Byla AS-858-420-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Prioritetas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Prioritetas“ skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui (tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Dujų sfera“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyrius, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyrius) dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2014 m. sausio 27 d. gautas pareiškėjo UAB „Prioritetas“ (toliau – ir pareiškėjas) prašymas atnaujinti terminą skundui dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl žemės sklypo ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir skundžiamas sprendimas) panaikinimo ir kitų reikalavimų paduoti.

5Pareiškėjas nurodė, kad jam yra žinoma, kad skundžiamas sprendimas, kuriuo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), Šiauliuose, detalusis planas, buvo viešai paskelbtas 2013 m. lapkričio 12 d., todėl terminas pateikti skundą baigėsi 2013 m. gruodžio 12 d.

6Nurodė, kad pareiškėjas aktyviai dalyvavo skundžiamo detaliojo plano rengimo procese, t. y. dalyvavo viešuosiuose susirinkimuose, teikė skundus dėl priimamų sprendimų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir Teritorijų planavimo įstatymas) 32 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto administracijos direktoriui UAB „Prioritetas“ raštu pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ nustatytos formos 2013 m. kovo 5 d. pasiūlymą Nr. 05/03/13/I01, kuriame buvo išdėstyti devyni pasiūlymai dėl būtinybės iš naujo įvertinti rengiamo detaliojo plano ( - ), Šiauliuose, teisėtumą. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. kovo 29 d. raštu Nr. S-857-11 „Dėl teritorijos, esančios ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano“ pateikė atsakymą į UAB „Prioritetas“ teiktą pasiūlymą. Minėtu atsakymu buvo atmesti visi pateikti pasiūlymai, tačiau planavimo organizatoriaus pozicija buvo pateikta tik dėl trijų iš devynių atmestų pasiūlymų. Dėl minėto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nemotyvuoto atsakymo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Statybos inspekcijos) Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui 2013 m. gegužės 2 d. buvo pateiktas skundas. 2013 m. gegužės 21 d. atsakyme Nr. 2D-7924-(19.2) Statybos inspekcijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius nurodė, kad detaliojo plano organizatorius atsakyme pateikė motyvuotus paaiškinimus, kodėl į minėtus pasiūlymus nebuvo atsižvelgta.

72013 m. birželio 19 d. pareiškėjas pateikė Šiaulių apygardos administraciniam teismui skundą dėl Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalies pažeidimo, kuriuo prašė panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. atsakymą Nr. S-857-11 bei Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013 m. gegužės 21 d. atsakymą Nr. 2D-7924-(19.2) ir perduoti UAB „Prioritetas“ 2013 m. kovo 5 d. pateiktus pasiūlymus Nr. 05/03/13/101 dėl teritorijos, esančios ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui nagrinėti iš naujo.

8Statybos inspekcijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, nepaisydamas prasidėjusio teisminio ginčo dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atsakymų, UAB „Dujų sfera“ prašymu parengė 2013 m. rugsėjo 2 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2241(19.4), kuriame nurodė, jog teritorijų planavimo dokumentą galima tvirtinti. Minėtas aktas buvo pateiktas kaip priedas prie Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atsiliepimo administracinėje byloje Nr. I-1251-621/2013. Nurodė, jog nei atsiliepime, nei pirmojo teismo posėdžio metu, vykusio 2013 m. spalio 22 d., Statybos inspekcijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas neinformavo, kad patikrinimo aktas yra ne tik surašytas, bet ir išsiųstas UAB „Dujų sfera“. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atstovė neužsiminė, kad yra gautas minėtas patikrinimo aktas ir kad yra nuspręsta žemės sklypo, esančio ( - ), Šiauliuose, detalųjį planą teikti tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai.

9Nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžiai vyksta tik vieną kartą per mėnesį, t. y. paskutinį mėnesio ketvirtadienį, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atstovė 2013 m. spalio 22 d. teismo posėdžio metu žinojo, kad po devynių dienų vyksiančiame tarybos posėdyje bus svarstomas detaliojo plano ( - ), Šiauliuose, patvirtinimo klausimas, nepaisant to, kad vyksta ginčai dėl detaliojo plano rengimo procedūrų pažeidimų. Tačiau pareiškėjui ši informacija teismo posėdžio metu nebuvo pateikta. Pareiškėjo teigimu, tokie valstybės institucijų atstovių veiksmai gali būti traktuojami, kaip siekis tyčia nuslėpti informaciją, kuri yra svarbi tiek administracinės bylos Nr. I-1251-621/2013 nagrinėjimui, tiek jo interesų gynimui.

