Byla e2SP-10940-429/2020
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Jegorovienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. M. ir uždarosios akcinės bendrovės „NK statyba“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai prašo rašytinio proceso tvarka patvirtinti 2020 m. balandžio 3 d. tarp jų sudarytą Taikos sutartį. Nurodė, kad šalys, siekdamos išvengti ateityje dėl skolos priteisimo, sudarė Taikos sutartį, todėl kreipiasi į teismą dėl sudarytos Taikos sutarties patvirtinimo.

5Prašymas tenkintinas.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnyje pateiktą taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2008). Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo.

7Prašymai dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo nagrinėjami CPK XXXIX skyriuje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 579–582 straipsniai) nustatyta supaprastinto proceso tvarka.

8Prašyme patvirtinti taikos sutartį yra aiškiai išreikšta pareiškėjų valia, o prašymas dėl taikos sutarties teisminio patvirtinimo užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje.

9Teismas, įvertinęs prašyme nurodytas faktines aplinkybes ir taikos sutarties turinį, sprendžia, kad taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, šalių ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl taikos sutartį patvirtina (CPK 579–582 straipsniai).

10Šalims išaiškinama, kad, teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 582 straipsnio 6 dalimi,

Nutarė

12patvirtinti 2020 m. balandžio 3 d. Taikos sutartį, sudarytą tarp pareiškėjų D. M. (asmens kodas ( - ) adresas ( - )) ir UAB „NK statyba“ (juridinio asmens kodas 301733834, buveinė S. L. g. 19, Garliava, Kauno raj. Sav.) šiomis sąlygomis: Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

13a)

14Šalys 2018-04-19 sudarė rangos sutartį Nr. 2018/04-19 su priedais (toliau – „Rangos sutartis“), kurios pagrindu UAB „NK statyba“ įsipareigojo numatyta tvarka ir sąlygomis pilnai atlikti darbus pagal D. M. pateiktą projektą, o D. M. įsipareigojo apmokėti už atliktus darbus.

15b)

16Šalys patvirtina, kad UAB „NK statyba“ pagal Rangos sutartį atliko šešių dvibučių namų stogų įrengimo ir apšiltinimo darbus, adresu Skalvių g, 20, Kaune, taip pat atliko kitus darbus pagal Rangos sutarties priedus, o D. M. šiuos darbus priėmė.

17c)

18Šalys patvirtina, kad D. M. už priimtus darbus turėjo sumokėti 171 856,69 EUR, tačiau sumokėjo tik 71 026,35 EUR ir liko skolinga UAB „NK statyba“ 100 830,34 EUR sumą.

19d)

20UAB „NK statyba“ pagal Rangos sutartį turi teisę priskaičiuoti 0,02 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną apmokėti uždelstą dieną, o bendra delspinigių suma sudaro 2730,79 EUR, t. y. 2019-11-15 buvo mokėta 113 330,34 EUR suma, todėl nuo 2019-11-15 iki 2020-01-17 yra 53 pradelstos dienos, o tai sudaro 1201,30 EUR delspinigių (113 330,34 x 0,02 proc. x 53); 2020-01-08 buvo mokėtina 110 830,34 EUR suma, todėl nuo 2020-01-08 iki 2020-03-17 yra 69 pradelstos dienos, o tai sudaro 1529,49 EUR (110 830,34 x 0,02 proc. x 69), tačiau UAB „NK statyba“ šių netesybų nereikalaus jeigu D. M. tinkamai vykdys šią Taikos sutartį.

21e)

22Šalys siekdamos užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str. 1 d.), siekia taikiai susitarti dėl anksčiau minėtos skolos sumokėjimo. Šalys sudaro šią Taikos sutartį ir susitaria:

231.

24Susitarimas dėl skolos apmokėjimo tvarkos.

251.1.

26Šalys konstatuoja, kad D. M. įsiskolinimas UAB „NK statyba“ sudaro 100 830,34 EUR (vieną šimtą tūkstančių aštuonis šimtus trisdešimt eurų ir 34 euro centus) ir Šalys susitaria, kad šią sumą D. M. sumokės iki 2020-07-01 (imtinai).

271.2.

28Šalys susitaria, kad Taikos sutarties 1.1. punkte nurodytą įsiskolinimą nustatyta tvarka D. M. sumokės į UAB „NK statyba“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB „Citadelė“ bankas, banko kodas 72900.

292.

30Atsakomybė už įsipareigojimų neįvykdymą.

312.1.

32D. M. supranta, jog Taikos sutarties 1.1. punkte įtvirtinto termino laikymasis turi esminę reikšmę ir patvirtina, kad jeigu iki Taikos sutarties 1.1. punkte nurodyto termino (imtinai) D. M. sumokės ne visą Taikos sutarties 1.1. punkte nurodytą sumą, nepriklausomai nuo likusios nesumokėtos sumos dydžio, bus laikoma, kad D. M. pažeidė Taikos sutartį iš esmės ir UAB „NK statyba“ įgis teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo likusiai nesumokėtai sumai pridedant (plius) 2730,79 EUR delspinigių, kurie buvo pagrįstai priskaičiuoti pagal Rangos sutartį.

332.2.

