Byla e2-693-308/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui E. B.,tretiesiems asmenims- Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ,Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcijai ir Varėnos rajono savivaldybės administracijai

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Odetai Gruodienei , trečiojo asmens -Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos atstovui Aliui Baranauskui viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui E. B.,tretiesiems asmenims- Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ,Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcijai ir Varėnos rajono savivaldybės administracijai

Nustatė

2Ieškovas -Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pateiktu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą E. B. , per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti pertvarkytas, perstatytas gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ( - ) kaime (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ( - )), ( - ), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos duomenis,o jei atsakovas E. B. per 1 punkte nustatytą terminą neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti E. B., a. k. ( - ) mokėti 30 Eur (trisdešimt eurų) baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas 5445 už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

3Ieškovas ieškiniu nurodė,kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau - Alytaus skyrius) 2014 m. gegužės 22 d. gavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinio padalinio pranešimą apie galimai savavališką statybą kultūros paveldo vietovėje - ( - ) etnoarchitektūriniame kaime (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ( - )), ( - ).

4Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. Dl-827 (toliau - statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010), 23 punktu, Inspekcijos Alytaus skyriaus 2014 m. gegužės 28 d. kvietimu Nr. 2D-8352-(14.2) apie statybos patikrinimą vietoje informuotas E. B..

5Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) atlikęs patikrinimą 2014 m. birželio 6 d. surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą aktą (kontrolinį klausimyną) Nr. SPA-1062-(14.2), kuriame nurodė, jog nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, ( - ), (toliau - žemės sklypas) be statybą leidžiančio dokumento rekonstruojamas gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) (toliau - gyvenamasis namas).

6Statytojas E. B. (toliau - atsakovas) 2014 m. birželio 5 d. Inspekcijos Alytaus skyriui pateikė paaiškinimą dėl atliekamų statybos darbų. Atsakovas paaiškino, kad „2013 m. liepos m. pradėjau po gaisro paremontuoti pastatą (gyvenamąjį namą). Pakeičiau stogo dangą iš šiferio į metalo, gegnių nekeičiau, ikvienoje pusėje prailginau lotas, kad neaplytų pastato sienos. Vienos verandos dar neįrengiau, pakeičiau apdegusias verandos karkasą, nekeičiant buvusių išmatavimų, pakeičiau verandos laikančias konstrukcijas".

7Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 23.1 punktu, 2014 m. birželio 6 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-140606-00012-(14.12) (toliau - savavališkos statybos aktas), kuriame konstatavo, kad gyvenamasis namas, nesuformuotoje, valstybinėje žemėje, ( - ) etnoarchitektūriniame kaime (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ( - )), ( - ), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, nuo 2013 metų liepos mėnesio statomas savavališkai. Statybos rūšis - rekonstrukcija. Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas statinys. Atliktų statybos darbų mastas: atlikti stogo rekonstravimo darbai - priekinėje pastato dalyje pakeista laikanti konstrukcija, jos sprendiniai, stogas praplatintas; buvęs priestatas lai m 2,00 m x 4,22 m dydžio, dabar padidintas iki 9,29 m x 2,16 m dydžio. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką.

8Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis STR 1.09.06:2010 35\l papunkčiu, 2014 m. birželio 6 d. raštu Nr. 2D-8951-(14.17) informavo Varėnos rajono savivaldybės administraciją apie atsakovui surašytą savavališkos statybos aktą bei vadovaudamasis STR 1.09.06:2010 35!.2 papunkčiu informavo VĮ Registrų centro Alytaus filialą apie a'tsakovui surašytą savavališkos statybos aktą pateikdamas savavališkos statybos akto kopiją.

9Atsakovas už pažeidimą numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159' straipsnio 3 dalyje, buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn. Atsakovas pagal administracinį nurodymą įrašytą 2014 m. birželio 13 d. administracinio teisės pažeidimo protokole fiziniam asmeniui Nr. ATP-10-140613-00016-(14.11), sumokėjo 250 Lt baudą.

10Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 2014 m. birželio 19 d. surašė privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-10-140619-00012 (toliau - nurodymas), kuriuo iš atsakovo pareikalavo ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 19 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas gyvenamojo namo dalis. Nurodyme taip pat nurodyta, jog atsakovas turi teisę Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11Atsakovas Inspekcijos Alytaus skyriui 2014 m. gruodžio 18 d. pateikė prašymą pratęsti nurodymo įvykdymo terminą.

12Inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 38 punktu ir atsižvelgdamas į atsakovo prašyme nurodytas aplinkybes, 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo" Nr. RE-381-(14.51) tenkino atsakovo prašymą ir pratęsė nurodymo įvykdymo terminą iki 2015 m. kovo 19 d.

13Vyriausiais specialistas 2015 m. kovo 25 d. surašė privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktąNr. NPA-10-150325-00010-(14.51), kuriame konstatavo, jog atsakovas nurodymo neįvykdė.

14Dėl savavališkos statybos

15Kaip matyti iš Inspekcijos Alytaus skyriaus vyriausiojo specialisto nustatytų faktinių aplinkybių, nurodytų savavališkos statybos akte, nurodyme, kituose dokumentuose, atsakovas gyvenamojo namo rekonstrukcijos darbams neturi / nepateikė statybą leidžiančio dokumento.

16Visi Inspekcijos surašyti administraciniai aktai - savavališkos statybos aktas, nurodymas nepanaikinti ir galiojantys, t. y. atsakovas šių administracinių aktų neskundė, jų turinys atsakovui yra žinomas, jie yra nepanaikinti ir galiojantys, juose išdėstyti faktiniai duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti arba nepakeisti įstatymų nustatyta tvarka. Nurodyti administraciniai aktai išduoti kompetentingos valstybės institucijos - Inspekcijos, todėl laikomi oficialiu rašytiniu įrodymu, turinčiu didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais (Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 197 straipsnio 2 dalis).

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t. y. neteisėta, ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-492/2008, 2009 m. birželio 19 d. nutartis Nr. 3K-3-240/2009, 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-616/2012,2013 m. kovo 29 d. nutartis Nr. 3K-3-180/2013).

18Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarka nustatyta Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei kituose teisės aktuose.

19Atsakovo gyvenamasis namas priskirtinas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai (statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812, priedo 1 lentelės 1 eilutė).

20Remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, 9 punktu atsakovo atlikti statybos darbai kvalifikuotini kaip statinio rekonstravimo darbai. Tokiems statybos darbams atlikti atsakovas privalėjo parengti supaprastintą rekonstravimo projektą (Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punktas) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą - rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą supaprastintam rekonstravimo projektui. (Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktas, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, 6 priedo 2.2 papunktis).

21Kaip minėta aukščiau atsakovas iki šiol gyvenamojo namo rekonstravimui neturi / nepateikė statybą leidžiančio dokumento.

22Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

23Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai: <...> statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) <...>.

24Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose reglamentuota, kad be kita ko statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; <...>; šio įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą.

25Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

26Kadangi atsakovas per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų nurodymą neišardė savavališkai pastatytų, perstatytų gyvenamojo namo dalių, todėl vienintelė tokio teisėto nurodymo neįvykdymo pasekmė - teisė kreiptis į teismą dėl įpareigojimo vykdyti nurodymą (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 dalis).

27Ieškovo atstovė posėdžio metu palaikė ieškinį ir nurodė, kad atsakovas privalomojo įrodymo neįvykdė ir, statybos leidimo per nustatytą terminą negavo,bei nepateikė suderinto su Kultūros pavedlo departamentu namo rekostrukcijos projekto. Atsakovo vykdoma statyba laikoma savavališka ir taikomi to momento teisės aktai. Statybą leidžiantys dokumentai: reikalingas rašytinis pritarimas supaprastintam statinio projektui ir suderinus projektą su Kultūros paveldo departamentu gali gauti pritarimą, o Statybos inspekcija neturi kito pasirinkimo kaip prašyti nugriauti statinį per 3 mėnesius, o teismas gali spręsti ar pasirinkti kitus būdus.