10Pareiškėjas negalėjo žinoti, kad, nesant galutinio teismo sprendimo dėl atitinkamų detaliojo plano rengimo procedūrų teisėtumo, galėtų vykti detaliojo plano tvirtinimo procesas. Nurodė, kad antrasis teismo posėdis buvo paskirtas 2014 m. sausio 6 d. Teismo posėdžio data paskirta po beveik trijų mėnesių Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atstovės prašymu. Antrojo teismo posėdžio metu, t. y. 2014 m. sausio 6 d., nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-1251-621/2013, Statybos inspekcijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovė informavo pareiškėją ir teismą, kad žemės sklypo ( - ), Šiauliuose, detalusis planas buvo patvirtintas 2013 m. spalio 31 d.

11Nurodė, kad pareiškėjas skundo padavimo terminą praleido dėl svarbių priežasčių, t. y. dėl tyčinių savivaldybės institucijų veiksmų slepiant svarbią informaciją. Pareiškėjas neturėjo pagrindo abejoti savivaldybės institucijų sąžiningumu ir tinkamu savo pareigų atlikimu, todėl ir netikrino, kokie Šiaulių savivaldybės tarybos sprendimai yra priimami, kol nėra priimto galutinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1251-621/2013 dėl detaliojo plano ( - ), Šiauliuose, rengimo procedūrų teisėtumo ar neteisėtumo.

12Pasiruošimo prašymui nagrinėti metu Šiaulių apygardos administracinis teismas gavo papildomų įrodymų ir papildomą pareiškėjo paaiškinimą, kuriame pareiškėjas nurodė, jog jis teikia teismui 2014 m. sausio 13 d. skundą Statybos inspekcijai dėl Statybos inspekcijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus galimai neteisėtų veiksmų, parengiant 2013 m. rugsėjo 2 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2241-(19.4), kuriuo neteisėtai ir nepagrįstai nustatyta, kad detaliojo plano rengimo procedūrose pažeidimų nerasta bei nurodyta, kad dokumentų patikrinimo išvada „teigiama“ ir kurio pagrindu buvo patvirtintas šioje byloje pareiškėjo ginčijamas teritorijos ( - ), Šiauliuose, detalusis planas. Nurodė, kad minėtas skundas įrodo, jog pareiškėjas buvo apdairus, sąžiningas ir apie detaliojo plano tvirtinimo procedūrų pažeidimus sužinojo tik 2014 m. sausio 6 d. (b. l. 94-100).

13Pasiruošimo prašymui nagrinėti metu Šiaulių apygardos administracinis teismas taip pat gavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiliepimą į pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, kuriame buvo prašoma pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 101-107).

14Rėmėsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 (toliau – ir Reglamentas), ir nurodė, kad tarybai svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui teikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, direktorius, sekretoriatas. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami sekretoriato atitinkamame dokumentų registre ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Skundžiamas sprendimas, remiantis Reglamento 87 straipsniu, buvo paskelbtas savivaldybės interneto tinklalapyje 2013 m. spalio 31 d., taigi pareiškėjui apie šį sprendimą turėjo tapti žinoma 2013 m. spalio 31 d. Pabrėžė, jog pareiškėjas dėl savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo kreipėsi į teismą ne pirmą kartą, todėl jam žinoma sprendimų paskelbimo tvarka (žr. Šiaulių apygardos administracinio teismo administracinę bylą Nr. I-1251-621/2013).

15Pasiruošimo prašymui nagrinėti metu Šiaulių apygardos administracinis teismas taip pat gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atsiliepimą, kuriame nurodyta, jog su pareiškėjo prašymu atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti nesutinka (b. l. 137-139).

16Pažymėjo, kad pareiškėjas aktyviai dalyvavo teritorijos, esančios ( - ), Šiauliuose, planavimo procese ir buvo susipažinęs su Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis. Remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 8 dalimi ir nurodo, kad skundo dėl akto, kuriuo patvirtintas detalusis planas, padavimo terminas paprastai turi būti skaičiuojamas nuo tokio akto viešo paskelbimo. Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teritorijų planavimo dokumentas teikiamas tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai pasibaigus šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytam teritorijų planavimo dokumento sprendinių apskundimo terminui. Pažymėjo, kad pasiūlymą pareiškėjas pateikė 2013 m. kovo 5 d., o atsakymą iš planavimo organizatoriaus gavo 2013 m. kovo 29 d. Taigi buvo laikomasi nurodytame įstatyme numatyto termino. Pabrėžė, jog pareiškėjui buvo pateikta informacija, kad buvo išduotas teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TP1-2241-(19.4), kai patikrinimo išvada – teigiama. Visa reikalinga informacija ir tai patvirtinantys dokumentai pareiškėjui buvo pateikti 2013 m. rugsėjo 12 d. teikiant atsiliepimą.

