Byla Iv-1858-484/2011

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseja Ina Kirkutiene, susipažinusi su uždarosios akcines bendroves „Busturas“ (toliau – UAB „Busturas“) skundu,

3n u s t a t e:

4UAB „Busturas“ 2011-01-11 išsiunte teismui skunda, kuriame prašo panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) 2010-12-09 nutarima Nr. 1S-217.

5Skunda atsisakytina priimti.

6Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ABTI) 5 straipsnio 1 dalies nuostatas kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise arba istatymu saugomas interesas. ABTI 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte itvirtinta, jog teismas imasi nagrineti administracine byla pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad butu apginta jo teise arba istatymu saugomas interesas, skunda ar prašyma. Šiu teises normu sistemine analize leidžia teigti, kad i administracini teisma asmuo turi teise kreiptis tik del jam teisines pasekmes sukelianciu individualiu teises aktu, priimtu viešojo administravimo srityje.

7Bylos dokumentais nustatyta, kad pareiškeja gincija Konkurencijos tarybos motyvuota nutarima ištirti konkurencija ribojancius veiksmus.

8Konkurencijos tarybos nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobudžio dokumentu, kuriais atliekamas reikšmingu aplinkybiu tyrimas (Konkurencijos istatymo 25 str. 5 d.). Tokie dokumentai pagal savo pobudi nepriskirtini prie aktu, kurie yra ginco administraciniame teisme dalykas (ABTI 15 str.).

9Pažymetina, kad Konkurencijos istatyme yra numatyta galimybe skusti galutinius Konkurencijos tarybos sprendimus arba nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurencija ribojancius veiksmus (Konkurencijos istatymo 36,38 straipsnis), o motyvuoto nutarimo del tyrimo pradejimo apskundimo galimybe istatyme nenumatyta. Taigi, motyvuotas nutarimas pradeti tyrima del UAB „Klaipedos autobusu parkas“, UAB „Kautra“ ir UAB „Busturas“ veiksmu atitikties Konkurencijos istatymo 9 straipsnio ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams pareiškejai sukuria tik procedurinio, o ne materialaus pobudžio teisines pasekmes. Toks dokumentas savaime nedaro itakos pareiškejo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedura, kurios metu priemus galutini sprendima pareiškejo teisinis statusas gali pasikeisti.

10Del nurodytu priežasciu skundžiamas Konkurencijos Tarybos motyvuotas nutarimas pradeti tyrima del konkurencija ribojanciu veiksmu negali buti pripažistamas individualiu teises aktu, skustinu administraciniam teismui, todel pareiškejos skunda atsisakytina priimti, kaip nenagrinetina teismu (ABTI 37 str. 2 d. 1 p.).

11Pareiškejai gražintinas sumoketas žyminis mokestis (ABTI 42 str. 1 d. 3p.).

12Teiseja, vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

13atsisakyti priimti UAB „Busturas“ skunda, kaip nenagrinetina teismu.

14Nutarciai isiteisejus, skunda su priedais ir 2011-01-11 sumoketa žymini mokesti gražinti pareiškejui.

15Del nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai