Byla A-525-705-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus,

2sekretoriaujant Ilonai Kovger,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei Renatai Strumskytei,

4trečiajam suinteresuotam asmeniui N. M.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos), Anykščių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. S., D. U., N. M., Anykščių regioninio parko direkcijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) prašymu (t. I, b.l. 8–11), kurį patikslino (t. I, b.l. 3–7, t. II, b.l. 58–62, 100–105), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

91. panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 3-41 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“;

102. panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. 3-370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu išduotus Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2008 m. rugsėjo 16 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PI-361 ir 2008 m. gruodžio 1 d. statybos leidimą Nr. LR-190;

113. panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu išduotą Administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimą atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ-115;

124. įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją (toliau – ir Utenos AVA) šalinti A. S. ir N. M. savavališkų statybų padarinius įstatymo nustatyta tvarka.

13Nurodė, kad A. S. stato sodo namelį ( - ), Anykščių rajone, neturėdama galiojančio statybos leidimo ir pažeisdama esminius statinio projekto sprendinius – statinys pastatytas aukštesnis negu nurodyta projekte. D. U. stato sodo namą ir ūkio pastatą su priblokuota terasa ( - ), Anykščių seniūnijoje, Anykščių rajone, Anykščių regioninio parko teritorijoje, neturėdamas nustatyta tvarka suderinto projekto ir leidimo statybai, o N. M. stato priestatą prie gyvenamojo namo ( - ), Kavarsko seniūnijoje, Anykščių rajone, Anykščių regioninio parko teritorijoje, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje, neturėdama nustatyta tvarka suderinto statinio projekto ir leidimo statybai. Remdamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsniu, pabrėžė, jog Utenos apskrities viršininkas, priimdamas įsakymus, įpareigojančius statytojus parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybos leidimus, pažeidė Statybos įstatyme nustatytą savavališkų statybų padarinių šalinimo tvarką. Nurodė, kad, nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t. y. neteisėta, todėl padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu. Trečiųjų suinteresuotų asmenų savavališkos statybos užfiksuotos jau įsigaliojus naujoms Statybos įstatymo 28 straipsnio ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio redakcijoms, todėl jų padariniams šalinti taikytinos minėtos naujosios įstatymų redakcijos, nenumatančios galimybės įteisinti savavališkos statybos. Atkreipė dėmesį į tai, kad Utenos AVA netinkamai taikė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kadangi jos nereglamentuoja savavališkų statybų padarinių šalinimo, o reglamentuoja administracinių nuobaudų skyrimą administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims. Nepriklausomai nuo asmens nubaudimo dėl savavališkų statybų pagal ATPK, šių statybų padariniai turi būti šalinami teisės aktų nustatyta tvarka. Negalėjimas taikyti ATPK nustatytų sankcijų, negali būti pagrindas nesilaikyti Statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose numatytų teisinių priemonių savavališkų statybų padariniams pašalinti. Utenos apskrities viršininkas 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 3-370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ 5 punktu pripažino netekusiu galios 2007 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 3-421 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“, tačiau, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A39-137/2008), toks įsakymo panaikinimas yra neteisėtas. Padarė išvadą, jog Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei 2008 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 3-41 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ yra neteisėti iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl turi būti panaikinti. Atsižvelgė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 92 straipsnį ir pabrėžė, jog atitinkamai turi būti panaikinti ir neteisėtų įsakymų pagrindų priimti administraciniai aktai. Vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. AS5-550/2007, AS5-8/2006), pabrėžė, jog Inspekcija apie Utenos apskrities viršininko įsakymus bei Administracijos 2008 m. rugsėjo 16 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PI-361 sužinojo gavusi Utenos AVA ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštus (atitinkamai 2008-10-16 ir 2008-10-28). Tuo tarpu apie Administracijos 2008 m. gruodžio 1 d. statybos leidimą Nr. LR-190 bei 2008 m. spalio 13 d. leidimą Nr. NŽ-115 sužinojo tik 2009 m. sausio 27 d., kai Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 22 d. raštu buvo atsiųsti atsiliepimai į prašymą.