28Atsakovas E. B. pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti bei nustatyti jam 1 metų terminą savavališkos statybos padarinių pašalinimui. Pateiktu atsiliepimu nurodė , kad Ieškovo poskyrio vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžianti dokumentą padarinių šalinimas" (toliau-statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010) 23.1 punktu, 2014 m. birželio 6 d. surašė savavališkos statybos aktąNr. SSA-10-140606-00012-(14.12) (toliau-savavališkos statybos aktas). Savavališkos statybos akte buvo nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kurios būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinka.

29Ieškovas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 2014 m. birželio 19 d. surašė privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-10-140619-00012 (toliau-nurodymas), kuriuo iš atsakovo pareikalavo ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 19 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas gyvenamojo namo dalis. Nurodyme taip pat nurodyta, jog atsakovas turi teisę Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas ieškovui 2014 m. gruodžio 18 d. pateikė prašymą pratęsti nurodymo įvykdymo terminą.Ieškovo skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 38 punktu ir atsižvelgdamas į atsakovo prašyme nurodytas aplinkybes, 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratesimo" Nr. RE-381-(14.51) (toliau-sprendimas) tenkino atsakovo prašymą ir pratęsė nurodymo įvykdymo terminą iki 2015 m. kovo 19 d.Ieškovo poskyrio vyriausiasis specialistas 2015 m. kovo 25 d. surašė privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą Nr. NPA-10-150325-00010-(14.51), kuriame konstatavo, jog atsakovas nurodymo neįvykdė.

30Ieškovas ieškinyje konstatuoja, kadangi atsakovas per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų nurodymą neišardė savavališkai pastatytų, perstatytų gyvenamojo namo dalių, todėl vienintelė tokio teisėto nurodymo neįvykdymo pasekmė-teisė kreiptis į teismą dėl įpareigojimo vykdyti nurodymą (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 dalis).Pažymėtina, kad vertinant ginčo šalies argumentus ir motyvus turi būti atsižvelgiama į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkrečius santykius (valstybinės priežiūros, rangos, statybos, projektavimo, statinių techninės priežiūros, ir t.t.) t. y. vertintina, kokie ir kokios apimties faktai yra teisiškai reikšmingi, kokios konkrečios materialiosios ir procesinės (procedūra) teisės normos gali sudaryti atitinkamas prielaidas ir sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikrų teisinių santykių srityje.Sistemiškai aiškinant nacionalinių įstatymų nuostatas ir atsižvelgus, kad būtina svarstyti asmenų teisių ir pareigų turinį, galiu teigti, jog aš noriu apginti savo teisę arba įstatymo saugomą interesą. Įstatymais yra nustatyti specifiniai reikalavimai, apibrėžiantys rangos, statybos, projektavimo, statinių techninės priežiūros, rangos sutarties sudarymo ir keitimo procedūras taip pat projekto keitimai, papildymai, taisymai ir t.t.

31Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

32Pagal Statybos įstatymo 3 str. 1 d. ir 2 d. nuostatas:

33Teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.

34Statytojo teisė įgyvendinama, kai:

35statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai nėra suformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.);

36statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas);

37statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais - statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais.

38Pagal Statybos įstatymo 12 str. 1 d. nuostatas: 1. Statytojas (užsakovas) privalo:

39pateikti statinio projektuotojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus;

40organizuoti (arba pavesti tai padaryti projektuotojui) statinio statybos sklypo, statybvietės ir gretimų statinių bei sklypų, kuriems statyba gali daryti neigiamą poveikį, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus statybinius tyrinėjimus bei sudaryti sąlygas tyrinėtojui juos atlikti;

41turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma)statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva;

42šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą;

43organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą;

44organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma arba savo iniciatyva;

45užsakyti (arba pavesti, kad tai padarytų rangovas) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas;

46šio Įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka organizuoti statybos užbaigimo procedūras.

