Byla I-4978-624/2014
Dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos teisėjo valstybinės pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ryčio Krasausko ir Irenos Paulauskienės, dalyvaujant atsakovių Nacionalinės teismų administracijos atstovei Inai Balnytei ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovei Tamarai Jančienei, nedalyvaujant pareiškėjui P. K. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo P. K. S. skundą atsakovėms Nacionalinei teismų administracijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos teisėjo valstybinės pensijos dalies priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėjas P. K. S. skunde, kurį patikslino 2014-02-03, prašo teismo: 1) panaikinti Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012-08-07 įsakymą Nr. 9FB-21-(4.46) ir įpareigoti Nacionalinę teismų administraciją nuo 2012-07-13 paskirti pareiškėjui 2 768,16 Lt valstybinę pensiją; 2) priteisti iš Lietuvos valstybės 9 422,12 Lt dydžio teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2012-07-13 iki 2012-12-31. Nurodo, kad Nacionalinės teismų administracijos (toliau – ir NTA) 2012-08-07 įsakymu Nr. 9FB-21(4.46) jam buvo paskirta 2 363,07 Lt dydžio teisėjų valstybinė pensija. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010-06-29 nutarimu pripažino, kad Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 2 ir 3 dalys prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2 d. ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Pareiškėjas 2012-07-23 su prašymu kreipėsi į NTA ir nurodė, kad jo stažas valstybinei pensijai gauti yra 18 metų, 1 mėnuo ir 18 dienų, todėl prašė skirti ne 35 proc. bet 41 proc. dydžio teisėjų valstybinę pensiją, ją skaičiuojant nuo vidutinio darbo užmokesčio, gauto per paskutinius penkerius metus prieš nustojant eiti teisėjo pareigas. Atsakovė 2012-08-09 raštu Nr. 4R-1568-(4.34) informavo, kad pareiškėjui paskirta teisėjo valstybinė pensija sudaro 35 proc. jo gauto vidutinio darbo užmokesčio bei pripažino, kad taiko antikonstitucinį reguliavimą, tačiau negali priimti kitokio sprendimo, nepakeitus antikonstitucinių įstatymo nuostatų. Mano, kad ginčijamas įsakymas yra neteisėtas, kadangi jam turėjo būti paskirta ne 2 363,07 Lt, o 2 768,16 Lt valstybinė pensija (b. l. 1-3, 79-80).

3Pareiškėjas į teismo posėdį, apie kurio vietą ir laiką pranešta tinkamai, neatvyko, byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

4Pateiktame atsiliepime į patikslintą skundą atsakovės nurodo, kad sutinka, jog pareiškėjas turi teisę į neišmokėtą valstybinės pensijos dalį, susidariusią dėl antikonstitucinėmis pripažintų įstatymo nuostatų taikymo, tačiau nepriemoka turėtų būti priteisiama iš valstybės, o ne NTA. Pareiškėjui nuo 2012-07-13 buvo paskirta 2 363,07 Lt teisėjų valstybinė pensija. Oficialiai paskelbus Konstitucinio Teismo nutarimą 2010-06-29 „Dėl Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 5, 6 straipsnių, Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009-12-08 redakcija), Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 1 str. 2 d. 1 p., 16 str. 4 d. atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir nesant naujo teisinio reguliavimo, atsakovė neturi galimybių skirti, mokėti ir (ar) perskaičiuoti tokių valstybinių pensijų, kurios atitiktų Konstitucijoje įtvirtintus principus. Pažymėjo, kad gavus pakankamą finansavimą 2013 metams, buvo priimtas 2013-01-22 įsakymas, kuriame nustatyta, kad teisėjų valstybinės pensijos nuo 2013-01-01 bus skaičiuojamos ir mokamos vadovaujantis Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarimu. Pareiškėjui per laikotarpį nuo 2012-07-13 iki 2012-12-31 susidarė 6 328,75 Lt dydžio valstybinės pensijos nepriemoka, kuri turėtų būti priteista iš Lietuvos valstybės. Pareiškėjui valstybinė pensija pagal Laikinojo įstatymo 4 str. buvo mažinama pagrįstai. Sutinka, kad pareiškėjui būtų priteista neišmokėta valstybinės pensijos dalis – 6 328,75 Lt iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės (b. l. 87-90).