14Atsakovas Utenos AVA (teisių perėmėjas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) atsiliepimais į prašymą (t. I, b.l. 127–133, t. II, b.l. 84–86, 122–123) prašė prašymą atmesti ir tenkinti jo prašymus, išdėstytus 2008 m. gruodžio 12 d. atsiliepime – bylos dalį dėl prašymo panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 3-41 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ ir Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. 3-370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ nutraukti, praleidus apskundimo terminus; kitą prašymo dalį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti iš pareiškėjo jo naudai bylinėjimosi išlaidas.

15Nurodė, kad pareiškėjui apie Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 3-41 ir 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. 3-370 jau buvo žinoma atitinkamai 2008 vasario ir rugsėjo mėnesiais. Todėl, remiantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjas praleido terminą prašymui paduoti ir, vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punktu, administracinė byla turi būti nutraukta. Teigė, kad bylos esmė yra administracinių teisės aktų teisėtumo klausimas, kuris sietinas su teisės aktų galiojimo laiko atžvilgiu klausimu. Pareiškėjas vienareikšmiškai rėmėsi Statybos įstatymo redakcija, įsigaliojusia 2006 m. spalio 31 d., tačiau tretieji suinteresuoti asmenys neteisėtas veikas atliko atitinkamai 1995, 1998 ir 2006 metų vasarą. Pabrėžė, jog todėl pareiškėjas nepagrįstai nesivadovauja teisės aktų galiojimo laiko atžvilgiu principu ir nepagrįstai taiko naująjį Statybos įstatymą teisiniams santykiams ir veiksmams įvykusiems ir (ar) atsiradusiems dar iki šio įstatymo įsigaliojimo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pagrindu taikyti teisės aktą laiko ne pažeidimo padarymo laiką, o jo užfiksavimo laiką – savavališkos statybos akto surašymo datą. Pabrėžė, jog ginčijami įsakymai yra teisėti ir teisingi, kadangi priimti vadovaujantis pažeidimo padarymo metu galiojusiais teisės aktais, kurie numatė savavališkų statinių įteisinimo galimybę.

16Atsakovas Administracija atsiliepimais į prašymą (t. II, b.l. 1–3, 80–81, 131–133) nurodė, kad su prašymu nesutinka.

17Pabrėžė, jog Administracija vykdė savo pareigas, atsižvelgdama į galiojančius teisės aktus bei aukštesnės institucijos privalomus nurodymus. Nurodė, kad teisės aktai neturi būti taikomi tiems įvykusiems teisiniams faktams, kurie atsirado iki naujai priimtų teisės aktų ir sprendžiant administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų kaltės klausimus, negalima besąlygiškai vadovautis kitose bylose teismų pateikiamais vertinimais, nes kiekvienas atvejis yra individualus.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepimais į prašymą (t. I, b.l. 103, t. II, b.l. 82, 119–120) prašė prašymą atmesti.

19Nurodė, kad iki 2008 m. spalio 31 d. įvykdė visus įpareigojimus, nurodytus Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakyme Nr. 3-377.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo D. U. atsiliepimais į prašymą (t. I, b.l. 122–123, t. II, b.l. 195–196) su prašymu nesutiko.

21Nurodė, kad pareiškėjas neprašė atnaujinti praleisto termino, todėl bylos dalis dėl Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 3-41 panaikinimo turėtų būti nutraukta. Pabrėžė, kad ginčui išspręsti turi būti taikomas nagrinėjamų teisinių santykių atsiradimo metu galiojęs įstatymas.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo N. M. atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 14) su prašymu nesutiko.

23Nurodė, kad pareiškėjui apie 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. 3-370 jau buvo žinoma 2008 metų rugsėjo mėnesį.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Anykščių regioninio parko direkcija atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 125–126) su prašymu sutiko.

25Nurodė, jog, nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek savavališka, t. y. neteisėta, todėl padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu.

26II.

27Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu (t. III, b.l. 140–146) administracinės bylos dalį dėl Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 3–41 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ ir 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 3–370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ nutraukė, kitą prašymo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

28Nustatė, kad Utenos AVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2007 m. liepos 24 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. 16 ir statybos sustabdymo aktą Nr. 16 D. U. Utenos apskrities viršininkas 2008 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3–41 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ įpareigojo D. U. parengti sodo namelio ir ūkinio pastato, SB „( - )“, skl. Nr. 127, 114, ( - ), Anykščių rajonas, statybos projektą, jį suderinti teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybos leidimą iki 2008 m. kovo 1 d. bei, gavus statybos leidimą, perdaryti savavališkai atliktus darbus pagal parengtą projektą, jeigu tai bus reikalinga. Utenos AVA 2008 m. rugpjūčio 18 d. su ieškiniu kreipėsi į Anykščių rajono apylinkės teismą, prašydamas įpareigoti D. U. per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statinius (sodo namą ir ūkio pastatą), esančius s/b „( - )“ žemės sklype Nr. 127, 144, Anykščių regioninio parko teritorijoje, ( - ), Anykščių seniūnija, Anykščių rajonas, bei sutvarkyti statybvietę ir įpareigoti statybos valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją nugriauti šiuos statinius, jei D. U. per nustatytą terminą (per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos) neįvykdys teismo įpareigojimo. Utenos AVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2008 m. rugpjūčio 28 d. surašė statybos sustabdymo aktą Nr. 115A–5, o 2008 m. rugpjūčio 29 d. – savavališkos statybos aktą Nr. 115–16 N. S. atžvilgiu. Utenos apskrities viršininkas 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3–377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ įpareigojo A. S. parengti sodo namelio, esančio s/b „( - )“ žemės sklype Nr. 217 (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), Anykščių rajonas, projektą, jį suderinti teisės aktų nustatyta tvarka bei gauti statybos leidimą iki 2008 m. spalio 31 d. Gavus statybos leidimą, taip pat Utenos AVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento leidimą tęsti statybos darbus, perdaryti savavališkai atliktus darbus pagal parengtą projektą, jeigu tai bus reikalinga, bei įspėjo, jog iki nurodytos datos neįvykdžius nurodytų įpareigojimų, Utenos AVA dėl įpareigojimų vykdymo kreipsis į teismą. Utenos AVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2008 m. spalio 29 d. leidimu Nr. 115A–5-1 leido tęsti statybos darbus, kadangi A. S. pašalino 2008 m. rugpjūčio 26 d. statybos sustabdymo akte Nr. 115A–5 nurodytas statybos sustabdymo priežastis bei kliūtis. Utenos AVA Teritorijų planavimo ir statybos priežiūros departamentas 2007 m. liepos 16 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. 15 N. M. Utenos apskrities viršininkas 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3–370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ įpareigojo ją parengti priestato prie gyvenamojo namo ( - ), Kavarsko seniūnijoje, Anykščių rajone (žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )), statybos projektą, jį suderinti teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybos leidimą iki 2008 m. lapkričio 30 d., o gavus statybos leidimą, taip pat Utenos AVA leidimą tęsti statybas, perdaryti savavališkai atliktus darbus pagal parengtą projektą, jeigu tai bus reikalinga, bei įspėjo N. Meškauskienę, kad, neįvykdžius nurodytų įpareigojimų iki nustatytos datos, dėl įpareigojimų vykdymo bus kreiptasi į teismą. Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius 2008 m. rugsėjo 16 d. N. M. išdavė projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PI–361. Minėtas skyrius 2008 m. gruodžio 1 d. N. M. išdavė statybos leidimą Nr. LR–190 gyvenamojo namo rekonstrukcijai praplečiant galiojantį iki 2018 m. gruodžio 1 d. Utenos AVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2008 m. gruodžio 10 d. leidimu Nr. 5 leido tęsti statinio rekonstravimo darbus, kadangi N. M. pašalino statybos sustabdymo 2007 m. liepos 16 d. akte Nr. 15 nurodytas statybos sustabdymo priežastis bei kliūtis. Anykščių regioninio parko direkcija 2008 m. spalio 21 d. raštu Nr. 2–202 „Dėl projektavimo sąlygų išdavimo“ kreipėsi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos, prašydama paaiškinti, kaip tokiose situacijose elgtis parko direkcijai, nes nei Utenos AVA, nei Anykščių rajono savivaldybė nesilaiko galiojančių teisės aktų, liečiančių savavališkas statybas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2008 m. spalio 24 d. raštu Nr. V3–7.7–2565 „Dėl savavališkų statinių padarinių šalinimo Anykščių regioniniame parke“ kreipėsi į Inspekciją, prašydama įvertinti Utenos AVA sprendimus bei Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento raštus. Inspekcija 2008 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. 10.1-3045 „Dėl savavališkų statybų padarinių šalinimo“ kreipėsi į Utenos AVA, prašydama pateikti informaciją apie atliktus veiksmus, šalinant rašte nurodytų savavališkų statybų padarinius. Tokią informaciją Utenos AVA pateikė 2008 m. spalio 10 d. raštu Nr. (1.33)–6–1691 „Dėl savavališkų statybų padarinių šalinimo“. Dėl atitinkamų administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Inspekcija 2008 m. lapkričio 17 d. su prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

29Remdamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1–243 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (toliau – ir Reglamentas) 13 punktu, Inspekcijos viršininko 2007 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 15 patvirtinto Informacijos apie teritorijų planavimo, statybos valstybinės priežiūros ir statinių naudojimo priežiūros vykdymą apskrityse teikimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 11, 2.10 punktais, ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, 34 straipsnio 1 dalimi, aplinkybe, jog atitinkama informacija apie D. U. vykdytas savavališkas statybas Inspekcijai buvo išsiųsta 2008 m. vasario 13 d., tokia informacija bei ginčijamas aktas nurodyti ir Utenos AVA 2008 m. rugpjūčio 21 d. rašte Nr. (1.33)–6–13a „Dėl D. U.“, apie savavališkos statybos faktą atitinkama informacija ir priimto sprendimo esmė nurodyta ir savavališkos statybos kortelėje Nr. SA–92–070716–027, pildytoje N. M. atžvilgiu, be to, Utenos AVA 2008 m. rugsėjo 18 d. rašto Nr. (1.33)–6–1520 „Dėl informacijos apie savavališkas statybas“ priedo „Utenos apskrities viršininko administracijos veiksmai ir teismų procesai, susiję su savavališkų statybų padarinių šalinimu nuo 2006-10-31 iki 2008-08-31“ 14 punkte nurodyta, kad N. M. Utenos AVA 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3–370 įpareigota iki 2008 m. lapkričio 30 d. parengti projektą bei nustatyta tvarka jį suderinti, o to paties priedo 15 punkte paminėtas teisės aktas, kuris priimtas D. U. atžvilgiu, konstatavo, jog Inspekcija apie prašomus panaikinti teisės aktus (2008-01-24 įsakymą Nr. 3–41 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ ir 2008-09-03 įsakymą Nr. 3–370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“) sužinojo 2008 m. vasario 13 d. ir 2008 m. rugsėjo 23 d., t. y. atitinkamai beveik prieš devynis ir du mėnesius iki kreipimosi į teismą. Konstatavo, kad Inspekcija nurodytiems teisės aktams ginčyti praleido kreipimosi į teismą senaties terminą, todėl, vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punktu, tokia bylos dalis nutrauktina. Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. priimtoje Statybos įstatymo Nr. I–1240 redakcijoje visiškai nebuvo reglamentuota savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarka, atitinkamos nuostatos šiuo aspektu buvo įtvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (1964-07-07 redakcija), galiojusio iki 2001 m. liepos 1 d., 114 straipsnyje, tik Statybos įstatymo (2001-11-08 įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX–583 redakcija) 28 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad apskrities viršininko administracija arba Inspekcija pagal šio įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą bei pareigūnų siūlymus dėl jos padarinių pašalinimo ir nustatydama įvykdymo terminą priima vieną iš numatytų sprendimų, principu, jog įstatymas atgal negalioja (lex retro non agit), pabrėžė, jog nukrypimas nuo statybos projekto buvo padarytas 1998 metais, t. y. galiojant Statybos įstatymo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I–1240 ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1964-07-07 redakcijoms. Savavališkos statybos fiksavimo/nustatymo laikas negali būti tapatinamas su pačios savavališkos statybos vykdymo/pabaigos faktu, todėl naikinti Utenos AVA 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 3-337 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ nėra jokio juridinio pagrindo. Inspekcija nenurodė pagrindo, remiantis kuriuo turėtų būti naikinami Administracijos 2008 m. rugsėjo 16 d. projektavimo sąlygų sąvadas Nr. PI–361, Administracijos 2008 m. gruodžio 1 d. statybos leidimas Nr. LR–190 ir Administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimas atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ–115 bei įpareigojama atlikti prašomus veiksmus. Neaišku, kokių teisės aktų nustatytus reikalavimus, išduodama projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PI–361, statybos leidimą Nr. LR–190 ir leidimą atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ–115, Administracija pažeidė. Taip pat nėra jokio pagrindo įpareigoti Utenos apskrities viršininką šalinti A. S. ir N. M. savavališkų statybų padarinius įstatymų nustatyta tvarka.

