Byla eA-967-502/2020
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Stasio Gagio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. P. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas K. P. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. VP­95 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą K. P. skyrimo“ (toliau – ir Įsakymas) 2 dalies 2.1 ir 2.2 punktus; 2) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją perskaičiuoti tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, įtraukiant į ištarnautą laiką laikotarpį nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1996 m. spalio 25 d. imtinai, atitinkamai perskaičiuoti priklausančios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydį procentine išraiška bei pensijos sumą ir sumokėti susidariusį iki perskaičiavimo dienos skirtumą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad nuo 1996 m. spalio 28 d. pradėjo dirbti Vyriausybinių ryšių centre prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – ir Centras). Nuo 2014 m. sausio 1 d. Centras pagal pavaldumą buvo perduotas Krašto apsaugos ministerijai. Pareiškėjas iš tarnybos Centre buvo atleistas 2018 m. sausio 2 d. pagal Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Nuo 2018 m. sausio 3 d. pareiškėjui buvo paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą. Pareiškėjas nesutiko su skundžiamo Įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiais, nes jo ištarnautas laikas buvo apskaičiuotas neteisingai ir dėl to neteisingai apskaičiuotas pensijos dydis procentine išraiška ir pati pensijos suma. Tokiu būdu buvo pažeistos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai. Pareiškėjo teigimu, skaičiuojant jo ištarnautą laiką, nebuvo įskaičiuotas laikotarpis pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostatas. Atsakovas nepagrįstai į ištarnautą laiką neįtraukė laikotarpio nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1996 m. spalio 25 d., kai pareiškėjas dirbo pedagoginį darbą. Pabrėžė, kad pagal teisės aktus į pareigūnų tarnybos laiką pensijai skirti nuo 1990 m. kovo 11 d. privalomai įskaitomas biudžetinių įstaigų tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, laikas. Taigi, skundžiamu Įsakymu atsakovas, neįtraukdamas dalies laiko, kai pareiškėjas dirbo pareigose, priskiriamose prie valstybės tarnautojų pareigų, pažeidė teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo principus, o tuo pačiu pareiškėjo teisę gauti ištarnautą laiką atitinkančią valstybinę pensiją už tarnybą. Be to, akcentavo, kad 2012 m. gruodžio 31 d. jam buvo paskaičiuotas didesnis stažas nei 2018 m. sausio 2 d. po papildomai išdirbtų dar penkerių metų tarnyboje.

93.

10Atsakovas Krašto apsaugos ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

114.

12Krašto apsaugos ministerija nurodė, kad į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitomas tarnybos laikas nuo paskyrimo į pareigūno ar kario pareigas dienos. Taip pat įskaitomi laikotarpiai, kada pareiškėjas dirbo Centre, kaip stažas tarnaujant krašto apsaugos sistemoje. Atsakovo nuomone, pareiškėjui tarnybos laikas pensijai skirti buvo paskaičiuotas remiantis teisės aktais, t. y. į krašto apsaugos sistemos tarnybos laiką (stažą) pensijai skirti buvo įskaitytas ne tik visas tarnybos laikas Centre, bet ir visas faktinis tarnybos laikas Centre nuo jo paskyrimo į pareigūno pareigas – nuo 1996 m. spalio 28 d. Be to, tvirtino, kad pareiškėjas neatitiko Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostatų, kurios numatė papildomų laikotarpių įskaitymą į valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos laiką, o ne krašto apsaugos sistemos tarnybos laiką.

13II.

145.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimu pareiškėjo K. P. skundą atmetė.

166.

17Teismas nustatė, kad pareiškėjas nuo 1988 m. rugpjūčio 15 d. Molėtų 2-oje vidurinėje mokykloje dirbo pradinio karinio rengimo vadovu. Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. buvo perkeltas dirbti Molėtų 2-oje vidurinės mokyklos mokytoju. Iš mokytojo pareigų atleistas 1996 m. spalio 25 d. Nuo 1996 m. spalio 28 d. iki 2014 m. sausio 1 d. pareiškėjas tarnavo pareigūnu Centre, o pasikeitus Centro pavaldumui, nuo 2014 m. sausio 1 d. tarnavo statutiniu valstybės tarnautoju pagal civilinės krašto apsaugos tarnybos sutartį Centre. Centro viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. P-112 pareiškėjas atleistas iš užimamų pareigų, nutraukiant civilinės krašto apsaugos tarnybos sutartį. Nuo 2018 m. sausio 3 d. pareiškėjui skundžiamu Įsakymu buvo paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą, t. y. Įsakymo 2.1 papunkčiu nustatyta, kad K. P. tarnybos laikas pensijai skirti 22 metai 9 mėnesiai 15 dienų; 2.2 papunkčiu nustatytas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis – 24,02 proc. nuo 1 726,86 Eur darbo užmokesčio vidurkio, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos suma – 414,79 Eur.

187.

19Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl to, kad atsakovas į bendrą K. P. tarnybos stažą pensijai skirti papildomai neįtraukė laikotarpio nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1996 m. spalio 25 d., kai pareiškėjas dirbo mokytoju Molėtų 2-oje vidurinėje mokykloje.

208.

21Teismas pažymėjo, kad pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas (toliau – ir Įstatymas). Teismas nurodė, kad pareiškėjas tarnavo pareigūnu Centre nuo 1996 m. spalio 28 d., į pensijai skirti laikotarpį buvo įskaitytas ne tik visas tarnybos Centre, bet ir faktinis tarnybos Centre nuo pareiškėjo paskyrimo į pareigūno pareigas dienos. Teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai skaičiuodamas pareiškėjo tarnybos stažą pensijai gauti vadovavosi Įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi. Teismo vertinimu, pareiškėjas neteisus manydamas, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio nuostatas į pareigūnų tarnybos laiką pensijai skirti nuo 1990 m. kovo 11 d. privalomai turi būti įskaitomas biudžetinių įstaigų tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, laikas (nagrinėjamu atveju – laikotarpis, pareiškėjui dirbant mokytoju Molėtų 2-oje vidurinėje mokykloje). Visų pirma, teismas pažymėjo, kad Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos nėra taikomos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (4 straipsnio 5 dalies 7 punktas). Nagrinėjamu atveju pedagoginis (mokytojo) darbas nėra priskiriamas prie valstybės tarnautojo pareigybių, todėl ir laikotarpis, kada pareiškėjas dirbo pedagoginį (mokytojo) darbą mokykloje, negalėjo būti traktuojamas kaip stažas valstybės tarnyboje. Vadinasi, jis negalėjo būti įskaitomas į tarnybos stažą. Be to, teismas atkreipė pareiškėjo dėmesį ir į tai, kad pagal Valstybės saugumo departamento įstatymo 28 straipsnį, kuris numato papildomų laikotarpių, buvusių iki faktinio pareigūno tarnybos laiko pradžios įskaitymą, yra įskaitomas Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų laikas, o ne krašto apsaugos sistemos tarnybos laikas, kaip teisingai pastebėjo atsakovas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas tarnavo civilinėje krašto apsaugos tarnyboje, todėl pareiškėjui buvo skaičiuojamas krašto apsaugos sistemos tarnybos stažas. Atsižvelgdamas į tai, teismas pareiškėjo teiginį, kad skaičiuojant jo ištarnautą laiką, nebuvo įskaičiuotas laikotarpis pagal Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostatas, atmetė kaip nepagrįstą.

229.

23Teismas nurodė, kad pareiškėjas teismui pateikė Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. P-60 „Dėl statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažo“. Jame paskaičiuotas Centro statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažas nuo stažo pradžios iki 2012 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai. Minėtame įsakyme pareiškėjo tarnybos stažas paskaičiuotas – 24 metai 4 mėnesiai 29 dienos (šio įsakymo 2.35 papunktis). Pareiškėjas teigė, kad 2012 m. gruodžio 31 d. pareiškėjo tarnybos stažas Centre buvo didesnis nei 2018 m. sausio 3 d. (22 metai 9 mėnesiai 15 dienų), t. y. kai pareiškėjas buvo išleistas į pensiją ir įgijo teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą. Atsakovas teismui 2018 m. lapkričio 19 d. pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad minėtas 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. P-60 nėra laikytinas prieštaraujančiu skundžiamam Įsakymui, nes skiriasi šio įsakymo pobūdis ir paskirtis. Teismas, vertindamas pareiškėjo pateiktą Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. P-60, pažymėjo, kad iš šio įsakymo turinio nėra suprantama, kaip buvo apskaičiuojamas bendras pareiškėjo tarnybos stažas (kokie laikotarpiai įskaityti, o kokie – ne), be to, neaišku, ar buvo skaičiuojamas bendras tarnybos stažas ar tarnybos stažas pensijai gauti, nes, kaip teisingai pastebėjo atsakovas, šie stažai negalėjo būti tapatinami. Teismo vertinimu, pareiškėjui į tarnybos laiką pensijai skirti buvo įskaitytas visas faktinis statutinės tarnybos laikas, ištarnautas Centre (tiek valstybės saugumo departamento, tiek krašto apsaugos sistemoje), todėl atsakovo išvada, kad atsižvelgiant į pareiškėjo statusą, jis neatitiko anksčiau paminėto teisinio reglamentavimo nuostatų, numatančių papildomų laikotarpių įskaitymą į valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos laiką, teismo laikyta pagrįsta. Teismas nagrinėjamoje byloje sprendė būtent skundžiamo Įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, todėl plačiau apie Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. P-60 nepasisakė.

2410.

25Apibendrinęs išdėstytus argumentus, teismas padarė išvadą, kad naikinti skundžiamo Įsakymo nebuvo teisinio pagrindo, jis laikytinas teisėtu ir pagrįstu. Teismui nustačius, kad Įsakymas teisėtas ir pagrįstas, atitinkamai negalėjo būti tenkinamas ir pareiškėjo skundo reikalavimas dėl įpareigojimo perskaičiuoti tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti.

26III.

2711.

28Pareiškėjas K. P. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylos nagrinėjimo išlaidas.

2912.

30Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio nuostatas, sutikdamas su atsakovo pozicija, jog papildomi įskaitytini į stažą pensijai gauti laikotarpiai, numatyti Valstybės saugumo departamento įstatymo 28 straipsnyje pareiškėjui netaikytini, nes pareiškėjas tarnavo civilinėje krašto apsaugos tarnyboje, o ne Valstybės saugumo departamente. Pažymi, jog savo tarnybą pareiškėjas pradėjo ir nuo 1996 metų tarnavo būtent Valstybės saugumo departamente, kuriam priklausė Vyriausybinių ryšių centras. Todėl didžiąją dalį savo stažo pensijai gauti sukaupė būtent šioje struktūroje, dirbdamas šiame pavaldume. Pareiškėjo teigimu, jis buvo patikintas, kad pasikeitus Centro pavaldumui niekas, jokios sąlygos ir garantijos, kaip tarnautojui, nepasikeis, visas priklausantis stažas išliks, tai yra bus perkeltas, nepaisant to, jog pasikeis Centro pavaldumas. Todėl teismo vertinimas, jog iš tarnybos buvo atleistas iš civilinės krašto apsaugos tarnybos, o ne Valstybės saugumo departamento, ir dėl to papildomi laikotarpiai, numatyti Valstybės saugumo departamento įstatyme pareiškėjui netaikytini, pareiškėjo nuomone, yra neteisingas.

3113.

32Pareiškėjas cituodamas Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII­749) 1 straipsnio 6 dalį, Įstatymo 16 straipsnio 4 dalį, Valstybės saugumo departamento įstatymo 28 straipsnio 11 dalį teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, jog papildomi laikotarpiai, kurie jau buvo pareiškėjui įskaityti į stažą kai Centras priklausė Valstybės saugumo departamento pavaldumui nebeturi būti įskaityti į pareiškėjo stažą Centro pavaldumui pasikeitus.

3314.

34Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, būtent – Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. P-60 „Dėl statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažo“, kuriame paskaičiuotas Centro statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažas nuo stažo pradžios iki 2012 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai, ir atsakovo paaiškinimą dėl jo. Pareiškėjo teigimu, teismo pozicija minėtu klausimu nėra teisinga, kadangi šis įsakymas buvo skirtas tarnybos stažui pensijai gauti apskaičiuoti, svarstant (ruošiantis) galimam pavaldumo pasikeitimui. Be to, nei atsakovas savo paaiškinimuose, nei teismas nenurodė ir nepagrindė, kuo skiriasi bendras tarnybos stažas ir tarnybos stažas pensijai gauti ir kurie bendro tarnybos stažo laikotarpiai neturi būti įtraukti į ištarnautus metus pensijai gauti. Pareiškėjo nuomone, visi ištarnauti laikotarpiai yra įtraukiami į tarnybos stažą pensijai gauti. Atsakovas savo paaiškinimą grindžia iš esmės vieninteliu argumentu, kad pareiškėjas išėjo į pensiją iš Krašto apsaugos sistemos, o ne Valstybės saugumo departamento, todėl papildomi laikotarpiai pagal Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostatas neskaičiuotini. Pareiškėjo nuomone, Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. P-60 nepaneigus, jis vertintinas kaip svarus įrodymas tarnybos stažui pagrįsti, o byloje jis nėra paneigtas jokiais įrodymais. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pažeidė visapusiško, pilno ir objektyvaus bylos išnagrinėjimo principą.

3515.

36Pareiškėjas pažymi, kad visi darbuotojai, anksčiau palikę tarnybą, gavo pensijas už visus ištarnautus metus, įskaitant papildomai trauktinus laikotarpius, tuo tarpu pareiškėjui pratęsus tarnybą Krašto apsaugos ministerijos pavaldume ir dar papildomai ištarnavus ketverius metus, stažas tapo mažesnis nei buvo iki pavaldumo pasikeitimo, kas akivaizdžiai pažeidė jo teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo, sąžiningumo principus, o tuo pačiu ir jo teisę gauti ištarnautą laiką atitinkančią valstybinę pensiją už tarnybą.

3716.

38Atsakovas Krašto apsaugos ministerija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

3917.

40Atsakovas nurodo, kad pareiškėjui į krašto apsaugos sistemos tarnybos laiką (stažą) pensijai skirti buvo įskaitytas ne tik visas tarnybos laikas, paskiausiai ištarnautas, bet ir visas faktinis tarnybos laikas, ištarnautas Valstybės saugumo departamente nuo paskyrimo į pareigūno pareigas dienos (t. y. nuo 1996 m. spalio 28 d.), kaip ir numatyta Įstatymo 6 straipsnyje

4118.

42Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, jog skaičiuojant jo ištarnautą laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, papildomai turėjo būti įskaičiuotas ir laikotarpis (kuriuo jis iki tarnybos Valstybės saugumo departamente dirbo mokyklos mokytoju) pagal Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostatas. Šiuo aspektu atsakovas laikosi teismui pateiktame atsiliepime į pareiškėjo skundą išsakytos pozicijos, kuriai iš esmės pritarė pirmosios instancijos teismas.

4319.

44Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Valstybės saugumo departamento direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. P-60, kuriame nurodytas šio Centro statutinių valstybės tarnautojų (taip pat ir apelianto) tarnybos stažas iki 2012 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai, pareiškėjo nuomone, teismas pagrįstai sutiko su atsakovo pateiktais paaiškinimais, kuriuose nurodyta, kad šis įsakymas neturėtų būti laikomas prieštaraujančiu pareiškėjo skundžiamam Įsakymui, nes skiriasi šio įsakymo pobūdis ir paskirtis. Iš šio įsakymo turinio nėra aišku kokio pobūdžio stažas jame nurodytas, kaip jis apskaičiuojamas (kokie laikotarpiai įskaityti, o kokie – ne), be to, šiame įsakyme nėra nurodyta, kad šis stažas (stažai) skirtas apskaičiuoti pareigūnų ir karių pensiją.

45Teisėjų kolegija

konstatuoja:

46IV.

4720.

48Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. VP­95 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą K. P. skyrimo“ panaikinimo, bei dėl įpareigojimo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją perskaičiuoti tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, taip pat dėl teismo išlaidų priteisimo.

4921.

50Pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamo Įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiais, teigė, kad skaičiuojant pareiškėjo ištarnautą laiką, į jo bendrą tarnybos stažą pensijai skirti, nebuvo įskaičiuotas laikotarpis nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1996 m. spalio 25 d., kai pareiškėjas dirbo mokytoju Molėtų 2-oje vidurinėje mokykloje, pagal Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostatas.

5122.

52Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė. Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu pateikė apeliacinį skundą, kuriame teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio nuostatas, nurodydamas, jog papildomi įskaitytini į stažą pensijai gauti laikotarpiai, numatyti Valstybės saugumo departamento įstatymo 28 straipsnyje pareiškėjui netaikytini, nes pareiškėjas tarnavo civilinėje krašto apsaugos tarnyboje, o ne Valstybės saugumo departamente. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus – Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. P-60 „Dėl statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažo“. Be to, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, jog papildomi laikotarpiai, kurie jau buvo pareiškėjui įskaityti į stažą kai Centras priklausė Valstybės saugumo departamento pavaldumui nebeturi būti įskaityti į pareiškėjo stažą Centro pavaldumui pasikeitus.

5323.

54Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

5524.

56Byloje nustatyta, kad pareiškėjas nuo 1988 m. rugpjūčio 15 d. dirbo Molėtų 2-oje vidurinėje mokykloje pradinio karinio rengimo vadovu. Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. buvo perkeltas dirbti Molėtų 2-oje vidurinės mokyklos mokytoju. Iš mokytojo pareigų atleistas 1996 m. spalio 25 d. Nuo 1996 m. spalio 28 d. pareiškėjas tarnavo pareigūnu Centre. Pasikeitus Centro pavaldumui, nuo 2014 m. sausio 1 d. tarnavo statutiniu valstybės tarnautoju pagal civilinės krašto apsaugos tarnybos sutartį Centre. Centro viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. P-112 pareiškėjas atleistas iš užimamų pareigų, nutraukiant civilinės krašto apsaugos tarnybos sutartį.

5725.

58Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-60 „Dėl statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažo“ paskaičiuotas Centro statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažas nuo stažo pradžios iki 2012 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai. Minėtame įsakyme pareiškėjo tarnybos stažas paskaičiuotas – 24 metai 4 mėnesiai 29 dienos (šio įsakymo 2.35 papunktis). Minėto įsakymo 1 punkte nurodyta, kad įskaitomas į Valstybės saugumo departamento pareigūnų tarnybos stažą jau įskaitytas statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažo tarnybos laikotarpiu, iš naujo jų nesvarstant ir netikslinant (b. l. 57–60).

5926.