47Kaip matome, įstatymais yra nustatyti specifiniai reikalavimai statytojui, kurie privalomi pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

48Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2015 m. kovo 19 d. neįvykdžiau dėl nuo manęs nepriklausančių priežasčių.Statytojo teisės įgyvendinti negaliu, nes žemės sklypą, kuriame rekonstruojamas statinys, nevaldau nuosavybės teise arba naudoju kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.

49Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius 2015-05-28 raštu Nr. 3SD-3453-(14.3.104.) informavo mane, kad vadovaujantis Naudojamų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos", 20 punktu yra priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus vedėjo 2015-05-20 įsakymas Nr. 3VĮ-640-(14.3.2.), kurio nuspręsta man parduoti 0,2032 ha valstybinės žemės sklypą (kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ). Taip pat informavo, kad 2015 m. birželio 16 d., bus sudaryta valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis.Kai bus sudarytą valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis, aš galėsiu parengti gyvenamosios paskirties gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) esančio ( - ), techninį projektą ir kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant ieškovo individualaus administracinio sprendimo (2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratesimo" Nr. RE-381-(14.51))teisėtumą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu turi būti atsižvelgiama į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkrečius santykius (valstybinės priežiūros, rangos, statybos, projektavimo, statinių techninės priežiūros, ir t.t.) t. y. vertintina, kokie ir kokios apimties faktai yra teisiškai reikšmingi, kokios konkrečios materialiosios teisės normos gali sudaryti atitinkamas prielaidas ir sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikrų teisinių santykių srityje. LVAT 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS146-423/2008 nurodė, kad viešojo administravimo subjekto priimtame individualiame administraciniame akte įrašyta bendro pobūdžio nuoroda į atitinkamą įstatymą, kuriame nustatyta sprendimo apskundimo tvarka nelaikytina tinkamu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimų vykdymu. Įstatymo reikalavimas, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka, nustato pareiga individualų administracinį aktą priimančiam viešojo administravimo subjektui sprendime nurodyti tokius duomenis, iš kurių be papildomų informacijos šaltinį (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų pareiškėjui, nepriknaisomai nuo jo išsilavinimo ar amžiaus, būtų aišku, kokiai institucijai ir per kokį terminą (nurodant, ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo, ar nuo individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas. Administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas arba netinkamas išaiškinimas nesiderina su geru viešuoju administravimu bei Konstitucijoje įtvirtintu principų, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, ir gali asmens teisę kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją ar teismą. Taip pat nurodė, kad tinkamas atsakovo sprendimo apskundimo tvarkos neišaiškinimas pripažintas objektyvia termino skundui teismui paduoti praleidimo priežastimi ir šis terminas turi būti atnaujintas.Pažymėtina, kad 2014 m. gruodžio 22 d. sprendime „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratesimo" Nr. RE-381-(14.51) ieškovas nenurodė tokius duomenis, iš kurių be papildomų informacijos šaltinį (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų atsakovui, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo ar amžiaus, būtų aišku, kokiai institucijai ir per kokį terminą (nurodant, ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo, ar nuo individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas.Atkreiptina teismo dėmesys į aukščiau išvardintas aplinkybes, nes pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 28 straipsnio 3 dalį,28 straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams.

51Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą.

52Šia Įstatymo suteikta teise nepasinaudojęs, nes kaip aukščiau minėjęs, kad 2014 m. gruodžio 22 d. sprendime „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratesimo" Nr. RE-381-(14.51) ieškovas nenurodė tokius duomenis, iš kurių be papildomų informacijos šaltiniu (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų atsakovui, kokiai institucijai ir per kokį terminą galiu paduoti prašymą, kad įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo suteiktą teisę.Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Teisinio saugumo principas - vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2008 m. gruodžio 24 d. ir kt. nutarimai).Atlikti procedūrų, siekiant įteisinti savavališką statybą, negaliu dėl anksčiau išvardintų svarbių ir nuo manęs nepriklausančių priežasčių ir kurių trukmei negaliu daryti įtakos.Remiantis išdėstytu ir tuo, kad ieškovas taip pat yra kaltas ,jog aš laiku negalėjau įgyvendinti savo teisių ir teisėtų interesų, ko pasėkoje buvo praleistas terminas, todėl negaliu sutikti su ieškovo reikalavime pateiktu 3 mėn. terminu.Sutinku, kad man būtų nustatytas 12 mėnesių terminas įpareigojantis likviduoti savavališkos statybos padarinius. Suteikiant tokį terminą, nebūtų pažeista nei mano teisė ir teisėti interesai,bei tuo pačiu nenukentėtų ir viešasis interesas, kurį šiuo ieškiniu gina ieškovas.

53Trečiojo asmens- Kultūros paveldo departameno prie Kultūros ministerijos atstovas ieškinį palaikė ir siūlo tenkinti.Nurodė, kad atsakovas dėl gyvenamojo namo, esančio etnoarchitektūriniame ( - ), rekostrukcijos projekto ir projektinių siūlymų į Departamento Alytaus teritorinį padalinį nesikreipė ir namo rekostrukciją atliko savavališkai.Namo rekonstrukcija būtų galima, bet būtinas Kultūros paveldo departameno prie Kultūros ministerijos pritarimas ir projekto suderinimas.

54Trečiojo asmens - Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovas bylos nagrinėjime nedalyvavo.Pateiktu atsiliepimu į ieškinį su ieškovo ieškiniu sutiko. Nurodo, kad Inspekcijos ieškinyje yra pateikti visi įrodymai, patvirtinantys, kad atsakovas gyvenamojo namo rekonstrukciją atliko savavališkai,be statybą leidžiančio leidimo ir parengto bei su Kultūros paveldo departamentu suderinto projekto, bei pažymi, kad atsakovas į Varėnos rajono savivaldybės administraciją dėl namo rekonstrukcijos leidimo gavimo nesikreipė. Atsakovas dėl savavališkos statybos buvo nubaustas administracine tvarka,bei nėra įvykęs 2014-06-19 Inspekcijos Alytaus skyriaus privalomojo nurodymo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.Ieškinys yra pagrįstas galiojančių teisės aktų normomis ir turi būti tenkinamas.

55Trečiojo asmens – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervaro direkcijos atstovas bylos nagrinėjime nedalyvavo.Pateiktu atsiliepimu ieškinį palaikė pilnai ir siūlo tenkinti.

56Ieškinys tenkintinas iš dalies.

57Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.

58Savavališkos statybos aktu 2015-06-06 buvo konstatuota, kad atsakovas gyvenamojo namo(unik.Nr.( - )), esančio ( - ) (unikalus kodas Kultūros paveldo registre ( - )) ,Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje,rekonstrukciją vykdo neturėdamas statybą leidžiančių dokumentų.

592014-06-19 Statybos inspekcija surašė privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2014-12-19. Tačiau iki šio termino atsakovas reikalavimo neįvykdė,bei pagal atsakovo prašymą 2014-12-22 sprendimu terminas buvo pratęstas iki 2015-03-19.

60Ieškovo specialistas 2015 m. kovo 25 d. surašė privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą Nr. NPA-10-150325-00010-(14.51), kuriame konstatavo, jog atsakovas nurodymo nėra įvykdęs.

61Iš 2015-10-13 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti,kad nuo 2015-06-26 atsakovo E. B. ir jo sutuoktinės A. B. vardu yra įregistruota nuosavybės teisės į 0,2032 ha namų valdos žemės sklypą ,esantį ( - ), kartu nurodyta,kad žemės sklypui taikomos specialiosios sąlygos numatytos Nacionalinio ir regioninio parko ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir apsaugos zonose .

