Byla I-1194-739/2016
Dėl akto pripažinimo pripažinimo negaliojančiu, , sprendimo panaikinimo pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems suinteresuotiems asmenims K.D., D. Gvozdienei rūšinio teismingumo klausimą

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Pranckienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama bylos dėl akto pripažinimo pripažinimo negaliojančiu, , sprendimo panaikinimo pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems suinteresuotiems asmenims K.D., D. Gvozdienei rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

2Panevėžio miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-2609-956/2016 pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems suinteresuotiems asmenims K. D., D. G., kurioje ieškovas prašė:

3pripažinti negaliojančiu Valstybinės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyr. specialistės D. G., sudarytą 2013-09-19 žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą( toliau - ir Aktas), nustatant žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio Jočiūnų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., ribas dalyje ties 10-12 riboženklių gretimybę, kur yra A. K. pavardė ir parašas;

4panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus 2014-03-28 sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) ( toliau - ir Sprendimas) ir šiuo sprendimu patvirtintus žemės sklypo (kadastrinis Nr. ((duomenys neskelbtini)) kadastro duomenis;

5pakeisti nustatytas žemės sklypo (kadastrinis Nr. ((duomenys neskelbtini)), esančio Jočiūnų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., ribas dalyje ties 10-12 riboženkliais ir nustatyti nuosavybės teise valdomo 16,00 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), Eigirdų k.v., adresu Jočiūnų k., Panevėžio r. sav., ribą su žemės sklypu (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančiu adresu Jočiūnų k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., pagal 2005-01-11 pirkimo-pardavimo sutartį, žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) planą ir remiantis UAB „(duomenys neskelbtini)“ matininko atliktais kadastriniais matavimais.

6Ieškovas Panevėžio miesto apylinkės teisme pareikštu ieškiniu iš esmės kėlė ginčą dėl privačių asmenų žemės sklypų ribų nustatymo. Ieškovas įrodinėjo, kad atlikus gretimo dabartinei žemės sklypo savininkei atsakovei A. D. priklausančio žemės sklypo, un.Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr.: (duomenys neskelbtini), esančio Jočiūnų k. Miežiškių sen. Panevėžio r.sav., matavimus ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos juos patvirtinus ginčijamu Sprendimu, šio gretimo sklypo riba pateko į ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo un.Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esančio Jočiūnų k. Miežiškių sen. Panevėžio r. sav., ribas ir dėl žemės sklypų persidengimo ieškovo žemės sklypas sumažėjo nuo 16 ha iki 15,5063 ha. Tokiu būdu buvo pažeista ieškovo nuosavybės teisė į pagal 2005-01-11 pirkimo-pardavimo sutartį įsigytą 16 ha ploto žemės sklypą. Ieškinyje ieškovas nesutinka su šių žemės sklypų riba ties 10-12 riboženkliais ir prašo sklypų ribą nustatyti pagal 2005-01-11 jo sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį , žemės sklypo (duomenys neskelbtini) planą ir remiantis ieškovo pateiktais UAB „(duomenys neskelbtini)“ atliktų kadastrinių matavimų duomenimis(planu).

72016-04-01 nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismas iš civilinės bylos į atskirą bylą išskyrė ir Panevėžio apygardos administraciniam teismui nagrinėti perdavė ieškinio reikalavimus:

8pripažinti negaliojančiu Valstybinės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyr. specialistės D. G., sudarytą 2013-09-19 žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą, nustatant žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio Jočiūnų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., ribas dalyje ties 10-12 riboženklių gretimybę, kur yra A. K. pavardė ir parašas;

9panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus 2014-03-28 sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) 1(toliau - ir Sprendimas) ir šiuo sprendimu patvirtintus žemės sklypo (kadastrinis Nr. ((duomenys neskelbtini)) kadastro duomenis.

10Panevėžio apylinkės teismas sprendė, kad perduotais reikalavimais ieškovas kelia ginčą viešojo administravimo srityje ir vadovavosi 2015-01-06 Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti (toliau – Specialioji teisėjų kolegija) nutartimi teismingumo byloje Nr. T-160/2014.

11Pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį, administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, o bendrosios kompetencijos teismams pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 22 straipsnio 1 dalį priskirtini ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ir kitų privatinių teisinių santykių. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktu administraciniams teismams priskirtos nagrinėti bylos dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. ABTĮ 21 straipsnio 2 dalis nustato, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis; kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja. Analogiškas teisinis reguliavimas įtvirtintas ir CPK 36 straipsnio 2 dalyje. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog esminis bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis.

12Atsižvelgiant į aukščiau aptartą ieškiniu keliamo ginčo esmę, spręstina, jog Panevėžio miesto apylinkės teisme iškeltoje byloje su privačių asmenų sklypų ribų nustatymu susijusiame ginče vyrauja civilinio teisinio pobūdžio santykiai, reguliuojami daiktinės teisės normomis. Taip pat pažymėtina, kad Panevėžio apygardos administraciniam teismui perduotas nagrinėti reikalavimas dėl pripažinimo negaliojančiu žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo akto nepriskirtinas ginčams dėl teisės viešojo administravimo srityje, todėl nenagrinėtinas administracinio proceso tvarka(Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 15 straipsniai), o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Sprendimas dėl gretimo sklypo kadastrinių matavimų duomenų patvirtinimo nagrinėjamu atveju yra susijęs su kilusiu civiliniu ginču dėl žemės sklypų ribų. Be to, Panevėžio miesto apylinkės teismas rėmėsi 2015-01-06 Specialiosios teisėjų kolegijos nutartimi teismingumo byloje Nr. T-160/2014, kurioje buvo sprendžiama dėl skirtingos savo faktinėmis aplinkybėmis bylos rūšinio teismingumo. Tuo tarpu 2014-11-10 Specialiosios teisėjų kolegijos nutartyje Nr. T-131/2014, 2015-10-22 Specialiosios teisėjų kolegijos nutartyje Nr. T-136/2015 ir kt. buvo sprendžiama, kad panašaus su nagrinėjama byla pobūdžio bylos turi būti nagrinėjamos bendros kompetencijos teisme

13Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 70 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kiekvieną bylą, iš vieno teismo perduotą kitam, turi besąlygiškai priimti savo žinion tas teismas, kuriam ji perduota, ir jokie ginčai dėl to tarp teismų neleidžiami, išskyrus šio įstatymo 21 straipsnyje numatytus atvejus. Todėl kilus ginčui tarp teismų dėl bylos rūšinio teismingumo ir įvertinęs ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas dėl rūšinio teismingumo taisyklių nesilaikymo pasekmių, teismas, nepradėjęs perduotos bylos nagrinėti iš esmės, sprendžia, jog yra tikslinga kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti dėl bylos priskirtinumo nagrinėti atitinkamos kompetencijos teismui.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

15kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti ir prašyti išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai