Byla II-955-602/2009
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo panaikinimo, ir

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan, sekretoriaujant Sigitai Brasienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui R. R., administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos atstovui Aurimui Uldukiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal R. R. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo panaikinimo, ir

2

Nustatė

4Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – Vilniaus RAAD) 2009-05-19 nutarimu Nr. AM053424 R. R. pagal ATPK 512 str. 2 d., 513 str. 14 d. ir 513 str. 15 d. paskirta administracinė nuobauda – 2250 Lt bauda, už tai, kad jam, būnant Chemijos instituto direktoriaus pavaduotoju, Pirminės atliekų apskaitos žurnaluose buvo neteisingai nurodomi atliekų tvarkymo kodai bei atliekų srautai; atliekų apskaitos metinės ataskaitos už 2008 m. duomenys nesutampa su Pirminės atliekų apskaitos žurnalo duomenimis. Be to, Chemijos institutas ūkinę veiklą vykdė pažeisdamas aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus: 2008 m. sutvarkė daugiau atliekų, nei numatyta įmonei išduotame Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidime Nr. 4.7-V-02-71 (toliau – TIPK leidimas); viršijo Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytus didžiausius vienu metu saugomų atliekų kiekius. Tokiu būdu pažeidė Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217, 7 priedo ir 34 punkto reikalavimus, Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d. bei TIPK leidimo Nr. 4.7-V-02-71 sąlygas.

5R. R. skunde prašo nutarimą panaikinti (b.l. 3-5). Nurodė, kad Chemijos instituto atliekų apskaitos ataskaita už 2008 m. buvo parengta remiantis pirminės atliekų apskaitos žurnalo duomenimis ir suminiai duomenys, turintys nežymių netikslumų (korektūros ar techniniai teksto netikslumai), negali būti laikomi kaip aplinkos apsaugos bei normatyvų ar teisės aktų pažeidimas. Pažymėjo, kad visi netikslumai buvo pašalinti. Nurodė, kad negali būti taikoma atsakomybė už ATPK 513 str. 15 d., kadangi nebuvo užfiksuota ataskaitų pateikimo tvarkos pažeidimų. Nurodė, kad TIPK nurodyti didžiausi leistini naudoti atliekų kiekiai nėra teisės aktų reglamentuoti kaip normatyvai, o yra sąlygojami naudojamo įrenginio našumo, nagrinėjamu atveju – specialios talpos. Remiantis TIPK leidimu suminis skystų fotografijos pramonės atliekų kiekis sudaro 200 tonų per metus, o Chemijos institutas 2008 m. jų sutvarkė 191,01 tonos (193,13 tonos pagal patikrinimo duomenis), todėl leidžiamas tvarkyti bendras atliekų kiekis neviršytas. Pažymėjo, kad visos pavojingos atliekos klasifikuojamos pagal tą patį skyrių bei poskyrį, TIPK leidimas leidžia sutvarkyti iki 418,5 tonų, o Chemijos institutas 2008 m. sutvarkė 206,729 tonas. Patikslintame skunde nurodė, kad Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-330, IV skyrius nenumato jokių apribojimų tvarkyti atskirų atliekų kiekiams naudojant TIPK leidime patvirtintą tą patį tvarkymo būdą ir tą patį įrenginį, jei tai nepažeidžia nustatytų aplinkos kokybės normų. Atkreipė dėmesį, jog Vilniaus RAAD neteisingai interpretuoja aplinkos apsaugos normatyvo sąvoką. TIPK leidime nurodyti didžiausi leistini naudoti atliekų kiekiai nesusieti priežastiniu ryšiu su Aplinkos apsaugos įstatymo nustatytais aplinkos apsaugos normatyvais, todėl individualūs šių atliekų tvarkomi kiekiai gali kisti, jei suminis jų kiekis lieka nepakitęs. R. R. nesutinka, jog buvo viršytas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytas didžiausias vienu metu saugomų atliekų kiekis: leista saugoti – 1,639 tonos, o saugoma – 1,410 tonos. Nurodė, kad fiksažo tirpalų, fotografijos juostų ir popieriaus su sidabru ar jo junginiais saugomų kiekių viršijimas nesietinas su banko garantu, nustatančiu leidžiamą saugoti kiekį, nes šios atliekos turi teigiamą vertę. Viršyti nurodytų atliekų kiekiai netoli svėrimo paklaidų ribos (4, 4, 2 kg), todėl negali būti laikomi pažeidimu. Patikslintame skunde nurodė, kad Vilniaus RAAD 2009-03-19 turimas atliekas nepagrįstai klasifikavo kaip saugomas atliekas, nes jos (išskyrus 060404 atliekas, turinčias gyvsidabrio) buvo tvarkymo stadijoje, kuri gali tęstis vieną savaitę. Nurodė, kad byloje nepateikta jokia faktinė medžiaga, patvirtinanti aplinkos apsaugos reikalavimų ir normatyvų pažeidimą, todėl nepagrįstai taikoma ATPK 512 str. 2 d.