17Manė, jog pareiškėjas galėjo ir turėjo suprasti, kad planavimo organizatorius gavęs teigiamą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo išvadą gali teikti prašymą patvirtinti detalųjį planą, taip kaip nustatyta Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje. Pareiškėjas taip pat galėjo pasinaudoti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnyje numatytu institutu ir prašyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tačiau šia teise nepasinaudojo.

18Pasiruošimo prašymui nagrinėti metu Šiaulių apygardos administracinis teismas taip pat gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba) Šiaulių skyriaus atsiliepimą, kuriame prašoma pateikto prašymo netenkinti (b. l. 145-147).

19Atsiliepime nurodyta, kad pareiškėjo nurodytos termino skundui paduoti praleidimo priežastys nėra svarbios, pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido dėl subjektyvių priežasčių. Pažymėjo, kad Nacionalinė žemės tarnyba nebuvo įtraukta į Šiaulių apygardos administraciniame teisme nagrinėjamą administracinę bylą Nr. I-1251-621/2013, todėl negali vertinti, ar kilęs teisminis ginčas buvo kliūtis žemės sklypo, esančio ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano tvirtinimui. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad būtų buvusios taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir stabdomos detaliojo plano rengimo ir tvirtinimo procedūros ar būtų buvę kitų kliūčių detaliojo planavimo procedūroms tęsti Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

20Nurodė, kad administracinėje byloje skundžiamas sprendimas buvo paskelbtas viešai, todėl visiems besidomintiems asmenims buvo prieinamas ir galėjo būti žinomas nuo viešo paskelbimo momento. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės taip pat yra skelbiamos viešai interneto tinklalapyje (http://edem.siauliai.lt), todėl pareiškėjas iš anksto galėjo sužinoti, kokie klausimai bus svarstomi. Taigi pareiškėjas turėjo galimybę domėtis visa viešai skelbiama informacija ir apie detaliojo plano patvirtinimą laiku nesužinojo dėl savo neatidumo.

21II.

22Šiaulių apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi (b. l. 159-166) pareiškėjo UAB „Prioritetas“ prašymo netenkino, termino skundui paduoti neatnaujino ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

23Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi ir nurodė, kad skundžiamo sprendimo viešas paskelbimas internetiniame tinklalapyje ir visuomenės informavimo priemonėse yra objektyvi aplinkybė, su kuria siejama skundo padavimo termino pradžia.

24Pabrėžė, jog skundžiamas sprendimas buvo paskelbtas 2013 m. lapkričio 7 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“, be to, buvo ir yra paskelbtas Šiaulių miesto savivaldybės duomenų bazės internetiniame tinklalapyje http://web.siauliai.lt/aktai/. Atsižvelgdamas į tai, teismas darė išvadą, jog skundo padavimo administraciniam teismui terminas turi būti pradėtas skaičiuoti ne tik nuo skundžiamo sprendimo paskelbimo laikraštyje momento, bet kartu ir nuo paskelbimo Šiaulių miesto savivaldybės duomenų bazės internetiniame tinklalapyje, t. y. nuo tada, kada pareiškėjui tampa prieinama informacija apie skundžiamą aktą. Nurodė, jog pareiškėjas 2014 m. sausio 27 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą praleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio apskundimo terminą.

25Vertindamas pareiškėjo pateiktą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą teismas nurodė, kad pareiškėjas raštu pateikė nustatytos formos 2013 m. kovo 5 d. pasiūlymą Nr. 05/03/13/I01/. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. kovo 29 d. raštu Nr. S-857-11 „Dėl teritorijos, esančios ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano“ pateikė atsakymą į pareiškėjo teiktą pasiūlymą. Dėl minėto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymo Statybos inspekcijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui 2013 m. gegužės 2 d. buvo pateiktas skundas. Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2013 m. gegužės 21 d. pateikė atsakymą Nr. 2D-7924-(19.2). Po to pareiškėjas pateikė Šiaulių apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. atsakymą Nr. S-857-11 bei Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013 m. gegužės 21 d. atsakymą Nr. 2D-7924-(19.2) ir perduoti UAB „Prioritetas“ 2013 m. kovo 5 d. pateiktus pasiūlymus Nr. 05/03/13/I01 dėl teritorijos, esančios ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui nagrinėti iš naujo.

26Teismas pareiškėjo argumentus, kad nuo jo buvo slepiama svarbi informacija dėl detaliojo plano, atmetė kaip nepagrįstus. Nurodė, jog pareiškėjas turėjo galimybę susipažinti ir susipažino su 2013 m. rugsėjo 2 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. TP1-2241(19.4), kuris patvirtina tai, kad detalusis teritorijų planavimas, kai buvo apskųsti teismui institucijų atsakymai dėl pateiktų pasiūlymų, buvo tęsiamas ir nebuvo stabdomas. Be to, pareiškėjas po to, kai 2013 m. rugsėjo 13 d. administracinėje byloje Nr. I-1251-621/2013 buvo gautas 2013 m. rugsėjo 12 d. atsiliepimas su 2013 m. rugsėjo 2 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. TP1-2241(19.4), patikrinimo akto neskundė, o tik 2014 m. sausio 13 d. pateikė skundą Statybos inspekcijai dėl Statybos inspekcijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus galimai neteisėtų veiksmų, parengiant 2013 m. rugsėjo 2 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2241-(19.4).