30III.

31Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (t. III, b.l. 150–156), kuriuo prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą – panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu išduotą Administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimą atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ-115, panaikinti Administracijos 2008 m. rugsėjo 16 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PI-361 ir 2008 m. gruodžio 1 d. statybos leidimą Nr. LR-190; įpareigoti Utenos AVA šalinti A. S. ir N. M. savavališkų statybų padarinius įstatymo nustatyta tvarka. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir prašymas pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

321. Nurodo, kad nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria prašymas atmestas kaip nepagrįstas.

332. Nesutinka su teismo išvada, jog A. S. savavališkos statybos padarinių šalinimui turėtų būti taikomos 1964 m. Civilinio kodekso 114 straipsnio nuostatos, numatančios galimybę įteisinti neteisėtos statybos padarinius. Remiasi Reglamento 20 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (2000 m.) 4.103 straipsniu, aplinkybe, jog Statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo 15 straipsnyje numatyta, kad iki tokio įstatymo įsigaliojimo dėl savavališkų statybų priimti administraciniai aktai vykdomi pagal šių sprendimų surašymo metu galiojusių teisės aktų nuostatas, ir nurodo, jog savavališkos statybos aktas ir statybos sustabdymo aktas dėl A. S. surašyti 2008 metų rugpjūčio mėnesį, todėl nebuvo pagrindo taikyti anksčiau galiojusių teisės aktų. Pabrėžia, jog iš neteisės neatsiranda teisė, o kadangi A. S. ankstesnių teisės aktų redakcijų galiojimo metu nepradėjo realizuoti galimybės įteisinti neteisėtos statybos padarinius, tokios teisės ji neįgijo ir pasikeitus teisės aktams.

343. Pabrėžia, jog nei Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3-377 priėmimo metu, nei šiuo metu galiojantys teisės aktai nesuteikia teisės apskrities viršininko administracijai priimti sprendimą dėl savavališkos statybos padarinių įteisinimo. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A14-800/2007, A146-335/2008, A63-720/2008), nurodo, jog Utenos apskrities viršininkas, priimdamas minėtą įsakymą, nesilaikė galiojančiuose teisės aktuose nustatytos savavališkų padarinių šalinimo tvarkos ir viršijo savo įstatyminės kompetencijos ribas, todėl įsakymas turi būti panaikintas.

354. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismo prašė panaikinti Administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimą atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ-115, Administracijos 2008 m. rugsėjo 16 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PI-361 ir 2008 m. gruodžio 1 d. statybos leidimą Nr. LR-190 ABTĮ 92 straipsnio pagrindu, t. y. kaip administracinius aktus, priimtus ginčytų Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ ir 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 3-370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ pagrindu. Todėl tokie administraciniai aktai pažeidžia tų pačių teisės aktų nuostatas kaip ir minėti įsakymai.