34D. M. patvirtina, kad jeigu iki Taikos sutarties 1.1. punkte įtvirtinto termino (imtinai) sumokės ne visą nurodytą sumą, tai D. M. privalės mokėti UAB „NK statyba“ 0,05 proc. delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną iki visiško prievolės įvykdymo, o UAB „NK statyba“ įgis teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo neapmokėtai sumai. Šis delspinigių dydis yra nemažintinas ir neįrodinėtinas bei laikomas minimaliais UAB „NK statyba“ nuostoliais.

353.

36Susitarimas dėl Taikos sutarties patvirtinimo.

373.1.Kiekviena Šalis pati padengia visas kitas savo patirtas išlaidas už teisines konsultacijas, atstovavimą ir pagalbą, susijusias su teismo byla dėl Taikos sutarties patvirtinimo, taip pat išlaidas, Šalių patirtas sprendžiant nesutarimus dėl Taikos sutarties vykdymo iki Taikos sutarties pateikimo teismui.

383.2. Pašto išlaidas, susidariusias teisme dėl Taikos sutarties patvirtinimo, atlygins D. M..

393.3. Šalys susitaria, kad Taikos sutartį teismui pateiks patvirtinti UAB „NK statyba“ įgalioti atstovai, UAB „NK statyba“ registruotos buveinės adreso (S. L. g. 19, Garliavos m., Kauno r. sav.) teismui, t. y. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.

403.4. Šalys prašo šią Taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

414.

42Baigiamosios nuostatos

434.1.

44Šalys patvirtina, kad su Taikos sutarties sąlygomis susipažino, jos Šalims yra aiškios, suprantamos ir priimtinos. Šalys pareiškia, kad šią Taikos sutartį pasirašo savo laisvu apsisprendimu ir valia, be apgaulės prievartos ar spaudimo, dėl kurio Šalys būtų priverstos sudaryti šią Taikos sutartį. Šalys pareiškia, kad Taikos sutartis sudaroma nepažeidžiant ir neturint tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, ji sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, o Šalys viena kitai yra atskleidusios visas šios Taikos sutarties sudarymo aplinkybes.

454.2.

46Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte, 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnyje. Šalys taip pat žino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsniu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 straipsniu, teismo patvirtinta Taikos sutartis laikoma vykdytinu dokumentu.

474.3.

48Šalys patvirtina, jog Taikos sutarties turinys ir susijusi informacija yra konfidenciali ir neatskleistina tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

494.4.

50Taikos sutartis sudaroma lietuvių kalba 3 (trimis) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną atitenka Šalims, o vienas egzempliorius pateikiamas teismui.

51Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Jegorovienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. M. ir uždarosios... 3. Teismas... 4. pareiškėjai prašo rašytinio proceso tvarka patvirtinti 2020 m. balandžio 3... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnyje... 7. Prašymai dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių... 8. Prašyme patvirtinti taikos sutartį yra aiškiai išreikšta pareiškėjų... 9. Teismas, įvertinęs prašyme nurodytas faktines aplinkybes ir taikos sutarties... 10. Šalims išaiškinama, kad, teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 12. patvirtinti 2020 m. balandžio 3 d. Taikos sutartį, sudarytą tarp... 13. a)... 14. Šalys 2018-04-19 sudarė rangos sutartį Nr. 2018/04-19 su priedais (toliau... 15. b)... 16. Šalys patvirtina, kad UAB „NK statyba“ pagal Rangos sutartį atliko... 17. c)... 18. Šalys patvirtina, kad D. M. už priimtus darbus turėjo sumokėti 171 856,69... 19. d)... 20. UAB „NK statyba“ pagal Rangos sutartį turi teisę priskaičiuoti 0,02... 21. e)... 22. Šalys siekdamos užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje (Lietuvos... 23. 1.... 24. Susitarimas dėl skolos apmokėjimo tvarkos.... 25. 1.1.... 26. Šalys konstatuoja, kad D. M. įsiskolinimas UAB „NK statyba“ sudaro 100... 27. 1.2.... 28. Šalys susitaria, kad Taikos sutarties 1.1. punkte nurodytą įsiskolinimą... 29. 2.... 30. Atsakomybė už įsipareigojimų neįvykdymą.... 31. 2.1.... 32. D. M. supranta, jog Taikos sutarties 1.1. punkte įtvirtinto termino laikymasis... 33. 2.2.... 34. D. M. patvirtina, kad jeigu iki Taikos sutarties 1.1. punkte įtvirtinto... 35. 3.... 36. Susitarimas dėl Taikos sutarties patvirtinimo.... 37. 3.1.Kiekviena Šalis pati padengia visas kitas savo patirtas išlaidas už... 38. 3.2. Pašto išlaidas, susidariusias teisme dėl Taikos sutarties patvirtinimo,... 39. 3.3. Šalys susitaria, kad Taikos sutartį teismui pateiks patvirtinti UAB... 40. 3.4. Šalys prašo šią Taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.... 41. 4.... 42. Baigiamosios nuostatos... 43. 4.1.... 44. Šalys patvirtina, kad su Taikos sutarties sąlygomis susipažino, jos Šalims... 45. 4.2.... 46. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir... 47. 4.3.... 48. Šalys patvirtina, jog Taikos sutarties turinys ir susijusi informacija yra... 49. 4.4.... 50. Taikos sutartis sudaroma lietuvių kalba 3 (trimis) vienodos teisinės galios... 51. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...