27Teismas rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsniui ir nurodė, jog, pasibaigus Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytam teritorijų planavimo dokumento sprendinių apskundimo terminui ir nelaukiant, kol bus priimtas teismo sprendimas, detalusis teritorijos planavimas tęsiamas, todėl pareiškėjas nepagrįstai netikrino ir tikėjosi, jog nebus priimami sprendimai, kol nėra priimto galutinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1251-621/2013. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog pareiškėjas galėjo pasidomėti, kokie detaliojo planavimo sprendiniai yra priimami po kreipimosi į teismą. Teismas nurodė, jog termino praleidimo priežastis iš esmės yra subjektyvaus pobūdžio ir atitinkamai netenkino pareiškėjo pateikto prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui pateikti.

28Teismas, netenkinęs prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti, pareiškėjo skundą atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

29III.

30Pareiškėjas UAB „Prioritetas“ atskiruoju skundu (b. l. 168-175) prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.

31Atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, įvardintos prašyme atnaujinti skundo padavimo terminą. Papildomai pažymima, kad administracinėje byloje Nr. I-1251-621/2013 nebuvo pateikta informacija, ar 2013 m. rugsėjo 2 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TP1-2241(19.4) buvo išsiųstas jį išduoti prašiusiai UAB „Dujų sfera”, nebuvo paaiškinta, ar surašant ir perduodant UAB „Dujų sfera” 2013 m. rugsėjo 2 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2241(19.4) Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui jau buvo žinoma apie administracinę bylą Nr. I-1251-621/2013, nes teismo pranešimo apie administracinę bylą gavimo data ir minėto akto surašymo data sutampa. Be to, nebuvo pateikta duomenų, kad UAB „Dujų sfera” šį aktą pateikė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui, o Šiaulių savivaldybės administracijos direktoriaus atstovė neinformavo, kad minėtas aktas yra gautas, priimtas ir jo pagrindu planuojama tvirtinti detalųjį planą.

32Pareiškėjas nurodo, kad nei atsakovų atsiliepimuose, nei jų paaiškinimuose teismo posėdžių metu nebuvo užsiminta apie vykstančias ir jau įvykusias detaliojo planavimo procedūras bei priimtus sprendimus, kurie būtų svarbūs ne tik pareiškėjui, bet ir bylą nagrinėjusiam teismui.

33Pažymi, kad nei iki administracinės bylos Nr. I-1251-621/2013 antrojo posėdžio, nei jo metu nei Šiaulių miesto savivaldybės administracija, nei Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius nepateikė dokumentų, susijusių su detaliojo plano patvirtinimu, neprašė teismo pareiškėjo skundą atmesti ar palikti nenagrinėtą, nes sprendimas byloje netenka prasmės, kadangi yra priimtas galutinis sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo ir bet koks sprendimas dėl detaliojo plano rengimo procedūrų pažeidimo, automatiškai nepanaikins detaliojo plano.

34Pareiškėjas remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2, 5 dalimis ir nurodo, kad, jeigu asmuo, gavęs planavimo organizatoriaus atsakymą raštu dėl pateiktų pasiūlymų, per mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos nepateikia skundo valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai, tada teritorijų planavimo dokumentas teikiamas tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Tuo tarpu, suinteresuotam asmeniui pateikus skundą, tolesnės detaliojo plano rengimo procedūros turi nevykti. Toks normos aiškinimas koreliuoja ir su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. D1-904/3D-844 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 7.7 punktu. Pažymi, jog pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones buvo netenkintas.

35Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodo, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių miesto savivaldybė yra du savarankiški juridiniai asmenys, turinys savo kodus.

36Atsakovas remiasi argumentais, pateiktais atsiliepime į prašymą dėl termino skundui pateikti atnaujinimo.

37Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą, pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

38Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi argumentai, pateikti atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl termino skundui pateikti atnaujinimo. Papildomai pažymima, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose detalųjį teritorijų planavimą, imperatyviai nenumatyta, kad, asmenims apskundus teismui institucijų atsakymus dėl jų pateiktų pasiūlymų, detalusis teritorijų planavimas nevykdomas, sustabdomas ar negali būti tvirtinamas.