6Per teismo posėdį administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašė skundą tenkinti.

7Teisminio nagrinėjimo metu institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovas sutiko su skundu dalyje dėl saugomų ir tvarkomų atliekų, kitoje dalyje prašo nutarimą palikti nepakeistą.

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika kvalifikuota pagal ATPK 513 str. 14 d., kuriame numatyta atsakomybė už pirminės atliekų apskaitos tvarkymo pažeidimą, pagal ATPK 513 str. 15 d., kuriame numatyta atsakomybė už valstybinės atliekų apskaitos ataskaitų pateikimo tvarkos pažeidimą, ir pagal 512 str. 2 d., kuriame numatyta atsakomybė už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą, objektų eksploatavimą neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus. Tam, kad pažeidimas galėtų būti kvalifikuojamas pagal šį straipsnį, būtina nustatyti padarytą pažeidimą, kuris apimtų vieną iš nurodytų aplinkybių, pažeidimą padariusį asmenį, priežastinį ryšį tarp jo veiksmų ir atsiradusių pasekmių bei administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltę.

10Remiantis byloje pateiktu Vilniaus RAAD 2009-04-14 patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-134 (b.l. 8-11), 2009-05-13 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas AM Nr. 051497 (b.l. 22-23), kuriuo nustatyta, kad R. R. administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas dėl to, kad, eidamas direktoriaus pavaduotojo pareigas Chemijos institute, neužtikrino: 1) kad pirminės atliekų apskaitos žurnaluose būtų teisingai nurodomi atliekų tvarkymo kodai bei fiksuojami atliekų srautai; 2) atliekų apskaitos metinės ataskaitos už 2008 m. duomenys sutaptų su pirminės atliekų apskaitos žurnalo duomenimis; 3) ūkinė veikla nebūtų vykdoma pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus ir normatyvus: a) 2008 m. buvo sutvarkyta daugiau atliekų nei numatyta TIPK leidime (kietosios druskos ir tirpalai su sunkiaisiais metalais ASK-060313 – sutvarkyta 4,3 t, TIPK leidime numatyta 2 t; vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių ryškalai ASK-090101 – sutvarkyta 9,702 t, numatyta 5 t; vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai ASK-090102 – sutvarkyta 51,808 t, numatyta 5 t, ir kt.); b) viršyti didžiausi leistini vienu metu saugomų atliekų kiekiai (vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių ryškalai ASK-090101 – numatyta 0,096 t, saugoma 0,1 t, vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai ASK-090102 - numatyta 0,096 t, saugoma 0,1 t, fiksažo tirpalai ASK-090104 – numatyta 0,154 t, saugoma 0,2 t, fotografijos juostos ir popierius su sidabro junginiais ASK-090107 – numatyta 0,058 t, saugoma 0,1 t).

11Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 19 str. 1 d. nustato, jog asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą, o pagal 19 str. 2 d., ūkinės veiklos objektus eksploatuoja pagal leidime nustatytas sąlygas ir neviršydami aplinkos apsaugos normatyvų bei standartų. Remiantis Aplinkos apsaugos įstatymo 1 str. 5 p. ir 16 p., aplinkos apsaugos normatyvas - nustatyta tvarka įteisinta ūkinės ar kitos veiklos poveikio aplinkai leistinumo skaitmeninė ar loginė išraiška, o poveikiu ar pasekmėmis aplinkai laikomos tokios pasekmės ar poveikis (fizinis, cheminis ir kt.) aplinkai, dėl kurių įvyksta ar gali įvykti reikšmingi ekosistemos ar jos elementų natūralių funkcijų pokyčiai. Aplinkos apsaugos įstatymo pagrindu priimami kiti teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugą bei gamtos išteklių naudojimą.

12Atliekų tvarkymo įstatymo (Nr. IX-1004, 2002 m. liepos 1 d.) 1 str. 1 d. nurodyta, kad įstatymu siekiama išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

13Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato, jog TIPK leidimas - tai rašytinis sprendimas arba jo dalis (arba keli tokie sprendimai), suteikiantis teisę eksploatuoti visą įrenginį arba jo dalį pagal sąlygas, atitinkančias šių Taisyklių reikalavimus. Vadovaujantis Taisyklių 6 p., TIPK leidimą privalo turėti vykdytojai, turintys Taisyklių nustatytus įrenginius. Atsižvelgiant į Taisyklių 8 p., TIPK leidimai išduodami, įvertinus įmonių techninį bei ekonominį pasirengimą saugiai eksploatuoti įrenginius bei vadovaujantis aplinkosaugos principais. Taigi TIPK leidimas yra būtina sąlyga pradėti vykdyti teisės aktų reglamentuojamą veiklą. Taisyklių 29 p. nustato, kad TIPK leidimą išduoda RAAD. Taisyklių 34 p. reglamentuoja, į ką privaloma atsižvelgti prieš išduodant leidimą, o 34.3 p. nustatytas vienas iš reikalavimų – įvertinti atliekų tvarkymą pagal susidarančių ir šalintinų atliekų kiekius. Taisyklių 35.1 p. nustato, jog leidimo sąlygos turi užtikrinti, kad gamtos ištekliai būtų naudojami efektyviai ir būtų laikomasi Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plano. Vadovaujantis taisyklių 39 p., RAAD leidimą išduoda tik įsitikinęs, kad nebus pažeistos aplinkos kokybės normos, veiklos vykdytojas galės įgyvendinti leidime nustatytas priemones ir vykdys taršos šaltinių ir poveikio aplinkai monitoringą pagal leidimo sąlygas. Byloje nustatyta, kad Vilniaus RAAD Chemijos institutui 2004-12-31 išdavė TIPK leidimą Nr. 4.7.-V-02-71 (b. l. 51-60), kuris numatė, jog įmonė gali sutvarkyti iki 418,5 tonų per metus pavojingų atliekų ir iki 5,5 tonų per metus nepavojingų atliekų. Nustatyta, kad įmonė 2008 m. sutvarkė daugiau atliekų, nei numatyta TIPK leidime: 1) kietosios druskos ir tirpalai su sunkiaisiais metalais ASK-060313 – sutvarkyta 4,3 t, TIPK leidime numatyta 2 t; 2) vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių ryškalai ASK-090101 – sutvarkyta 9,702 t, numatyta 5 t; 3) vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai ASK-090102 – sutvarkyta 51,808 t, numatyta 5 t, ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, teismas daro išvadą, kad TIPK leidime nurodyti didžiausi leistini naudoti atliekų kiekiai tiesiogiai susiję su teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą reikalavimais, ir teigti, jog tarp šių kiekių ir aplinkos apsaugos reikalavimų ir normatyvų nėra priežastinio ryšio, nėra pagrindo. Taip pat konstatuotina, kad pažeidus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą bei gamtos išteklių naudojimą, nustatytus reikalavimus ir sąlygas, pažeidžiami aplinkos apsaugos principai. Chemijos institutui nesilaikius TIPK leidimo nuostatų, laikytina, kad buvo pažeisti aplinkos apsaugos reikalavimai ir normatyvai, todėl R. R. argumentas dėl netikslios termino interpretacijos atmetamas kaip nepagrįstas.