5Atsakovių atstovės teismo posėdyje su pareiškėjo skundu sutiko iš dalies. Paaiškino, kad nuo 2014 m. sausio mėn. pareiškėjui valstybinė pensija yra mokama 2 768,16 Lt dydžio ir ginčo dėl to neturėtų būti. Per ginčo laikotarpį susidariusi valstybinės pensijos nepriemoka 6 328,75 Lt pareiškėjui turėtų būti priteista iš Lietuvos valstybės, su nepriemokos dydžiu pareiškėjas sutinka.

6Skundas tenkinamas iš dalies.

7Atsakovių atstovių paaiškinimais ir pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo komisija 2012-08-06 pateikė išvadą Nr. 15FB-16-(4.46) dėl teisėjo valstybinės pensijos skyrimo ir rekomendavo atsakovei nuo 2012-07-13 paskirti pareiškėjui, įgijusiam 15 metų teisėjo darbo stažą, 2 363,07 Lt dydžio teisėjų valstybinę pensiją (b. l. 19). Nacionalinė teismų administracija 2012-08-07 įsakymu Nr. 9FB-21-(4.46) „Dėl teisėjų valstybinės pensijos skyrimo P. K. S.“ pareiškėjui paskyrė 2 363,07 Lt teisėjų valstybinę pensiją (b. l. 18).

8Pareiškėjas su prašymu kreipėsi į NTA, kuri 2012-08-09 rašte Nr. 4R-1568-(4.34) nurodė valstybinės pensijos skyrimo ir jos perskaičiavimo pagrindus, taip pat informavo, kad pareiškėjui paskirta pensija bus perskaičiuota, kai bus pašalinti Konstitucinio Teismo nutarime konstatuoti teisėjų valstybinės pensijos apskaičiavimo ir mokėjimo teisinio reguliavimo trūkumai ir priimti teisėjų valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reguliuojantys teisės aktų pakeitimai (b. l. 5-6).

9Pareiškėjui teisėjų valstybinė pensija per ginčo laikotarpį buvo mokama pritaikius 1,3 ir 1,5 dydžio ribojimą, numatytą Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009-12-08 redakcija), ir Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009-12-09 redakcija) bei 5 str. 2 d. (2009-12-09 ir 2010-10-26 redakcijos) nuostatas.

10Ginčas byloje kilo dėl valstybinės pensijos apskaičiavimo ir ribojimo pareiškėjui teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjo teigimu, skiriant pensiją neteisingai apskaičiuotas jo teisėjo stažas pensijai skirti, ji turėjo būti skiriama už 18 metų teisėjo darbo stažą, o jam valstybinė pensija paskirta kaip įgijusiam 15 metų teisėjo stažą, taip pat pensija negalėjo būti ribojama.

11Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo pagrindus, mokėjimo tvarką ir dydžius reglamentuoja Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas (2002-07-02 redakcija Nr. IX-1011), kurio smenims, turintiems teisę gauti teisėjų valstybinę pensiją ir atitinkantiems šio Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas bei įgijusiems ne mažesnį kaip 20 metų teisėjo darbo stažą, teisėjų valstybinė pensija apskaičiuojama iš paskutinių 5, prieš nustojant eiti teisėjo pareigas, metų teisėjo gauto darbo užmokesčio vidurkio ir skiriama 45 procentų šio dydžio. Šio straipsnio 2 d. nustatyta, kad asmenims, turintiems teisę gauti teisėjų valstybinę pensiją, bet neįgijusiems 20 metų teisėjo darbo stažo ir atitinkantiems šio Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, skiriama tokio dydžio teisėjų valstybinė pensija: 1) asmenims, įgijusiems 15 ir daugiau metų teisėjo darbo stažą, teisėjų valstybinė pensija apskaičiuojama iš paskutinių 5, prieš nustojant eiti teisėjo pareigas, metų teisėjo gauto darbo užmokesčio vidurkio ir skiriama 35 procentų šio dydžio; 2) asmenims, įgijusiems 10 ir daugiau metų teisėjo darbo stažą, teisėjų valstybinė pensija apskaičiuojama iš paskutinių 5, prieš nustojant eiti teisėjo pareigas, metų teisėjo gauto darbo užmokesčio vidurkio ir skiriama 20 procentų šio dydžio; 3) asmenims, įgijusiems 5 ir daugiau metų teisėjo darbo stažą, teisėjų valstybinė pensija apskaičiuojama iš paskutinių 5, prieš nustojant eiti teisėjo pareigas, metų teisėjo gauto darbo užmokesčio vidurkio ir skiriama 10 procentų šio dydžio. Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo (2002-07-02 redakcija Nr. IX-1011) 6 str. 3 d. nustatyta, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuotos teisėjų valstybinės pensijos ir pagal kitus įstatymus paskirtų pensijų (valstybinių ir valstybinių socialinio draudimo pensijų) suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama teisėjų valstybinė pensija, Statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1.5 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko teisėjų valstybines pensijas mokanti institucija.

