Byla 2-3086-649/2019
Dėl skolos, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant Rasai Jurkštienei, nedalyvaujant šalių atstovams,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VELSEKA“ (toliau – UAB „VELSEKA“ arba - Ieškovė) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Palomenės ūkis“ (toliau – UAB „Palomenės ūkis“ arba –Atsakovė) dėl skolos, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „VELSEKA“ ieškiniu prašė iš atsakovės UAB „Palomenės ūkis“ priteisti 4210,54 Eur dydžio įsiskolinimą, 563,79 Eur dydžio delspinigius, 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo visiško sprendimo įvykdymo, taip pat priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog 2016 m. sausio 21 d. tarp UAB „VELSEKA“ ir UAB „Palomenės ūkis“ buvo sudaryta žymėto dyzelinio kuro pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 01-14 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovei UAB „Palomenės ūkis“ buvo parduodamas žymėtas dyzelinis kuras. Atsakovė UAB „Palomenės ūkis“ neapmokėjo 2018 m. gegužės 23 d. PVM sąskaitos faktūros KVE Nr. 0055751 – 810,54 Eur sumai ir 2018 m. lapkričio 12 d. PVM sąskaitos faktūros KVE Nr. 0058417 – 3400,54 Eur sumai. Viso Atsakovė liko skolinga Ieškovei 4210,54 Eur. Pagal Sutarties 4.1. punktą Atsakovė turėjo atsiskaityti už naftos produktus per 30 dienų nuo produktų gavimo pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, pagal tos pačios sutarties 4.2 punktą, laiku neatsiskaičiusi, mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos. Nurodė, jog 291,79 Eur delspinigiai pagal 2018 m. gegužės 23 d. sąskaitą faktūrą sudaro už 180 dienų ir 272,00 Eur delspinigiai pagal 2018 m. lapkričio 12 d. sąskaitą faktūrą – už 40 dienų. Viso Ieškovė reikalauja priteisti 563,79 Eur delspinigių. Mano, jog susitarimas dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių šalims turi įstatymo galią, toks sutartas delspinigių dydis atitiko šalių valią (b. l. 22-24).

5Atsakovė UAB „Palomenės ūkis“ pateikė atsiliepimą, kuriame skolos susidarymo fakto neginčija, tai yra pripažįsta, jog yra skolinga ieškovei UAB „VELSEKA“, tačiau nesutinka, su Ieškovės reikalaujamų priteisti delspinigių dydžiu ir prašo juos mažinti nuo 0,2 procentų už kiekvieną pradelstą dieną iki 0,02 procentų už dieną. Nurodo, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad netesybų tikslas – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą, reikalaujant atlyginti nuostolius, antra – siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma; trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Netesybos nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis, sudarantis galimybę piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaitą. Nurodo, jog Atsakovė yra žemės ūkio veiklą vykdantis subjektas, kurio darbo rezultatai priklauso nuo gamtinių sąlygų. Neneigia, kad turi finansinių sunkumų, nes dėl netinkamų gamtinių sąlygų patyrė didelių nuostolių, bet stengiasi suvaldyti finansinę padėtį, sumažinti skolas. Teismui tenkinus Ieškovės reikalavimus ir priteisus jos reikalaujamas netesybas, Atsakovės padėtis dar labiau pablogėtų, todėl prašo netesybų dydį nuo 0,2 procentų sumažinti iki 0,02 procentų ir taip užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą (b. l. 40-41).

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Dėl skolos priteisimo. Remiantis CK 6.305 straipsnio 1 dalimi, 6.350 straipsnio 1 dalimi, pagal pirkimo - pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis – viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti prekę (ar paslaugą) kitai šaliai (pirkėjui), o pirkėjas įsipareigoja prekę (paslaugą) priimti ir sumokėti nustatytą kainą. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. sausio 21 d. UAB „VELSEKA“ ir UAB „Palomenės ūkis“ sudarė žymėto dyzelinio kuro pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 01-14, pagal kurią Ieškovė įsipareigojo parduoti, o Atsakovė pirkti dyzelinį kurą, tame tarpe ir žymėtą dyzelinį kurą, sutartyje numatytomis sąlygomis (b. l. 33). Ieškovė 2018 m. gegužės 23 d. pardavė atsakovei kuro 810,54 Eur sumai ir išrašė PVM sąskaitą faktūrą KVE Nr. 0055751 bei 2018 m. lapkričio 12 d. - 3400,54 Eur sumai pagal PVM sąskaitą faktūrą KVE Nr. 0058417 (b. l. 27, 28). Sutarties, sudarytos tarp Ieškovės ir Atsakovės, 4.1. punkte nustatyta, kad Ieškovės išrašytos Atsakovei sąskaitos turi būti apmokėtos per 30 kalendorinių dienų (b. l. 33). Atsakovė minėtų sąskaitų nustatytais terminais neapmokėjo ir liko skolinga Ieškovei 4210,54 Eur. Teismas pažymi, jog ginčo dėl šios skolos nėra, UAB „Palomenės ūkis“ šią skolą pripažįsta.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalys). Teismas pripažįsta, jog UAB „Palomenės ūkis“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus už parduotą dyzelinį kurą sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, todėl UAB „VELSEKA“ reikalavimas priteisti 4210,54 Eur skolą pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas.