60Teisėjų kolegija vertinimu, nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus ir nepagrįstai atsisakė vertinti Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-60 nustatyto pareiškėjui, kaip statutinio valstybės tarnautojui tarnybos stažo, teisėtumo. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškėjo skundo argumentus dėl stažo nustatymo iki pareiškėjas atliko tarnybą Centre, kuris priklausė Valstybės saugumo departamentui, t. y. iki 2013 m. gruodžio 31 d., turėjo atsižvelgti į tarnybos stažą nustatančias teisės aktų nuostatas, galiojusias tuo metu, ir į tai, kad tik pasikeitus Centro pavaldumui, nuo 2014 m. sausio 1 d. ir pareiškėjui tarnaujant statutiniu valstybės tarnautoju civilinės krašto apsaugos tarnyboje, skaičiuojamas krašto apsaugos sistemos tarnybos stažas.

6127.

62Specialus pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojantis įstatymas yra Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas. Šio įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 128 patvirtinti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Iš minėtų teisės aktų turinio matyti, kad juose nustatomi asmenys, turintys teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, apibrėžiamos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo sąlygos, pareigūnų ir karių tarnybos laikas pensijai skirti, šios pensijos dydžio nustatymo taisyklės, pensijų skyrimo tvarka, nurodomos įstatymo įsigaliojimo ir kitos sąlygos.

6328.

64Tarnybos laiko pensijai skirti apskaičiavimą pirmiausia reguliuoja Įstatymo 6 straipsnis, be kita ko, nustatantis, kad į šį laiką įskaičiuojamas tarnybos vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente, jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėse, muitinės sistemoje laikas nuo paskyrimo į pareigūno ar kario pareigas dienos. To paties įstatymo 16 straipsnis apibrėžia laikotarpius, kurie yra prilyginami tarnybos laikui. Įstatymo (redakcija galiojusi pareiškėjo į pensiją išėjimo metu – 2018 m. sausio 2 d.) 16 straipsnio, reglamentuojančio šio įstatymo įsigaliojimą, 4 dalis nustatė, jog į Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų, paskirtų į pareigas iki 2012 m. gruodžio 31 d., tarnybos laiką pensijai skirti įskaitomi laikotarpiai, iki Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2013 m. sausio 1 d.) įskaityti į Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos stažą pagal galiojusio Valstybės saugumo departamento įstatymo 28 straipsnį. Valstybės saugumo departamento įstatymo 28 straipsnyje (galiojusiame iki 2012 m. gruodžio 31 d.) buvo numatyta, kad Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos stažo pradžia laikoma saugumo pareigūno priėmimo į tarnybą Valstybės saugumo departamento sistemoje data ir į Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos stažą papildomai įskaitomi laikotarpiai (tarp jų ir laikotarpiai iki 1990 m. kovo 11 d.) numatyti Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnyje (Valstybės saugumo departamento įstatymo 28 str. 11 p.).

6529.

66Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnyje buvo nurodyta, kad pagal šį įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1–4 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius. Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos.

6730.

68Tarnybos stažo skaičiavimo tvarka detalizuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 patvirtintose Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėse (toliau – ir Taisyklės), kurių 6.2 punkte nurodyta, kad tarnybos stažas skaičiuojamas nuo tarnybos (darbo) valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose pradžios arba paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje, o iki Valstybės tarnybos įstatymo įsigaliojimo – A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

6931.

70Taikant Taisyklių 6 punktą, taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiose teisės normose įtvirtintas leidimas priskirti tuo metu eitas pareigas valstybės tarnautojo pareigoms, yra siejamas su faktinės aplinkybės nustatymu, t. y. ar asmuo tuo metu faktiškai ėjo tokias pareigas, ar ne.

7132.

72Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas į pareigas Centre buvo paskirtas 1996 m. spalio 28 d., o iki 1996 m. spalio 25 d. pareiškėjas dirbo vidurinės mokyklos mokytoju. Darytina išvada, kad pareiškėjas iki 1996 m. spalio 25 d. ėjo pareigas priskiriamas A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų.

7333.

74Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, vadovaujantis aukščiau nurodytu teisiniu reguliavimu, pareiškėjui turėjo būti į tarnybos stažą įskaitomas visas išdirbtas laikas, t. y. ir laikotarpis nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1996 m. spalio 25 d., kai pareiškėjas dirbo mokytoju Molėtų 2-oje vidurinėje mokykloje. Būtent tai ir buvo padaryta ir nurodyta Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. P-60 „Dėl statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažo“, kuris yra galiojantis ir jame pateikta informacija nenuginčyta. Įvertinus tai, kas išdėstyta, atsakovas, priimdamas Įsakymą nepagrįstai nustatydamas pareiškėjui tarnybos laiką pensijai skirti, neįvertino Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. P-60 „Dėl statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažo“ nustatyto tarnybos stažo ir nevertino valstybės tarnautojų tarnybos stažo skaičiavimo teisinio reglamentavimo iki Centro pavaldumo pasikeitimo (2014 m. sausio 1 d.).

7534.

76Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste paminėtina ir tai, kad Konstitucinio Teismo doktrinoje nuosekliai akcentuojama, teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas yra neatsiejami teisinės valstybės principo elementai. Šių principų paskirtis – laiduoti asmens pasitikėjimą savo valstybe ir teise. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise. Šie teisiniai principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. Jie siejasi su visų valstybės institucijų pareiga vykdyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui. Įstatymais nustačius asmenims tam tikrą teisę, tos teisės suteikimo pagrindus, sąlygas ir tvarką, valstybei kyla pareiga santykiuose laikytis teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo konstitucinių principų. Šie principai taip pat reiškia įgytų teisių apsaugą, t. y. asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (žr., Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d, 2002 m. balandžio 23 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. sausio 24 d., 2003 m. kovo 4 d., 2003 m. liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2007 m. liepos 5 d., 2008 m. vasario 20 d., 2008 m. gruodžio 24 d., 2011 m. gruodžio 22 d., 2013 m. vasario 15 d. nutarimus; 2010 m. liepos 2 d. sprendimą). Pabrėžtina, kad pareiškėjas, pasikeitus Centro pavaldumui ir susipažinęs su Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-60 „Dėl statutinių valstybės tarnautojų tarnybos stažo“, pagrįstai tikėjosi ir puoselėjo teisėtą lūkestį, kad nustatyto Centro statutinių valstybės tarnautojų stažo (nuo stažo pradžios iki 2012 m. gruodžio 31 d.) skaičiavimas bus tęsiamas ir toliau tarnaujant jam Centre, nors ir priskirtame Krašto apsaugos ministerijai, bei bus įskaitytas į tarnybos laiką pensijai gauti.

7735.

78Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, taikė ir aiškino materialiosios teisės normas bei padarė neteisingą išvadą spręsdamas dėl pareiškėjo laikotarpio nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1996 m. spalio 25 d įskaitymo į pareiškėjo tarnybos stažą pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – pareiškėjo skundą tenkinti.

7936.

80ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundas ir apeliacinis skundas buvo tenkinti, todėl pareiškėjas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

8137.

82Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

8338.

84Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, kad priteistini maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (toliau – koeficientas). Pagal Rekomendacijų nuostatas, už apeliacinį skundą priteistinas maksimalaus atlyginimo dydžio koeficientas yra 1,7 (8.10 p.). Apeliacinį skundą advokatė A. R. parengė ketvirtąjį 2018 metų ketvirtį, todėl šiuo atveju aktualus 2018 metų antrojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, kuris, vadovaujantis oficialia Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, buvo 926,7 Eur. Taigi maksimali priteistina suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1 575,39 Eur (1,7 × 926,7 Eur). Pareiškėjas už apeliacinio skundo parengimą prašo priteisti 150 Eur, t. y. ženkliai mažesnę sumą. Dėl bylinėjimosi išlaidų patirtų pirmosios instancijos teisme, teisėjų kolegija pažymi, kad byloje pateikti duomenys patvirtina, jog pareiškėjas už skundo parengimą advokatei A. R. sumokėjo 100 Eur (b. l. 5) ir taip pat sumokėjo 50 Eur už papildomo paaiškinimo parengimą (b. l. 61). Vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis, nustatyta, kad ir 150 Eur suma už skundo (Rekomendacijų 8.2 p., koeficientas – 2,5) ir papildomo paaiškinimo (Rekomendacijų 8.16 p., koeficientas – 0,4) parengimą maksimalios priteistinos sumos neviršija. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad prašoma priteisti bendra 300 Eur suma atitinka advokato darbo ir laiko sąnaudas bei bylos sudėtingumą, todėl priteistina pareiškėjui.

85Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

86Pareiškėjo K. P. apeliacinį skundą tenkinti.

87Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

88Panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. VP­95 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą K. P. skyrimo“ 2 dalies 2.1 ir 2.2 punktus, bei įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją perskaičiuoti pareiškėjo K. P. tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, įtraukiant į ištarnautą laiką laikotarpį nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1996 m. spalio 25 d. imtinai, atitinkamai perskaičiuoti priklausančios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydį procentine išraiška bei pensijos sumą ir sumokėti susidariusį iki perskaičiavimo dienos skirtumą.

89Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

90Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas K. P. kreipėsi į teismą su skundu,... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 1996 m. spalio 28 d. pradėjo dirbti... 9. 3.... 10. Atsakovas Krašto apsaugos ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą... 11. 4.... 12. Krašto apsaugos ministerija nurodė, kad į tarnybos laiką pensijai skirti... 13. II.... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėjas nuo 1988 m. rugpjūčio 15 d. Molėtų... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl to, kad atsakovas į bendrą 20. 8.... 21. Teismas pažymėjo, kad pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir... 22. 9.... 23. Teismas nurodė, kad pareiškėjas teismui pateikė Centro direktoriaus 2012 m.... 24. 10.... 25. Apibendrinęs išdėstytus argumentus, teismas padarė išvadą, kad naikinti... 26. III.... 27. 11.... 28. Pareiškėjas K. P. apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 29. 12.... 30. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino... 31. 13.... 32. Pareiškėjas cituodamas Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo... 33. 14.... 34. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje... 35. 15.... 36. Pareiškėjas pažymi, kad visi darbuotojai, anksčiau palikę tarnybą, gavo... 37. 16.... 38. Atsakovas Krašto apsaugos ministerija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį... 39. 17.... 40. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjui į krašto apsaugos sistemos tarnybos... 41. 18.... 42. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, jog skaičiuojant jo... 43. 19.... 44. Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Valstybės saugumo departamento... 45. Teisėjų kolegija... 46. IV.... 47. 20.... 48. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 49. 21.... 50. Pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamo Įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiais,... 51. 22.... 52. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė. Pareiškėjas,... 53. 23.... 54. Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad pagal Administracinių bylų... 55. 24.... 56. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas nuo 1988 m. rugpjūčio 15 d. dirbo... 57. 25.... 58. Centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-60 „Dėl... 59. 26.... 60. Teisėjų kolegija vertinimu, nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos... 61. 27.... 62. Specialus pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą... 63. 28.... 64. Tarnybos laiko pensijai skirti apskaičiavimą pirmiausia reguliuoja Įstatymo... 65. 29.... 66. Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnyje buvo nurodyta, kad pagal šį... 67. 30.... 68. Tarnybos stažo skaičiavimo tvarka detalizuojama Lietuvos Respublikos... 69. 31.... 70. Taikant Taisyklių 6 punktą, taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiose... 71. 32.... 72. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas į pareigas Centre buvo... 73. 33.... 74. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, vadovaujantis aukščiau... 75. 34.... 76. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste paminėtina ir tai, kad Konstitucinio... 77. 35.... 78. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 79. 36.... 80. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 81. 37.... 82. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje... 83. 38.... 84. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos... 85. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 86. Pareiškėjo K. P. apeliacinį skundą tenkinti.... 87. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą... 88. Panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. birželio 15... 89. Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 300... 90. Sprendimas neskundžiamas....