14Atliekų tvarkymo įstatymo 6 str. nustato, kad įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro atliekų kiekiai, viršijantys Aplinkos ministerijos nustatytus ribinius dydžius, ir įmonės, kurios atliekas naudoja, šalina ar saugo ilgiau, negu tris mėnesius, jei tai pavojingos atliekos, arba vienerius metus, jei tai nepavojingos atliekos, turi gauti gamtos išteklių naudojimo leidimus, kurie išduodami tik toms atliekas saugančioms, naudojančioms ar šalinančioms įmonėms, kurios turi veiklos nutraukimo planus. Šio įstatymo 11 str. 2 d. nustato, kad įmonė turi turėti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtą atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą.

15Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217, 34 p., atliekų apskaitos ataskaitos parengiamos remiantis įmonėje vykdomos pirminės atliekų apskaitos duomenų pagrindu. Nustatyta, kad Chemijos instituto atliekų apskaitos ataskaita už 2008 m. buvo parengta remiantis pirminės atliekų apskaitos ataskaitos žurnalo duomenimis, tačiau šių ataskaitų duomenys nesutampa, nes pirminės atliekų apskaitos ataskaitos žurnale neteisingai nurodytas atliekų tvarkymo kodas ( - ), nefiksuoti atliekų srautai ( - ) (b.l. 10). Nurodytus duomenis patvirtina Patikrinimo aktas, protokolas bei administracinio teisės pažeidimo nutarimas, tą pripažįsta ir R. R. Todėl konstatuojama, kad buvo pažeisti Atliekų tvarkymo taisyklių 34 p. ir 7 priedo reikalavimai.

16Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469, 5 p. nustato, kad įmonė turi turėti leidimo dalį, reglamentuojančią atliekų susidarymą ir tvarkymą, parengtą ir pagal šioje Tvarkoje nustatytus reikalavimus suderintą planą, banko garantiją ar draudimo liudijimą (polisą), patvirtinantį galiojančią plane numatytų priemonių įgyvendinimo laidavimo draudimo sutartį. Garantija suteikiama sumai, ne mažesnei, negu numatyta plane numatytų priemonių įgyvendinimo sąmatoje. Nustatyta, kad nagrinėjamu atveju atliekos, viršijusios plane numatytas didžiausias vienu metu saugomų atliekų kiekį, turi teigiamą finansinę vertę, saugomas atliekų kiekis padengtas banko garantija, o perviršis siekia svarstyklių svėrimo paklaidos ribas. Pagal Chemijos instituto TIPK leidimo sąlygas, atliekų tvarkymas gali tęstis savaitę, todėl laikytina, kad jų klasifikuoti kaip saugomas atliekas nebuvo pagrindo. Teisminio nagrinėjimo metu su tokiu R. R. argumentu taip pat sutiko administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos atstovas A. Uldukis. Todėl teismas daro išvadą, kad 2009-05-19 nutarime Nr. AM053424 nurodytas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytas didžiausio vienu metu saugomų atliekų kiekis (vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių ryškalai ASK-090101 – numatyta 0,096 t, saugoma 0,1 t; vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai ASK-090102 - numatyta 0,096 t, saugoma 0,1 t; fiksažo tirpalai ASK-090104 – numatyta 0,154 t, saugoma 0,2 t; fotografijos juostos ir popierius su sidabro junginiais ASK-090107 – numatyta 0,058 t, saugoma 0,1 t) viršytas nebuvo, o šių veiksmų atžvilgiu taikyti ATPK 512 str. 2 d. nėra pagrindo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad teismas konstatavo, jog pareiškėjas pažeidė aplinkos apsaugos reikalavimus ir normatyvus, t.y. sutvarkė daugiau atliekų negu numatyta išduotame TIPK leidime, už ką administracinė atsakomybė numatyta ATPK 512 str. 2 d., nutarimo šioje dalyje naikinti nėra pagrindo.

17Už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 513 str. 14 d., gali būti skiriama bauda pareigūnams nuo 100 iki 200 litų.