39Nurodo, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtinto Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo (toliau – ir Tikrinimo aprašas) 8, 9 punktuose pateikti konkretūs atvejai, kada detaliojo teritorijų planavimo dokumento tikrinimas galėtų būti stabdomas ar visai nutraukiamas. Tikrinimo apraše nėra numatyta, kad tuo atveju, kai vyksta ginčai dėl pasiūlymų, turėtų būti stabdomas detaliojo planavimo dokumento tikrinimas.

40Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyrius atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

41Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi argumentai, pateikti atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl termino skundui pateikti atnaujinimo. Papildomai pažymima, kad pareiškėjui buvo žinoma detaliojo plano rengimo eiga, jis aktyviai reiškė nuomonę dėl rengiamo detaliojo plano, todėl jis turėjo galimybę domėtis visa spaudoje ir Šiaulių miesto savivaldybės interneto tinklalapyje viešai skelbiama informacija ir galėjo sužinoti apie priimtą skundžiamą sprendimą. Nurodo, kad savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės ir priimti sprendimai skelbiami viešai, taigi nuo pareiškėjo nebuvo slepiama informacija dėl detaliojo plano patvirtinimo.

42Teisėjų kolegija

konstatuoja:

43IV.

44Atskirasis skundas atmestinas.

45Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutarties, kuria teismas pareiškėjo UAB „Prioritetas“ skundą atsisakė priimti, netenkinęs jo pateikto prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą, teisėtumas ir pagrįstumas.

46Pareiškėjas pateiktu atskiruoju skundu nesutinka su nurodyta pirmosios instancijos teismo priimta nutartimi ir teigia, kad teismas netinkamai įvertino jo nurodytas aplinkybes dėl termino skundui pateikti atnaujinimo.

47Teisėjų kolegija su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka.

48Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis į teismą įstatymų numatytu terminu.

49ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis konkrečiai numato, jog, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

50Aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą bei koks yra jo turinys. Tokios ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatų aiškinimo taisyklės laikomasi administracinių teismų praktikoje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS4-455/2006, 2006 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS2-437/2006, 2006 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS7-301/2006).

51Nagrinėjamu atveju ginčui aktualioje Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir Teritorijų planavimo įstatymas) 26 straipsnio 8 dalyje yra numatyta, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje. Patvirtintas detalusis planas turi būti paskelbtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (toliau – ir Detaliųjų planų rengimo taisyklės), 56 punkte. Taigi patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai pagal nurodytą teisinį reguliavimą privalo būti viešai paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka.

52Atsižvelgus į nurodytą reguliavimą pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad, kai įstatyme numatytas tam tikro akto viešas paskelbimas, terminas skundui paduoti paprastai pradedamas skaičiuoti, kai baigiamos visos teisės norminiuose aktuose numatytos privalomos skundžiamo atsakovo sprendimo viešo paskelbimo procedūros. Administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009 teisėjų kolegija pabrėžė, kad Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 8 dalis numato privalomą patvirtinto detaliojo plano viešą paskelbimą, o tai yra reikšmingas teisinis aspektas, lemiantis, jog skundo dėl akto, kuriuo patvirtintas detalusis planas, padavimo terminas paprastai turi būti skaičiuojamas nuo tokio akto viešo paskelbimo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009). Šiuo aspektu paminėtina ir 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-4/2012, kurioje teisėjų kolegija konstatavo, kad skundžiamo sprendimo viešas paskelbimas internetiniame tinklalapyje ir visuomenės informavimo priemonėse yra objektyvi aplinkybė, su kuria siejama skundo padavimo termino pradžia.

53Taigi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog paprastai asmens sužinojimo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą data, nuo kurios turi būti skaičiuojama termino kreiptis į teismą eigos pradžia, yra sprendimo, kuriuo minėti dokumentai patvirtinti, viešo paskelbimo momentas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009, 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-668/2008). Tačiau aiškinantis kada skundą dėl administracinio akto, kuriuo patvirtintas detalusis planas, pateikęs asmuo faktiškai sužinojo apie skundžiamą ne jo atžvilgiu priimtą individualų administracinį aktą, turi būti vertinama bylai reikšmingų aplinkybių visuma (ar savivaldos viešojo administravimo subjektas paskelbė teritorijų detaliojo planavimo dokumentą Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka; kada pareiškėjas galėjo sužinoti, kada faktiškai ir kokiu būdu sužinojo apie viešai paskelbtą detalųjį planą, kt.) (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-294/2008).

54Nagrinėjamu atveju apie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl žemės sklypo ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo“ priėmimą ir detaliojo plano patvirtinimą buvo nurodyta 2013 m. lapkričio 7 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“ (b. l. 135-136). Nurodytas sprendimas, aiškinimasis raštas ir detalusis planas buvo paskelbti Šiaulių miesto internetiniame tinklapyje (žr. viešąją prieigą: http://edem.siauliai.lt/index.php).

