Byla Ik-2123-580/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko, Jūros Marijos Strumskienės, Halinos Zaikauskaitės, rašytinio proceso tvarka, susipažinusi Konkurencijos tarybos ir UAB „Ortobatas“ prašymais dėl bylų sujungimo, administracinėje byloje pagal pareiškėjų Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, UAB „Idemus“ ir UAB „Ortopagalba“, UAB „Ortopedijos centras“, UAB „Ortopedijos klinika“, UAB „Otropedijos projektai“, AB „Ortopedijos technika“, A. A. firmos „Pirmas žingsnis“, VšĮ „Vilties žiedas“, Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijos skundus atsakovui Konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Sveikatos apsaugos ministerijai, UAB „Ortobatas“, UAB „Actualis“, VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninei dėl nutarimo panaikinimo.

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011-06-14 paskirtas teismo posėdis administracinėje byloje pagal pareiškėjų Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, UAB „Idemus“ ir UAB „Ortopagalba“ UAB „Ortopedijos centras“, UAB „Ortopedijos klinika“, UAB „Otropedijos projektai“, AB „Ortopedijos technika“, A. A. firmos „Pirmas žingsnis“, VšĮ „Vilties žiedas“, Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijos skundus atsakovui Konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Sveikatos apsaugos ministerijai, UAB „Ortobatas“, UAB „Actualis“, VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninei dėl Konkurencijos tarybos 2011-01-20 nutarimo Nr. 2S-2 panaikinimo.

3Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011-05-26 gautas Konkurencijos tarybos prašymas sujungti šią bylą su administracine byla Nr. I-2092/2011 pagal UAB „Ortobatas“ skundą Konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo, nes skundžiamas tas pats Konkurencijos tarybos 2011-01-20 nutarimas Nr. 2S-2, sprendimas gali turėti įtakos UAB „Ortobatas“ teisėms ir pareigoms, kylančioms iš skundžiamo nutarimo, pateikta ta pati tyrimo medžiaga. Prašo trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti UAB „Baltic Orthoservice“, nes ši įmonė buvo tyrimo iniciatorė (t. 5, b. l. 58-60).

4UAB „Ortobatas“ 2011-05-30 teismui pateikė prašymą sujungti šią byla su administracine byla Nr. I-2092/2011, nurodydamas, kad skundžiamas tas pats nutarimas, ortopedijos įmonių teisiniai argumentai sutampa, Konkurencijos taryba irgi pateikė identišką prašymą. Siekiant užtikrinti pareiškėjų ir UAB „Ortobatas“ tinkamą teisę į tinkamą teisinę pagalbą ir veiksmingą gynybą bei tinkamą interesų apsaugą, prašo rašytinio proceso tvarka pakeisti posėdžio datą arba, šį klausimą sprendžiant teismo posėdžiu metu, atidėti bylos nagrinėjimą (t. 5, b. l. 61-68).

5Bylos sujungtinos

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylą nagrinėjantis teisėjas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų (prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą.

7Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011-06-14 9.00 val. paskirtas teismo posėdis administracinėje byloje pagal pareiškėjų Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, UAB „Idemus“ ir UAB „Ortopagalba“ UAB „Ortopedijos centras“, UAB „Ortopedijos klinika“, UAB „Otropedijos projektai“, AB „Ortopedijos technika“, A. A. firmos „Pirmas žingsnis“, VšĮ „Vilties žiedas“, Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijos skundus dėl Konkurencijos tarybos 2011-01-20 nutarimo Nr. 2S-2 panaikinimo.

8Vilniaus apygardos administraciniame teisme ruošiama nagrinėjimui administracinė byla Nr. I-2092/580 pagal UAB „Ortobatas“ skundą dėl Konkurencijos tarybos 2011-01-20 nutarimo Nr. 2S-2 panaikinimo.

9Taigi, abiejose administracinėse bylose pareiškėjai prašo panaikinti to paties administravimo subjekto – Konkurencijos tarybos 2011-01-20 nutarimą Nr. 2S-2. Skundų teisinis pagrindas sutampa. Atsakovo pateikta ta pati tyrimo medžiaga dėl skundžiamo nutarimo. Todėl vadovaujantis teismo proceso ekonomiškumo principu, bylos gali būti sujungtos į vieną administracinę bylą.

10Atsižvelgus į ankščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Konkurencijos tarybos ir UAB „Ortobatas“ prašymai bylas sujungti į vieną administracinę bylą, yra pagrįsti ir administracinės bylos Nr. I-2123-580/2011 ir I-2092/2011, sujungtinos į vieną administracinę bylą.

11Dėl prašymo įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu

12Administracinių bylų teisenos įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tretieji suinteresuoti asmenys – tai yra tie, kurių teisėms ir pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal UAB „Baltic Orthoservice“ 2009-10-23 pareiškimą buvo pradėtas tyrimas Konkurencijos taryboje. Todėl Konkurencijos tarybos prašymas laikytinas pagrįstu, UAB „Baltic Orthoservice“ įtrauktina trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

14Dėl UAB „Ortobatas“ prašymo pakeisti posėdžio datą arba atidėti bylos nagrinėjimą

15UAB „Ortobatas“ atstovas advokatas Rimantas Simaitis prašymą grindžia tuo, jog paskirtas bylos nagrinėjimas iš anksto nederinus su pareiškėju ir jo atstovu. Be to, 2011-06-14 yra numatyta Suomijos centrinių prekybos rūmų Arbitražo instituto tarptautinės arbitražo bylos nagrinėjimas, kurioje advokatas Rimantas Simaitis atstovauja atsakovo interesus.