12Valstybinių pensijų įstatymo 1 str. 5 p. numatytas ir teisėjų valstybinės pensijos mokėjimas. Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2002-07-02 įstatymo Nr. IX-1013 redakcija, galiojanti nuo 2003-01-01) buvo nustatyta, kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio pirmąją dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1.5 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija.

13Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009-12-08 įstatymo Nr. XI-531 redakcija, galiojanti nuo 2010-01-01, ir 2010-11-12 įstatymo Nr. XI-1124 redakcija, galiojanti nuo 2010-11- 27)) nustatyta, kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1.3 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija.

142009-12-09 buvo priimtas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas, kuris, išskyrus jo 16 str., įsigaliojo 2010-01-01. Pagal minėto įstatymo 1 str. 2 d. 1 p., šis įstatymas taikomas ir asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Valstybinių pensijų įstatymą <...>, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymą <...>. Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 16 str. 4 d. nustatytas pasiūlymas Vyriausybei iki 2010-07-01 parengti ir patvirtinti sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarkos aprašą.

15Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010-06-29 nutarime konstatavo, kad: 1) Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 1 d. ta apimtimi, kuria įtvirtinant maksimalų teisėjų valstybinės pensijos dydį nėra atsižvelgta į atskirų teismų sistemų ypatumus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2 d., konstituciniam teisinės valstybės principui; 2) Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 2 d. prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2 d., konstituciniam teisinės valstybės principui; 3) Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d. prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2 d., konstituciniam teisinės valstybės principui; 4) Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) nuostata „Kiekvienos šio įstatymo 1 str. 1 d. 1-5 punktuose nustatytos valstybinės <…> pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti už praeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio“ (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) ta apimtimi, kuria formuluotė „kiekvienos šio įstatymo 1 str. 1 d. 1-5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos“ apima šio įstatymo 1 str. 1 d. 5 p. nustatytas teisėjų valstybines pensijas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2 d., konstituciniam teisinės valstybės principui; 5) Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 1 str. 2 d. 1 p. ta apimtimi, kuria nustatyta, kad šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai; 6) Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 16 str. 4 d. ta apimtimi, kuria Lietuvos Respublikos Vyriausybei nėra siūloma parengti ir patvirtinti dideliu mastu sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo tvarkos aprašą, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui. Šis Konstitucinio Teismo nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ buvo paskelbtas 2010-11-16.

16Nacionalinė teismų administracija, atsižvelgdama į minėtą Konstitucinio Teismo nutarimą bei siekdama įgyvendinti konstitucinį teisėtų lūkesčių principą ir užtikrinti Nacionalinės teismų administracijos iš Konstitucijos kylančių funkcijų, susijusių su teisėjų socialinėmis garantijomis nutrūkus jų įgaliojimams, tinkamą įgyvendinimą, 2010-11-17 įsakymu Nr. 9FB-10-(4.46) nurodė mokėti teisėjų valstybines pensijas pagal teisinį reglamentavimą, galiojusį iki Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarimo įsigaliojimo dienos iki bus priimti Konstituciją atitinkantys teisėjų valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai (b. l. 22).

17Konstitucinis Teismas savo nutarimuose, inter alia 2011-10-25 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, nurodė, kad iš Konstitucijos kyla draudimas, jog Seimo aktas negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad Seimo aktas prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. nustatyta, kad Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi įstatymo galią ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams. Visos valstybės institucijos bei jų pareigūnai privalo panaikinti savo priimtus poįstatyminius aktus ar jų nuostatas, kurie pagrįsti pripažintu nekonstituciniu teisės aktu. Neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Konstitucinio Teismo nutarimo pripažinti teisės aktą ar jo dalį nekonstituciniu galia negali būti įveikta pakartotinai priėmus tokį pat teisės aktą ar jo dalį. Taigi, Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus pripažinti kitų valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų – Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės – teisės aktus prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams, pirmiausiai Konstitucijai, tai reiškia šių aktų teisinės galios panaikinimą bei jų pašalinimą visam laikui iš Lietuvos teisės sistemos.

18Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarimu pripažinus, kad Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d., Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009-12-08 redakcija) nuostata „Kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės <…> pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio“ ta apimtimi, kuria formuluotė „kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos“ apima šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytas teisėjų valstybines pensijas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, nuo oficialaus Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo dienos, t. y. nuo 2010-11-16, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo straipsniai (jų dalys), kurie yra pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, negali būti taikomi.

19Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad jeigu įstatymų leidėjas įtvirtina tokią teisėjo socialinę (materialinę) garantiją, nutrūkus teisėjo įgaliojimams, kaip teisėjo pensija, ši garantija yra ginama ne tik pagal Konstitucijos 109 str., bet ir pagal 52 str. Priešingu atveju, būtų paneigta teisėjų valstybinės pensijos, kaip iš Konstitucijos kylančios teisėjo socialinės (materialinės) garantijos, nutrūkus jo įgaliojimams, esmė, paskirtis ir taip būtų sudarytos prielaidos nukrypti nuo iš Konstitucijos, inter alia jos 109 str. 2 d., konstitucinio teisinės valstybės principo, kylančių reikalavimų. Nustačius minėtos teisės pažeidimą, teismas privalo ją veiksmingai ginti, įveikiant Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarimu nustatytus ir Konstituciją pažeidžiančius teisinio reguliavimo trūkumus ad hoc. Priešingu atveju būtų pažeistos minėtos Konstitucijos normos ir principai, garantuojantys asmens teisę į valstybinę pensiją. Be to, nagrinėjamoje byloje teismui nevykdant iš Konstitucijos kylančios ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 2006-08-08 sprendimas) pripažįstamos teismo pareigos ad hoc šalinti Konstitucijai prieštaraujančio teisinio reguliavimo spragas ir šiuo atveju nepriteisiant pareiškėjui pensijos netaikant ribojimų, kuris buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikomas Konstitucijai prieštaraujantis teisinis reguliavimas.

20Byloje nustatyta, kad pareiškėjui paskirta teisėjų valstybinė pensija buvo ribojama taikant Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d., Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d., 5 str. 2 d. nuostatas. Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nustatyta, kad paskirtos ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Paminėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą, Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymą ir Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinąjį įstatymą. Konstitucinis Teismas 2010-06-29 nutarime konstatavo, kad šis punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime inter alia konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009-12-09 redakcija) tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai.

21Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, jog Konstitucijai prieštaravo Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. (2009-12-09, 2010-02-11 ir 2010-10-26 redakcijos) tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos. Prieštaraujančia Konstitucijai Konstitucinis Teismas taip pat pripažino Laikinojo įstatymo 5 str. 2 d. (2009-12-09 ir 2010-10-26 redakcijos) tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims.

22Pareiškėjas prašo panaikinti Nacionalinės teismų administracijos 2012-08-07 įsakymą Nr. 9FB-21(4.46) ir įpareigoti atsakovę Nacionalinę teismų administraciją nuo 2012-07-13 paskirti jam 2 768,16 Lt dydžio teisėjo valstybinę pensiją (41 procentą nuo 6 751,62 Lt vidutinio jo darbo užmokesčio, gauto per paskutinius 5 metus prieš nustojant eiti teisėjo pareigas). Kaip minėta, 2002-07-02 Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 2 d. 1 p. nustatyta, kad asmenims, turintiems teisę gauti teisėjų valstybinę pensiją ir įgijusiems 15 m. ir daugiau, bet neturintiems 20 m. teisėjo darbo stažo, teisėjų valstybinė pensija apskaičiuojama iš paskutinių 5, prieš nustojant eiti teisėjo pareigas, metų teisėjo gauto darbo užmokesčio vidurkio ir skiriama 35 procentų šio dydžio. Konstitucinis Teismas šį teisinį reguliavimą pripažino prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2 d., konstituciniam teisinės valstybės principui. Konstatavo, kad Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 2 d. įtvirtintas teisinis reguliavimas sudaro prielaidas susiklostyti tokioms teisinėms situacijoms, kai teisėjams, kurių gauto darbo užmokesčio vidurkis, pagal kurį apskaičiuojama teisėjų valstybinė pensija, yra vienodas ar panašus, tačiau jų teisėjo darbo stažo trukmė labai skiriasi, bus paskirta vienodo arba panašaus dydžio teisėjų valstybinė pensija. Pavyzdžiui, teisėjui, turinčiam 9 metų teisėjo darbo stažą, gali būti paskirta tokio pat ar panašaus dydžio teisėjų valstybinė pensija, kaip ir teisėjui, turinčiam 5 metų teisėjo darbo stažą. Be to, toks teisinis reguliavimas sudaro prielaidas susiklostyti ir tokioms teisinėms situacijoms, kai teisėjui, kurio teisėjo darbo stažo trukmė nedaug skiriasi nuo kito teisėjo darbo stažo trukmės, bus paskirta daug mažesnė teisėjų valstybinė pensija nei tam teisėjui, kurio teisėjo darbo stažas yra nedaug didesnis (aišku, jeigu šių teisėjų gauto darbo užmokesčio vidurkis, pagal kurį apskaičiuojama teisėjų valstybinė pensija, yra vienodas ar panašus).

23Pažymėtina, kad Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2013-01-22 įsakymu Nr. 9FB-1-(4.46) yra nurodyta apskaičiuojant teisėjų valstybines pensijas netaikyti Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d. nurodyto pensijos dydžio ribojimo, apskaičiuojant teisėjų valstybinės pensijos dydį, įskaityti kiekvienus teisėjo darbo stažo metus (b. l. 91-92). Nacionalinės teismų administracijos direktorius 2014-01-16 įsakymu Nr. 9FB-1-(4.46) nurodė apskaičiuojant teisėjų valstybines pensijas netaikyti Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d. nurodyto pensijos dydžio ribojimo, apskaičiuojant teisėjų valstybinės pensijos dydį, įskaičiuoti kiekvienus teisėjo darbo stažo metus, taip pat pripažintas netekusiu galios NTA direktoriaus 2013-01-22 įsakymas (b. l. 102).

24Nustatyta, kad pareiškėjo teisėjo darbo stažas yra 18 metų 1 mėn. 18 d. (b. l. 16), ginčo dėl to byloje nėra. Nacionalinė teismų administracija, priimdama ginčijamą įsakymą dėl teisėjų valstybinės pensijos skyrimo pareiškėjui, vadovavosi teisės aktu, kuris yra pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ir paskyrė pareiškėjui valstybinę pensiją, apskaičiuotą pagal jo 15 metų teisėjo stažą, todėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012-08-07 įsakymas Nr. 9 FB-21(4.46) naikinamas dalyje, kurioje pareiškėjui paskirta 2 363,07 Lt dydžio valstybinė pensija, apskaičiuota pagal 15 metų jo teisėjo darbo stažą pensijai gauti.

25Nacionalinė teismų administracija 2014-02-26 raštu Nr. 4R-684-(4.34) informavo pareiškėją, kad jam paskirtai valstybinei pensijai įstatymų nustatyti ribojimai nėra taikomi, o perskaičiuota valstybinė pensija už 18 metų teisėjo darbo stažą nuo 2014-01-01 sudaro 2 768,17 Lt (b. l. 101). Kaip nustatyta bylos medžiaga, pareiškėjui nuo 2013-01-01 mokama valstybinė pensija netaikant Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d. nurodyto pensijos dydžio ribojimo ir įskaitant kiekvienus teisėjo darbo stažo metus (b. l. 91, 104). Atsakovių Nacionalinės teismų administracijos ir Lietuvos valstybės atstovės teismo posėdyje taip pat nurodė, kad nuo 2013 m. pareiškėjui mokama visa paskirto dydžio teisėjų valstybinė pensija, ją skaičiuojant už 18 teisėjo darbo stažo metų ir ji nėra ribojama. Kadangi nuo 2013-01-01 pareiškėjui valstybinė pensija apskaičiuojama ir mokama pagal jo 18 metų teisėjo darbo stažą, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Nacionalinę teismų administraciją mokėti pareiškėjui 2 768,16 Lt dydžio teisėjo valstybinę pensiją.

26Pareiškėjas P. K. S. taip pat prašo priteisti per laikotarpį nuo 2012-07-13 iki 2012-12-31 susidariusią valstybinės pensijos nepriemoką – 9 422,12 Lt. Prašyme nagrinėti bylą nedalyvaujant, pateiktame 2014-05-08, pareiškėjas nurodė, kad sutinka su atsakovės Nacionalinės teismų administracijos pažymoje apie pensijos nepriemoką nurodyta susidariusios nepriemokos suma – 6 328,75 Lt ir prašo priteisti būtent šią sumą.