62Atsakovas į bylos nagrinėjimą teismo posėdyje neatvyko.Atsakovas į teismą atvyko sekančią dieną po posėdžio,kur 2015-10-14 pateiktu prašymu nurodė,kad jis supainiojo posėdžio datą,bei prašė prijungti prie bylos projektavimo sutartį Nr.15-2015-10-12,kuria patvirtinama ,kad 2015-10-12 atsakovas yra sudaręs su projektavimo įmone „EMPA LT“sutartį dėl gyvenamojo namo ( - ) techninio projekto parengimo ir statybos leidimo gavimo.

63Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarka nustatyta Statybos įstatyme,Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei kituose teisės aktuose.

64Vadovaujantis Statybos įstatymu, teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys (Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) (Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Įgyvendindamas statytojo teisę, statytojas, be kita ko, privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ir šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą (Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai). Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statybos įstatymo 2 straipsnio 92 dalyje ir 23 straipsnio 1 dalyje yra numatyti visi statybą leidžiantys dokumentai, o 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, jog statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama.

65Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-812, priedo 1 lentelės 5 eilutę Stoginė Nr. 1 priskirtina I grupės nesudėtingų inžinerinių statinių kategorijai.

66Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-826 6 priedo 2.1 papunkčiu statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje privalomas statybą leidžiantis dokumentas - rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui. (Statybos darbų atlikimo metu, t. y. 2014 m gyvenamojo namo rekonstrukcija taip pat priskirtina I grupės nesudėtingų inžinerinių statinių kategorijai ir jos statybai buvo reikalingas toks pats statybą leidžiantis dokumentas - rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui).

67Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

68Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai: <...> statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) <...>.

69Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose reglamentuota, kad be kita ko statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; <...>; šio įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą.

70Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

71Atsakovas ginčo statinio statybai statybą leidžiančio dokumento - rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui Inspekcijai nepateikė.Tokiu būdu Atsakovas pažeidė Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus, 23 straipsnio 28 dalį.

72Kompleksinės saugomos teritorijos kategorijai priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: valstybiniai parkai - nacionaliniai ir regioniniai parkai, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos - biosferos rezervatai ir biosferos poligonai (Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

73Žemės įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo: 1) naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį; <...> 11) statyti statinius ir įrenginius tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus reikalingus leidimus; 12) laikytis kitų įstatymų nustatytų reikalavimų.

74Saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, naudotojai bei valdytojai, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytų, taip pat nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų (Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalis).

75Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.103 str. (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 d. ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 str. (2006 m. spalio 17 d., 2009 m. lapkričio 19 d. redakcijos ) 3 d. atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nurodyta, kad: teismas, sprendžiantis dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, teisinių pasekmių, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, turėtų galimybę parinkti tinkamą poveikio priemonę statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, pasekmėms šalinti. <...> CK 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį teismas, nagrinėjantis bylą dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, pasekmių, tais atvejais, kai statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai toje vietoje iš esmės galimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio, negalėjo priimti kitokio sprendimo, kaip tik sprendimą per nustatytą terminą įpareigoti statytoją reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.) arba statinį nugriauti, sudarė prielaidas atsirasti tokioms teisinėms situacijoms, kai teismo galimybės vykdyti teisingumą buvo apribotos. Tai nedera su Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalimi, neatitinka konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų.

76Iš šio Konstitucinio Teismo nutarimo daroma išvada, kad kai vietovėje, kurioje statybos darbai iš esmės yra galimi, savavališkai pastatomas statinys, jo statytojui (naudotojui, valdytojui) turi būti suteikiama galimybė įteisinti savavališkas statybas, nustačius dvi būtinas sąlygas: 1) statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai toje vietoje yra iš esmės galimi; 2) nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio.

77Statybos įstatymo 28 str. nurodoma, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.

78Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 7 d. nurodoma, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą ,,leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams (1p.).“

79Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoju nurodytą asmenį nugriauti statinio rekonstrukcija atliktą savavališką namo statybą ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą. Tuo pačiu teismas privalo užtikrinti įstatymo nustatytų reikalavimų vykdymą. Įvertinus ieškovo,atsakovo ir trečiųjų asmenų atstovų argumentus ir jų nurodytus teisės aktus, kuriems šiuo metu prieštarauja atsakovo atlikta namo rekostrukcija, teismas pripažįsta, kad atsakovas gali atlikti reikalingus statybos darbus, kad ginčo statinys atitiktų teisės aktų reikalavimus.

80Iš byloje surinktų įrodymų matyti,kad vienu iš svarbių faktorių atsakovui gauti pritarimą gyvenamojo namo rekonstrukcijai buvo žemės sklypo nuosavybės po ginčo gyvenamuoju namu nuosavybės klausimas.Šiuo metu atsakovui ir jo sutuoktinei yra įregistruota nuosavybės teisės į namų valdos žemės sklypą su nurodytomis specialiosiomis sąlygomis ir atsakovas tokiu būdu įgijo teisę atlikti jo namų valdoje esančio gyvenamojo namo rekonstrukciją pagal su valstybinėmis institucijomis suderintą projektą.

81Teismas laiko, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, suteiktina atsakovui galimybė sutvarkyti namo rekostrukcijai reikalingą dokumentaciją, laikantis nustatytų įstatymo reikalavimų, t. y. gauti statybą leidžiantį dokumentą (suderinti projektą, gauti rašytinį pritarimą). Todėl nustatytinas terminas atsakovui šiems darbams užbaigti.Atsakovas savo atsiliepimu nurodo,kad jam rašytinio pritarimo gavimui bei projekto suderinimui būtų reikalingas 1 metų terminas. Atsižvelgus,kad bus reikalinga parengti patį projektą,bei po to parengtą projektą bus reikalinga suderinti tiek su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ,tiek su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcija,tai toks terminas nebūtų per ilgas.

82Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis), kadangi ieškinio esmę sudaro savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad statinio rekonstrukcija atlikta(pastatas perstatytas) pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir pripažintas pastatytas neteisėtai, todėl atsakovas yra kaltas dėl bylinėjimosi proceso ir turi atlyginti šio proceso metu susidariusias išlaidas. Todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 straipsnio 6 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 41 Eur – mokėtino žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas

83Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273 str. 1 d., teismas

Nutarė

84Ieškinį tenkinti iš dalies.

85Nustatyti atsakovui E. B. a.k( - ) 1(vienerių)metų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui) dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo – gyvenamojo namo(unik.Nr.( - )), esančio ( - ) (unikalus kodas Kultūros paveldo registre ( - )) ,Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje,rekonstrukcijos.

86Per nustatytą terminą nesutvarkius statybą leidžiančių dokumentų įpareigoti atsakovą E. B. a.k( - ) per 3 (tris) mėnesius savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius –išardyti pertvarkytas, perstatytas gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio, ( - ) etnoarchitektūriniame kaime (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ( - )), ( - ), dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos duomenis,o jei atsakovas E. B. per 1 punkte nustatytą terminą neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti E. B., a. k. ( - ) mokėti 30 Eur (trisdešimt eurų) baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

87Priteisti iš E. B. a.k. ( - ) valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660) keturiasdešimt vieną (41 Eur) eurą žyminio mokesčio ( Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Varėnos rajono apylinkės teismo raštinę ,111 kab.).

88Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,... 2. Ieškovas -Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 3. Ieškovas ieškiniu nurodė,kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 4. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos... 5. Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio... 6. Statytojas E. B. (toliau - atsakovas) 2014 m. birželio 5 d. Inspekcijos... 7. Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą... 8. Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis STR 1.09.06:2010 35\l papunkčiu,... 9. Atsakovas už pažeidimą numatytą Administracinių teisės pažeidimų... 10. Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos... 11. Atsakovas Inspekcijos Alytaus skyriui 2014 m. gruodžio 18 d. pateikė... 12. Inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir... 13. Vyriausiais specialistas 2015 m. kovo 25 d. surašė privalomojo nurodymo... 14. Dėl savavališkos statybos... 15. Kaip matyti iš Inspekcijos Alytaus skyriaus vyriausiojo specialisto nustatytų... 16. Visi Inspekcijos surašyti administraciniai aktai - savavališkos statybos... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad nepriklausomai nuo... 18. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų... 19. Atsakovo gyvenamasis namas priskirtinas II grupės nesudėtingų statinių... 20. Remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalimi, statybos techninio... 21. Kaip minėta aukščiau atsakovas iki šiol gyvenamojo namo rekonstravimui... 22. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba -... 23. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog... 24. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose reglamentuota, kad... 25. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be... 26. Kadangi atsakovas per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę... 27. Ieškovo atstovė posėdžio metu palaikė ieškinį ir nurodė, kad atsakovas... 28. Atsakovas E. B. pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti... 29. Ieškovas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 30. Ieškovas ieškinyje konstatuoja, kadangi atsakovas per nustatytą terminą... 31. Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais,... 32. Pagal Statybos įstatymo 3 str. 1 d. ir 2 d. nuostatas:... 33. Teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio... 34. Statytojo teisė įgyvendinama, kai:... 35. statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise... 36. statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas);... 37. statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja... 38. Pagal Statybos įstatymo 12 str. 1 d. nuostatas: 1. Statytojas (užsakovas)... 39. pateikti statinio projektuotojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus;... 40. organizuoti (arba pavesti tai padaryti projektuotojui) statinio statybos... 41. turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma)statinio... 42. šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą;... 43. organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą;... 44. organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma arba... 45. užsakyti (arba pavesti, kad tai padarytų rangovas) nustatyta tvarka atlikti... 46. šio Įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka organizuoti statybos užbaigimo... 47. Kaip matome, įstatymais yra nustatyti specifiniai reikalavimai statytojui,... 48. Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2015 m. kovo 19 d.... 49. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius... 50. Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant ieškovo individualaus administracinio... 51. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl... 52. Šia Įstatymo suteikta teise nepasinaudojęs, nes kaip aukščiau minėjęs,... 53. Trečiojo asmens- Kultūros paveldo departameno prie Kultūros ministerijos... 54. Trečiojo asmens - Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovas bylos... 55. Trečiojo asmens – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 56. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 57. Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.... 58. Savavališkos statybos aktu 2015-06-06 buvo konstatuota, kad atsakovas... 59. 2014-06-19 Statybos inspekcija surašė privalomąjį nurodymą pašalinti... 60. Ieškovo specialistas 2015 m. kovo 25 d. surašė privalomojo nurodymo... 61. Iš 2015-10-13 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo... 62. Atsakovas į bylos nagrinėjimą teismo posėdyje neatvyko.Atsakovas į teismą... 63. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų... 64. Vadovaujantis Statybos įstatymu, teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje... 65. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai",... 66. Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 23 straipsnio 1... 67. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba -... 68. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog... 69. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose reglamentuota, kad... 70. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be... 71. Atsakovas ginčo statinio statybai statybą leidžiančio dokumento -... 72. Kompleksinės saugomos teritorijos kategorijai priskiriami šie saugomų... 73. Žemės įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad žemės savininkai ir kiti... 74. Saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai,... 75. Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos... 76. Iš šio Konstitucinio Teismo nutarimo daroma išvada, kad kai vietovėje,... 77. Statybos įstatymo 28 str. nurodoma, kad savavališkos statybos padariniai... 78. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 7... 79. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoju nurodytą asmenį... 80. Iš byloje surinktų įrodymų matyti,kad vienu iš svarbių faktorių... 81. Teismas laiko, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo... 82. Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidos neturi... 83. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273 str. 1... 84. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 85. Nustatyti atsakovui E. B. a.k( - ) 1(vienerių)metų terminą nuo teismo... 86. Per nustatytą terminą nesutvarkius statybą leidžiančių dokumentų... 87. Priteisti iš E. B. a.k. ( - ) valstybei (išieškotojas – Valstybinė... 88. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...