365. Nors pirmosios instancijos teismas bylos dalį dėl Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 3-370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ nutraukė, tai nepanaikina galimybės panaikinti neteisėtų N. M. išduotų Administracijos 2008 m. rugsėjo 16 d. projektavimo sąlygų sąvado Nr. PI-361 ir 2008 m. gruodžio 1 d. statybos leidimo Nr. LR-190.

376. Teigia, jog byloje nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, kad A. S. ir N. M. savavališkos statybos darbus įvykdė iki 2006 m. spalio 31 d., kai įsigaliojo teisės aktų pakeitimai, nenumatantys galimybės įteisinti savavališkos statybos padarinių.

38Trečiasis suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. III, b.l. 160–161) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

39Atsakovas Utenos AVA (teisių perėmėjas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. III, b.l. 162–164) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti; priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į prašymą pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

401. Pareiškėjas nepagrįstai plečiamai taiko ir interpretuoja Statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo 15 straipsnio nuostatas, kadangi jos nereglamentuoja elgesio taisyklės, pagal kurią turėtų būti priimami ir vykdomi administraciniai aktai, jei pažeidimas (savavališkos statybos) atliktas iki įsigaliojant šiam įstatymui, o užfiksuojamas (priimamas administracinis aktas) – po įsigaliojimo. Tokia situacija vertintina kaip teisės spraga.

412. Pareiškėjas, ginčydamas statybos laiką, nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių, kad tokios statybos būtų buvusios vykdomos kitu, nei nustatyta, laiku.

42Trečiasis suinteresuotas asmuo Anykščių regioninio parko direkcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. III, b.l. 165) nurodo, kad sutinka su apeliaciniu skundu.

43Teisėjų kolegija

konstatuoja:

44IV.

45Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

46Pareiškėjas į teismą kreipėsi, prašydamas panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 3-41 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“, Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. 3-370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu Administracijos išduotus 2008 m. rugsėjo 16 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PI-361 ir 2008 m. gruodžio 1 d. statybos leidimą Nr. LR-190, panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu išduotą Administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimą atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ-115, įpareigoti Utenos AVA šalinti A. S. ir N. M. savavališkų statybų padarinius įstatymo nustatyta tvarka.

47Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą, bylos dalį dėl Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 3–41 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ ir 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 3–370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ nutraukė. Kaip matyti iš apeliacinio skundo, pareiškėjas neginčija, jog jis praleido skundo dėl minėtų aktų padavimo teismui terminą. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė bylos dalį dėl minėtų aktų panaikinimo. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas nenurodė jokių teisės aktų prieštaravimų, kurie sudarytų pagrindą panaikinti Administracijos 2008 m. rugsėjo 16 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PI-361 ir 2008 m. gruodžio 1 d. statybos leidimą Nr. LR-190. Apskrities viršininko įsakymams, kurių pagrindu išduoti projektavimo sąlygų sąvadai ir statybos leidimai, galiojant, nenurodžius jokių kitų pažeidimų, sudarančių pagrindą panaikinti tokius administracinius aktus, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog skundas šioje dalyje atmestinas.

48Sprendžiant likusius pareiškėjos reikalavimus, būtina įvertinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu išduoto Administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimą atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ-115 teisėtumą ir pagrįstumą.

49Minėtu įsakymu A. S., be kita ko, įpareigota parengti sodo namelio, esančio sodininkų bendrijoje „( - )“, žemės sklype Nr. 217, ( - ), Anykščių rajone, projektą, jį suderinti teisės aktų nustatyta tvarka bei gauti statybos leidimą iki 2008 m. spalio 31 d., perdaryti savavališkai atliktus darbus pagal parengtą projektą, jeigu tai bus reikalinga. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, kokie teisės aktai taikytini tokių padarinių šalinimui, dėl įsakyme nustatytų įpareigojimų atitikimo teisės aktų reikalavimams.

50Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 3-377 priimtas vadovaujantis Statybos įstatymo redakcija, galiojusia nuo 1996 m. kovo 19 d. iki 2002 m. liepos 1 d., Respublikinių statybos normų RSN 158-94 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklė“ nuostatomis, kitaip tariant, kaip teigiama byloje, savavališkos statybos darbų atlikimo metu galiojusiomis teisės aktų redakcijomis.