27Minėta, kad pareiškėjui valstybinė pensija taip pat buvo ribojama pagal Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. ir Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. ir 5 str. 1 d. nuostatas.

28Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad žemesnės galios teisės aktuose esančias teisės spragas (neišskiriant nė legislatyvinės omisijos) galima užpildyti ad hoc, teismams pagal savo kompetenciją sprendžiant bylas dėl individualaus visuomeninio santykio ir taikant (bei aiškinant) teisę. Teismai turi konstitucinę pareigą užtikrinti asmens, kuris kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar laisvių pažeidimo, teises, laisves, kitas konstitucines vertybes; taigi teismai neabejotinai turi ir iš Konstitucijos kylančius įgaliojimus taikyti inter alia bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia Konstituciją – aukščiausiąją teisę. Nors galutinai pašalinti teisės spragas (taip pat ir legislatyvinę omisiją) galima tik teisę kuriančioms institucijoms išleidus atitinkamus teisės aktus, tačiau visais atvejais yra nepaneigiama galimybė teismams žemesnės galios teisės akte esančią teisės spragą užpildyti ad hoc (Konstitucinio Teismo 2006-08-08 sprendimas).

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013-09-12 nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-673/2013 yra pažymėjusi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nuosekliai vystydamas savo praktiką, yra išaiškinęs, kad Konstitucijoje įtvirtintos bendros taisyklės, jog Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimtis taikytina ne tik tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, jog įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turi būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, ir teismas sustabdo šios bylos nagrinėjimą bei kreipiasi į Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Teismas pažeistų Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą, jeigu minėta išimtis būtų rezervuota tik Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalyje ir ABTĮ 4 straipsnio 2 dalyje numatytiems atvejams ir nebūtų taikoma tuo atveju, kai asmuo kreipiasi į teismą dėl pažeistų teisių gynimo jau po to, kai yra priimtas tam tikras Konstitucinio Teismo nutarimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-519/2013). Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje tinkamą pareiškėjo pažeistų teisių atstatymą užtikrintų tik visos nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. jam susidariusios teisėjų valstybinės pensijos nepriemokos grąžinimas. Pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas prieštaraujančia Konstitucijai pripažino tiek perskaičiuojant pareiškėjo pensiją taikytą Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 151-6778), numatančią 1,3 dydžio ribojimą, tiek ir Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalį (2002 m. liepos 2 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088), numatančią 1,5 dydžio ribojimą, todėl išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, apskaičiuojant pareiškėjui dėl antikonstitucinių nuostatų taikymo ginčo laikotarpiu susidariusią nepriemoką, negali būti taikomas nė vienas iš paminėtų ribojimų, t. y. pareiškėjo pensijos dydis neribotinas. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai. Todėl pareiškėjo valstybinė pensija pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas buvo ribojama pagrįstai.

30Kadangi pareiškėjas yra nepraleidęs termino kreiptis į teismą dėl ginčo laikotarpiu pažeistų teisių gynybos, jam turi būti priteista susidariusi valstybinės pensijos nepriemoka už laikotarpį nuo 2012-07-13 iki 2012-12-31 neišmokėta dėl paminėtų antikonstitucinių nuostatų taikymo bei dėl neteisingai apskaičiuoto jo teisėjo darbo stažo valstybinei pensijai gauti. Priešingu atveju nebūtų veiksmingai užtikrintos Konstitucijoje skelbiamos žmogaus teisės, kurios yra teisingumo ir teisės viešpatavimo pagrindas.

31Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog pensijos mažinimas taikant Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009-12-09 redakcija) nuostatas, t. y. pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nustatytą formulę, buvo teisėtas, ir šiuo pagrindu pareiškėjui pensijos dalis buvo neišmokėta pagrįstai. Visų pirma, Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarime Konstitucinis Teismas nepaneigė galimybės teisėjams, kaip ir kitiems asmenims, taikyti Laikinojo įstatymo 1 priede nustatytą formulę, kuri taikoma teisėjų valstybinėms pensijoms vadovaujantis šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktu (numatančiu, jog Laikinojo įstatymo nuostatos taikytinos inter alia ir teisėjų valstybines pensijas gaunantiems asmenims). Be to, 2012-02-06 nutarimu Konstitucinis Teismas neprieštaraujančia Konstitucijai pripažino Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009-12-09 redakcija) tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas (t. y. perskaičiavimas pagal Laikinojo įstatymo 1 priedą). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje įprastai pripažįsta Laikinojo įstatymo 1 priedo formulės taikymą apskaičiuojant valstybinių pensijų dydį teisėtu ir pagrįstu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-100/2013, 2013 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-417/2013, 2013 m. balandžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-576/2013).

32Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjui ginčo laikotarpiu turėjo būti mokama pensija, netaikant pensijos dydžio ribojimo (nei pagal Valstybinių pensijų įstatymą, nei pagal Teisėjų valstybinių pensijų įstatymą), negalėjo būti taikoma ir Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d., tačiau taikant Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d., t. y. perskaičiuojant pensiją pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nustatytą formulę.

33Kaip matyti iš Nacionalinės teismų administracijos 2014-02-03 pažymos Nr. 3R-211, pareiškėjui per ginčo laikotarpį yra susidariusi 6 328,75 Lt dydžio valstybinės pensijos nepriemoka (b. l. 85), atsakovės šios sumos neginčija.

34Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013-09-12 nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-673/2013 pažymėjo, kad pensijos nepriemoka, susidariusi tiek dėl 1,3 dydžio ribojimo taikymo iki 2010 m. lapkričio 16 d., nebuvo nulemta Nacionalinės teismų administracijos neteisėtų veiksmų, nes ši institucija taikė galiojusias įstatymų normas, kurios vėliau įsigaliojusiu Konstitucinio Teismo nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai. Ši teisėjų valstybinės pensijos dalis buvo neišmokėta pareiškėjui dėl to, kad Lietuvos valstybė, o konkrečiai Lietuvos Respublikos Seimas, netinkamai reglamentavo teisėjų valstybinės pensijos mokėjimo klausimus. Taigi pareiškėjo teisių pažeidimas kilo dėl to, jog būtent Lietuvos valstybė netinkamai reglamentavo valstybinės pensijos mokėjimo klausimus. Kitaip sakant, pareiškėjo turtinių interesų pažeidimą sukėlė teisėtomis laikytos ir vėliau antikonstitucinėmis paskelbtos valstybinių pensijų mokėjimą reglamentavusių įstatymų nuostatos. Be to, išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, jog, kaip nustatyta Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnyje, teisėjų valstybinė pensija yra mokama būtent iš valstybės biudžeto.

35Išplėstinė teisėjų kolegija minėtoje nutartyje taip pat pažymėjo, jog ir po 2010 m. lapkričio 16 d., t. y. Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo oficialaus paskelbimo, pareiškėjui išmokama teisėjų valstybinė pensija buvo mažinama taikant anksčiau minėtus 1,3 (iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.) ir 1,5 dydžio (nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.) apribojimus. Šiame kontekste reikia priminti, kad pripažinus prieštaraujančiomis Konstitucijai tam tikras valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojančias nuostatas, Seimas dėl netinkamai sureglamentuotų teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo klausimų susidariusios teisės spragos neužpildė. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog būtent siekiant išvengti teisinio vakuumo po Konstitucinio Teismo nutarimo oficialaus paskelbimo atsiradimo, Konstitucinis Teismas nusprendė, jog 2010 m. birželio 29 d. nutarimas oficialiai skelbtinas 2010 m. lapkričio 16 d. Nepaisant pakankamai ilgo laikotarpio tarp Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo ir jo oficialaus paskelbimo ir įsigaliojimo, iki 2010 m. lapkričio 16 d. jokie reikalingi teisinio reguliavimo pakeitimai atlikti nebuvo, t. y. valstybinių pensijų mokėjimo sritį reglamentuojantys teisės aktai nebuvo suderinti su Konstitucijos imperatyvais. Nors 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų 3 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 82-4275), tačiau Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo nuostatos, pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, nėra pakeistos iki šiol. Taigi pareiškėjui mokamos pensijos dydis nebuvo skaičiuojamas, atsižvelgiant į iš Konstitucijos kylančius reikalavimus, būtent dėl to, jog valstybė nesukūrė tinkamo mechanizmo tokiems skaičiavimams atlikti. Nacionalinė teismų administracija, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju susidūrė su situacija, kai dėl įstatymo leidėjo neveiklumo jai teko taikyti antikonstitucinį reguliavimą. Tiek Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, tiek Nuostatų 25 punktas nustato, kad teisėjų valstybinė pensija, laiku negauta dėl Nacionalinės teismų administracijos kaltės, išmokama už visą praėjusį laiką Nuostatų nustatyta tvarka. Taigi Nacionalinė teismų administracija valstybinės pensijos nepriemoką išmoka tik tais atvejais, kai pensija yra neišmokama būtent dėl jos kaltės. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus argumentus, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, teisėjų valstybinės pensijos nepriemokos, kurią priteisti nagrinėjamoje byloje prašo pareiškėjas, atsiradimas tiek iki minėtų bylai aktualių Konstitucinio Teismo nutarimų įsigaliojimo, tiek ir po jo, yra objektyviai nulemtas ne Nacionalinės teismų administracijos veiksmų, bet valstybės, t. y. netinkamo teisinio reguliavimo nustatymo.

36Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjui per laikotarpį nuo 2012-07-13 iki 2012-12-31 susidariusi teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka – 6 328,75 Lt – priteisiama iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

38Pareiškėjo P. K. S. skundą tenkinti iš dalies.

39Panaikinti Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012-08-07 įsakymą Nr. 9FB-21-(4.46) dalyje, kurioje pareiškėjui paskirta 2 363,07 Lt dydžio teisėjų valstybinė pensija pagal 15 metų jo teisėjo darbo stažą pensijai gauti.

40Priteisti pareiškėjui P. K. S. iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 6 328,75 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus dvidešimt aštuonis litus 75 ct) teisėjo valstybinės pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2012-07-31 iki 2012-12-31.

41Kitoje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

42Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas P. K. S. skunde, kurį patikslino 2014-02-03,... 3. Pareiškėjas į teismo posėdį, apie kurio vietą ir laiką pranešta... 4. Pateiktame atsiliepime į patikslintą skundą atsakovės nurodo, kad sutinka,... 5. Atsakovių atstovės teismo posėdyje su pareiškėjo skundu sutiko iš dalies.... 6. Skundas tenkinamas iš dalies.... 7. Atsakovių atstovių paaiškinimais ir pateiktais rašytiniais įrodymais... 8. Pareiškėjas su prašymu kreipėsi į NTA, kuri 2012-08-09 rašte Nr.... 9. Pareiškėjui teisėjų valstybinė pensija per ginčo laikotarpį buvo mokama... 10. Ginčas byloje kilo dėl valstybinės pensijos apskaičiavimo ir ribojimo... 11. Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo pagrindus, mokėjimo tvarką ir... 12. Valstybinių pensijų įstatymo 1 str. 5 p. numatytas ir teisėjų valstybinės... 13. Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009-12-08 įstatymo Nr. XI-531... 14. 2009-12-09 buvo priimtas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010-06-29 nutarime konstatavo, kad:... 16. Nacionalinė teismų administracija, atsižvelgdama į minėtą Konstitucinio... 17. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose, inter alia 2011-10-25 nutarime „Dėl... 18. Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarimu pripažinus, kad Lietuvos Respublikos... 19. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad jeigu įstatymų leidėjas... 20. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui paskirta teisėjų valstybinė pensija buvo... 21. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, jog Konstitucijai... 22. Pareiškėjas prašo panaikinti Nacionalinės teismų administracijos... 23. Pažymėtina, kad Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2013-01-22... 24. Nustatyta, kad pareiškėjo teisėjo darbo stažas yra 18 metų 1 mėn. 18 d.... 25. Nacionalinė teismų administracija 2014-02-26 raštu Nr. 4R-684-(4.34)... 26. Pareiškėjas P. K. S. taip pat prašo priteisti per... 27. Minėta, kad pareiškėjui valstybinė pensija taip pat buvo ribojama pagal... 28. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad žemesnės galios teisės aktuose... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 30. Kadangi pareiškėjas yra nepraleidęs termino kreiptis į teismą dėl ginčo... 31. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog pensijos mažinimas... 32. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjui ginčo laikotarpiu turėjo... 33. Kaip matyti iš Nacionalinės teismų administracijos 2014-02-03 pažymos Nr.... 34. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 35. Išplėstinė teisėjų kolegija minėtoje nutartyje taip pat pažymėjo, jog... 36. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjui per laikotarpį nuo 2012-07-13... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 38. Pareiškėjo P. K. S. skundą tenkinti iš dalies.... 39. Panaikinti Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012-08-07... 40. Priteisti pareiškėjui P. K. S. iš atsakovės Lietuvos... 41. Kitoje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 42. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...