16UAB „Ortobatas“ atstovo prašymas dėl posėdžio atidėjimo bus sprendžiamas teismo posėdžio metu. Atkreiptinas dėmesys, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas tik tada, kai teismas nusprendžia, kad be neatvykusios proceso šalies negali nagrinėti bylos. Pagal Civilinio proceso kodekso 156 straipsnio nuostatas, šalies atstovo užimtumas kitose bylose ir kitos panašios priežastys, paprastai nelaikomos svarbiomis priežastimis dėl kurių gali būti atidedamas bylos nagrinėjimas.

17Dėl prašymo dokumentų pripažinimo konfidencialiais

18Pareiškėjas UAB „Ortobatas“, remdamasis komerciniame arbitraže visuotinai pripažintu konfidencialumo principu, prašo teismo Suomijos centrinių prekybos rūmų Arbitražo instituto 2011-02-08 priimtas procesines nutartis byloje Nr. 53/2010 pripažinti konfidencialiomis.

19Administracinių bylų teisenos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą byloje arba nutartį nutraukti bylą ar pareiškimą palikti nenagrinėtą arba gavęs prašymą susipažinti su bylos medžiaga, teismas turi teisę proceso dalyvių prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė ar komercinė paslaptis.

20Nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ valdybos 2003-12-08 (2008-03-26 redakcija) patvirtinto Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamento 6 straipsnyje reglamentuojami arbitražo proceso principai. Arbitražinis teismas jo kompetencijai priskirtus ginčus nagrinėja ir sprendžia vadovaudamasis šalių autonomijos, procesinio lygiateisiškumo, rungimosi, dispozityvumo, konfidencialumo, ekonomiškumo, kooperacijos ir operatyvumo principais. Taigi, vienu iš principų laikytinas ir konfidencialumo principas.

21UAB „Ortobatas“ atstovas, pagrįstai, remdamasis visuotinai komerciniame arbitraže taikomu konfidencialumo principu, prašo pripažinti minėtas procesines nutartis konfidencialiomis, todėl Arbitražo instituto 2011-02-08 procesinės nutartys byloje Nr. 53/2010, pripažįstamos nevieša bylos medžiaga.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi, 105-106 straipsniais,

Nutarė

23Sujungti į vieną administracinę bylą administracines bylas Nr. I-2123-580/2011 (proceso Nr. 3-61-3-00378-2011-5) ir I-2092/2011 (proceso Nr. 3-61-3-00349-2011-3).

24Administracinei bylai suteikti Nr. I-2092-580/2011 (proceso Nr. 3-61-3-00349-2011-3).

25Sujungtą bylą nagrinėti teismo posėdyje 2011-06-14 9.00 val.

26UAB „Ortobatas“ pašalinti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų, laikyti pareiškėju.

27Trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti UAB „Baltic orthoservice“. Išsiųsti teismo šaukimą, skundų kopijas ir pasiūlyti pateikti atsiliepimus į skundus.

28Pareiškėjams išsiųsti Konkurencijos tarybos atsiliepimą į UAB „Ortobatas“ skundą.

29Išsiųsti nutartį proceso šalims.

30Nustatyti, kad administracinės bylos Nr. I-2092-580/2011 medžiagos dalis (t. 5, b. l. 69-72, 73-74, 75-76) yra nevieša bylos medžiaga, todėl neteiktina susipažinimui ir kopijavimui.

31Nutartis dalyje dėl medžiagos pripažinimo nevieša, per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą, kitoje dalyje neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011-06-14 paskirtas teismo... 3. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011-05-26 gautas Konkurencijos... 4. UAB „Ortobatas“ 2011-05-30 teismui pateikė prašymą sujungti šią byla... 5. Bylos sujungtinos... 6. Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 7. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011-06-14 9.00 val.... 8. Vilniaus apygardos administraciniame teisme ruošiama nagrinėjimui... 9. Taigi, abiejose administracinėse bylose pareiškėjai prašo panaikinti to... 10. Atsižvelgus į ankščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 11. Dėl prašymo įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu... 12. Administracinių bylų teisenos įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal UAB „Baltic Orthoservice“ 2009-10-23... 14. Dėl UAB „Ortobatas“ prašymo pakeisti posėdžio datą arba atidėti bylos... 15. UAB „Ortobatas“ atstovas advokatas Rimantas Simaitis prašymą grindžia... 16. UAB „Ortobatas“ atstovo prašymas dėl posėdžio atidėjimo bus... 17. Dėl prašymo dokumentų pripažinimo konfidencialiais... 18. Pareiškėjas UAB „Ortobatas“, remdamasis komerciniame arbitraže... 19. Administracinių bylų teisenos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 20. Nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinio arbitražo... 21. UAB „Ortobatas“ atstovas, pagrįstai, remdamasis visuotinai komerciniame... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 12... 23. Sujungti į vieną administracinę bylą administracines bylas Nr.... 24. Administracinei bylai suteikti Nr. I-2092-580/2011 (proceso Nr.... 25. Sujungtą bylą nagrinėti teismo posėdyje 2011-06-14 9.00 val.... 26. UAB „Ortobatas“ pašalinti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų, laikyti... 27. Trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti UAB „Baltic orthoservice“.... 28. Pareiškėjams išsiųsti Konkurencijos tarybos atsiliepimą į UAB... 29. Išsiųsti nutartį proceso šalims.... 30. Nustatyti, kad administracinės bylos Nr. I-2092-580/2011 medžiagos dalis (t.... 31. Nutartis dalyje dėl medžiagos pripažinimo nevieša, per septynias dienas nuo...