51Statybos įstatymo redakcija, galiojusi iki 2006 m. spalio 16 d. nustatė savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarką, pagal kurią, inter alia, tuo atveju, jei statinio statyba galėjo būti vykdoma, statytojui (užsakovui) galėjo būti leista parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą (28 str. 2 d.). 2006 m. spalio 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. X-857, kurio 9 straipsnio 4 dalimi buvo pakeista Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalis, numatant, jog apskrities viršininko administracija arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos priima vieną iš šių sprendimų: 1) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį ar savavališkai pastatytą jo dalį ir sutvarkyti statybvietę; 2) kreiptis į teismą, jeigu nepriimamas šios dalies 1 punkte nurodytas sprendimas. Kitaip tariant, buvo pakeista savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarka, nenumatant galimybės leisti statytojui (užsakovui) imtis veiksmų įteisinti savavališkas statybas.

52Minėto Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 15 straipsnis aiškiai numatė, jog iki šio įstatymo įsigaliojimo dėl savavališkų statybų priimti administraciniai sprendimai vykdomi pagal šių sprendimų surašymo metu galiojusių teisės aktų nuostatas. Kitaip tariant, savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarka buvo siejama ne su savavališkų statybos darbų atlikimo momentu, o su administracinio sprendimo dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo priėmimu. Įvertinus tokią teisės normą, darytina išvada, jog tuo atveju, jeigu administracinis sprendimas dėl savavališkų statybų priimtas po tokio įstatymo įsigaliojimo pagal minėtas teisės aktų nuostatas, jis turi būti vykdomas pagal pakeisto Statybos įstatymo nuostatas. Nagrinėjamu atveju įsakymas A. S. atžvilgiu dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo priimtas jau galiojant naujai Statybos įstatyme įtvirtintai savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarkai (2008-09-08), todėl jis turėjo atitikti ir atitinkamai būti vykdomas pagal jo priėmimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas. Įsakymo priėmimo metu Statybos įstatymas nenumatė galimybės, šalinant savavališkos statybos padarinius, suteikti statytojui (užsakovui) teisę perdaryti savavališkai atliktus darbus pagal parengtą projektą, kitaip tariant, įstatymas nenumatė galimybės įtvirtinti tokius įpareigojimus, kokie numatyti Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakyme Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“.

53Pabrėžtina, jog teisiniuose santykiuose galioja bendrasis principą ex injuria jus non oritur, šiuo atveju reiškiantis, jog neteisėtų veiksmų pagrindu negali atsirasti asmenų teisės. Todėl byloje nesant ginčo dėl to, kad nagrinėjamu atveju buvo atlikti savavališkos statybos darbai, o teisės aktams įtvirtinus konkrečią tokių savavališkos statybos padarinių pašalinimo tvarką, asmenims, atlikusiems statybos darbus, negalėjo atsirasti teisėtų lūkesčių, jog savavališkos statybos padariniai nebus šalinami arba bus šalinami kitokia, nei nustatytoji, tvarka. Be to, nurodytina, jog, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs (byla Nr. A556-465/2010), kad savavališkos statybos faktas gali būti nustatytas ir tuomet, kai realiai statybos nebevyksta, statyba yra baigta, statiniai yra pastatyti.

54Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, nurodytomis teisės aktų nuostatomis, darytina išvada, jog Utenos apskrities viršininkas, priimdamas 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 3-377, nepagrįstai netaikė galiojančios privalomos savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarkos, todėl toks įsakymas yra neteisėtas ir naikintinas. Panaikinus įsakymą, atitinkamai naikintini jo pagrindu priimti administraciniai aktai, t. y. Administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimas atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ-115. Pažymėtina, jog, panaikinus įsakymą ir statybos leidimą, teisėjų kolegijai nėra pagrindo abejoti, kad savavališkos statybos padariniai bus šalinami nustatyta tvarka, todėl reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus A. S. atžvilgiu netenkintinas.

55Atsakovas Utenos AVA taip pat prašė priteisti jo naudai bylinėjimosi išlaidas, kadangi, pateikiant tokį prašymą, nebuvo pateikti jį pagrindžiantys įrodymai, nėra pagrindo tokį prašymą tenkinti ir priteisti atsakovo naudai bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas.

56Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas ne visai tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir taikė teisės aktus, todėl jo sprendimas keistinas – sprendimo dalis, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu išduoto Administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimo atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ-115 panaikinimo, naikintina ir šioje dalyje pareiškėjo skundas patenkintinas, likusi sprendimo dalis paliktina nepakeista.

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

58pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

59Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą pakeisti. Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu išduoto Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimo atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ-115 panaikinimo, ir šioje dalyje pareiškėjo skundą patenkinti - panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu išduotą Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimą atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ-115.

60Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

61Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Ilonai Kovger,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovei Renatai Strumskytei,... 4. trečiajam suinteresuotam asmeniui N. M.,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 9. 1. panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24 d. įsakymą Nr.... 10. 2. panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr.... 11. 3. panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr.... 12. 4. įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją (toliau – ir... 13. Nurodė, kad A. S. stato sodo namelį ( -... 14. Atsakovas Utenos AVA (teisių perėmėjas – Valstybinė teritorijų planavimo... 15. Nurodė, kad pareiškėjui apie Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24... 16. Atsakovas Administracija atsiliepimais į prašymą (t. II, b.l. 1–3,... 17. Pabrėžė, jog Administracija vykdė savo pareigas, atsižvelgdama į... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepimais į prašymą (t. I, b.l.... 19. Nurodė, kad iki 2008 m. spalio 31 d. įvykdė visus įpareigojimus, nurodytus... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. U. atsiliepimais į prašymą (t. I, b.l.... 21. Nurodė, kad pareiškėjas neprašė atnaujinti praleisto termino, todėl bylos... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo N. M. atsiliepimu į prašymą (t. II, b.l. 14)... 23. Nurodė, kad pareiškėjui apie 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. 3-370 jau... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Anykščių regioninio parko direkcija... 25. Nurodė, jog, nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis... 26. II.... 27. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu... 28. Nustatė, kad Utenos AVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 29. Remdamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d.... 30. III.... 31. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (t. III, b.l. 150–156), kuriuo... 32. 1. Nurodo, kad nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria prašymas atmestas... 33. 2. Nesutinka su teismo išvada, jog A. S. savavališkos statybos padarinių... 34. 3. Pabrėžia, jog nei Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d.... 35. 4. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismo prašė panaikinti Administracijos... 36. 5. Nors pirmosios instancijos teismas bylos dalį dėl Utenos apskrities... 37. 6. Teigia, jog byloje nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, kurių pagrindu... 38. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.... 39. Atsakovas Utenos AVA (teisių perėmėjas – Valstybinė teritorijų planavimo... 40. 1. Pareiškėjas nepagrįstai plečiamai taiko ir interpretuoja Statybos... 41. 2. Pareiškėjas, ginčydamas statybos laiką, nepateikia jokių įrodymų,... 42. Trečiasis suinteresuotas asmuo Anykščių regioninio parko direkcija... 43. Teisėjų kolegija... 44. IV.... 45. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 46. Pareiškėjas į teismą kreipėsi, prašydamas panaikinti Utenos apskrities... 47. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog pareiškėjas praleido skundo... 48. Sprendžiant likusius pareiškėjos reikalavimus, būtina įvertinti Utenos... 49. Minėtu įsakymu A. S., be kita ko, įpareigota parengti sodo namelio, esančio... 50. Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 3-377... 51. Statybos įstatymo redakcija, galiojusi iki 2006 m. spalio 16 d. nustatė... 52. Minėto Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 15 straipsnis aiškiai numatė,... 53. Pabrėžtina, jog teisiniuose santykiuose galioja bendrasis principą 54. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, nurodytomis teisės aktų nuostatomis,... 55. Atsakovas Utenos AVA taip pat prašė priteisti jo naudai bylinėjimosi... 56. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 58. pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 59. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą... 60. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 61. Nutartis neskundžiama....