9Dėl delspinigių priteisimo. Lietuvos Respublikos CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Lietuvos Respublikos 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Remiantis Sutarties 4.2 punktu šalys susitarė, jog Atsakovei laiku neatsiskaitant, Ieškovė skaičiuoja 0,2 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog 2018 m. gegužės 23 d. ir 2018 m. lapkričio 12 d. Atsakovė iš Ieškovės įsigijo dyzelinio kuro už 4210,54 Eur. Atsakovė privalėjo Ieškovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras apmokėti per 30 kalendorinių dienų (Sutarties 4.1. punktas), bet sutartu laiku sąskaitų neapmokėjo, todėl Ieškovė pagal PVM sąskaitą faktūrą KVE Nr. 0055751 delspinigius skaičiavo laikotarpiu nuo 2018-06-23 iki 2019-01-21 už 180 dienų ir pagal PVM sąskaitą faktūrą KVE Nr. 0058417 delspinigius skaičiavo nuo 2018-12-13 iki 2019-01-21 už 40 dienų. Atsiliepime į ieškinį Atsakovė nurodo, kad Sutartis yra tęstinio pobūdžio, sutarties pažeidimo trukmė ir mastas nėra pagrindas, rodantis, kad Atsakovė piktnaudžiauja savo teisėmis ir sąmoningai siekė neatsiskaityti ir nevykdyti prievolių. Pažymi, jog finansiniai sunkumai Atsakovei, vykdančiai žemės ūkio veiklą, atsirado po sausringo vasaros periodo. Prašo sumažinti delspinigių dydį nuo 0,2 procentų iki 0,02 procentų. Atsakovės nuomone, delspinigių sumažinimas iki 0,02 procentų užtikrins prievolės šalių interesų pusiausvyrą, nebus pažeistas sutarčių laisvės principas.

10Teismas, atsižvelgęs į CK 6.258 straipsnio 3 dalyje numatytą teismui teisę mažinti netesybas (delspinigius), jeigu jos yra neprotingai didelės, pripažinęs, jog šalių Sutartyje sutartas 0,2 procentų delspinigių dydis, atitinkantis 73 procentus metinių palūkanų, yra neprotingai didelis, atsižvelgia ir į tai, jog sutartis dėl naftos produktų įsigijimo sudaryta 2016 m. sausio 21 d., sutartyje nenumatyti jokie įsipareigojimai Ieškovei, o įsiskolinimas pagal sąskaitas faktūras susidarė praėjus beveik metams ir pusmečiui (pagal skirtingas sąskaitas), labai didelė tikimybė, jog kuras Atsakovei pagal minėtą didmeninio pirkimo – pardavimo sutartį buvo parduodamas nebe pirmą kartą, įrodymų, jog iki tol Atsakovė nebuvo atsiskaičiusi, Ieškovė nepateikė. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, atsižvelgdamas į nedidelę infliaciją Lietuvoje, netesybas sumažina iki 0,06 procento už dieną, tai yra iki 21,9 proc. metinių palūkanų. Atsakovė prašė sumažinti delspinigius dar labiau, iki 0,02 procentų, bet įvertinus tą aplinkybę, jog ji nėra vartotoja, sandoris su ieškove UAB „Velseka“ sudarytas komerciniais tikslais, delspinigiai skaičiuojami ribotą laiką, įrodymų, patvirtinančių, jog ji nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių, nepateikė, todėl mažinti netesybų dydį iki Atsakovės nurodytų, nėra pagrindo.

11Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, mažina reikalaujamus priteisti delspinigius iki 0,06 procento – iki 169,14 Eur.

12Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsniu, esant UAB „VELSEKA“ reikalavimui, iš UAB „Palomenės ūkis“ priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (4379,68 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme - 2019 m. sausio 25 d.- iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovė, teikdama ieškinį teismui, sumokėjo 143,00 Eur žyminį mokestį (b. l. 6, 25). Be to, Ieškovė naudojosi advokato pagalba. Už ieškinio teismui parengimą advokatas išrašė Ieškovei sąskaitą už teisines paslaugas ADV Nr. 169 - 50,00 Eur sumai (b. l. 35). Šios Ieškovės išlaidos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir priteisiamos iš atsakovės UAB „Palomenės ūkis“ proporcingai tenkintų reikalavimų daliai (tenkinta 91,73 % reikalavimų). Ieškovei UAB „VELSEKA“ priteisiamos bylinėjimosi išlaidos: 131,17 Eur žyminis mokestis ir 45,87 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą – viso 177,04 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

14Valstybė dėl procesinių dokumentų įteikimo patyrė 7,19 Eur išlaidas (b. l. 1). Kadangi ieškinys tenkinamas iš dalies, šios išlaidos priteisiamos iš šalių proporcingai tenkintų reikalavimų daliai. Iš Atsakovės valstybės naudai priteisiamos 6,60 Eur pašto išlaidos. Iš Ieškovės turėtų būti priteistos 0,59 Eur pašto išlaidos. Kadangi priteistinų išlaidų suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią priteisiamą išlaidų sumą (3 Eur), jos iš Ieškovės nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis CPK 260, 265, 270, 275 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Palomenės ūkis“, įmonės kodas 301729597, ieškovės UAB „VELSEKA“, įmonės kodas 164817539, naudai 4210,54 Eur (keturių tūkstančių dviejų šimtų dešimties eurų ir 54 centų) skolą, 169,14 Eur (vieno šimto šešiasdešimt devynių eurų ir 14 centų) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4379,68 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme -2019 m. sausio 25 d.- iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 177,04 Eur (vieno šimto septyniasdešimt septynių eurų ir 4 centų) bylinėjimosi išlaidas.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti valstybės naudai iš atsakovės UAB „Palomenės ūkis“ – 6,60 Eur (šešių eurų ir 60 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas (į valstybės biudžetą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, surenkamąją biudžeto sąskaitą, įmokos kodas 5660).

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmus.

Proceso dalyviai