55Byloje esantys įrodymai liudija, kad pareiškėjui taip pat buvo žinoma apie žemės sklypo ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano rengimą ir jo metu atliekamas procedūras ir kaip suinteresuotas asmuo jis turėjo galimybę dalyvauti teritorijos planavimo procesuose, susipažinti su detaliuoju planu ir jo sprendiniais, be to, remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad jis inicijavo administracinės bylos Nr. I-52-621/2014 (senas bylos Nr. I-11251-621/2013) nagrinėjimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme, kur pateiktu skundu prašė panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. atsakymą „Dėl teritorijos, esančios ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano“ Nr. S-857-11, 2013 m. gegužės 21 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atsakymą „Dėl teritorijos, esančios ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano“ Nr. 2D-7924-(19.2) ir perduoti klausimą dėl UAB „Prioritetas“ 2013 m. kovo 5 d. pateiktų pasiūlymų Nr. 05/03/13/101, dėl teritorijos, esančios ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui nagrinėti iš naujo.

56Įvertinus nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo aspektu pareiškėjo sužinojimo apie skundžiamą sprendimą datą, nuo kurios turi būti skaičiuojama termino kreiptis į teismą eigos pradžia, pagrįstai siejo su skundžiamo akto viešo paskelbimo momentu. Šiuo atveju atsakovas nurodo, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-268 „Dėl žemės sklypo ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo“ būtent 2013 m. spalio 31 d. buvo paskelbtas internetiniame puslapyje (b. l. 102-107), tačiau tai patvirtinančių duomenų nepateikia, taip pat tokių išvadų negalima nustatyti iš viešosios prieigos duomenų. Tuo tarpu, pareiškėjo teigimu, nurodytas sprendimas viešai paskelbtas buvo 2013 m. lapkričio 12 d. (b. l. 2-4). Kita vertus, kaip jau buvo minėta, apie priimtą sprendimą taip pat buvo nurodyta ir 2013 m. lapkričio 7 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“ (b. l. 15-126). Taigi, atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjui 2014 m. sausio 27 d. teikiant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas buvo praleistas (b. l. 2-4). Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų ar argumentų, sudarančių pagrindą daryti kitokias išvadas. Be to, pastebėtina, jog šią aplinkybę ir esmės pripažino ir pats pareiškėjas ir atitinkamai prašė praleistą terminą atnaujinti (b. l. 2-4).

57Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjo pateikto prašymo atnaujinti jam praleistą terminą skundui pateikti, visų pirma pabrėžia, jog ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose.

58Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Tokį teisinį reguliavimą suponuoja tai, kad asmenims negali būti suteikta galimybė neapibrėžtą laiko tarpą bet kada ginčyti priimtus administracinius aktus, nes taip atsirastų neapibrėžtumas jų pagrindu atsiradusiuose teisiniuose santykiuose, o atitinkamas teises įgiję kiti asmenys negalėtų būti tikri dėl savo teisinės padėties.

59Papildomai pažymėtina, jog savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-258/2013). Taigi sprendžiant praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą, svarbu atsižvelgti, ar siekdamas apginti savo pažeistas teises asmuo paisė sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo reikalavimų, kartu įvertinant, ar asmens skundas buvo paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė jam laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-499/2013).

60Nagrinėjamu atveju prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui pateikti yra grindžiamas tuo, kad pareiškėjas aktyviai dalyvavo skundžiamo detaliojo plano rengimo procese, t. y. dalyvavo viešuosiuose susirinkimuose, teikė skundus dėl priimamų sprendimų. Pareiškėjas nurodė, jog Šiaulių apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. I-52-621/2014 pagal jo pateiktą skundą dėl Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Nagrinėjant nurodytą administracinę bylą nebuvo pateikta informacija, kad ruošiamasi tvirtinti detalųjį planą. Pareiškėjo teigimu, tokie valstybės institucijų atstovių veiksmai gali būti traktuojami, kaip siekis tyčia nuslėpti informaciją, kuri yra svarbi tiek administracinės bylos Nr. I-52-621/2014 nagrinėjimui, tiek jo interesų gynimui.

61Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju esant pareiškėjo nurodytoms aplinkybėms nėra pagrindo atnaujinti terminą skundui pateikti.

62Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. atsiliepime į pareiškėjo skundą, pateiktą Šiaulių apygardos administraciniam teismui administracinėje byloje Nr. I-52-621/2014, buvo nurodyta, kad detaliojo plano rengėjas pateikė naują prašymą patikrinti teritorijų planavimo dokumentą. Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2013 m. rugsėjo 2 d. nustatyta tvarka patikrino pateiktą žemės sklypo, esančio ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano projektą ir neradęs detaliojo plano projekto rengimo procedūrų pažeidimų ir nustatęs, kad detaliojo plano projektas atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimo reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus išdavė teritorijų planavimo patikrinimo aktą Nr. TP1-2241-(19.4), patikrinimo išvada – teigiama. Įvardintas patikrinimo aktas buvo pateiktas į nurodytą administracinę bylą (b. l. 23-25).

63Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės, susijusios su detaliojo planavimo procedūrų tolesniu vykdymu, nebuvo taikytos tiek proceso šalių prašymu, tiek teismo iniciatyva (ABTĮ 71 str.). Atitinkamai, tai, kad pareiškėjas pateikė prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių po šioje byloje skundžiamo sprendimo priėmimo, vertinant situaciją dėl detaliojo plano patvirtinimo reikšmės neturi (žr. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-1251-621/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-438/2014, Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 25 d. nutartį, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS662-475/2014).

64Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalis numato, jog detalusis planas tvirtinti neteikiamas tuo atveju, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama, Detaliųjų planų rengimo taisyklių 53 punktas taip pat nustato, kad detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama, o pareiškėjui buvo nurodytos aplinkybės, susijusios su teigiamos detaliojo plano patikrinimo išvados priėmimu, buvo pateiktas pats aktas, įvertinusi, tai, kad nebuvo stabdomos procedūros dėl detaliojo plano tvirtinimo ir pareiškėjui buvo teikiama informacija, rodanti, kad tolesnės procedūros yra vykdomos (Detaliųjų planų rengimo taisyklių 27.4 p.), sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pareiškėjas nepagrįstai netikrino ir tikėjosi, jog nebus priimami sprendimai, kol nėra priimto galutinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-52-621/2014. Pažymėtina, jog pagal Detaliųjų planų rengimo taisyklių 27 punktą baigiamąjį etapą sudaro: 27.4.1 teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas; 27.4.2 teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre. Taigi pareiškėjui buvo suteikta informacija dėl tolesnių procedūrų vykdymo. Šiuo atveju nurodytas pareiškėjo tikėjimasis nagrinėjamos administracinės bylos aplinkybių kontekste negali būti vertinamas kaip pakankamai pagrįstas, pareiškėjas nepateikė duomenų ir tokių duomenų nėra nustatyta, kad jam buvo teigiama, kad detaliojo planavimo procesas toliau nebus vykdomas, kad jis buvo klaidinamas. Priešingai, pareiškėjui buvo teikiama informacija apie detaliojo plano tolesnių procedūrų vykdymą remiantis Teritorijų planavimo įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis.

65Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad vien ta aplinkybė, kad nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-52-621/2014 jam nebuvo pranešta apie teikimą detalųjį planą svarstyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, savaime sudaro pagrindą atnaujinti praleistą terminą skundui pateikti. Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, kad pareiškėjas aktyviai dalyvavo procedūrose dėl detaliojo plano tvirtinimo, inicijavo administracinės bylos nagrinėjimą, šiuo atveju jam buvo pranešta apie tai, kad atliekami veiksmai, reikalingi patvirtinti detalųjį planą. Taigi pareiškėjui buvo žinoma apie vykstančias detaliojo planavimo procedūras ir vien ta aplinkybė, kad jam nebuvo aiškiai pasakyta, kada rengiamasi jį tvirtinti šiuo konkrečiu atveju nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą terminą. Teisėjų kolegijos nuomone, priešingas situacijas vertinimas būtų nesąžiningas tų asmenų atžvilgiu, kurie neinicijuoja bylų nagrinėjimų ir jiems yra keliamas reikalavimas atsižvelgus į teisės aktų nustatytus reikalavimus būti rūpestingiems ir domėtis detaliojo planavimo procesu, galimai jų teises ir (ar) teisėtus interesus pažeidžiančiais priimtais detaliaisiais planais. Be to, pastebėtina, jog šiuo konkrečiu atveju taip pat nėra nustatyta valstybės institucijų klaidinančių veiksmų atlikimo, netikslios informacijos pateikimo.

66Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytą reguliavimą, pateiktus argumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas būdamas atidus ir rūpestingas privalėjo tinkamai, laikydamasis įstatymų nuostatų, imtis priemonių savo galimai pažeistoms teisėms apginti ir interesams įgyvendinti. Nagrinėjamu atveju tokie veiksmai nebuvo atlikti, o byloje pateikti įrodymai ir nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, kad terminas skundui dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl žemės sklypo ( - ), Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo“ panaikinimo paduoti buvo praleistas dėl svarbių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių.