18Už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 513 str. 15 d., gali būti skiriama bauda pareigūnams nuo 200 iki 400 litų.

19Už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 512 str. 2 d., gali būti skiriama bauda piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo 1500 iki 3000 litų.

20Atsižvelgiant į tai, kad ATPK 513 str. 14 d. ir 513 str. 15 d., pagal kuriuos Vilniaus RAAD 2009-05-19 nutarimu Nr. AM053424 kvalifikavo pareiškėjo padarytus administracinius teisės pažeidimus, numato administracinę atsakomybę pareigūnams, o ATPK 512 str. 2 d. – ir piliečiams, būtina nustatyti, kuriai grupei subjektų priskirtinas pareiškėjas R. R.

21Vadovaujantis ATPK 14 str. 1 d., pareigūnais laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 669 patvirtintą Chemijos instituto statuto 1 p., numatantį, kad Chemijos institutas yra valstybės mokslo institutas – biudžetinė mokslinių tyrimų įstaiga, taip pat į R. R. 2009-02-03 darbo sutartį Nr. 586 (b. l. 48), konstatuotina, kad R. R. yra pareigūnas padarytų administracinių teisės pažeidimų prasme.

22ATPK 20 str., reglamentuojančiame administracinės nuobaudos tikslus, pabrėžiama, kad administracinė nuobauda – atsakomybės priemonė, skiriama už administracinio teisės pažeidimo padarymą, siekiant asmenį nubausti bei auklėti. Remiantis ATPK 30(2) str. 1 d. skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Pagal ATPK 33 str. 2 d., jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo Administracinėje komisijoje metu nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, todėl pažeidėjui pagrįstai paskirtas nuobaudos vidurkis – 2250 Lt.

23Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad likusioje dalyje skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, todėl jo panaikinti nėra pagrindo.

24Tačiau atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, į padarytų pažeidimų pobūdį ir nedidelį jų mastą, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas pakeisti nutarimą ir paskirti pažeidėjui švelnesnę, negu buvo paskirta, sankcijoje numatytą nuobaudą, t.y. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 513 str. 14 d. - 100 Lt, už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 513 str. 15 d. – 200 Lt, už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 512 str. 2 d. – 1500 Lt, bendrai skirti 1500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) baudą.

25Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 1 d. 5 p., 3 ir 4 d., 128 str.,

Nutarė

26R. R. skundą tenkinti iš dalies.

27Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2009-05-19 nutarimą Nr. AM053424, kuriuo R. R. paskirta administracinė nuobauda – 2250 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimties litų) bauda, pakeisti ir paskirti R. R. 1500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) baudą.

28Dėl nutarties per 10 dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan,... 2. ... 4. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 5. R. R. skunde prašo nutarimą panaikinti (b.l. 3-5). Nurodė, kad Chemijos... 6. Per teismo posėdį administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašė... 7. Teisminio nagrinėjimo metu institucijos, paskyrusios administracinę... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika kvalifikuota pagal 10. Remiantis byloje pateiktu Vilniaus RAAD 2009-04-14 patikrinimo aktu Nr.... 11. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 19 str. 1 d. nustato, jog asmenys,... 12. Atliekų tvarkymo įstatymo (Nr. IX-1004, 2002 m. liepos 1 d.) 1 str. 1 d.... 13. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo... 14. Atliekų tvarkymo įstatymo 6 str. nustato, kad įmonės, kurių ūkinėje... 15. Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 1999-07-14... 16. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo... 17. Už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK... 18. Už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK... 19. Už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 512 str. 2... 20. Atsižvelgiant į tai, kad ATPK 513 str. 14 d. ir 513... 21. Vadovaujantis ATPK 14 str. 1 d., pareigūnais laikomi tokie... 22. ATPK 20 str., reglamentuojančiame administracinės... 23. Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad likusioje dalyje... 24. Tačiau atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, į padarytų... 25. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124... 26. R. R. skundą tenkinti iš dalies.... 27. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2009-05-19... 28. Dėl nutarties per 10 dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos...