėl transporto priemonės Seat Altea, kurios... 14. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 32 p. apibrėžta Motorinės... 15. 3... 16. Taisyklių 60 punkte nustatyta, kokius dokumentus kartu su patvirtintos formos... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas prašė įregistruoti... 18. Pareiškėjas tvirtina, kad ginčijami sprendimai nepagrįsti ir neteisėti,... 19. Pareiškėjas savo reikalavimus grindžia ir Lietuvos kriminalinės policijos... 20. Lietuvos Vyriausias administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl... 21. 4... 22. valdytojas) bei žalą padariusių asmenų nustatymas. Teismas pripažino, kad... 23. Darytina išvada, kad atsakovas, atsisakydamas registruoti transporto... 24. Remiantis išdėstytais argumentais pripažintina, kad ginčijami sprendimai... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 26. Atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.... 27. Skundą atmesti.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...