67Pastebėtina, jog pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, kad detalusis planas nepagrįstai buvo patvirtintas nesulaukus administracinės bylos Nr. I-52-621/2014 baigties, iš esmės yra susiję su pareiškėjo inicijuojamo ginčo esme, šiais argumentais inter alia pareiškėjas grindžia patvirtinto detaliojo plano neteisėtumą (b. l. 31-38), todėl šioje stadijoje šie pareiškėjo argumentai neanalizuotini ir dėl jų nepasisakytina.

68Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes ir padarė pagrįstas išvadas, kad terminą skundui pateikti pareiškėjas praleido nesant objektyvių, nuo jo valios priklausančių, priežasčių. Dėl šių priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

69Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

70pareiškėjo UAB „Prioritetas“ atskirąjį skundą atmesti.

71Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

72Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2014 m. sausio 27 d. gautas... 5. Pareiškėjas nurodė, kad jam yra žinoma, kad skundžiamas sprendimas, kuriuo... 6. Nurodė, kad pareiškėjas aktyviai dalyvavo skundžiamo detaliojo plano... 7. 2013 m. birželio 19 d. pareiškėjas pateikė Šiaulių apygardos... 8. Statybos inspekcijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 9. Nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos... 10. Pareiškėjas negalėjo žinoti, kad, nesant galutinio teismo sprendimo dėl... 11. Nurodė, kad pareiškėjas skundo padavimo terminą praleido dėl svarbių... 12. Pasiruošimo prašymui nagrinėti metu Šiaulių apygardos administracinis... 13. Pasiruošimo prašymui nagrinėti metu Šiaulių apygardos administracinis... 14. Rėmėsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu... 15. Pasiruošimo prašymui nagrinėti metu Šiaulių apygardos administracinis... 16. Pažymėjo, kad pareiškėjas aktyviai dalyvavo teritorijos, esančios ( - ),... 17. Manė, jog pareiškėjas galėjo ir turėjo suprasti, kad planavimo... 18. Pasiruošimo prašymui nagrinėti metu Šiaulių apygardos administracinis... 19. Atsiliepime nurodyta, kad pareiškėjo nurodytos termino skundui paduoti... 20. Nurodė, kad administracinėje byloje skundžiamas sprendimas buvo paskelbtas... 21. II.... 22. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi (b.... 23. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi ir nurodė,... 24. Pabrėžė, jog skundžiamas sprendimas buvo paskelbtas 2013 m. lapkričio 7 d.... 25. Vertindamas pareiškėjo pateiktą prašymą atnaujinti skundo padavimo... 26. Teismas pareiškėjo argumentus, kad nuo jo buvo slepiama svarbi informacija... 27. Teismas rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsniui ir nurodė,... 28. Teismas, netenkinęs prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti, pareiškėjo... 29. III.... 30. Pareiškėjas UAB „Prioritetas“ atskiruoju skundu (b. l. 168-175) prašo... 31. Atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, įvardintos prašyme atnaujinti... 32. Pareiškėjas nurodo, kad nei atsakovų atsiliepimuose, nei jų paaiškinimuose... 33. Pažymi, kad nei iki administracinės bylos Nr. I-1251-621/2013 antrojo... 34. Pareiškėjas remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2, 5... 35. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius... 36. Atsakovas remiasi argumentais, pateiktais atsiliepime į prašymą dėl termino... 37. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 38. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi argumentai, pateikti atsiliepime į... 39. Nurodo, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos... 40. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 41. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi argumentai, pateikti atsiliepime į... 42. Teisėjų kolegija... 43. IV.... 44. Atskirasis skundas atmestinas.... 45. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Šiaulių apygardos... 46. Pareiškėjas pateiktu atskiruoju skundu nesutinka su nurodyta pirmosios... 47. Teisėjų kolegija su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka.... 48. Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos... 49. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis konkrečiai numato, jog, jeigu specialus įstatymas... 50. Aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas... 51. Nagrinėjamu atveju ginčui aktualioje Lietuvos Respublikos teritorijų... 52. Atsižvelgus į nurodytą reguliavimą pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo... 53. Taigi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama,... 54. Nagrinėjamu atveju apie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio... 55. Byloje esantys įrodymai liudija, kad pareiškėjui taip pat buvo žinoma apie... 56. Įvertinus nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 57. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjo pateikto prašymo atnaujinti... 58. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo... 59. Papildomai pažymėtina, jog savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis... 60. Nagrinėjamu atveju prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui pateikti... 61. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sutinka su pirmosios... 62. Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog Valstybinės teritorijų planavimo... 63. Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta,... 64. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad Teritorijų planavimo įstatymo... 65. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad vien ta... 66. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytą reguliavimą, pateiktus argumentus,... 67. Pastebėtina, jog pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, kad detalusis... 68. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 69. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 70. pareiškėjo UAB „Prioritetas“ atskirąjį skundą atmesti.... 71. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį... 72. Nutartis neskundžiama....